دسته‌بندی نشده

ارسالی های سفارشات ۴ مهر

ردیفنام گیرندهمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱اخلمدی۱۰۲۰۹۰مشهد۲۰۱۲۸۰۱۱۹۰۰۰۱۰۵۴۰۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۷/۰۴
۲اعرابی۱۰۲۰۸۹سامان-چهارمحال و بختیاری۲۰۱۲۸۰۱۱۹۰۰۰۱۱۳۳۷۰۸۸۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۷/۰۴
۳بچاری۱۰۲۰۹۷آبادان۲۰۱۲۸۰۱۱۹۰۰۰۱۰۹۷۰۰۰۶۳۱۱۱۱۴۰۱/۰۷/۰۴
۴رستمی۱۰۲۰۹۲سنندج۲۰۱۲۸۰۱۱۹۰۰۰۱۱۶۶۰۰۰۶۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۷/۰۴
۵رضوانی۱۰۲۰۸۱نقده۲۰۱۲۸۰۱۱۹۰۰۰۱۱۱۲۲۰۵۷۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۷/۰۴
۶زارعین۱۰۲۰۸۴ماهدشت۲۰۱۲۸۰۱۱۹۰۰۰۱۱۰۱۵۳۱۸۴۹۱۱۱۴۰۱/۰۷/۰۴
۷سیستانی۱۰۶۱۱اصفهان۲۰۱۲۸۰۱۱۹۰۰۰۱۰۷۵۵۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۷/۰۴
۸عباسی۱۰۲۰۸۲اصفهان۲۰۱۲۸۰۱۱۹۰۰۰۱۱۴۴۵۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۷/۰۴
۹عباسی۱۰۲۰۹۹مریوان۲۰۱۲۸۰۱۱۹۰۰۰۱۰۸۶۲۰۶۶۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۷/۰۴
۱۰عظیمی۱۰۲۰۸۶قم۲۰۱۲۸۰۱۱۹۰۰۰۱۰۶۴۷۰۰۳۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۷/۰۴
۱۱گلستانی۱۰۲۰۹۸دماوند۲۰۱۲۸۰۱۱۹۰۰۰۱۱۵۵۲۰۳۹۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۷/۰۴
۱۲نامدار۱۰۲۰۸۳تهران۲۰۱۲۸۰۱۱۹۰۰۰۱۱۲۳۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۷/۰۴