دسته‌بندی نشده

ارسالی های سفارشات ۳ تا ۵ آذر

ردیفنام گیرندهمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱اثناعشری۱۰۵۳۶۵اردکان-یزد۲۰۱۲۸۰۱۲۵۲۰۱۱۴۴۰۲۰۸۹۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۶
۲احمدی۱۰۵۴۲۰دهق۲۰۱۲۸۰۱۲۵۲۰۱۱۰۳۴۵۰۸۵۴۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۶
۳ارزانی۱۰۵۴۱۹تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۵۲۰۱۱۵۲۰۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۶
۴ارین والا۱۰۵۳۵۷شهرجدیدصدرا۲۰۱۲۸۰۱۲۵۲۰۱۱۳۳۸۲۷۱۹۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۶
۵اسلامی۱۰۵۳۷۷اسلام شهر۲۰۱۲۸۰۱۲۵۲۰۱۱۴۰۷۲۰۰۳۳۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۶
۶افرایی۱۰۵۳۶۴گتوند۲۰۱۲۸۰۱۲۵۲۰۱۱۳۵۹۷۶۴۵۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۶
۷اقبال۱۰۵۳۸۰قزوین۲۰۱۲۸۰۱۲۵۲۰۱۱۴۳۹۵۰۰۳۴۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۶
۸اگاه۱۰۵۴۴۲بهبهان۲۰۱۲۸۰۱۲۵۲۰۱۱۵۹۵۲۰۶۳۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۶
۹امامی۱۰۵۳۸۶تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۵۲۰۱۱۵۷۳۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۶
۱۰بیات۱۰۵۳۶۲فردوسیه۲۰۱۲۸۰۱۲۵۲۰۱۱۲۱۵۵۳۳۵۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۶
۱۱بیرامی۱۰۵۴۴۸اسکو۲۰۱۲۸۰۱۲۵۲۰۱۱۱۷۸۷۰۵۳۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۶
۱۲بیرانوند۱۰۵۳۷۶خرم آباد-لرستان۲۰۱۲۸۰۱۲۵۲۰۱۱۴۶۱۷۰۰۶۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۶
۱۳پازوکی۱۰۵۳۸۸پاکدشت۲۰۱۲۸۰۱۲۵۲۰۱۱۱۳۵۷۰۳۳۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۶
۱۴تاکی۱۰۵۴۳۰تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۵۲۰۱۱۴۸۳۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۶
۱۵تهنگری۱۰۵۳۹۲تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۵۲۰۱۱۵۴۱۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۶
۱۶جلیلوند۱۰۵۴۳۹کرمان۲۰۱۲۸۰۱۲۵۲۰۱۱۲۰۴۷۰۰۷۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۶
۱۷جهرمی۱۰۵۳۷۰داراب-فارس۲۰۱۲۸۰۱۲۵۲۰۱۱۰۹۹۰۰۷۴۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۶
۱۸حسن زاده۱۰۵۴۴۳تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۵۲۰۱۱۳۰۶۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۶
۱۹حسینی۱۰۵۳۷۹تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۵۲۰۱۱۳۸۲۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۶
۲۰حسینی۱۰۵۳۹۷هشتگرد۲۰۱۲۸۰۱۲۵۲۰۱۱۱۴۶۵۰۳۳۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۶
۲۱حسینی۱۰۵۴۲۸تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۵۲۰۱۱۵۶۳۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۶
۲۲حقانی۱۰۵۳۸۷تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۵۲۰۱۱۶۰۹۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۶
۲۳دارابی۱۰۵۴۱۲تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۵۲۰۱۱۳۶۰۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۶
۲۴دستغیب۱۰۵۳۷۸شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۱۲۵۲۰۱۱۵۳۰۷۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۶
۲۵دوکوهکی۱۰۵۳۶۰شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۱۲۵۲۰۱۱۲۷۰۰۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۶
۲۶راد۱۰۵۴۰۴تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۵۲۰۱۱۳۹۲۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۶
۲۷رحمانی۱۰۵۳۷۱تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۵۲۰۱۱۲۲۶۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۶
۲۸رحیمی۱۰۵۴۰۸قائم شهر۲۰۱۲۸۰۱۲۵۲۰۱۱۱۲۵۰۰۴۷۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۶
۲۹رحیمی۱۰۵۴۲۴تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۵۲۰۱۱۳۷۱۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۶
۳۰رضایی۱۰۵۴۰۵تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۵۲۰۱۰۹۶۷۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۶
۳۱زارعی۱۰۵۳۷۵شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۱۲۵۲۰۱۱۴۹۴۰۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۶
۳۲ساروقی نیا۱۰۵۴۴۴اراک۲۰۱۲۸۰۱۲۵۲۰۱۱۱۶۸۰۰۰۳۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۶
