دسته‌بندی نشده

ارسالی های سفارشات ۳۱ فروردین تا ۳ اردیبهشت

ردیفنام گیرندهمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱اخباری۱۲۴۵۶۳مشهد۲۰۱۲۸۰۲۰۳۵۰۲۲۱۱۷۷۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۰۴
۲ارتین۱۲۴۵۶۶سنندج۲۰۱۲۸۰۲۰۳۵۰۲۱۸۰۱۴۰۰۶۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۰۴
۳اسماعیلی۱۲۴۴۸۵آمل۲۰۱۲۸۰۲۰۳۵۰۲۱۸۴۴۲۰۰۴۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۰۴
۴اکبری۱۲۴۵۱۱داراب-فارس۲۰۱۲۸۰۲۰۳۵۰۲۱۸۱۰۳۰۷۴۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۰۴
۵اکرمی۱۲۴۴۸۱مشگین شهر۲۰۱۲۸۰۲۰۳۵۰۲۱۷۸۴۰۰۵۶۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۰۴
۶الگزتین۱۲۴۵۶۰تهران۲۰۱۲۸۰۲۰۳۵۰۲۲۱۰۷۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۰۴
۷امیری۱۲۴۴۷۱مرزن آباد۲۰۱۲۸۰۲۰۳۵۰۲۲۱۴۸۶۴۶۶۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۰۴
۸بابایی۱۲۴۵۵۵زاهدان۲۰۱۲۸۰۲۰۳۵۰۲۱۸۵۰۶۰۰۹۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۰۴
۹برادران۱۲۴۵۴۸بهارستان(اصفهان)۲۰۱۲۸۰۲۰۳۵۰۲۱۹۹۳۳۸۱۴۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۰۴
۱۰برزم۱۲۴۵۴۱داراب-فارس۲۰۱۲۸۰۲۰۳۵۰۲۲۰۲۶۹۰۷۴۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۰۴
۱۱بیاتی۱۲۴۵۶۱کبودرآهنگ۲۰۱۲۸۰۲۰۳۵۰۲۱۹۴۰۶۰۶۵۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۰۴
۱۲پیرحیاتی۱۲۴۵۲۵ملایر۲۰۱۲۸۰۲۰۳۵۰۲۲۰۴۷۶۰۶۵۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۰۴
۱۳تابعی۱۲۴۴۷۸مشهد۲۰۱۲۸۰۲۰۳۵۰۲۱۷۷۶۹۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۰۴
۱۴جعفری۱۲۴۵۱۵فریدونکنار۲۰۱۲۸۰۲۰۳۵۰۲۲۰۸۸۹۰۴۷۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۰۴
۱۵حسین زاده۱۲۴۴۷۷ترکمانچای۲۰۱۲۸۰۲۰۳۵۰۲۲۰۵۵۵۵۳۳۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۰۴
۱۶حق طلب۱۲۴۴۸۸سقز۲۰۱۲۸۰۲۰۳۵۰۲۲۱۹۵۰۰۶۶۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۰۴
۱۷خداجویی۱۲۴۴۷۶کرج۲۰۱۲۸۰۲۰۳۵۰۲۱۹۱۶۰۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۰۴
۱۸خدادادی۱۲۴۵۳۹تهران۲۰۱۲۸۰۲۰۳۵۰۲۱۹۳۵۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۰۴
۱۹دشتی۱۲۴۵۵۷دماوند۲۰۱۲۸۰۲۰۳۵۰۲۲۲۰۴۵۰۳۹۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۰۴
۲۰راسخ۱۲۴۴۸۶شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۲۰۳۵۰۲۱۸۷۵۵۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۰۴
۲۱رشادی۱۲۴۵۵۹تبریز۲۰۱۲۸۰۲۰۳۵۰۲۲۱۵۷۷۰۰۰۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۰۴
۲۲رضایی۱۲۴۵۵۱بوشهر۲۰۱۲۸۰۲۰۳۵۰۲۲۰۶۲۸۰۰۷۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۰۴
