دسته‌بندی نشده

ارسالی های سفارشات ۲۹ و ۳۰ مرداد

ردیفنام گیرندهمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱اتحادی۹۹۰۳۶لاهیجان-گیلان۲۰۱۲۸۰۱۱۵۵۰۱۴۱۱۹۰۰۰۴۴۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۳۱
۲اتحادی۹۹۳۱۵لاهیجان-گیلان۲۰۱۲۸۰۱۱۵۵۰۱۳۵۷۷۷۰۰۴۴۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۳۱
۳احتشام۹۹۰۵۵تهران۲۰۱۲۸۰۱۱۵۵۰۱۳۱۸۳۵۰۰۰۰۱۱۹۱۴۰۱/۰۵/۳۱
۴اخوان۹۹۳۲۱کاشان۲۰۱۲۸۰۱۱۵۵۰۱۳۸۲۷۷۰۰۸۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۳۱
۵اذری۹۹۰۳۰سلمانشهر۲۰۱۲۸۰۱۱۵۵۰۱۴۱۰۸۲۰۴۶۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۳۱
۶اذری۹۹۰۳۱تبریز۲۰۱۲۸۰۱۱۵۵۰۱۳۸۸۲۲۰۰۰۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۳۱
۷اسدالهی۹۹۰۲۸تهران۲۰۱۲۸۰۱۱۵۵۰۱۳۴۵۵۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۳۱
۸اسدی۹۹۳۰۳پرند۲۰۱۲۸۰۱۱۵۵۰۱۳۹۶۲۰۳۷۶۱۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۳۱
۹اسماعیلی۹۹۰۱۵ورزقان۲۰۱۲۸۰۱۱۵۵۰۱۳۱۴۰۵۵۴۵۸۱۱۹۱۴۰۱/۰۵/۳۱
۱۰اصغری۹۹۳۰۸تهران۲۰۱۲۸۰۱۱۵۵۰۱۳۹۱۸۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۳۱
۱۱اصلی۹۹۱۰۵مشهد۲۰۱۲۸۰۱۱۵۵۰۱۳۵۲۴۰۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۳۱
۱۲امیدی۹۹۰۵۹لاهیجان-گیلان۲۰۱۲۸۰۱۱۵۵۰۱۳۴۶۵۷۰۰۴۴۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۳۱
۱۳امیدی۹۹۳۰۹گلستان (تهران)۲۰۱۲۸۰۱۱۵۵۰۱۳۴۸۷۲۳۷۵۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۳۱
۱۴امیری۹۹۱۰۲مرودشت۲۰۱۲۸۰۱۱۵۵۰۱۳۳۸۶۰۰۷۳۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۳۱
۱۵اهنگری۹۹۰۴۸تهران۲۰۱۲۸۰۱۱۵۵۰۱۳۶۸۹۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۳۱
۱۶آذری۹۹۰۵۴تهران۲۰۱۲۸۰۱۱۵۵۰۱۳۱۹۴۲۰۰۰۰۱۱۹۱۴۰۱/۰۵/۳۱
۱۷بابایی زلتی۹۹۰۰۵قائم شهر۲۰۱۲۸۰۱۱۵۵۰۱۴۰۹۳۷۰۴۷۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۳۱
۱۸بختیاری۹۹۰۵۶تهران۲۰۱۲۸۰۱۱۵۵۰۱۳۳۳۲۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۳۱
۱۹بخشی۹۸۹۹۴دماوند۲۰۱۲۸۰۱۱۵۵۰۱۳۴۲۲۷۰۳۹۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۳۱
۲۰بوستانی زاده۹۹۳۳۰شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۱۱۵۵۰۱۳۷۹۱۷۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۳۱
۲۱پوریوسفی۹۹۳۰۵لاهیجان-گیلان۲۰۱۲۸۰۱۱۵۵۰۱۳۹۲۹۰۰۰۴۴۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۳۱
۲۲پیروی۹۹۱۰۳شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۱۱۵۵۰۱۴۰۷۲۲۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۳۱
