دسته‌بندی نشده

ارسالی های سفارشات ۵ اردیبهشت

ردیفنام گیرندهمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱اسما فره روزارومیه۸۹۲۵۹۰۲۰۳۷۰۰۰۷۸۴۶۰۰۵۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۰۶
۲اعظم السادات حسینیآبیک۸۹۲۵۹۰۲۰۳۷۰۰۰۸۳۹۵۰۳۴۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۰۶
۳اکرم سرلکتهران۸۹۲۵۹۰۲۰۳۷۰۰۱۴۱۵۹۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۰۶
۴الهام اتحادیلاهیجان-گیلان۸۹۲۵۹۰۲۰۳۷۰۰۰۹۹۳۲۰۰۴۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۰۶
۵امید غلامیچابکسر۸۹۲۵۹۰۲۰۳۷۰۰۰۹۸۴۸۴۴۸۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۰۶
۶آزاده اکبریاراک۸۹۲۵۹۰۲۰۳۷۰۰۰۸۵۱۸۰۰۳۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۰۶
۷آستکیشهر کرد۸۹۲۵۹۰۲۰۳۷۰۰۰۷۲۱۵۰۰۸۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۰۶
۸آلا کوچکیمشهد۸۹۲۵۹۰۲۰۳۷۰۰۰۹۶۲۵۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۰۶
۹آمنه رشیدیماسال۸۹۲۵۹۰۲۰۳۷۰۰۱۰۰۶۴۰۴۳۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۰۶
۱۰بهاره خدایارتهران۸۹۲۵۹۰۲۰۳۷۰۰۱۳۹۳۳۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۰۶
۱۱پریا گویریکرمانشاه۸۹۲۵۹۰۲۰۳۷۰۰۰۹۱۹۵۰۰۶۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۰۶
۱۲پونه شقائم شهر۸۹۲۵۹۰۲۰۳۷۰۰۱۱۵۲۹۰۴۷۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۰۶
۱۳روح پرورشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۰۳۷۰۰۱۰۸۷۴۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۰۶
۱۴زهرا جعفریرزن۸۹۲۵۹۰۲۰۳۷۰۰۰۷۷۴۴۶۵۶۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۰۶
۱۵زهرا زارعیقوچان۸۹۲۵۹۰۲۰۳۷۰۰۰۹۴۰۳۰۹۴۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۰۶
۱۶زهرا کاظمیقرچک۸۹۲۵۹۰۲۰۳۷۰۰۱۲۵۳۱۱۸۶۸۶۱۱۱۴۰۲/۰۲/۰۶
۱۷زینت خلیفاتاهواز۸۹۲۵۹۰۲۰۳۷۰۰۱۰۱۹۳۰۰۰۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۰۶
۱۸سکینه نصیر پورگرگان۸۹۲۵۹۰۲۰۳۷۰۰۰۹۳۲۲۰۰۴۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۰۶
۱۹سلیمیساری۸۹۲۵۹۰۲۰۳۷۰۰۱۱۶۹۸۰۰۴۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۰۶
۲۰سولماز قیاسیشاهرود۸۹۲۵۹۰۲۰۳۷۰۰۰۷۴۸۱۰۰۳۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۰۶
۲۱شیرین علیزادهری۸۹۲۵۹۰۲۰۳۷۰۰۱۲۴۶۴۰۱۸۱۳۱۱۱۴۰۲/۰۲/۰۶
۲۲شیما کرمیتهران۸۹۲۵۹۰۲۰۳۷۰۰۱۴۵۹۹۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۰۶
۲۳صابر نوری زادهتهران۸۹۲۵۹۰۲۰۳۷۰۰۱۴۴۸۹۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۰۶
۲۴صدیقه لزرجانیکتالم وسادات شهر۸۹۲۵۹۰۲۰۳۷۰۰۱۱۸۰۰۴۶۹۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۰۶
۲۵صفاریاناهواز۸۹۲۵۹۰۲۰۳۷۰۰۱۰۲۰۳۰۰۰۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۰۶
۲۶طاهره روح پرورشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۰۳۷۰۰۱۰۶۵۴۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۰۶
۲۷عاطفه ناصر خاکیکرج۸۹۲۵۹۰۲۰۳۷۰۰۱۲۰۶۵۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۰۶
۲۸غزال مسعودیسنقر۸۹۲۵۹۰۲۰۳۷۰۰۰۸۹۱۷۰۶۷۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۰۶
۲۹غزاله علی اکبریتفرش۸۹۲۵۹۰۲۰۳۷۰۰۰۸۶۶۹۰۳۹۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۰۶
۳۰فاطمه ترکینسیم شهر۸۹۲۵۹۰۲۰۳۷۰۰۱۲۶۸۰۳۷۶۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۰۶
۳۱فاطمه شعبان نژادتهران۸۹۲۵۹۰۲۰۳۷۰۰۱۳۵۹۳۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۰۶
۳۲فاطمه شعبانیمشهد۸۹۲۵۹۰۲۰۳۷۰۰۰۹۵۱۵۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۰۶
۳۳فاطمه شهیدیمشهد۸۹۲۵۹۰۲۰۳۷۰۰۰۹۷۳۵۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۰۶
۳۴فاطمه صدریتهران۸۹۲۵۹۰۲۰۳۷۰۰۱۳۷۱۳۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۰۶
۳۵فاطمه علیرضاییزرین شهر۸۹۲۵۹۰۲۰۳۷۰۰۱۰۹۹۳۰۸۴۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۰۶
۳۶فاطمه فرهادیکنگ۸۹۲۵۹۰۲۰۳۷۰۰۰۷۵۳۱۷۹۶۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۰۶
