دسته‌بندی نشده

ارسالی های سفارشات ۳۰ بهمن

ردیفنام گیرندهمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱۱۱۵۰۱۲دماوند۲۰۱۲۸۰۱۳۳۷۰۱۲۲۲۸۲۰۳۹۷۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۰۱
۲اخگری۱۱۶۴۸۰تهران۲۰۱۲۸۰۱۳۳۷۰۱۲۰۲۰۶۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۰۱
۳افراز۱۱۶۵۰۰تهران۲۰۱۲۸۰۱۳۳۷۰۱۲۲۳۲۹۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۰۱
۴امام جمعه ۱۱۶۴۸۲گلپایگان۲۰۱۲۸۰۱۳۳۷۰۱۲۰۰۸۶۰۸۷۷۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۰۱
۵امیری۱۱۶۳۷۸ساری۲۰۱۲۸۰۱۳۳۷۰۱۲۲۵۵۹۰۰۴۸۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۰۱
۶براتی۱۱۶۴۳۹قائم شهر۲۰۱۲۸۰۱۳۳۷۰۱۲۰۱۴۵۰۴۷۶۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۰۱
۷بهزادی۱۱۶۴۷۷کرمان۲۰۱۲۸۰۱۳۳۷۰۱۱۹۷۱۶۰۰۷۶۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۰۱
۸بهشتی۱۰۹۶۶۴سمنان۲۰۱۲۸۰۱۳۳۷۰۱۲۱۱۷۴۰۰۳۵۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۰۱
۹بیگی۱۱۶۵۱۳شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۱۳۳۷۰۱۲۳۸۵۹۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۰۱
۱۰پرویش۱۱۶۵۰۱یاسوج۲۰۱۲۸۰۱۳۳۷۰۱۲۱۴۳۰۰۷۵۹۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۰۱
۱۱پورمهدی۱۱۶۴۹۱مهرگان۲۰۱۲۸۰۱۳۳۷۰۱۲۰۵۸۲۳۴۹۱۳۱۱۱۴۰۱/۱۲/۰۱
۱۲تدین۱۱۶۳۸۰اقلید۲۰۱۲۸۰۱۳۳۷۰۱۲۰۳۸۹۰۷۳۸۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۰۱
۱۳جعفری۱۱۶۴۸۴رفسنجان۲۰۱۲۸۰۱۳۳۷۰۱۲۱۵۶۲۰۰۷۷۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۰۱
۱۴حیدری۱۱۵۳۵۱پاکدشت۲۰۱۲۸۰۱۳۳۷۰۱۲۰۸۱۰۰۳۳۹۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۰۱
۱۵خسروی۱۱۶۴۳۵فریدونکنار۲۰۱۲۸۰۱۳۳۷۰۱۲۲۸۲۰۰۴۷۵۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۰۱
۱۶دادخواه۱۱۵۸۹۹اصفهان۲۰۱۲۸۰۱۳۳۷۰۱۲۱۸۵۵۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۰۱
۱۷دادگر۱۱۶۵۰۹ازنا۲۰۱۲۸۰۱۳۳۷۰۱۲۳۴۳۳۰۶۸۷۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۰۱
۱۸دادگرراد۱۱۶۳۸۳رشت۲۰۱۲۸۰۱۳۳۷۰۱۲۲۴۸۰۰۰۰۴۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۰۱
۱۹دولتشاهی۱۱۶۲۴۹تبریز۲۰۱۲۸۰۱۳۳۷۰۱۲۱۷۱۴۰۰۰۵۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۰۱
۲۰زارعی۱۱۶۴۴۲سرخس۲۰۱۲۸۰۱۳۳۷۰۱۲۰۹۷۱۰۹۳۸۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۰۱
۲۱سلطانی۱۱۶۴۸۱سمنان۲۰۱۲۸۰۱۳۳۷۰۱۲۱۲۸۴۰۰۳۵۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۰۱
۲۲شهسواری پور۱۱۶۳۷۵سیرجان۲۰۱۲۸۰۱۳۳۷۰۱۲۲۹۲۰۰۰۷۸۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۰۱