۲۳تاجیانی۹۹۰۴۳تهران۲۰۱۲۸۰۱۱۵۵۰۱۳۲۰۸۷۰۰۰۰۱۱۹۱۴۰۱/۰۵/۳۱
۲۴تقوی۹۹۳۰۶قائمیه۲۰۱۲۸۰۱۱۵۵۰۱۳۱۶۲۰۰۷۳۳۱۱۹۱۴۰۱/۰۵/۳۱
۲۵تقی نیا۹۹۲۸۵تهران۲۰۱۲۸۰۱۱۵۵۰۱۳۴۰۱۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۳۱
۲۶تنها۹۹۲۸۳تهران۲۰۱۲۸۰۱۱۵۵۰۱۳۷۰۵۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۳۱
۲۷توکلی۹۹۰۰۱مشهد۲۰۱۲۸۰۱۱۵۵۰۱۴۰۰۷۰۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۳۱
۲۸تولا۹۹۰۵۳تهران۲۰۱۲۸۰۱۱۵۵۰۱۳۵۹۹۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۳۱
۲۹تولایی۹۶۱۴۲تهران۲۰۱۲۸۰۱۱۵۵۰۱۳۹۵۱۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۳۱
۳۰جاسمی۹۹۳۳۵آبادان۲۰۱۲۸۰۱۱۵۵۰۱۳۴۴۴۲۰۰۶۳۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۳۱
۳۱جعفرزاده۹۹۱۰۰یزد۲۰۱۲۸۰۱۱۵۵۰۱۳۷۸۱۰۰۰۸۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۳۱
۳۲حاجی قاسمی۹۹۰۳۴مهریز۲۰۱۲۸۰۱۱۵۵۰۱۳۸۶۰۷۰۸۹۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۳۱
۳۳حبیبی مقدم۹۸۹۶۵بندرامام خمینی۲۰۱۲۸۰۱۱۵۵۰۱۳۸۴۹۲۶۳۵۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۳۱
۳۴حسنی۹۹۲۵۳امیدیه۲۰۱۲۸۰۱۱۵۵۰۱۳۶۴۶۷۶۳۷۳۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۳۱
۳۵حسین پور۹۹۳۲۴تنکابن۲۰۱۲۸۰۱۱۵۵۰۱۳۴۹۸۰۰۴۶۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۳۱
۳۶حسینی۹۹۰۶۰تهران۲۰۱۲۸۰۱۱۵۵۰۱۳۹۳۹۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۳۱
۳۷حسینی۹۹۳۲۷بابل۲۰۱۲۸۰۱۱۵۵۰۱۳۱۵۱۲۰۰۴۷۱۱۹۱۴۰۱/۰۵/۳۱
۳۸حقوقی پور۹۹۲۹۲تهران۲۰۱۲۸۰۱۱۵۵۰۱۳۵۶۷۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۳۱
۳۹حیدرزاده۹۹۲۵۴تهران۲۰۱۲۸۰۱۱۵۵۰۱۳۳۴۳۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۳۱
۴۰خاکی۹۹۰۸۶تهران۲۰۱۲۸۰۱۱۵۵۰۱۳۱۳۹۷۰۰۰۰۱۱۹۱۴۰۱/۰۵/۳۱
۴۱خدمتکاری۹۹۳۱۴بوشهر۲۰۱۲۸۰۱۱۵۵۰۱۳۵۳۴۷۰۰۷۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۳۱
۴۲خواجه نوری۹۹۲۹۱تهران۲۰۱۲۸۰۱۱۵۵۰۱۳۸۱۷۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۳۱
۴۳دالوند۹۹۲۹۶شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۱۱۵۵۰۱۳۱۷۲۷۰۰۰۷۱۱۹۱۴۰۱/۰۵/۳۱
۴۴دشتیان۹۹۰۰۳دهدشت۲۰۱۲۸۰۱۱۵۵۰۱۳۴۳۳۵۰۷۵۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۳۱
۴۵دقیقی۹۹۳۳۲تهران۲۰۱۲۸۰۱۱۵۵۰۱۳۶۲۵۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۳۱
۴۶رحیمی۹۹۱۳۸شهر کرد۲۰۱۲۸۰۱۱۵۵۰۱۳۷۷۰۲۰۰۸۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۳۱
