دسته‌بندی نشده

ارسالی های سفارشات ۳ تیر

ردیفنام گیرندهمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱الهام اتحادیلاهیجان-گیلان۸۹۲۵۹۰۲۰۹۷۰۰۰۴۹۵۹۰۰۴۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۰۴
۲الهام شیرازیورامین۸۹۲۵۹۰۲۰۹۷۰۰۰۶۶۹۷۰۳۳۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۰۴
۳الهه حسینیتهران۸۹۲۵۹۰۲۰۹۷۰۰۰۷۲۴۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۰۴
۴آذر موسی زادهتهران۸۹۲۵۹۰۲۰۹۷۰۰۰۷۱۳۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۰۴
۵حمیرا رحیمیکرج۸۹۲۵۹۰۲۰۹۷۰۰۰۵۱۴۷۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۰۴
۶رمینا ترابیهمدان۸۹۲۵۹۰۲۰۹۷۰۰۰۵۰۹۸۰۰۶۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۰۴
۷روزین رحمتیاصفهان۸۹۲۵۹۰۲۰۹۷۰۰۰۵۶۴۹۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۰۴
۸زهرا معافیساری۸۹۲۵۹۰۲۰۹۷۰۰۰۵۹۰۷۰۰۴۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۰۴
۹سارا نیکخواهاصفهان۸۹۲۵۹۰۲۰۹۷۰۰۰۵۷۵۹۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۰۴
۱۰سپیده چقا کبودیکرمانشاه۸۹۲۵۹۰۲۰۹۷۰۰۰۵۳۴۹۰۰۶۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۰۴
۱۱سیمین بهروزیهنیشابور۸۹۲۵۹۰۲۰۹۷۰۰۰۶۳۳۵۰۰۹۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۰۴
۱۲سیمین شاعریمحمودآباد-مازندران۸۹۲۵۹۰۲۰۹۷۰۰۰۶۲۴۶۰۴۶۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۰۴
۱۳شادمانتهران۸۹۲۵۹۰۲۰۹۷۰۰۰۶۹۰۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۰۴
۱۴شکوفه درخشندهشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۰۹۷۰۰۰۵۲۹۸۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۰۴
۱۵شیوا سلطانیاصفهان۸۹۲۵۹۰۲۰۹۷۰۰۰۵۸۶۹۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۰۴
۱۶صبا یزدانینور۸۹۲۵۹۰۲۰۹۷۰۰۰۶۱۴۶۰۴۶۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۰۴
۱۷طیبه ذکاییمشهد۸۹۲۵۹۰۲۰۹۷۰۰۰۶۴۴۶۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۰۴
۱۸عاطفه لطفیشاهرود۸۹۲۵۹۰۲۰۹۷۰۰۰۴۸۶۳۰۰۳۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۰۴
۱۹فاطمه افشارتهران۸۹۲۵۹۰۲۰۹۷۰۰۰۷۰۲۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۰۴
۲۰فاطمه برناتهران۸۹۲۵۹۰۲۰۹۷۰۰۰۶۸۹۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۰۴
۲۱فاطمه ذوالفغارییزد۸۹۲۵۹۰۲۰۹۷۰۰۰۵۴۹۳۰۰۸۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۰۴
۲۲مرجان عرب زادهقاسم آباد۸۹۲۵۹۰۲۰۹۷۰۰۰۶۵۷۸۹۵۶۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۰۴
۲۳مهسا داوودینوشهر۸۹۲۵۹۰۲۰۹۷۰۰۰۶۰۴۶۰۴۶۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۰۴
۲۴نگین گشتاسبیانتهران۸۹۲۵۹۰۲۰۹۷۰۰۰۶۷۸۴۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۰۴
۲۵یزدان زمانیاندیمشک۸۹۲۵۹۰۲۰۹۷۰۰۰۵۵۲۷۰۶۴۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۰۴