دسته‌بندی نشده

ارسالی های سفارشات ۳ خرداد

ردیفنام گیرندهمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱اکبری۹۲۲۶۰تهران۲۰۱۲۸۰۱۰۶۶۰۰۷۶۳۸۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۰۴
۲اکبری۹۲۲۸۲تهران۲۰۱۲۸۰۱۰۶۶۰۰۷۷۶۲۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۰۴
۳ایارزاده۹۲۰۸۶شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۱۰۶۶۰۰۷۴۷۹۰۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۰۴
۴بابایی۹۲۲۰۱سرپل ذهاب۲۰۱۲۸۰۱۰۶۶۰۰۷۷۷۲۷۰۶۷۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۰۴
۵باشتین۹۲۲۰۵رفسنجان۲۰۱۲۸۰۱۰۶۶۰۰۷۴۴۶۷۰۰۷۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۰۴
۶باغبانی۹۲۲۷۷چهاردانگه۲۰۱۲۸۰۱۰۶۶۰۰۷۸۹۵۵۳۳۱۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۰۴
۷پرتوی۹۲۲۵۹تبریز۲۰۱۲۸۰۱۰۶۶۰۰۷۵۸۱۰۰۰۰۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۰۴
۸پورگرگیهادیشهر۲۰۱۲۸۰۱۰۶۶۰۰۷۷۵۱۲۰۵۴۳۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۰۴
۹تقی خانی۹۱۹۲۴تهران۲۰۱۲۸۰۱۰۶۶۰۰۷۸۷۴۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۰۴
۱۰توسلی۹۲۲۱۰آمل۲۰۱۲۸۰۱۰۶۶۰۰۷۵۶۹۵۰۰۴۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۰۴
۱۱جوکاری۹۲۲۸۶فسا۲۰۱۲۸۰۱۰۶۶۰۰۷۴۶۸۲۰۷۴۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۰۴
۱۲چهرازی۹۲۰۹۵قم۲۰۱۲۸۰۱۰۶۶۰۰۷۶۸۲۲۰۰۳۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۰۴
۱۳حسینی۹۲۲۸۷کلاردشت۲۰۱۲۸۰۱۰۶۶۰۰۷۸۴۱۷۴۶۶۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۰۴
۱۴خلقتی۹۲۲۷۶دزفول۲۰۱۲۸۰۱۰۶۶۰۰۷۶۱۷۰۰۶۴۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۰۴
۱۵دلیری۹۲۲۸۱رشت۲۰۱۲۸۰۱۰۶۶۰۰۷۷۱۸۲۰۰۰۴۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۰۴
۱۶رحیمی۸۱۲۳۱رشت۲۰۱۲۸۰۱۰۶۶۰۰۷۵۲۶۵۰۰۰۴۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۰۴
۱۷رحیمی۹۲۲۹۳شهر کرد۲۰۱۲۸۰۱۰۶۶۰۰۷۶۴۹۲۰۰۸۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۰۴
۱۸رسولی۹۲۲۶۳زنجان۲۰۱۲۸۰۱۰۶۶۰۰۷۴۹۰۵۰۰۴۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۰۴
۱۹رضایی۹۲۰۸۴سپاهان شهر(اصفهان)۲۰۱۲۸۰۱۰۶۶۰۰۷۸۳۱۰۸۱۷۹۹۱۱۱۴۰۱/۰۳/۰۴
۲۰رئوف۹۲۲۹۱شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۱۰۶۶۰۰۷۵۵۸۷۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۰۴
۲۱زینل زاده۹۲۲۷۵اهواز۲۰۱۲۸۰۱۰۶۶۰۰۷۶۰۶۲۰۰۰۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۰۴
۲۲سمیعیتهران۲۰۱۲۸۰۱۰۶۶۰۰۷۵۱۵۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۰۴
۲۳شفیعی۹۲۰۸۹تهران۲۰۱۲۸۰۱۰۶۶۰۰۷۶۹۳۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۰۴
۲۴شمشیری۹۲۲۸۰خرم آباد-لرستان۲۰۱۲۸۰۱۰۶۶۰۰۷۷۰۷۵۰۰۶۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۰۴
