دسته‌بندی نشده

ارسالی های سفارشات ۴ آذر

ردیفنام گیرندهمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱احسان حیدریآمل۸۹۲۵۹۰۲۲۵۱۰۰۱۰۵۵۴۰۰۴۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۵
۲احلام علویاهواز۸۹۲۵۹۰۲۲۵۱۰۰۰۹۹۱۸۰۰۰۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۵
۳الهام غلام پورخورموج۸۹۲۵۹۰۲۲۵۱۰۰۱۱۲۸۸۰۷۵۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۵
۴امین مقدسفرخ شهر۸۹۲۵۹۰۲۲۵۱۰۰۰۹۳۶۳۰۸۸۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۵
۵آتنا سید زادگانتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۵۱۰۰۱۵۱۵۹۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۵
۶آزاده روشنگرتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۵۱۰۰۱۳۶۹۶۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۵
۷بنفشه واعظیزد۸۹۲۵۹۰۲۲۵۱۰۰۰۹۲۳۲۰۰۸۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۵
۸بهنام زمانیفرادنبه۸۹۲۵۹۰۲۲۵۱۰۰۰۹۴۳۱۸۸۷۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۵
۹بهنام شیر سوارزنجان۸۹۲۵۹۰۲۲۵۱۰۰۰۸۶۹۸۰۰۴۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۵
۱۰پریا صمدیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۵۱۰۰۱۴۴۸۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۵
۱۱حبیبه سماویسمنان۸۹۲۵۹۰۲۲۵۱۰۰۰۹۸۱۸۰۰۳۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۵
۱۲حسینی زادهداراب۸۹۲۵۹۰۲۲۵۱۰۰۱۲۵۵۹۰۷۴۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۵
۱۳خاطره محرابیبوشهر۸۹۲۵۹۰۲۲۵۱۰۰۱۱۶۸۱۰۰۷۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۵
۱۴رویا الیاسی رادتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۵۱۰۰۱۳۹۲۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۵
۱۵رویا غلامیشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۲۵۱۰۰۱۲۸۸۱۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۵
۱۶ریا عزیزیشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۲۵۱۰۰۱۲۹۹۱۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۵
۱۷زهرا بهرادتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۵۱۰۰۱۳۴۷۶۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۵
۱۸زهرا رفیعیرشت۸۹۲۵۹۰۲۲۵۱۰۰۱۰۸۳۷۰۰۰۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۵
۱۹زینب کارگرتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۵۱۰۰۱۴۲۶۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۵
۲۰زینب یحیی نیارشت۸۹۲۵۹۰۲۲۵۱۰۰۱۰۹۴۷۰۰۰۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۵
۲۱سپیده سهرابیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۵۱۰۰۱۴۷۱۳۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۵
۲۲ستاره مطیعی فراصفهان۸۹۲۵۹۰۲۲۵۱۰۰۱۲۰۱۰۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۵
۲۳سحر زارعشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۲۵۱۰۰۱۳۳۳۷۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۵
۲۴سحر شیریشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۲۵۱۰۰۱۳۱۱۶۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۵
۲۵سمانه میر محمدیشهرضا۸۹۲۵۹۰۲۲۵۱۰۰۱۲۳۷۴۰۰۸۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۵
۲۶سمیه امانیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۵۱۰۰۱۵۲۶۹۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۵
۲۷شیما زادگانشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۲۵۱۰۰۱۲۷۷۱۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۵
۲۸ظهیری نسباهواز۸۹۲۵۹۰۲۲۵۱۰۰۱۰۰۷۶۰۰۰۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۵
۲۹عصمت هادی پورنجف آباد۸۹۲۵۹۰۲۲۵۱۰۰۱۲۴۷۴۰۰۸۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۵
۳۰علی شکیبارفسنجان۸۹۲۵۹۰۲۲۵۱۰۰۱۰۴۷۴۰۰۷۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۵
۳۱علی گدا علیاصفهان۸۹۲۵۹۰۲۲۵۱۰۰۱۱۸۸۴۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۵
۳۲غزاله ابریشمیمشهد۸۹۲۵۹۰۲۲۵۱۰۰۰۹۵۰۸۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۵
۳۳فاطمه تیموریتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۵۱۰۰۱۴۵۹۳۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۵
۳۴فرخنده امینیانتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۵۱۰۰۱۳۵۸۶۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۵
۳۵فرناز شیخیشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۲۵۱۰۰۱۳۲۲۷۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۵
