دسته‌بندی نشده

ارسالی های سفارشات ۳۱ مرداد

ردیفنام گیرندهمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱احمد سرگزیزابل۸۹۲۵۹۰۲۱۵۶۰۰۱۲۷۳۴۰۹۸۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۰۱
۲اسفندیار فیروزیاصفهان۸۹۲۵۹۰۲۱۵۶۰۰۱۴۷۲۲۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۰۱
۳اعظم بوجاریهمدان۸۹۲۵۹۰۲۱۵۶۰۰۱۲۸۲۹۰۰۶۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۰۱
۴اعظم گازرانینیشابور۸۹۲۵۹۰۲۱۵۶۰۰۱۵۵۱۸۰۰۹۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۰۱
۵الهام علی بخشیتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۵۶۰۰۱۶۶۴۴۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۰۱
۶الهه خدا بخشیگلپایگان۸۹۲۵۹۰۲۱۵۶۰۰۱۵۲۹۷۰۸۷۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۰۱
۷آمنه گلشنساوه۸۹۲۵۹۰۲۱۵۶۰۰۱۲۹۵۹۰۰۳۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۰۱
۸بختیاریتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۵۶۰۰۱۷۰۸۹۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۰۱
۹بهناز برزگربندرعباس۸۹۲۵۹۰۲۱۵۶۰۰۱۲۶۵۶۰۰۷۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۰۱
۱۰بهنام قریشییزد۸۹۲۵۹۰۲۱۵۶۰۰۱۳۳۳۹۰۰۸۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۰۱
۱۱پریوش دهفقاننور آباد (فارس)۸۹۲۵۹۰۲۱۵۶۰۰۱۳۷۷۶۰۷۳۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۰۱
۱۲تکتم یزدانینیشابور۸۹۲۵۹۰۲۱۵۶۰۰۱۵۶۲۹۰۰۹۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۰۱
۱۳جواد نوروز پورکرج۸۹۲۵۹۰۲۱۵۶۰۰۱۵۸۸۸۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۰۱
۱۴حمید یزدان پناهکرمان۸۹۲۵۹۰۲۱۵۶۰۰۱۳۶۳۲۰۰۷۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۰۱
۱۵حمیده بهرامیرستم آباد۸۹۲۵۹۰۲۱۵۶۰۰۱۴۴۵۹۴۴۶۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۰۱
۱۶رقیعه مجاوریخوی۸۹۲۵۹۰۲۱۵۶۰۰۱۴۳۱۵۰۰۵۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۰۱
۱۷رقیه رزقیتبریز۸۹۲۵۹۰۲۱۵۶۰۰۱۳۰۱۳۰۰۰۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۰۱
۱۸زهرا انتظارتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۵۶۰۰۱۶۵۳۳۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۰۱
۱۹زهرا مکریصحنه۸۹۲۵۹۰۲۱۵۶۰۰۱۳۲۸۳۶۷۴۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۰۱
۲۰زهرا یوسف پورلاهیجان-گیلان۸۹۲۵۹۰۲۱۵۶۰۰۱۴۶۹۸۰۰۴۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۰۱
۲۱زهراخلیل پوربابل۸۹۲۵۹۰۲۱۵۶۰۰۱۴۱۷۸۰۰۴۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۰۱
۲۲سارا نظاراتبندرماهشهر۸۹۲۵۹۰۲۱۵۶۰۰۱۵۹۰۰۰۶۳۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۰۱
۲۳ساناز کیانیسیرجان۸۹۲۵۹۰۲۱۵۶۰۰۱۳۴۳۲۰۰۷۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۰۱
۲۴سمانه علی محمدیقرچک۸۹۲۵۹۰۲۱۵۶۰۰۱۶۲۴۸۱۸۶۸۶۱۱۱۴۰۲/۰۶/۰۱
۲۵سمیرا ارجمندیتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۵۶۰۰۱۷۱۹۹۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۰۱
۲۶سوگول طهبازتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۵۶۰۰۱۶۹۷۴۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۰۱
۲۷سونا عباسیرضوانشهر-گیلان۸۹۲۵۹۰۲۱۵۶۰۰۱۴۵۷۳۴۳۸۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۰۱
۲۸سهلا سرلکاصفهان۸۹۲۵۹۰۲۱۵۶۰۰۱۵۱۶۷۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۰۱
۲۹سیما زاغهمحمدشهر-البرز۸۹۲۵۹۰۲۱۵۶۰۰۱۵۷۴۴۳۱۷۷۸۱۱۱۴۰۲/۰۶/۰۱
۳۰شبنم شفیعیتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۵۶۰۰۱۶۷۵۴۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۰۱
۳۱شعیب مرزبانتنکابن۸۹۲۵۹۰۲۱۵۶۰۰۱۳۹۱۷۰۴۶۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۰۱
۳۲شهین فلاحیمریوان۸۹۲۵۹۰۲۱۵۶۰۰۱۳۱۴۶۰۶۶۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۰۱
۳۳فاطمه ابراهیمیرفسنجان۸۹۲۵۹۰۲۱۵۶۰۰۱۳۵۳۲۰۰۷۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۰۱
۳۴فاطمه حمزه لوییاهواز۸۹۲۵۹۰۲۱۵۶۰۰۱۶۰۴۴۰۰۰۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۰۱
۳۵فاطمه محمودیزنجان۸۹۲۵۹۰۲۱۵۶۰۰۱۵۴۹۵۰۰۴۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۰۱
۳۶فرهاد کرد بچهلواسان۸۹۲۵۹۰۲۱۵۶۰۰۱۶۳۰۵۰۳۳۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۰۱
۳۷فریده مرندیاصفهان۸۹۲۵۹۰۲۱۵۶۰۰۱۴۹۴۲۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۰۱
۳۸کلثوم ملاییعسلویه۸۹۲۵۹۰۲۱۵۶۰۰۱۲۴۰۷۷۵۳۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۰۱
۳۹مائده تدیناصفهان۸۹۲۵۹۰۲۱۵۶۰۰۱۴۸۳۲۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۰۱
۴۰مجتبی آقاییاهواز۸۹۲۵۹۰۲۱۵۶۰۰۱۶۱۵۴۰۰۰۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۰۱
۴۱محمد زادگانخوی۸۹۲۵۹۰۲۱۵۶۰۰۱۴۲۰۵۰۰۵۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۰۱
۴۲محمد کشت کارانشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۱۵۶۰۰۱۳۸۱۵۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۰۱
۴۳مریم حشمتیقم۸۹۲۵۹۰۲۱۵۶۰۰۱۲۵۹۸۰۰۳۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۰۱
۴۴مریم موسویتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۵۶۰۰۱۶۸۶۴۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۰۱
۴۵مهدیه موسویساری۸۹۲۵۹۰۲۱۵۶۰۰۱۴۰۷۸۰۰۴۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۰۱
۴۶مهسا کوهیاصفهان۸۹۲۵۹۰۲۱۵۶۰۰۱۵۰۵۷۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۰۱
۴۷مهشید غفاریانتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۵۶۰۰۱۶۴۲۳۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۰۱
۴۸یاریخرمدره۸۹۲۵۹۰۲۱۵۶۰۰۱۵۳۵۲۰۴۵۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۰۱