دسته‌بندی نشده

ارسالی های سفارشات ۵ آذر

ردیفنام گیرندهمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱ارجمندیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۵۲۰۰۱۴۳۷۹۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۶
۲اعظم خلجیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۵۲۰۰۱۳۷۱۳۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۶
۳افشاریاصفهان۸۹۲۵۹۰۲۲۵۲۰۰۱۲۱۲۷۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۶
۴اکرم محمدیاهواز۸۹۲۵۹۰۲۲۵۲۰۰۰۹۶۹۵۰۰۰۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۶
۵آزاده بهمنیتنکابن۸۹۲۵۹۰۲۲۵۲۰۰۱۰۹۷۶۰۴۶۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۶
۶پرسا مددیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۵۲۰۰۱۳۸۲۳۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۶
۷پروین اصغر زادهمشهد۸۹۲۵۹۰۲۲۵۲۰۰۱۱۴۶۱۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۶
۸پروین زند پورتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۵۲۰۰۱۳۶۰۳۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۶
۹پریا موسویاسلام شهر۸۹۲۵۹۰۲۲۵۲۰۰۱۲۷۵۷۰۰۳۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۶
۱۰پریسا مرادیساوه۸۹۲۵۹۰۲۲۵۲۰۰۰۹۰۸۴۰۰۳۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۶
۱۱پگاه فتاحیرشت۸۹۲۵۹۰۲۲۵۲۰۰۰۹۵۶۴۰۰۰۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۶
۱۲حامد موسوی زادهمشگین شهر۸۹۲۵۹۰۲۲۵۲۰۰۰۸۶۸۰۰۵۶۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۶
۱۳دینا آروینشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۲۵۲۰۰۱۱۸۸۱۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۶
۱۴ریحانه رحمتی مقدمتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۵۲۰۰۱۴۱۵۹۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۶
۱۵زمانیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۵۲۰۰۱۴۰۴۸۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۶
۱۶زهرا رنجبرساوه۸۹۲۵۹۰۲۲۵۲۰۰۰۹۱۹۵۰۰۳۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۶
۱۷زهرا شایان مهرتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۵۲۰۰۱۳۲۶۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۶
۱۸زهرا عاملیتودشک۸۹۲۵۹۰۲۲۵۲۰۰۱۲۲۹۱۸۱۳۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۶
۱۹زهرا عرب پورتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۵۲۰۰۱۳۴۸۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۶
۲۰زهرا عرفانیمشهد۸۹۲۵۹۰۲۲۵۲۰۰۱۱۲۴۰۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۶
۲۱زهرا کمیلیمشهد۸۹۲۵۹۰۲۲۵۲۰۰۱۱۵۷۱۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۶
۲۲زهره ابوترابینجف آباد۸۹۲۵۹۰۲۲۵۲۰۰۱۲۴۸۱۰۰۸۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۶
۲۳زهره یزدیانینیشابور۸۹۲۵۹۰۲۲۵۲۰۰۱۱۰۲۰۰۰۹۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۶
۲۴سارا مقدسیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۵۲۰۰۱۳۰۴۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۶
۲۵سارینا خسرویتبریز۸۹۲۵۹۰۲۲۵۲۰۰۰۹۲۴۴۰۰۰۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۶
۲۶سحر بت شکنبومهن۸۹۲۵۹۰۲۲۵۲۰۰۱۲۶۴۹۱۶۵۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۶
۲۷سحر سوریبوشهر۸۹۲۵۹۰۲۲۵۲۰۰۱۰۲۴۰۰۰۷۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۶
۲۸سعید فقیر نوازرشت۸۹۲۵۹۰۲۲۵۲۰۰۰۹۴۵۴۰۰۰۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۶