۳۶فریبا فراهانیاراک۸۹۲۵۹۰۲۲۵۱۰۰۰۸۷۳۲۰۰۳۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۵
۳۷فریده فولاد وندیزد۸۹۲۵۹۰۲۲۵۱۰۰۰۹۱۲۲۰۰۸۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۵
۳۸فهیمه ساداتاصفهان۸۹۲۵۹۰۲۲۵۱۰۰۱۵۳۶۱۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۵
۳۹کیخاییاصفهان۸۹۲۵۹۰۲۲۵۱۰۰۱۱۹۹۵۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۵
۴۰لیلا نیک زادیانبابلسر۸۹۲۵۹۰۲۲۵۱۰۰۱۰۷۱۵۰۴۷۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۵
۴۱ماوی میهن گرتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۵۱۰۰۱۴۶۰۳۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۵
۴۲مائده زارعشهرجدیدصدرا۸۹۲۵۹۰۲۲۵۱۰۰۱۲۶۰۰۷۱۹۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۵
۴۳مائده قاسم نزادتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۵۱۰۰۱۳۸۱۶۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۵
۴۴مجید مردانیاراک۸۹۲۵۹۰۲۲۵۱۰۰۰۸۸۴۲۰۰۳۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۵
۴۵محبوبه رادمهرشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۲۵۱۰۰۱۳۰۰۶۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۵
۴۶محبوبه صالحیسیرجان۸۹۲۵۹۰۲۲۵۱۰۰۱۰۲۶۴۰۰۷۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۵
۴۷محمد اجدادیشاهرود۸۹۲۵۹۰۲۲۵۱۰۰۰۹۷۱۸۰۰۳۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۵
۴۸محمد ارزانیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۵۱۰۰۱۵۰۴۸۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۵
۴۹محمد رضا فلاحبندرانزلی۸۹۲۵۹۰۲۲۵۱۰۰۱۱۱۸۹۰۰۴۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۵
۵۰مرضیه صادقیاصفهان۸۹۲۵۹۰۲۲۵۱۰۰۱۱۷۷۴۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۵
۵۱مرضیه محمدیبوشهر۸۹۲۵۹۰۲۲۵۱۰۰۱۱۵۷۱۰۰۷۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۵
۵۲مرضیه مهدی پورتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۵۱۰۰۱۴۳۷۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۵
۵۳مریم احمد زادهبرازجان۸۹۲۵۹۰۲۲۵۱۰۰۱۱۳۱۸۰۷۵۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۵
۵۴مریم امین داورشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۲۵۱۰۰۱۵۴۶۱۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۵
۵۵مریم خدادادیارومیه۸۹۲۵۹۰۲۲۵۱۰۰۰۸۳۹۵۰۰۵۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۵
۵۶مریم قاسمیآبادان۸۹۲۵۹۰۲۲۵۱۰۰۱۰۱۹۶۰۰۶۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۵
۵۷مریم کیان ارثیاصفهان۸۹۲۵۹۰۲۲۵۱۰۰۱۲۱۲۰۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۵
۵۸مریم محمدیاسلام آبادغرب۸۹۲۵۹۰۲۲۵۱۰۰۰۸۴۶۹۰۶۷۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۵
۵۹مریم یوسف زادهبابلسر۸۹۲۵۹۰۲۲۵۱۰۰۱۰۶۰۵۰۴۷۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۵
۶۰مطهره باباییانتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۵۱۰۰۱۴۰۴۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۵
۶۱منیژه فیضیچناران۸۹۲۵۹۰۲۲۵۱۰۰۰۹۶۰۰۰۹۳۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۵
۶۲مونا نیکو سیرتبندرانزلی۸۹۲۵۹۰۲۲۵۱۰۰۱۱۰۷۹۰۰۴۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۵
۶۳مهتاب محمدیرفسنجان۸۹۲۵۹۰۲۲۵۱۰۰۱۰۳۶۴۰۰۷۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۵
۶۴مهسا رحیمیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۵۱۰۰۱۳۷۰۶۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۵
۶۵مهسا شاه بککرج۸۹۲۵۹۰۲۲۵۱۰۰۰۸۵۴۰۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۵
۶۶مهناز تاج پورتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۵۱۰۰۱۴۱۵۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۵
۶۷مهین نوروزیگرگان۸۹۲۵۹۰۲۲۵۱۰۰۰۸۹۶۹۰۰۴۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۵
۶۸میعاد شاد کامبوشهر۸۹۲۵۹۰۲۲۵۱۰۰۱۱۴۶۱۰۰۷۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۵
۶۹مینا خادمتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۵۱۰۰۱۴۹۳۳۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۵
۷۰ندا بهبودیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۵۱۰۰۱۴۸۲۳۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۵
۷۱ندا گلیخمینی شهر۸۹۲۵۹۰۲۲۵۱۰۰۱۲۲۴۴۰۰۸۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۵
۷۲هنگامه منفردگنبد کاووس۸۹۲۵۹۰۲۲۵۱۰۰۰۹۰۳۹۰۴۹۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۵