دسته‌بندی نشده

ارسالی های سفارشات ۳۰ دی

ردیفنام گیرندهمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱ابراهیم صرافتبریز۸۹۲۵۹۰۲۳۰۷۰۰۱۳۲۰۳۰۰۰۵۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۰۱
۲اسرا کریم زادهیزد۸۹۲۵۹۰۲۳۰۷۰۰۰۸۰۰۱۰۰۸۹۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۰۱
۳اصغر رضاییتبریز۸۹۲۵۹۰۲۳۰۷۰۰۱۳۱۹۳۰۰۰۵۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۰۱
۴اعظم آدخزاهدان۸۹۲۵۹۰۲۳۰۷۰۰۰۷۸۷۳۰۰۹۸۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۰۱
۵افسون درخشندهبندرکنگان۸۹۲۵۹۰۲۳۰۷۰۰۱۱۷۹۳۷۵۵۷۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۰۱
۶المیرا میریشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۳۰۷۰۰۱۴۷۸۱۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۰۱
۷النا شیخیشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۳۰۷۰۰۱۴۶۷۱۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۰۱
۸الهام طباطبائیبهبهان۸۹۲۵۹۰۲۳۰۷۰۰۱۱۳۹۱۰۶۳۶۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۰۱
۹امیر ولی زادهنقده۸۹۲۵۹۰۲۳۰۷۰۰۰۹۳۵۲۰۵۷۶۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۰۱
۱۰امین پازوکیپاکدشت۸۹۲۵۹۰۲۳۰۷۰۰۱۵۷۵۹۰۳۳۹۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۰۱
۱۱بهشتیاصفهان۸۹۲۵۹۰۲۳۰۷۰۰۱۳۵۶۴۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۰۱
۱۲جعفریاهواز۸۹۲۵۹۰۲۳۰۷۰۰۱۱۰۷۹۰۰۰۶۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۰۱
۱۳حامد توجیدیتهران۸۹۲۵۹۰۲۳۰۷۰۰۱۷۳۸۹۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۰۱
۱۴حسن جلالیتهران۸۹۲۵۹۰۲۳۰۷۰۰۱۷۱۶۹۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۰۱
۱۵حسین موذنیتهران۸۹۲۵۹۰۲۳۰۷۰۰۱۶۹۴۴۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۰۱
۱۶خجسته احمدیتهران۸۹۲۵۹۰۲۳۰۷۰۰۱۶۶۱۳۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۰۱
۱۷درنا به فرشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۳۰۷۰۰۱۴۵۶۱۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۰۱
۱۸رعنا به پورامیدیه۸۹۲۵۹۰۲۳۰۷۰۰۱۱۲۸۸۶۳۷۳۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۰۱
۱۹رقیه جلالیتبریز۸۹۲۵۹۰۲۳۰۷۰۰۱۲۹۶۷۰۰۰۵۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۰۱
۲۰زهرا اسماعیلیجم۸۹۲۵۹۰۲۳۰۷۰۰۱۱۴۷۳۷۵۵۸۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۰۱
۲۱زهرا طهماسب یتهران۸۹۲۵۹۰۲۳۰۷۰۰۱۶۷۲۳۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۰۱
۲۲زهرا مهدویقرچک۸۹۲۵۹۰۲۳۰۷۰۰۱۵۴۳۱۱۸۶۸۶۱۱۱۴۰۲/۱۱/۰۱
۲۳زهرا مهربانیری۸۹۲۵۹۰۲۳۰۷۰۰۱۵۲۵۴۰۱۸۱۳۱۱۱۴۰۲/۱۱/۰۱
۲۴زهره محمدیدماوند۸۹۲۵۹۰۲۳۰۷۰۰۱۵۳۳۹۰۳۹۷۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۰۱
۲۵زینب اخباریمشهد۸۹۲۵۹۰۲۳۰۷۰۰۰۹۶۱۵۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۰۱
۲۶زینب درگاهیرشت۸۹۲۵۹۰۲۳۰۷۰۰۱۰۸۳۳۰۰۰۴۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۰۱