۳۳سرخوش۱۰۵۴۳۶تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۵۲۰۱۱۰۲۳۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۶
۳۴سعیدیانتهران۲۰۱۲۸۰۱۲۵۲۰۱۱۰۰۲۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۶
۳۵شکیبا۱۰۵۳۶۹رفسنجان۲۰۱۲۸۰۱۲۵۲۰۱۱۴۷۲۵۰۰۷۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۶
۳۶شیرازی۱۰۵۴۱۳شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۱۲۵۲۰۱۱۵۰۸۵۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۶
۳۷صبوری۱۰۵۴۳۱قیدار۲۰۱۲۸۰۱۲۵۲۰۱۱۰۴۵۲۰۴۵۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۶
۳۸صفاری۱۰۵۴۴۷شهر کرد۲۰۱۲۸۰۱۲۵۲۰۱۱۲۶۹۲۰۰۸۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۶
۳۹صفری۱۰۵۴۰۷محمدشهر-البرز۲۰۱۲۸۰۱۲۵۲۰۱۱۵۸۴۵۳۱۷۷۸۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۶
۴۰صیدی۱۰۵۴۱۴خرم آباد-لرستان۲۰۱۲۸۰۱۲۵۲۰۱۱۰۸۸۲۰۰۶۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۶
۴۱عابدی۱۰۵۲۹اهواز۲۰۱۲۸۰۱۲۵۲۰۱۱۲۵۸۵۰۰۰۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۶
۴۲عباسی۱۰۵۳۸۵تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۵۲۰۱۱۵۱۹۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۶
۴۳علی زاده۱۰۵۳۹۶زابل۲۰۱۲۸۰۱۲۵۲۰۱۰۹۸۸۷۰۹۸۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۶
۴۴علیپور۱۰۵۴۰۹شهرجدیدسهند۲۰۱۲۸۰۱۲۵۲۰۱۱۰۷۷۵۰۵۳۳۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۶
۴۵غلامی۱۰۵۴۲۳شاهرود۲۰۱۲۸۰۱۲۵۲۰۱۱۰۱۳۰۰۰۳۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۶
۴۶غلامی۱۰۵۴۵۰کرج۲۰۱۲۸۰۱۲۵۲۰۱۱۲۴۷۷۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۶
۴۷فاروقی۱۰۴۹۷۷تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۵۲۰۱۱۰۵۶۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۶
۴۸فهیم۱۰۵۳۹۳اصفهان۲۰۱۲۸۰۱۲۵۲۰۱۱۴۵۱۰۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۶
۴۹قدیمی۱۰۵۳۷۳تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۵۲۰۱۱۴۲۸۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۶
۵۰کاظمی۱۰۵۴۱۵نورآباد (لرستان)۲۰۱۲۸۰۱۲۵۲۰۱۱۵۵۲۲۰۶۸۳۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۶
۵۱کرمی گروسی۱۰۵۳۸۹کرمانشاه۲۰۱۲۸۰۱۲۵۲۰۱۱۶۱۰۵۰۰۶۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۶
۵۲کرمی۱۰۵۴۲۱سی سخت۲۰۱۲۸۰۱۲۵۲۰۱۰۹۹۹۵۷۵۹۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۶
۵۳کریمی۱۰۵۴۰۳درگز۲۰۱۲۸۰۱۲۵۲۰۱۱۲۸۰۷۰۹۴۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۶
۵۴کهن۱۰۵۴۳۴شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۱۲۵۲۰۱۱۱۹۰۲۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۶
۵۵مرجانی۱۰۵۳۷۴شاطره۲۰۱۲۸۰۱۲۵۲۰۱۱۳۴۹۰۳۳۱۸۶۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۶
۵۶مظاهری۱۰۵۳۹۵اصفهان۲۰۱۲۸۰۱۲۵۲۰۱۰۹۷۸۰۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۶
۵۷مقاره عابد۱۰۵۴۳۵اصفهان۲۰۱۲۸۰۱۲۵۲۰۱۱۳۱۶۷۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۶
۵۸منور۱۰۵۴۰۶کرج۲۰۱۲۸۰۱۲۵۲۰۱۱۱۱۴۲۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۶
۵۹موسوی نسب۱۰۵۴۴۹تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۵۲۰۱۱۳۲۷۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۶
۶۰مهدیان۱۰۵۳۶۳تسوج۲۰۱۲۸۰۱۲۵۲۰۱۱۰۶۶۷۵۳۸۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۶
۶۱میرزاییشیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۱۲۵۲۰۱۱۲۹۱۵۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۶
۶۲ناصح۱۰۵۴۵۱اصفهان۲۰۱۲۸۰۱۲۵۲۰۱۱۱۰۳۵۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۶
۶۳نایب ولی۱۰۵۳۶۱تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۵۲۰۱۱۲۳۷۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۶
۶۴نجاتبخش۱۰۵۳۹۹مرند۲۰۱۲۸۰۱۲۵۲۰۱۱۱۵۷۲۰۰۵۴۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۶
۶۵نصیرزاده۱۰۵۳۵۹نسیم شهر۲۰۱۲۸۰۱۲۵۲۰۱۱۴۱۸۰۳۷۶۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۶
۶۶نعمتی۱۰۵۴۱۶تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۵۲۰۱۰۹۵۶۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۶
۶۷هوشی۱۰۲۸۱۴تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۵۲۰۱۱۱۸۹۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۶