۲۳ریاحی۱۲۴۵۴۷تهران۲۰۱۲۸۰۲۰۳۵۰۲۲۱۲۹۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۰۴
۲۴شکری۱۲۴۵۵۴تبریز۲۰۱۲۸۰۲۰۳۵۰۲۱۸۸۴۵۰۰۰۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۰۴
۲۵صفری۱۲۴۴۹۰بندرلنگه۲۰۱۲۸۰۲۰۳۵۰۲۱۷۹۰۱۰۷۹۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۰۴
۲۶صمدی۱۲۴۵۲۴هادیشهر۲۰۱۲۸۰۲۰۳۵۰۲۲۰۷۴۸۰۵۴۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۰۴
۲۷عابد۱۲۴۵۴۹تهران۲۰۱۲۸۰۲۰۳۵۰۲۱۸۳۴۳۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۰۴
۲۸عباس نژاد۱۲۴۵۱۲مشهد۲۰۱۲۸۰۲۰۳۵۰۲۱۹۸۹۳۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۰۴
۲۹فاضلی۱۲۴۵۶۸شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۲۰۳۵۰۲۲۰۱۵۰۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۰۴
۳۰فایض۱۲۴۵۱۳نی ریز۲۰۱۲۸۰۲۰۳۵۰۲۱۸۹۹۵۰۷۴۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۰۴
۳۱کرمانیانتهران۲۰۱۲۸۰۲۰۳۵۰۲۱۷۶۶۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۰۴
۳۲کریم پور۱۲۴۴۸۰شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۲۰۳۵۰۲۲۱۸۲۸۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۰۴
۳۳کریمی۱۲۴۵۱۶سقز۲۰۱۲۸۰۲۰۳۵۰۲۱۹۵۵۴۰۶۶۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۰۴
۳۴کعبه منور۱۲۴۴۹۲کرج۲۰۱۲۸۰۲۰۳۵۰۲۲۱۳۳۶۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۰۴
۳۵مارکوئی۱۲۴۵۴۴بندرانزلی۲۰۱۲۸۰۲۰۳۵۰۲۲۱۷۰۴۰۰۴۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۰۴
۳۶محمدپور۱۲۴۵۴۵قائم شهر۲۰۱۲۸۰۲۰۳۵۰۲۱۹۰۶۹۰۴۷۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۰۴
۳۷محمدی۱۲۴۵۵۳تهران۲۰۱۲۸۰۲۰۳۵۰۲۲۱۶۳۶۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۰۴
۳۸مرادی۱۲۴۴۸۴تهران۲۰۱۲۸۰۲۰۳۵۰۲۱۹۲۴۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۰۴
۳۹مزدهی۱۲۴۴۷۵تهران۲۰۱۲۸۰۲۰۳۵۰۲۱۹۷۹۱۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۰۴
۴۰مسعودی۱۲۴۵۱۰رامسر۲۰۱۲۸۰۲۰۳۵۰۲۲۰۳۷۲۰۴۶۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۰۴
۴۱ملاحسنی۱۲۴۴۷۳اشتهارد۲۰۱۲۸۰۲۰۳۵۰۲۲۰۰۲۵۳۱۸۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۰۴
۴۲ملکی قطار۱۲۴۴۸۲نقده۲۰۱۲۸۰۲۰۳۵۰۲۱۸۶۳۳۰۵۷۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۰۴
۴۳مهدیی۱۲۴۵۴۲اراک۲۰۱۲۸۰۲۰۳۵۰۲۲۰۹۶۲۰۰۳۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۰۴
۴۴نعمتی۱۲۴۴۷۴نوشهر۲۰۱۲۸۰۲۰۳۵۰۲۱۸۲۶۵۰۴۶۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۰۴
۴۵هاشمی۱۲۴۵۴۰رفسنجان۲۰۱۲۸۰۲۰۳۵۰۲۱۹۶۹۹۰۰۷۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۰۴