۲۷زینب عزیزیقم۸۹۲۵۹۰۲۳۰۷۰۰۰۸۲۶۷۰۰۳۷۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۰۱
۲۸زینب فشیکنگاور۸۹۲۵۹۰۲۳۰۷۰۰۰۹۱۲۲۰۶۷۴۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۰۱
۲۹زینب منصوریزرند۸۹۲۵۹۰۲۳۰۷۰۰۰۸۵۸۶۰۷۷۶۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۰۱
۳۰ژینوس برق آساکرج۸۹۲۵۹۰۲۳۰۷۰۰۰۹۹۸۴۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۰۱
۳۱ساجده مرتضاییشاهین شهر۸۹۲۵۹۰۲۳۰۷۰۰۱۳۹۰۸۰۰۸۳۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۰۱
۳۲سارا ملک شاهیاهواز۸۹۲۵۹۰۲۳۰۷۰۰۱۰۹۶۴۰۰۰۶۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۰۱
۳۳سبحان حیدریشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۳۰۷۰۰۱۴۲۳۰۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۰۱
۳۴ستاره احمدیجم۸۹۲۵۹۰۲۳۰۷۰۰۱۱۵۸۳۷۵۵۸۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۰۱
۳۵سعید توحیدیتهران۸۹۲۵۹۰۲۳۰۷۰۰۱۵۹۳۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۰۱
۳۶سعیده جسورشاهیندژ۸۹۲۵۹۰۲۳۰۷۰۰۰۹۲۷۶۰۵۹۸۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۰۱
۳۷سعیده سولگینهاوند۸۹۲۵۹۰۲۳۰۷۰۰۰۸۹۳۴۰۶۵۹۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۰۱
۳۸سمیرا ایوبیتهران۸۹۲۵۹۰۲۳۰۷۰۰۱۶۰۵۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۰۱
۳۹سمیرا چگنیملایر۸۹۲۵۹۰۲۳۰۷۰۰۰۸۸۰۳۰۶۵۷۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۰۱
۴۰سمیرا صمد زادهاردبیل۸۹۲۵۹۰۲۳۰۷۰۰۰۷۹۳۵۰۰۵۶۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۰۱
۴۱سمیه بطوییتهران۸۹۲۵۹۰۲۳۰۷۰۰۱۷۹۵۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۰۱
۴۲سمیه ساکیپردیس۸۹۲۵۹۰۲۳۰۷۰۰۱۵۸۱۰۱۶۵۸۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۰۱
۴۳سولماز فتح علی زادهکرج۸۹۲۵۹۰۲۳۰۷۰۰۱۰۰۴۲۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۰۱
۴۴سهیلا همتیآستانه اشرفیه۸۹۲۵۹۰۲۳۰۷۰۰۱۰۶۸۱۰۴۴۴۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۰۱
۴۵سیده الله میر شفیعیری۸۹۲۵۹۰۲۳۰۷۰۰۱۵۱۴۴۰۱۸۱۳۱۱۱۴۰۲/۱۱/۰۱
۴۶شکوفه شجاعسنندج۸۹۲۵۹۰۲۳۰۷۰۰۰۸۴۹۸۰۰۶۶۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۰۱
۴۷شهین زمانیشهر کرد۸۹۲۵۹۰۲۳۰۷۰۰۰۸۷۶۳۰۰۸۸۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۰۱
۴۸شیرین نوروزیسراب۸۹۲۵۹۰۲۳۰۷۰۰۱۲۵۲۵۰۵۴۷۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۰۱
۴۹شیلان گرامیتهران۸۹۲۵۹۰۲۳۰۷۰۰۱۶۳۸۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۰۱
۵۰شیما حقیتهران۸۹۲۵۹۰۲۳۰۷۰۰۱۷۸۴۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۰۱
۵۱شیوا شهبازیتهران۸۹۲۵۹۰۲۳۰۷۰۰۱۷۷۳۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۰۱
۵۲صادقیرباطکریم۸۹۲۵۹۰۲۳۰۷۰۰۱۸۲۲۵۰۳۷۶۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۰۱
۵۳صبا دلفانخرم آباد۸۹۲۵۹۰۲۳۰۷۰۰۰۸۱۸۸۰۰۶۸۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۰۱