۲۹سعیده دانشمندجم۸۹۲۵۹۰۲۲۵۲۰۰۱۰۰۳۵۷۵۵۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۶
۳۰سمیرا رضاییکرج۸۹۲۵۹۰۲۲۵۲۰۰۰۸۸۷۸۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۶
۳۱سمیه شاهپوریتنکابن۸۹۲۵۹۰۲۲۵۲۰۰۱۰۸۶۶۰۴۶۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۶
۳۲سهلا مومنیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۵۲۰۰۱۳۳۷۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۶
۳۳سهیلا خواجه وند زریریتنکابن۸۹۲۵۹۰۲۲۵۲۰۰۱۰۷۵۶۰۴۶۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۶
۳۴شیرین جعفریقم۸۹۲۵۹۰۲۲۵۲۰۰۰۸۷۲۹۰۰۳۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۶
۳۵صالحه شیرزادیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۵۲۰۰۱۳۱۵۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۶
۳۶صدیقه رئوفیجم۸۹۲۵۹۰۲۲۵۲۰۰۱۰۱۴۶۷۵۵۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۶
۳۷فاطمه تجددخواف۸۹۲۵۹۰۲۲۵۲۰۰۱۱۱۲۵۰۹۵۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۶
۳۸فاطمه دارالضیاییاصفهان۸۹۲۵۹۰۲۲۵۲۰۰۱۲۰۱۶۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۶
۳۹فاطمه رحمانیاندیشه۸۹۲۵۹۰۲۲۵۲۰۰۱۲۹۱۴۳۱۶۸۶۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۶
۴۰فاطمه شیخیشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۲۵۲۰۰۱۱۹۹۱۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۶
۴۱فاطمه فقیهبوشهر۸۹۲۵۹۰۲۲۵۲۰۰۱۰۳۵۰۰۰۷۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۶
۴۲فاطمه لطیفیاهواز۸۹۲۵۹۰۲۲۵۲۰۰۰۹۸۱۵۰۰۰۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۶
۴۳فایزه احمد خان پورمرند۸۹۲۵۹۰۲۲۵۲۰۰۱۴۴۶۴۰۰۵۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۶
۴۴فطمه فرجامبندرعباس۸۹۲۵۹۰۲۲۵۲۰۰۰۸۹۹۷۰۰۷۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۶
۴۵کبری قربانیشهریار۸۹۲۵۹۰۲۲۵۲۰۰۱۲۸۱۸۰۳۳۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۶
۴۶لیلا علیزادهتبریز۸۹۲۵۹۰۲۲۵۲۰۰۰۹۳۵۴۰۰۰۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۶
۴۷لیلا کداییبندرگناوه۸۹۲۵۹۰۲۲۵۲۰۰۱۰۴۹۸۰۷۵۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۶
۴۸ماندانا خاکپورنور۸۹۲۵۹۰۲۲۵۲۰۰۱۰۵۹۵۰۴۶۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۶
۴۹محدثه رستهمیمند۸۹۲۵۹۰۲۲۵۲۰۰۱۱۶۶۶۷۴۷۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۶
۵۰محسن تقی زادهآران و بیدگل۸۹۲۵۹۰۲۲۵۲۰۰۱۲۵۵۶۰۸۷۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۶
۵۱مریم پایزهتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۵۲۰۰۱۳۹۳۳۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۶
۵۲مریم جوادیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۵۲۰۰۱۴۲۶۹۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۶
۵۳مریم دالمناهواز۸۹۲۵۹۰۲۲۵۲۰۰۰۹۷۰۵۰۰۰۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۶
۵۴مریم کاهلیبندرماهشهر۸۹۲۵۹۰۲۲۵۲۰۰۰۹۹۹۷۰۶۳۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۶
۵۵معصومه اسماعیل زادهفلاورجان۸۹۲۵۹۰۲۲۵۲۰۰۱۲۳۲۵۰۸۴۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۶
۵۶مونا زکاوتیانتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۵۲۰۰۱۳۵۹۳۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۶
۵۷مهتاب زادمشهد۸۹۲۵۹۰۲۲۵۲۰۰۱۱۳۵۰۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۶
۵۸ویدا اکبر زادهفسا۸۹۲۵۹۰۲۲۵۲۰۰۱۱۷۵۹۰۷۴۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۶
۵۹هانیه دهقانآمل۸۹۲۵۹۰۲۲۵۲۰۰۱۰۶۷۱۰۰۴۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۶