دسته‌بندی نشده

ارسالی های سفارشات ۳۱ خرداد و ۱ تیر

ردیفنام گیرندهمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱ابراهیم پور۹۴۳۴۳تبریز۲۰۱۲۸۰۱۰۹۵۰۰۷۷۳۰۷۰۰۰۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۰۲
۲اذری۹۴۵۰۷سلمانشهر۲۰۱۲۸۰۱۰۹۵۰۰۷۲۷۷۵۰۴۶۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۰۲
۳اذریون۹۴۴۵۷تهران۲۰۱۲۸۰۱۰۹۵۰۰۷۴۹۱۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۰۲
۴اردکانی۹۴۳۹۴اردکان-یزد۲۰۱۲۸۰۱۰۹۵۰۰۷۶۸۳۲۰۸۹۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۰۲
۵اردیانی۹۴۴۹۶شاهرود۲۰۱۲۸۰۱۰۹۵۰۰۷۴۳۷۰۰۰۳۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۰۲
۶اسکندری ۹۴۴۹۷بومهن۲۰۱۲۸۰۱۰۹۵۰۰۷۷۸۴۵۱۶۵۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۰۲
۷اسماعیلی۹۴۵۴۰جم۲۰۱۲۸۰۱۰۹۵۰۰۷۵۱۶۷۷۵۵۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۰۲
۸اکبری۹۴۵۴۲تبریز۲۰۱۲۸۰۱۰۹۵۰۰۷۷۰۸۵۰۰۰۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۰۲
۹امانی۹۴۴۸۵تهران۲۰۱۲۸۰۱۰۹۵۰۰۷۲۸۸۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۰۲
۱۰ایزدیان۹۴۵۶۱محمودآباد-مازندران۲۰۱۲۸۰۱۰۹۵۰۰۷۴۷۰۰۰۴۶۳۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۰۲
۱۱برزگر رحیمی۹۴۳۸۱تهران۲۰۱۲۸۰۱۰۹۵۰۰۷۴۱۵۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۰۲
۱۲بکرانی۹۴۴۳۵اصفهان۲۰۱۲۸۰۱۰۹۵۰۰۷۵۹۲۷۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۰۲
۱۳بهمنی۹۴۵۵۷قم۲۰۱۲۸۰۱۰۹۵۰۰۷۷۲۰۰۰۰۳۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۰۲
۱۴ترکیان۹۴۵۰۶درچه پیاز۲۰۱۲۸۰۱۰۹۵۰۰۷۳۶۸۰۰۸۴۳۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۰۲
۱۵تقی ابادی۹۴۵۱۱مشهد۲۰۱۲۸۰۱۰۹۵۰۰۷۴۶۹۲۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۰۲
۱۶جان نثاری۹۴۴۸۳تهران۲۰۱۲۸۰۱۰۹۵۰۰۷۲۶۶۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۰۲
۱۷جعفری۹۴۵۱۲تهران۲۰۱۲۸۰۱۰۹۵۰۰۷۴۴۷۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۰۲
۱۸حبیبی۹۴۳۷۱قائم شهر۲۰۱۲۸۰۱۰۹۵۰۰۷۵۸۲۰۰۴۷۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۰۲
۱۹حسن ملک۹۴۵۵۸شهر کرد۲۰۱۲۸۰۱۰۹۵۰۰۷۳۰۳۵۰۰۸۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۰۲
۲۰حسینی۹۴۳۷۷مشهد۲۰۱۲۸۰۱۰۹۵۰۰۷۳۷۸۷۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۰۲
۲۱حسینی۹۴۵۵۴کلاردشت۲۰۱۲۸۰۱۰۹۵۰۰۷۷۹۵۲۴۶۶۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۰۲
۲۲حصاری۹۴۵۵۰کرج۲۰۱۲۸۰۱۰۹۵۰۰۷۳۵۷۲۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۰۲
۲۳حقیقی۹۴۵۰۴ری۲۰۱۲۸۰۱۰۹۵۰۰۷۷۴۱۵۰۱۸۱۳۱۱۱۴۰۱/۰۴/۰۲
۲۴خاتمی۹۴۴۳۴تهران۲۰۱۲۸۰۱۰۹۵۰۰۷۶۲۸۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۰۲
۲۵خلقتی۹۴۳۷۸دزفول۲۰۱۲۸۰۱۰۹۵۰۰۷۵۶۰۵۰۶۴۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۰۲
۲۶خورشیدی۹۴۳۸۹داراب-فارس۲۰۱۲۸۰۱۰۹۵۰۰۷۲۵۶۰۰۷۴۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۰۲
۲۷خیری۹۴۴۸۷نقده۲۰۱۲۸۰۱۰۹۵۰۰۷۷۶۳۰۰۵۷۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۰۲
۲۸داداش۹۴۳۱۳اصفهان۲۰۱۲۸۰۱۰۹۵۰۰۷۸۵۳۵۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۰۲
۲۹درویشی۹۴۵۰۰مشهد۲۰۱۲۸۰۱۰۹۵۰۰۷۷۵۲۲۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۰۲
۳۰رحمانیان۹۴۴۸۰اصفهان۲۰۱۲۸۰۱۰۹۵۰۰۷۳۲۵۰۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۰۲
۳۱رستگاری۹۴۴۰۲کرمان۲۰۱۲۸۰۱۰۹۵۰۰۷۶۵۱۰۰۰۷۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۰۲
