دسته‌بندی نشده

ارسالی های سفارشات ۳ تا ۶ آبان ماه

ردیفنام گیرندهمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱ابرازهآمل۲۰۱۲۸۰۱۲۲۳۰۰۳۳۳۷۵۰۰۴۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۰۷
۲اجودانی۱۰۳۰۹۸کرج۲۰۱۲۸۰۱۲۲۳۰۰۳۶۵۲۷۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۰۷
۳اموزگار۱۰۳۴۶۷صومعه سرا۲۰۱۲۸۰۱۲۲۳۰۰۳۶۴۲۰۰۴۳۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۰۷
۴اهنگری۱۰۳۵۷۵تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۲۳۰۰۳۶۷۴۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۰۷
۵باقری۱۰۳۵۹۹قم۲۰۱۲۸۰۱۲۲۳۰۰۳۳۹۲۰۰۰۳۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۰۷
۶پورمعصومی۱۰۳۴۶۹کیاشهر۲۰۱۲۸۰۱۲۲۳۰۰۳۵۵۱۵۴۴۴۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۰۷
۷جریراحمدی۱۰۳۴۷۸تربت جام۲۰۱۲۸۰۱۲۲۳۰۰۳۵۱۸۵۰۹۵۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۰۷
۸چگینی۱۰۳۴۷۶بوشهر۲۰۱۲۸۰۱۲۲۳۰۰۳۳۶۹۷۰۰۷۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۰۷
۹چهارباشلو۱۰۳۵۸۹گرمسار۲۰۱۲۸۰۱۲۲۳۰۰۳۳۷۰۵۰۳۵۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۰۷
۱۰حسن زاده۱۰۳۵۸۵سلماس۲۰۱۲۸۰۱۲۲۳۰۰۳۴۴۹۵۰۵۸۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۰۷
۱۱حسینی۱۰۳۴۸۵کتالم وسادات شهر۲۰۱۲۸۰۱۲۲۳۰۰۳۴۸۲۵۴۶۹۴۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۰۷
۱۲خالقی۱۰۳۵۸۶تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۲۳۰۰۳۴۹۳۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۰۷
۱۳ذاکری۱۰۳۵۸۲کاشان۲۰۱۲۸۰۱۲۲۳۰۰۳۳۴۸۲۰۰۸۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۰۷
۱۴رستمی۱۰۳۵۴۳کرمانشاه۲۰۱۲۸۰۱۲۲۳۰۰۳۵۳۰۰۰۰۶۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۰۷
۱۵رهبری۱۰۳۵۷۷تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۲۳۰۰۳۴۳۸۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۰۷
۱۶سلیمان زاده۱۰۳۸۷مرند۲۰۱۲۸۰۱۲۲۳۰۰۳۴۷۱۷۰۰۵۴۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۰۷
۱۷شفاعی۱۰۲۵۹۱همدان۲۰۱۲۸۰۱۲۲۳۰۰۳۴۱۷۲۰۰۶۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۰۷
۱۸صادقی۱۰۳۴۷۳تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۲۳۰۰۳۵۶۲۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۰۷
۱۹صالحی۱۰۳۴۷۵کرج۲۰۱۲۸۰۱۲۲۳۰۰۳۵۲۹۲۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۰۷
۲۰صفایی مهرقم۲۰۱۲۸۰۱۲۲۳۰۰۳۳۵۹۰۰۰۳۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۰۷
۲۱عابدی۱۰۳۴۸۷تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۲۳۰۰۳۶۲۰۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۰۷
۲۲عطائیان۱۰۳۴۸۴ساری۲۰۱۲۸۰۱۲۲۳۰۰۳۶۹۵۷۰۰۴۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۰۷
۲۳غفاری۱۰۳۵۷۳قرچک۲۰۱۲۸۰۱۲۲۳۰۰۳۶۶۳۵۱۸۶۸۶۱۱۱۴۰۱/۰۸/۰۷
۲۴غلامیان۱۰۳۵۹۷تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۲۳۰۰۳۵۸۳۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۰۷
۲۵فتحی۱۰۳۵۷۹گرگان۲۰۱۲۸۰۱۲۲۳۰۰۳۴۰۶۵۰۰۴۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۰۷
۲۶فضلی۱۰۳۶۰۰قائم شهر۲۰۱۲۸۰۱۲۲۳۰۰۳۴۵۰۲۰۴۷۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۰۷
۲۷کوشش تبار۱۰۳۴۸۳تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۲۳۰۰۳۵۷۳۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۰۷
۲۸محبی۱۰۳۵۸۴اراک۲۰۱۲۸۰۱۲۲۳۰۰۳۶۱۹۷۰۰۳۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۰۷
۲۹محبی۱۰۳۵۹۶کرمانشاه۲۰۱۲۸۰۱۲۲۳۰۰۳۳۸۱۲۰۰۶۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۰۷
۳۰محمدی۱۰۳۵۹۲قیدار۲۰۱۲۸۰۱۲۲۳۰۰۳۵۰۷۷۰۴۵۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۰۷
۳۱مسافر۱۰۳۵۹۳قائم شهر۲۰۱۲۸۰۱۲۲۳۰۰۳۴۶۱۰۰۴۷۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۰۷
۳۲مظاهری۱۰۳۵۹۱اصفهان۲۰۱۲۸۰۱۲۲۳۰۰۳۶۸۵۰۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۰۷
۳۳مهدی پور۱۰۳۵۹۴شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۱۲۲۳۰۰۳۶۰۹۰۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۰۷
۳۴نظام ابادی۱۰۳۵۷۴اراک۲۰۱۲۸۰۱۲۲۳۰۰۳۶۳۱۲۰۰۳۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۰۷
۳۵نوری۱۰۳۴۸۹تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۲۳۰۰۳۵۴۰۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۰۷
۳۶یاراحمدی۱۰۳۵۸۳دورود۲۰۱۲۸۰۱۲۲۳۰۰۳۴۲۸۰۰۶۸۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۰۷
۳۷یوسفی۱۰۳۵۷۸همدان۲۰۱۲۸۰۱۲۲۳۰۰۳۵۹۴۵۰۰۶۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۰۷