دسته‌بندی نشده

ارسالی های سفارشات ۵ تیر

ردیفنام گیرندهمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱احمد انصاریشوشتر۸۹۲۵۹۰۲۰۹۹۰۰۱۳۱۶۶۰۶۴۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۰۶
۲الهه خدابخشیگلپایگان۸۹۲۵۹۰۲۰۹۹۰۰۱۱۲۲۴۰۸۷۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۰۶
۳ام سلمه صادقینیشابور۸۹۲۵۹۰۲۰۹۹۰۰۱۲۴۴۲۰۰۹۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۰۶
۴امیر حسین شیخینظرآباد۸۹۲۵۹۰۲۰۹۹۰۰۱۱۶۴۶۰۳۳۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۰۶
۵امیر علیزادهرباطکریم۸۹۲۵۹۰۲۰۹۹۰۰۱۳۴۹۷۰۳۷۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۰۶
۶امیریاصفهان۸۹۲۵۹۰۲۰۹۹۰۰۱۱۴۲۵۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۰۶
۷ایران قنبریکرج۸۹۲۵۹۰۲۰۹۹۰۰۱۱۷۰۵۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۰۶
۸بنفشه عادلیچالوس۸۹۲۵۹۰۲۰۹۹۰۰۱۱۰۴۶۰۴۶۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۰۶
۹بهار لطفیتهران۸۹۲۵۹۰۲۰۹۹۰۰۱۴۱۳۳۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۰۶
۱۰پرستو تاجیکتهران۸۹۲۵۹۰۲۰۹۹۰۰۱۴۲۴۴۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۰۶
۱۱پریا محمدیمریوان۸۹۲۵۹۰۲۰۹۹۰۰۱۲۵۳۴۰۶۶۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۰۶
۱۲پریسا مهرزادتهران۸۹۲۵۹۰۲۰۹۹۰۰۱۳۶۷۸۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۰۶
۱۳رضا اکبر پورنهاوند۸۹۲۵۹۰۲۰۹۹۰۰۱۰۱۹۳۰۶۵۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۰۶
۱۴روژان قیصرزنجان۸۹۲۵۹۰۲۰۹۹۰۰۱۰۴۱۵۰۰۴۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۰۶
۱۵زهرا سجادیمشهد۸۹۲۵۹۰۲۰۹۹۰۰۱۲۳۳۲۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۰۶
۱۶زهرا میمندیشهربابک۸۹۲۵۹۰۲۰۹۹۰۰۰۹۸۹۹۰۷۷۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۰۶
۱۷زینل پورلار۸۹۲۵۹۰۲۰۹۹۰۰۱۲۱۴۹۰۷۴۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۰۶
۱۸ساسان جهانیبیله سوار۸۹۲۵۹۰۲۰۹۹۰۰۱۰۲۸۰۰۵۶۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۰۶
۱۹سحر حقدادیتهران۸۹۲۵۹۰۲۰۹۹۰۰۱۴۳۵۴۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۰۶
۲۰سعید شفیعیتهران۸۹۲۵۹۰۲۰۹۹۰۰۱۳۸۹۸۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۰۶
۲۱سمانه شعبانیتهران۸۹۲۵۹۰۲۰۹۹۰۰۱۴۵۷۴۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۰۶
۲۲سمیه فدائیدلیجان۸۹۲۵۹۰۲۰۹۹۰۰۱۰۸۴۸۰۳۷۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۰۶
۲۳سیاوش رسول نژادبوکان۸۹۲۵۹۰۲۰۹۹۰۰۱۰۶۲۰۰۵۹۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۰۶
۲۴سید علی احمدیازنا۸۹۲۵۹۰۲۰۹۹۰۰۱۰۵۳۴۰۶۸۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۰۶
۲۵شادی کردبتهران۸۹۲۵۹۰۲۰۹۹۰۰۱۳۷۸۸۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۰۶
۲۶شاولیایذه۸۹۲۵۹۰۲۰۹۹۰۰۱۲۹۷۵۰۶۳۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۰۶
۲۷شیوا چشمکاسلام آبادغرب(کرمانشاه)۸۹۲۵۹۰۲۰۹۹۰۰۰۹۹۰۹۰۶۷۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۰۶
۲۸فاطمه شیخیساری۸۹۲۵۹۰۲۰۹۹۰۰۱۱۱۲۲۰۰۴۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۰۶
۲۹فاطمه فتوحیقزوین۸۹۲۵۹۰۲۰۹۹۰۰۱۰۰۵۷۰۰۳۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۰۶
۳۰فرنوش رحیم پورمسجدسلیمان۸۹۲۵۹۰۲۰۹۹۰۰۱۳۳۲۷۰۶۴۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۰۶
۳۱لیلا گواهیشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۰۹۹۰۰۱۲۲۰۱۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۰۶
۳۲مائده الیاسیبابلسر۸۹۲۵۹۰۲۰۹۹۰۰۱۰۹۱۷۰۴۷۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۰۶
۳۳مجتبی زمانیگتوند۸۹۲۵۹۰۲۰۹۹۰۰۱۳۰۸۳۶۴۵۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۰۶
۳۴محبوبه آطاراصفهان۸۹۲۵۹۰۲۰۹۹۰۰۱۱۵۳۵۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۰۶
۳۵محبوبه معلمکرج۸۹۲۵۹۰۲۰۹۹۰۰۱۱۸۱۵۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۰۶
۳۶محدثه حمیم اسکوییتبریز۸۹۲۵۹۰۲۰۹۹۰۰۱۰۷۱۸۰۰۰۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۰۶
۳۷محسن اخوتشهر کرد۸۹۲۵۹۰۲۰۹۹۰۰۱۰۳۶۳۰۰۸۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۰۶
۳۸محمد حسینیتهران۸۹۲۵۹۰۲۰۹۹۰۰۱۳۹۰۸۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۰۶
۳۹مریم موسویتهران۸۹۲۵۹۰۲۰۹۹۰۰۱۴۴۶۴۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۰۶
۴۰معصومه احمد پورلوشان۸۹۲۵۹۰۲۰۹۹۰۰۱۲۸۲۴۴۴۵۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۰۶
۴۱معصومه عیدی مرادتهران۸۹۲۵۹۰۲۰۹۹۰۰۱۴۰۲۳۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۰۶
۴۲مهدی صادقیرشت۸۹۲۵۹۰۲۰۹۹۰۰۱۲۷۲۲۰۰۰۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۰۶
۴۳مهدیه امید پناهابرکوه۸۹۲۵۹۰۲۰۹۹۰۰۱۱۹۶۸۰۸۹۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۰۶
۴۴نازیلا محمدییزد۸۹۲۵۹۰۲۰۹۹۰۰۱۲۰۵۶۰۰۸۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۰۶
۴۵نرگس رشیدینطنز۸۹۲۵۹۰۲۰۹۹۰۰۱۱۳۲۴۰۸۷۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۰۶
۴۶نسا شهسواریسنندج۸۹۲۵۹۰۲۰۹۹۰۰۱۲۶۷۳۰۰۶۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۰۶
۴۷نسرین محمدری۸۹۲۵۹۰۲۰۹۹۰۰۱۳۵۵۶۰۱۸۱۳۱۱۱۴۰۲/۰۴/۰۶
۴۸نیلوفر آخشمهاهواز۸۹۲۵۹۰۲۰۹۹۰۰۱۳۲۹۸۰۰۰۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۰۶