۵۴عظیمیاهواز۸۹۲۵۹۰۲۳۰۷۰۰۱۱۱۸۹۰۰۰۶۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۰۱
۵۵علی رکوعیمامونیه۸۹۲۵۹۰۲۳۰۷۰۰۱۰۴۸۴۰۳۹۴۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۰۱
۵۶فاطمه جوانیتبریز۸۹۲۵۹۰۲۳۰۷۰۰۱۳۴۲۳۰۰۰۵۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۰۱
۵۷فاطمه جوشنهفشجان۸۹۲۵۹۰۲۳۰۷۰۰۰۸۶۹۳۰۸۸۴۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۰۱
۵۸فاطمه چگینیکرج۸۹۲۵۹۰۲۳۰۷۰۰۱۰۱۵۲۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۰۱
۵۹فاطمه دریتهران۸۹۲۵۹۰۲۳۰۷۰۰۱۷۵۱۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۰۱
۶۰فاطمه رضا پورشهریار۸۹۲۵۹۰۲۳۰۷۰۰۱۵۵۹۸۰۳۳۵۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۰۱
۶۱فاطمه سلطان آبادیکنگاور۸۹۲۵۹۰۲۳۰۷۰۰۰۹۰۱۲۰۶۷۴۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۰۱
۶۲فاطمه شعبانپورتهران۸۹۲۵۹۰۲۳۰۷۰۰۱۶۲۷۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۰۱
۶۳فاطمه قرائیرشت۸۹۲۵۹۰۲۳۰۷۰۰۱۰۷۲۳۰۰۰۴۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۰۱
۶۴فاطمه لطفیتبریز۸۹۲۵۹۰۲۳۰۷۰۰۱۳۰۸۲۰۰۰۵۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۰۱
۶۵فاطمه مظلومآمل۸۹۲۵۹۰۲۳۰۷۰۰۱۱۹۹۸۰۰۴۶۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۰۱
۶۶فاطمه مظلومآمل۸۹۲۵۹۰۲۳۰۷۰۰۱۱۸۸۸۰۰۴۶۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۰۱
۶۷فاطمه همتیارومیه۸۹۲۵۹۰۲۳۰۷۰۰۰۹۴۰۸۰۰۵۷۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۰۱
۶۸فروغ فراغتیشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۳۰۷۰۰۱۴۹۰۱۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۰۱
۶۹کاویانیشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۳۰۷۰۰۱۵۰۱۶۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۰۱
۷۰گلاره شریعت مداریتهران۸۹۲۵۹۰۲۳۰۷۰۰۱۷۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۰۱
۷۱لیلا پور نجفتبریز۸۹۲۵۹۰۲۳۰۷۰۰۱۲۷۴۷۰۰۰۵۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۰۱
۷۲لیلا روستاییتهران۸۹۲۵۹۰۲۳۰۷۰۰۱۸۱۷۶۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۰۱
۷۳لیلا سعیدی فرساوه۸۹۲۵۹۰۲۳۰۷۰۰۱۰۲۴۴۰۰۳۹۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۰۱
۷۴لیلا صادق نژادتهران۸۹۲۵۹۰۲۳۰۷۰۰۱۷۴۹۹۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۰۱
۷۵لیلا فردوسیتبریز۸۹۲۵۹۰۲۳۰۷۰۰۱۲۸۵۷۰۰۰۵۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۰۱
۷۶مجتبی مردانیمرند۸۹۲۵۹۰۲۳۰۷۰۰۱۲۳۳۰۰۰۵۴۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۰۱
۷۷مرضیه رهنماشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۳۰۷۰۰۱۴۴۵۰۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۰۱
۷۸مرضیه رهنماشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۳۰۷۰۰۱۴۳۴۰۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۰۱
۷۹مرضیه شکوفه دوستارومیه۸۹۲۵۹۰۲۳۰۷۰۰۰۹۵۱۸۰۰۵۷۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۰۱