۲۳شیرپور۱۱۶۴۴۱محمودآباد-مازندران۲۰۱۲۸۰۱۳۳۷۰۱۲۰۶۵۹۰۴۶۳۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۰۱
۲۴طبری۱۱۶۴۴۴بابل۲۰۱۲۸۰۱۳۳۷۰۱۲۳۰۰۴۰۰۴۷۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۰۱
۲۵عاشوری۱۱۶۴۹۷همدان۲۰۱۲۸۰۱۳۳۷۰۱۲۲۶۵۲۰۰۶۵۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۰۱
۲۶عامری۱۱۶۵۰۳اصفهان۲۰۱۲۸۰۱۳۳۷۰۱۲۳۱۹۷۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۰۱
۲۷عزت دوست۱۱۶۴۷۸سنگر۲۰۱۲۸۰۱۳۳۷۰۱۲۰۴۶۵۴۳۳۶۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۰۱
۲۸عسکری۱۱۲۱۱۳شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۱۳۳۷۰۱۲۲۱۸۰۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۰۱
۲۹قاضی مقدمگرگان۲۰۱۲۸۰۱۳۳۷۰۱۲۱۳۴۲۰۰۴۹۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۰۱
۳۰قبادی۱۱۰۹۶۸آمل۲۰۱۲۸۰۱۳۳۷۰۱۲۱۹۷۲۰۰۴۶۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۰۱
۳۱کاوه۱۱۵۹۹۳زاهدان۲۰۱۲۸۰۱۳۳۷۰۱۲۳۷۲۰۰۰۹۸۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۰۱
۳۲کریمی۱۱۶۴۹۶رودسر۲۰۱۲۸۰۱۳۳۷۰۱۲۲۷۲۰۰۴۴۸۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۰۱
۳۳لطفیشاهرود۲۰۱۲۸۰۱۳۳۷۰۱۱۹۶۷۹۰۰۳۶۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۰۱
۳۴لطفی۱۱۶۳۷۷اهواز۲۰۱۲۸۰۱۳۳۷۰۱۱۹۹۸۹۰۰۰۶۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۰۱
۳۵مسلمی۱۱۶۵۰۵اراک۲۰۱۲۸۰۱۳۳۷۰۱۲۳۹۹۹۰۰۳۸۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۰۱
۳۶معصومی۱۱۶۴۹۳تهران۲۰۱۲۸۰۱۳۳۷۰۱۲۱۰۹۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۰۱
۳۷مهدی پور۱۱۶۵۱۷خوی۲۰۱۲۸۰۱۳۳۷۰۱۲۳۶۸۲۰۰۵۸۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۰۱
۳۸میررضایی۱۱۶۳۷۹آمل۲۰۱۲۸۰۱۳۳۷۰۱۲۲۰۸۷۰۰۴۶۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۰۱
۳۹میررضایی۱۱۶۴۹۹آمل۲۰۱۲۸۰۱۳۳۷۰۱۲۰۷۴۵۰۰۴۶۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۰۱
۴۰میرزایی۱۱۶۵۱۵تهران۲۰۱۲۸۰۱۳۳۷۰۱۲۳۵۵۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۰۱
۴۱میری زاده۱۱۶۵۱۴تهران۲۰۱۲۸۰۱۳۳۷۰۱۲۳۳۳۶۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۰۱
۴۲نارنجی ثانی۱۱۶۴۴۳سبزوار۲۰۱۲۸۰۱۳۳۷۰۱۱۹۸۴۰۰۰۹۶۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۰۱
۴۳نارنجی ثانی۱۱۶۵۱۰سبزوار۲۰۱۲۸۰۱۳۳۷۰۱۲۳۲۴۸۰۰۹۶۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۰۱
۴۴یزدانی۱۱۴۳۲۷شاهین شهر۲۰۱۲۸۰۱۳۳۷۰۱۲۱۶۳۸۰۰۸۳۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۰۱