۴۷رضوی۹۹۳۱۷ایذه۲۰۱۲۸۰۱۱۵۵۰۱۳۸۳۸۵۰۶۳۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۳۱
۴۸زارع زاده۹۹۰۴۹تهران۲۰۱۲۸۰۱۱۵۵۰۱۴۰۲۸۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۳۱
۴۹زراعت کار۹۹۰۵۱آرین شهر۲۰۱۲۸۰۱۱۵۵۰۱۳۹۴۰۵۹۷۶۳۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۳۱
۵۰زردبانی۹۹۲۸۷تهران۲۰۱۲۸۰۱۱۵۵۰۱۳۸۰۶۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۳۱
۵۱زرعی۹۹۳۲۰هادیشهر۲۰۱۲۸۰۱۱۵۵۰۱۳۸۵۰۰۰۵۴۳۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۳۱
۵۲ساحلی۹۹۳۲۸رامسر۲۰۱۲۸۰۱۱۵۵۰۱۳۳۵۳۷۰۴۶۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۳۱
۵۳سالارزهی۹۹۳۳۳چابهار۲۰۱۲۸۰۱۱۵۵۰۱۳۶۷۹۰۰۹۹۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۳۱
۵۴سبزه میدانی۹۸۹۵۵رامسر۲۰۱۲۸۰۱۱۵۵۰۱۴۰۵۰۷۰۴۶۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۳۱
۵۵سرورالدین۹۹۰۲۱تبریز۲۰۱۲۸۰۱۱۵۵۰۱۳۷۴۸۰۰۰۰۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۳۱
۵۶سیاحی۹۹۲۹۰زنجان۲۰۱۲۸۰۱۱۵۵۰۱۴۱۲۹۷۰۰۴۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۳۱
۵۷شمائی۹۸۹۹۷تهران۲۰۱۲۸۰۱۱۵۵۰۱۳۲۱۹۵۰۰۰۰۱۱۹۱۴۰۱/۰۵/۳۱
۵۸شهاب۹۹۳۲۶تهران۲۰۱۲۸۰۱۱۵۵۰۱۳۹۸۳۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۳۱
۵۹شهبازی۹۹۰۰۶سنندج۲۰۱۲۸۰۱۱۵۵۰۱۳۵۰۲۵۰۰۶۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۳۱
۶۰شهریاری۹۹۰۳۲تهران۲۰۱۲۸۰۱۱۵۵۰۱۳۳۶۴۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۳۱
۶۱شیرمحمدی۹۹۲۸۴کرمانشاه۲۰۱۲۸۰۱۱۵۵۰۱۳۶۹۰۵۰۰۶۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۳۱
۶۲صبوری۹۸۹۹۸همدان۲۰۱۲۸۰۱۱۵۵۰۱۳۵۸۸۵۰۰۶۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۳۱
۶۳صداقت۹۹۰۰۲تهران۲۰۱۲۸۰۱۱۵۵۰۱۳۶۶۸۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۳۱
۶۴صفری۹۸۹۶۶قزوین۲۰۱۲۸۰۱۱۵۵۰۱۴۰۳۹۲۰۰۳۴۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۳۱
۶۵طاهری۹۹۳۱۹خرم آباد-لرستان۲۰۱۲۸۰۱۱۵۵۰۱۳۵۴۵۵۰۰۶۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۳۱
۶۶عباس ابادی۹۹۲۷۹کرمانشاه۲۰۱۲۸۰۱۱۵۵۰۱۳۵۱۳۲۰۰۶۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۳۱
۶۷غدیری اصل۹۹۰۳۳اهواز۲۰۱۲۸۰۱۱۵۵۰۱۳۸۹۳۰۰۰۰۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۳۱
۶۸غزنوی۹۵۰۹۹تهران۲۰۱۲۸۰۱۱۵۵۰۱۴۰۱۷۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۳۱
۶۹غفاری۹۹۰۴۵قزوین۲۰۱۲۸۰۱۱۵۵۰۱۳۳۹۶۷۰۰۳۴۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۳۱
