دسته‌بندی نشده

ارسالی های سفارشات ۴ مهر

ردیفنام گیرندهمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱الهام اتحادیلاهیجان-گیلان۸۹۲۵۹۰۲۱۹۱۰۰۱۴۱۵۴۰۰۴۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۰۵
۲الهام مجاهدییزد۸۹۲۵۹۰۲۱۹۱۰۰۱۱۸۸۳۰۰۸۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۰۵
۳آزاده مجردمشهد۸۹۲۵۹۰۲۱۹۱۰۰۱۳۵۱۲۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۰۵
۴آمنه بهمن یاریشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۱۹۱۰۰۱۶۹۵۲۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۰۵
۵آیدا میرزاییرفسنجان۸۹۲۵۹۰۲۱۹۱۰۰۱۲۹۷۳۰۰۷۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۰۵
۶بهار صابریمشهد۸۹۲۵۹۰۲۱۹۱۰۰۱۳۹۵۲۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۰۵
۷بهناز قربانیتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۹۱۰۰۱۶۷۶۱۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۰۵
۸تکتم نظریتربت حیدریه۸۹۲۵۹۰۲۱۹۱۰۰۱۳۶۴۲۰۰۹۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۰۵
۹تینا چیت سازانتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۹۱۰۰۱۵۶۴۴۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۰۵
۱۰حبیب جلال زاییزاهدان۸۹۲۵۹۰۲۱۹۱۰۰۱۰۱۰۱۰۰۹۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۰۵
۱۱حدادیبهبهان۸۹۲۵۹۰۲۱۹۱۰۰۱۱۱۰۸۰۶۳۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۰۵
۱۲حدیث باقیاشکذر۸۹۲۵۹۰۲۱۹۱۰۰۱۱۷۴۴۸۹۴۱۶۱۱۱۴۰۲/۰۷/۰۵
۱۳روحیه فرزانهمشهد۸۹۲۵۹۰۲۱۹۱۰۰۱۳۷۳۲۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۰۵
۱۴ریحانه شیخ الاسلامیملایر۸۹۲۵۹۰۲۱۹۱۰۰۱۰۰۱۵۰۶۵۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۰۵
۱۵زهرا اسدیقم۸۹۲۵۹۰۲۱۹۱۰۰۱۱۵۹۸۰۰۳۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۰۵
۱۶زهرا روشن علیالیگودرز۸۹۲۵۹۰۲۱۹۱۰۰۰۹۸۵۸۰۶۸۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۰۵
۱۷زهرا نعمت اللهیارسنجان۸۹۲۵۹۰۲۱۹۱۰۰۱۲۴۹۰۷۳۷۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۰۵
۱۸زهره اسلامیرشت۸۹۲۵۹۰۲۱۹۱۰۰۱۴۵۶۷۰۰۰۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۰۵
۱۹زیبا برزگرییزد۸۹۲۵۹۰۲۱۹۱۰۰۱۱۹۹۳۰۰۸۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۰۵
۲۰زینب باحشمتجویبار۸۹۲۵۹۰۲۱۹۱۰۰۱۳۴۶۹۰۴۷۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۰۵
۲۱زینب پلیمی نسبرامهرمز۸۹۲۵۹۰۲۱۹۱۰۰۱۱۰۱۸۰۶۳۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۰۵
۲۲زینب ماجونیمشهد۸۹۲۵۹۰۲۱۹۱۰۰۱۴۰۶۷۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۰۵
۲۳سارا روییدلسیاهکل۸۹۲۵۹۰۲۱۹۱۰۰۱۴۲۹۵۰۴۴۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۰۵
۲۴سپیده دادخاهاصفهان۸۹۲۵۹۰۲۱۹۱۰۰۱۷۲۹۸۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۰۵
۲۵ستاره احمدیرودهن۸۹۲۵۹۰۲۱۹۱۰۰۱۵۱۸۳۳۹۷۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۰۵
۲۶ستاره شایستهرامسر۸۹۲۵۹۰۲۱۹۱۰۰۱۳۳۷۳۰۴۶۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۰۵
۲۷سمانه تازه روززاهدان۸۹۲۵۹۰۲۱۹۱۰۰۱۶۸۱۴۰۰۹۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۰۵
۲۸سمیرا ذاکریتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۹۱۰۰۱۶۳۲۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۰۵
۲۹سمیرا منصوریکرمانشاه۸۹۲۵۹۰۲۱۹۱۰۰۱۱۳۹۸۰۰۶۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۰۵
۳۰سمیه صداقتیفاروج۸۹۲۵۹۰۲۱۹۱۰۰۰۹۷۷۱۰۹۴۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۰۵
۳۱سمیه گوبانیآبادان۸۹۲۵۹۰۲۱۹۱۰۰۱۱۲۴۷۰۰۶۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۰۵
۳۲سودابه ابراهیمیچابکسر۸۹۲۵۹۰۲۱۹۱۰۰۱۴۴۱۰۴۴۸۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۰۵
۳۳سونیا دهقانیهشتگرد۸۹۲۵۹۰۲۱۹۱۰۰۱۰۲۸۱۰۳۳۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۰۵
۳۴شبنم سجادیتبریز۸۹۲۵۹۰۲۱۹۱۰۰۱۰۷۷۱۰۰۰۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۰۵
۳۵شکرانه مولاییخلخال۸۹۲۵۹۰۲۱۹۱۰۰۰۹۹۶۵۰۵۶۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۰۵
۳۶شهین قربانیاصفهان۸۹۲۵۹۰۲۱۹۱۰۰۱۴۷۲۹۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۰۵
۳۷صفورا معدنیکرج۸۹۲۵۹۰۲۱۹۱۰۰۱۰۳۱۰۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۰۵
۳۸صونا منوچهریزنجان۸۹۲۵۹۰۲۱۹۱۰۰۱۲۰۴۰۰۰۴۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۰۵
۳۹صیادیآباده۸۹۲۵۹۰۲۱۹۱۰۰۱۲۵۹۷۰۷۳۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۰۵
۴۰طناز خیامبندرعباس۸۹۲۵۹۰۲۱۹۱۰۰۰۹۵۹۰۰۰۷۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۰۵
۴۱فاطمه ارمبینعنبرآباد۸۹۲۵۹۰۲۱۹۱۰۰۱۲۸۴۱۰۷۸۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۰۵