۸۰مریم خسرویتهران۸۹۲۵۹۰۲۳۰۷۰۰۱۷۰۵۹۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۰۱
۸۱مریم رستمیتبریز۸۹۲۵۹۰۲۳۰۷۰۰۱۳۳۱۳۰۰۰۵۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۰۱
۸۲مریم رستمیتنکابن۸۹۲۵۹۰۲۳۰۷۰۰۱۲۲۰۸۰۴۶۸۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۰۱
۸۳مریم فرشیدیانشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۳۰۷۰۰۱۴۸۹۱۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۰۱
۸۴مریم فضلینیشابور۸۹۲۵۹۰۲۳۰۷۰۰۰۹۷۲۵۰۰۹۳۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۰۱
۸۵مریم کردگاریاصفهان۸۹۲۵۹۰۲۳۰۷۰۰۱۳۸۹۵۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۰۱
۸۶مژگان جعفریاصفهان۸۹۲۵۹۰۲۳۰۷۰۰۱۳۶۷۴۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۰۱
۸۷مسعود قربانعلیتهران۸۹۲۵۹۰۲۳۰۷۰۰۱۶۸۳۳۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۰۱
۸۸مصطفی مرادیاراک۸۹۲۵۹۰۲۳۰۷۰۰۱۰۳۴۴۰۰۳۸۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۰۱
۸۹معصومه آدمیسراب۸۹۲۵۹۰۲۳۰۷۰۰۱۲۶۳۵۰۵۴۷۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۰۱
۹۰منیژه فیضیچناران۸۹۲۵۹۰۲۳۰۷۰۰۰۹۸۱۷۰۹۳۶۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۰۱
۹۱مهدی صمدیمیانه۸۹۲۵۹۰۲۳۰۷۰۰۱۲۴۳۰۰۰۵۳۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۰۱
۹۲مهرناز جراحیتهران۸۹۲۵۹۰۲۳۰۷۰۰۱۶۴۹۳۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۰۱
۹۳مهری یوسف نیابندرانزلی۸۹۲۵۹۰۲۳۰۷۰۰۱۰۵۲۰۰۰۴۳۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۰۱
۹۴مهسا اسماعیلیتهران۸۹۲۵۹۰۲۳۰۷۰۰۱۶۵۰۳۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۰۱
۹۵مهسا علیزادهکاشان۸۹۲۵۹۰۲۳۰۷۰۰۱۸۳۲۲۰۰۸۷۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۰۱
۹۶مهشید رضاییالوند۸۹۲۵۹۰۲۳۰۷۰۰۰۸۳۷۴۰۳۴۳۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۰۱
۹۷مهناز شفیعیبرازجان۸۹۲۵۹۰۲۳۰۷۰۰۱۱۶۴۶۰۷۵۶۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۰۱
۹۸مهناز کفاییکازرون۸۹۲۵۹۰۲۳۰۷۰۰۱۴۱۲۷۰۰۷۳۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۰۱
۹۹نادره مقدسیتهران۸۹۲۵۹۰۲۳۰۷۰۰۱۸۰۶۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۰۱
۱۰۰نازنین براریآمل۸۹۲۵۹۰۲۳۰۷۰۰۱۲۰۱۳۰۰۴۶۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۰۱
۱۰۱نرگس افتخاریتهران۸۹۲۵۹۰۲۳۰۷۰۰۱۷۶۲۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۰۱
۱۰۲نرگس مقصودیاندیشه۸۹۲۵۹۰۲۳۰۷۰۰۱۵۶۹۳۳۱۶۸۶۱۱۱۴۰۲/۱۱/۰۱
۱۰۳نسیم باقر پورتهران۸۹۲۵۹۰۲۳۰۷۰۰۱۶۱۶۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۰۱
۱۰۴نیلوفر دلفان آذریکلاردشت۸۹۲۵۹۰۲۳۰۷۰۰۱۲۱۲۵۴۶۶۶۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۰۱
۱۰۵نیلوفر عبدیطالخونچه۸۹۲۵۹۰۲۳۰۷۰۰۱۴۰۷۶۸۴۹۸۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۰۱
۱۰۶وحید زارعیاصفهان۸۹۲۵۹۰۲۳۰۷۰۰۱۳۷۸۴۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۰۱