۳۷فاطمه منصورییاسوج۸۹۲۵۹۰۲۰۳۷۰۰۰۷۳۸۶۰۷۵۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۰۶
۳۸فائزه بناییتهران۸۹۲۵۹۰۲۰۳۷۰۰۱۳۴۸۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۰۶
۳۹فرانک سعیدیکرج۸۹۲۵۹۰۲۰۳۷۰۰۱۱۹۵۰۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۰۶
۴۰فرشته حدیدیلار۸۹۲۵۹۰۲۰۳۷۰۰۱۰۵۰۱۰۷۴۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۰۶
۴۱فرشچیانکرمانشاه۸۹۲۵۹۰۲۰۳۷۰۰۰۹۰۸۴۰۰۶۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۰۶
۴۲فرناز اختریشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۰۳۷۰۰۱۰۷۶۴۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۰۶
۴۳فروزان عینالیسلمانشهر۸۹۲۵۹۰۲۰۳۷۰۰۱۱۲۰۱۰۴۶۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۰۶
۴۴کامران طاهریپاکدشت۸۹۲۵۹۰۲۰۳۷۰۰۱۲۷۴۹۰۳۳۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۰۶
۴۵کوثر یداللهیقائم شهر۸۹۲۵۹۰۲۰۳۷۰۰۱۱۴۱۸۰۴۷۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۰۶
۴۶ماه منیر انصاریاصفهان۸۹۲۵۹۰۲۰۳۷۰۰۱۱۱۲۰۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۰۶
۴۷محمد ابراهیم محمدیزاهدان۸۹۲۵۹۰۲۰۳۷۰۰۰۸۱۱۸۰۰۹۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۰۶
۴۸محمد احمدیتهران۸۹۲۵۹۰۲۰۳۷۰۰۱۳۶۰۳۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۰۶
۴۹محمود اسدیشوش۸۹۲۵۹۰۲۰۳۷۰۰۱۰۴۲۲۰۶۴۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۰۶
۵۰مرتضی پژوهشی فرسیرجان۸۹۲۵۹۰۲۰۳۷۰۰۰۸۰۹۵۰۰۷۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۰۶
۵۱مریم صفا پوربهبهان۸۹۲۵۹۰۲۰۳۷۰۰۱۰۳۹۵۰۶۳۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۰۶
۵۲مریم طباطبائیتهران۸۹۲۵۹۰۲۰۳۷۰۰۱۳۳۷۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۰۶
۵۳مریم غلامیتهران۸۹۲۵۹۰۲۰۳۷۰۰۱۴۳۷۹۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۰۶
۵۴مژگان وکیلیسنندج۸۹۲۵۹۰۲۰۳۷۰۰۰۸۲۸۸۰۰۶۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۰۶
۵۵معصومه شیخ لرتهران۸۹۲۵۹۰۲۰۳۷۰۰۱۳۸۲۳۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۰۶
۵۶ملیحه رحیمیفریدونشهر۸۹۲۵۹۰۲۰۳۷۰۰۱۱۰۳۵۰۸۵۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۰۶
۵۷ملیسا مدر لوزنجان۸۹۲۵۹۰۲۰۳۷۰۰۰۸۴۸۴۰۰۴۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۰۶
۵۸مهدی طبیبیانکرج۸۹۲۵۹۰۲۰۳۷۰۰۱۲۱۷۶۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۰۶
۵۹مهدی یزدان دوستقم۸۹۲۵۹۰۲۰۳۷۰۰۰۷۹۴۲۰۰۳۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۰۶
۶۰مهری سرکانیتهران۸۹۲۵۹۰۲۰۳۷۰۰۱۴۰۴۸۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۰۶
۶۱مهسا رمضان پورتنکابن۸۹۲۵۹۰۲۰۳۷۰۰۱۱۷۶۳۰۴۶۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۰۶
۶۲مهسا مشایخیتبریز۸۹۲۵۹۰۲۰۳۷۰۰۰۸۸۹۸۰۰۰۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۰۶
۶۳مهنا رحیمیقائم شهر۸۹۲۵۹۰۲۰۳۷۰۰۱۱۳۰۸۰۴۷۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۰۶
۶۴مهناز کتابچیتهران۸۹۲۵۹۰۲۰۳۷۰۰۱۳۲۶۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۰۶
۶۵مینا اسلامیتهران۸۹۲۵۹۰۲۰۳۷۰۰۱۴۲۶۹۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۰۶
۶۶مینا حشمتییزد۸۹۲۵۹۰۲۰۳۷۰۰۰۷۶۶۶۰۰۸۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۰۶
۶۷ندا حقانیتهران۸۹۲۵۹۰۲۰۳۷۰۰۱۲۸۱۶۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۰۶
۶۸نرگس مقصودیاندیشه۸۹۲۵۹۰۲۰۳۷۰۰۱۲۳۵۲۳۱۶۸۶۱۱۱۴۰۲/۰۲/۰۶
۶۹نعیمیآزاد شهر۸۹۲۵۹۰۲۰۳۷۰۰۰۹۲۵۶۰۴۹۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۰۶
۷۰نیلوفر باباییتهران۸۹۲۵۹۰۲۰۳۷۰۰۱۲۹۲۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۰۶
۷۱ویدا گنجعلیتهران۸۹۲۵۹۰۲۰۳۷۰۰۱۳۱۵۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۰۶
۷۲هانیه رحیمیتهران۸۹۲۵۹۰۲۰۳۷۰۰۱۳۰۴۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۰۶
۷۳هدا روستاییهشتگرد۸۹۲۵۹۰۲۰۳۷۰۰۱۲۲۶۷۰۳۳۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۰۶
۷۴هدایت صمدیداران-آذربایجان شرقی۸۹۲۵۹۰۲۰۳۷۰۰۰۸۷۸۰۵۴۴۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۰۶