۳۲روشن۹۴۴۸۹تهران۲۰۱۲۸۰۱۰۹۵۰۰۷۲۹۹۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۰۲
۳۳زادگان۹۴۵۰۱شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۱۰۹۵۰۰۷۵۰۶۰۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۰۲
۳۴زال پور۹۴۵۶۳خشت۲۰۱۲۸۰۱۰۹۵۰۰۷۳۳۵۷۷۳۳۴۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۰۲
۳۵زیرک۹۴۵۳۵تهران۲۰۱۲۸۰۱۰۹۵۰۰۷۶۰۷۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۰۲
۳۶ساسان۹۴۵۶۸کرمانشاه۲۰۱۲۸۰۱۰۹۵۰۰۷۳۴۶۵۰۰۶۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۰۲
۳۷سلماسی۹۴۵۵۲اراک۲۰۱۲۸۰۱۰۹۵۰۰۷۵۴۹۰۰۰۳۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۰۲
۳۸شیرازی۹۴۴۵۸اندیشه۲۰۱۲۸۰۱۰۹۵۰۰۷۶۶۱۷۳۱۶۸۶۱۱۱۴۰۱/۰۴/۰۲
۳۹صادقپور۹۴۵۷۰ارومیه۲۰۱۲۸۰۱۰۹۵۰۰۷۸۳۲۰۰۰۵۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۰۲
۴۰صداقت۹۴۳۹۲شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۱۰۹۵۰۰۷۲۳۴۵۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۰۲
۴۱عباس نیا۹۴۵۵۹تهران۲۰۱۲۸۰۱۰۹۵۰۰۷۷۷۳۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۰۲
۴۲عبدالهی۹۴۴۳۷مشهد۲۰۱۲۸۰۱۰۹۵۰۰۷۶۳۹۵۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۰۲
۴۳علومی۹۴۵۳۸قرچک۲۰۱۲۸۰۱۰۹۵۰۰۷۶۹۴۰۱۸۶۸۶۱۱۱۴۰۱/۰۴/۰۲
۴۴علیپور۹۴۵۶۹تهران۲۰۱۲۸۰۱۰۹۵۰۰۷۵۲۷۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۰۲
۴۵علیخانی۹۴۵۶۰اصفهان۲۰۱۲۸۰۱۰۹۵۰۰۷۴۸۰۷۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۰۲
۴۶غلامی۹۴۴۹۸بوشهر۲۰۱۲۸۰۱۰۹۵۰۰۷۴۲۶۲۰۰۷۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۰۲
۴۷فتح الهی۹۴۵۳۶تهران۲۰۱۲۸۰۱۰۹۵۰۰۷۳۸۹۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۰۲
۴۸فتحی۹۴۵۰۸آبیک۲۰۱۲۸۰۱۰۹۵۰۰۷۲۴۵۲۰۳۴۴۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۰۲
۴۹فتحی۹۴۵۴۳عجب شیر۲۰۱۲۸۰۱۰۹۵۰۰۷۸۰۹۷۰۵۵۴۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۰۲
۵۰فتوحییزد۲۰۱۲۸۰۱۰۹۵۰۰۷۶۴۰۲۰۰۸۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۰۲
۵۱فیصیحیانی۹۴۴۹۲بندرماهشهر۲۰۱۲۸۰۱۰۹۵۰۰۷۳۹۰۲۰۶۳۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۰۲
۵۲قدیمیان۹۴۵۵۱خرم آباد-لرستان۲۰۱۲۸۰۱۰۹۵۰۰۷۸۲۱۲۰۰۶۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۰۲
۵۳کمالزاده۹۴۵۵۳کرج۲۰۱۲۸۰۱۰۹۵۰۰۷۸۱۰۵۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۰۲
۵۴کمالی۹۴۴۸۸تهران۲۰۱۲۸۰۱۰۹۵۰۰۷۴۵۸۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۰۲
۵۵کیانی۹۴۰۷۲شهر کرد۲۰۱۲۸۰۱۰۹۵۰۰۷۳۱۴۲۰۰۸۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۰۲
۵۶متقی۹۴۵۳۹اصفهان۲۰۱۲۸۰۱۰۹۵۰۰۷۷۱۹۲۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۰۲
۵۷محمدی۹۴۵۱۳نورآباد (لرستان)۲۰۱۲۸۰۱۰۹۵۰۰۷۴۰۴۷۰۶۸۳۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۰۲
۵۸مولانایی۹۴۵۰۵تهران۲۰۱۲۸۰۱۰۹۵۰۰۷۸۴۲۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۰۲
۵۹مهدوی۹۴۵۰۹یزد۲۰۱۲۸۰۱۰۹۵۰۰۷۵۵۹۷۰۰۸۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۰۲
۶۰مهرجویان۹۴۵۶۵اندیمشک۲۰۱۲۸۰۱۰۹۵۰۰۷۵۳۸۲۰۶۴۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۰۲
۶۱مهمیدوند۹۴۴۹۴اهواز۲۰۱۲۸۰۱۰۹۵۰۰۷۶۷۲۵۰۰۰۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۰۲
۶۲نوروزی۹۴۴۳۱میامی-سمنان۲۰۱۲۸۰۱۰۹۵۰۰۷۵۷۱۲۰۳۶۳۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۰۲
۶۳نهادی۹۴۴۷۹تهران۲۰۱۲۸۰۱۰۹۵۰۰۷۶۱۸۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۰۲