دسته‌بندی نشده

ارسالی های سفارشات ۳ آبان

ردیفنام گیرندهمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱اسحاقی۱۰۳۳۳۸اراک۲۰۱۲۸۰۱۲۱۹۰۰۶۰۴۳۵۰۰۳۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۰۳
۲اسماعیلی۱۰۳۱۷۴کاشان۲۰۱۲۸۰۱۲۱۹۰۰۶۲۶۷۵۰۰۸۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۰۳
۳اصلانی۱۰۳۳۹۴زنجان۲۰۱۲۸۰۱۲۱۹۰۰۶۲۳۵۲۰۰۴۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۰۳
۴امینی۱۰۳۴۵۹تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۱۹۰۰۶۱۳۴۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۰۳
۵برزگران۱۰۳۲۲۰اسلام شهر۲۰۱۲۸۰۱۲۱۹۰۰۵۹۴۴۰۰۰۳۳۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۰۳
۶بزاززاده۱۰۳۲۱۹مشهد۲۰۱۲۸۰۱۲۱۹۰۰۶۱۷۷۰۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۰۳
۷پورملکیان۱۰۳۳۰۲پلدختر۲۰۱۲۸۰۱۲۱۹۰۰۶۰۶۵۰۰۶۸۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۰۳
۸ترابی۱۰۳۱۷۱شاهرود۲۰۱۲۸۰۱۲۱۹۰۰۵۹۲۲۵۰۰۳۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۰۳
۹ترکی۱۰۳۳۱۲اصفهان۲۰۱۲۸۰۱۲۱۹۰۰۶۱۸۷۷۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۰۳
۱۰تسبندی۱۰۳۱۷۳تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۱۹۰۰۶۰۱۱۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۰۳
۱۱ثمودی۱۰۳۲۹۶تبریز۲۰۱۲۸۰۱۲۱۹۰۰۶۱۰۱۷۰۰۰۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۰۳
۱۲حیاتی۱۰۳۳۰۳کرندغرب۲۰۱۲۸۰۱۲۱۹۰۰۶۱۱۲۵۶۷۶۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۰۳
۱۳حیدری۱۰۳۴۶۴اندیشه۲۰۱۲۸۰۱۲۱۹۰۰۶۱۵۵۵۳۱۶۸۶۱۱۱۴۰۱/۰۸/۰۳
۱۴ذبیحی۱۰۳۴۵۷رامسر۲۰۱۲۸۰۱۲۱۹۰۰۶۰۹۷۲۰۴۶۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۰۳
۱۵رحیمی۱۰۳۴۵۴تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۱۹۰۰۵۹۳۳۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۰۳
۱۶رستگار۱۰۳۴۶۳کرج۲۰۱۲۸۰۱۲۱۹۰۰۶۰۰۰۵۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۰۳
۱۷سلطانی فر۱۰۳۴۶۶شاهین شهر۲۰۱۲۸۰۱۲۱۹۰۰۶۰۷۵۷۰۰۸۳۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۰۳
۱۸سمیع۱۰۳۳۳۹فرخ شهر۲۰۱۲۸۰۱۲۱۹۰۰۶۰۸۶۵۰۸۸۳۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۰۳
۱۹شریفی۱۰۳۳۹۲تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۱۹۰۰۵۹۷۶۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۰۳
۲۰شیرخانی۱۰۳۳۰۰دماوند۲۰۱۲۸۰۱۲۱۹۰۰۶۲۲۴۵۰۳۹۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۰۳
۲۱عباس نژاد۱۰۳۲۹۹مشهد۲۰۱۲۸۰۱۲۱۹۰۰۶۱۶۶۲۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۰۳
۲۲علیزاده۱۰۳۲۶۴تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۱۹۰۰۶۲۷۸۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۰۳
۲۳فاضلی۱۰۳۳۸۹باغستان۲۰۱۲۸۰۱۲۱۹۰۰۶۲۴۶۰۳۳۵۴۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۰۳
۲۴فیضی۱۰۳۲۱۸تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۱۹۰۰۶۱۴۴۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۰۳
۲۵قاسمی۱۰۳۲۲۵شهریار۲۰۱۲۸۰۱۲۱۹۰۰۶۲۵۶۷۰۳۳۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۰۳
۲۶قلیخانی۱۰۳۲۹۷اندیشه۲۰۱۲۸۰۱۲۱۹۰۰۶۲۸۹۰۳۱۶۸۶۱۱۱۴۰۱/۰۸/۰۳
۲۷کشتکار۱۰۲۹۳۰امیرکلا۲۰۱۲۸۰۱۲۱۹۰۰۶۰۵۴۲۰۴۷۳۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۰۳
۲۸کیوان فر۱۰۳۲۹۵تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۱۹۰۰۶۲۱۳۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۰۳
۲۹گودرزی۱۰۳۲۹۲تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۱۹۰۰۶۱۹۸۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۰۳
۳۰لاله زاریان۱۰۳۴۵۶اصفهان۲۰۱۲۸۰۱۲۱۹۰۰۵۹۵۴۷۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۰۳
۳۱لجرانپور۱۰۳۲۹۳گرمسار۲۰۱۲۸۰۱۲۱۹۰۰۵۹۶۵۵۰۳۵۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۰۳
۳۲محبت پور۱۰۳۳۰۸تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۱۹۰۰۶۲۰۳۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۰۳
۳۳محبی۱۰۳۱۷۲قدس۲۰۱۲۸۰۱۲۱۹۰۰۵۹۹۷۷۰۳۷۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۰۳
۳۴محمدی۱۰۳۳۹۰تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۱۹۰۰۶۱۲۳۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۰۳
۳۵موحدیان۱۰۳۲۹۸ملارد۲۰۱۲۸۰۱۲۱۹۰۰۵۹۸۷۰۳۱۶۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۰۳
۳۶موسوی۱۰۳۴۵۸تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۱۹۰۰۶۰۳۲۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۰۳
۳۷نوروزی۱۰۳۳۰۴فریدونکنار۲۰۱۲۸۰۱۲۱۹۰۰۵۹۱۱۷۰۴۷۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۰۳
۳۸همتی۱۰۳۱۵۵شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۱۲۱۹۰۰۶۲۹۹۷۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۰۳
۳۹یعقوب زاده۱۰۳۲۲۱تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۱۹۰۰۶۰۲۲۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۰۳