۲۵شهدادی۹۲۱۹۸خاش۲۰۱۲۸۰۱۰۶۶۰۰۷۷۹۴۲۰۹۸۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۰۴
۲۶صالحی۹۲۰۸۱ابهر۲۰۱۲۸۰۱۰۶۶۰۰۷۵۴۸۰۰۴۵۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۰۴
۲۷صالحی۹۲۰۹۰شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۱۰۶۶۰۰۷۹۰۰۰۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۰۴
۲۸عالیپور۹۲۰۹۲اهواز۲۰۱۲۸۰۱۰۶۶۰۰۷۸۶۳۲۰۰۰۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۰۴
۲۹عالیشاهی۹۲۰۹۳نکا۲۰۱۲۸۰۱۰۶۶۰۰۷۸۲۰۲۰۴۸۴۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۰۴
۳۰عبدی پور۹۲۲۰۹مریوان۲۰۱۲۸۰۱۰۶۶۰۰۷۴۸۹۷۰۶۶۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۰۴
۳۱عبدی۹۲۰۸۸تهران۲۰۱۲۸۰۱۰۶۶۰۰۷۸۸۴۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۰۴
۳۲غفاری۹۲۰۸۷سمنان۲۰۱۲۸۰۱۰۶۶۰۰۷۸۱۹۵۰۰۳۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۰۴
۳۳فاضل مقدم۹۲۲۰۰تهران۲۰۱۲۸۰۱۰۶۶۰۰۷۵۹۱۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۰۴
۳۴قاسمی۹۲۲۹۴اصفهان۲۰۱۲۸۰۱۰۶۶۰۰۷۷۲۹۰۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۰۴
۳۵قدیمی۹۲۲۷۹تهران۲۰۱۲۸۰۱۰۶۶۰۰۷۵۷۰۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۰۴
۳۶کشتکار۹۲۲۹۰سعادت شهر۲۰۱۲۸۰۱۰۶۶۰۰۷۶۷۱۵۷۳۷۴۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۰۴
۳۷کیسمی۹۲۲۸۸آستانه اشرفیه۲۰۱۲۸۰۱۰۶۶۰۰۷۶۲۷۷۰۴۴۴۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۰۴
۳۸مبینی۹۲۲۹۲قم۲۰۱۲۸۰۱۰۶۶۰۰۷۷۳۹۷۰۰۳۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۰۴
۳۹محبی فرد۹۲۲۰۴برازجان۲۰۱۲۸۰۱۰۶۶۰۰۷۷۴۰۵۰۷۵۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۰۴
۴۰مرادیپیربکران۲۰۱۲۸۰۱۰۶۶۰۰۷۵۳۷۲۸۴۵۴۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۰۴
۴۱مرئوسی۹۲۲۶۱آران و بیدگل۲۰۱۲۸۰۱۰۶۶۰۰۷۶۵۰۰۰۸۷۴۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۰۴
۴۲مصطفوی۹۲۰۸۲زنجان۲۰۱۲۸۰۱۰۶۶۰۰۷۷۸۳۵۰۰۴۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۰۴
۴۳مفیدی۹۲۰۹۱کرج۲۰۱۲۸۰۱۰۶۶۰۰۷۴۳۶۰۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۰۴
۴۴منجزی۹۲۰۹۴مسجدسلیمان۲۰۱۲۸۰۱۰۶۶۰۰۷۶۶۰۷۰۶۴۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۰۴
۴۵مهدی زاده۹۲۲۷۸بوشهر۲۰۱۲۸۰۱۰۶۶۰۰۷۵۰۵۰۰۰۷۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۰۴
۴۶نوح پیشه۹۲۲۷۳تهران۲۰۱۲۸۰۱۰۶۶۰۰۷۸۰۸۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۰۴
۴۷وفازاده۹۲۲۸۳زرند۲۰۱۲۸۰۱۰۶۶۰۰۷۴۵۷۵۰۷۷۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۰۴
۴۸هردان۹۲۰۸۵اهواز۲۰۱۲۸۰۱۰۶۶۰۰۷۸۵۲۵۰۰۰۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۰۴