۷۰فرجی۹۹۰۷۳قم۲۰۱۲۸۰۱۱۵۵۰۱۳۶۵۷۵۰۰۳۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۳۱
۷۱قاسمی۹۹۰۴۶تهران۲۰۱۲۸۰۱۱۵۵۰۱۳۷۳۷۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۳۱
۷۲کرمی۹۹۲۹۴رضوانشهر-گیلان۲۰۱۲۸۰۱۱۵۵۰۱۳۴۱۲۰۴۳۸۴۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۳۱
۷۳کریم زاده۹۹۳۳۶امیدیه۲۰۱۲۸۰۱۱۵۵۰۱۳۲۳۱۰۶۳۷۳۱۱۹۱۴۰۱/۰۵/۳۱
۷۴گودرزی۹۹۲۹۵پاکدشت۲۰۱۲۸۰۱۱۵۵۰۱۳۶۳۶۰۰۳۳۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۳۱
۷۵لطیفی۹۸۹۹۹تهران۲۰۱۲۸۰۱۱۵۵۰۱۳۷۱۵۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۳۱
۷۶لنجان۹۹۲۸۶شاهین شهر۲۰۱۲۸۰۱۱۵۵۰۱۳۷۶۹۵۰۰۸۳۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۳۱
۷۷متقی۹۹۲۸۰تهران۲۰۱۲۸۰۱۱۵۵۰۱۳۱۲۹۰۰۰۰۰۱۱۹۱۴۰۱/۰۵/۳۱
۷۸محامد۹۹۰۲۲دوگنبدان۲۰۱۲۸۰۱۱۵۵۰۱۴۰۶۱۵۰۷۵۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۳۱
۷۹محمدخانی۹۹۳۰۷تهران۲۰۱۲۸۰۱۱۵۵۰۱۳۲۲۰۲۰۰۰۰۱۱۹۱۴۰۱/۰۵/۳۱
۸۰محمدی۹۹۰۳۵تبریز۲۰۱۲۸۰۱۱۵۵۰۱۳۶۰۳۷۰۰۰۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۳۱
۸۱محمدی۹۹۰۴۴بوشهر۲۰۱۲۸۰۱۱۵۵۰۱۳۷۵۸۷۰۰۷۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۳۱
۸۲محمدی۹۹۱۰۴اردکان-یزد۲۰۱۲۸۰۱۱۵۵۰۱۴۰۴۰۰۰۸۹۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۳۱
۸۳محمودی۹۹۰۵۰آبادان۲۰۱۲۸۰۱۱۵۵۰۱۳۶۱۴۵۰۰۶۳۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۳۱
۸۴مرادی فاضله۹۹۳۰۴آباده طشک۲۰۱۲۸۰۱۱۵۵۰۱۴۰۸۳۰۷۴۹۳۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۳۱
۸۵مرادی۹۹۳۲۵مرودشت۲۰۱۲۸۰۱۱۵۵۰۱۳۸۷۱۵۰۷۳۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۳۱
۸۶مزدهی۹۹۰۰۴تهران۲۰۱۲۸۰۱۱۵۵۰۱۴۱۳۰۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۳۱
۸۷مطهری۹۹۰۴۰اصفهان۲۰۱۲۸۰۱۱۵۵۰۱۳۴۷۶۵۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۳۱
۸۸میرزایی۹۹۳۱۶تهران۲۰۱۲۸۰۱۱۵۵۰۱۳۹۰۷۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۳۱
۸۹ناصری۹۹۰۲۹چارک۲۰۱۲۸۰۱۱۵۵۰۱۳۹۹۴۲۷۹۷۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۳۱
۹۰نظری۹۹۱۰۱گرمسار۲۰۱۲۸۰۱۱۵۵۰۱۳۷۲۶۵۰۳۵۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۳۱
۹۱نوربخش۹۹۰۲۳تهران۲۰۱۲۸۰۱۱۵۵۰۱۳۳۷۵۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۳۱
۹۲همرنگ۹۹۰۳۹اردبیل۲۰۱۲۸۰۱۱۵۵۰۱۳۹۷۲۷۰۰۵۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۳۱
۹۳یارایی۹۹۰۰۰شوشتر۲۰۱۲۸۰۱۱۵۵۰۱۳۵۵۶۲۰۶۴۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۳۱