۴۲فاطمه آقا زادهارومیه۸۹۲۵۹۰۲۱۹۱۰۰۱۰۴۹۵۰۰۵۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۰۵
۴۳فاطمه دانشمندیشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۱۹۱۰۰۱۲۶۹۵۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۰۵
۴۴فاطمه سادات موسویجاجرم۸۹۲۵۹۰۲۱۹۱۰۰۱۷۱۶۶۰۹۴۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۰۵
۴۵فاطمه عباسیخرمدره۸۹۲۵۹۰۲۱۹۱۰۰۱۲۱۱۸۰۴۵۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۰۵
۴۶فاطمه عرب پورتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۹۱۰۰۱۶۶۵۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۰۵
۴۷فاطمه کلانتریشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۱۹۱۰۰۱۷۰۶۷۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۰۵
۴۸فاطمه کلهریکرمانشاه۸۹۲۵۹۰۲۱۹۱۰۰۱۱۴۰۸۰۰۶۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۰۵
۴۹فروغ فراغتیشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۱۹۱۰۰۱۲۷۰۵۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۰۵
۵۰لیلا پرتابیانکلاچای۸۹۲۵۹۰۲۱۹۱۰۰۱۴۳۶۶۰۴۴۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۰۵
۵۱لیلا عبداللهیتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۹۱۰۰۱۵۴۲۳۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۰۵
۵۲لیلا مهر آبادیتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۹۱۰۰۱۶۰۸۹۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۰۵
۵۳مبینا کهال زادهاصفهان۸۹۲۵۹۰۲۱۹۱۰۰۱۴۶۱۸۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۰۵
۵۴محجوبه حاجی تبارفریدونکنار۸۹۲۵۹۰۲۱۹۱۰۰۱۳۱۱۸۰۴۷۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۰۵
۵۵محمد باقریخشت۸۹۲۵۹۰۲۱۹۱۰۰۱۲۲۲۲۷۳۳۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۰۵
۵۶مرضیه آقا محمدیتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۹۱۰۰۱۵۹۷۴۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۰۵
۵۷مرضیه گلبهاریتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۹۱۰۰۱۵۷۵۴۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۰۵
۵۸مریم بیان زادهاصفهان۸۹۲۵۹۰۲۱۹۱۰۰۱۴۸۳۹۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۰۵
۵۹مریم قراییتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۹۱۰۰۱۶۲۱۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۰۵
۶۰مریم مستوریتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۹۱۰۰۱۵۳۱۳۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۰۵
۶۱مریم مسیبیبوانات۸۹۲۵۹۰۲۱۹۱۰۰۱۲۳۷۳۷۳۹۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۰۵
۶۲مریم نوریاسلام شهر۸۹۲۵۹۰۲۱۹۱۰۰۱۵۲۵۴۰۰۳۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۰۵
۶۳ملیحه علیپاکدشت۸۹۲۵۹۰۲۱۹۱۰۰۱۵۰۲۵۰۳۳۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۰۵
۶۴منیره حامد بورنگمشهد۸۹۲۵۹۰۲۱۹۱۰۰۱۳۸۴۲۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۰۵
۶۵مونا فروزندهشاهین شهر۸۹۲۵۹۰۲۱۹۱۰۰۱۴۹۵۲۰۰۸۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۰۵
۶۶مهدی آذرین دختتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۹۱۰۰۱۶۱۹۹۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۰۵
۶۷مهدیه صدریتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۹۱۰۰۱۶۴۳۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۰۵
۶۸مهسا شیرزادمحمودآباد-مازندران۸۹۲۵۹۰۲۱۹۱۰۰۱۳۲۰۱۰۴۶۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۰۵
۶۹میعاد شادکامبوشهر۸۹۲۵۹۰۲۱۹۱۰۰۰۹۶۵۹۰۰۷۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۰۵
۷۰میلاد فلاحقم۸۹۲۵۹۰۲۱۹۱۰۰۱۱۶۰۸۰۰۳۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۰۵
۷۱نادیا منتظریگرگان۸۹۲۵۹۰۲۱۹۱۰۰۱۰۵۱۸۰۰۴۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۰۵
۷۲نازنین سبحانیتبریز۸۹۲۵۹۰۲۱۹۱۰۰۱۰۹۹۱۰۰۰۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۰۵
۷۳ندا اسماعیلی زادهکرمان۸۹۲۵۹۰۲۱۹۱۰۰۱۳۰۷۸۰۰۷۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۰۵
۷۴نرگس کمایستانیگرگان۸۹۲۵۹۰۲۱۹۱۰۰۱۰۶۲۹۰۰۴۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۰۵
۷۵نسترن بصیرتتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۹۱۰۰۱۵۸۶۴۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۰۵
۷۶نسیبه خداکرم پورتبریز۸۹۲۵۹۰۲۱۹۱۰۰۱۰۸۸۱۰۰۰۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۰۵
۷۷نگار احسانیتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۹۱۰۰۱۵۵۳۳۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۰۵
۷۸هانیه عدالت پورتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۹۱۰۰۱۶۵۴۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۰۵