دسته‌بندی نشده

ارسالی های سفارشات ۲۹ شهریور

ردیفنام گیرندهمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱الهام سبتیاهواز۸۹۲۵۹۰۲۱۸۵۰۰۰۸۸۵۲۰۰۰۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۳۰
۲الهام قاسمیشهر کرد۸۹۲۵۹۰۲۱۸۵۰۰۰۸۵۹۷۰۰۸۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۳۰
۳امیر حسین مهروان فرمشهد۸۹۲۵۹۰۲۱۸۵۰۰۰۹۹۰۰۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۳۰
۴امیر رضا نیک خواهشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۱۸۵۰۰۱۰۴۷۸۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۳۰
۵ایرج نصیریهیچرود۸۹۲۵۹۰۲۱۸۵۰۰۱۰۰۲۵۴۶۶۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۳۰
۶بیتا فلاحتیلاهیجان-گیلان۸۹۲۵۹۰۲۱۸۵۰۰۰۹۱۹۵۰۰۴۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۳۰
۷چوپانیتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۸۵۰۰۱۱۴۱۳۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۳۰
۸راحله باش افشاربیجار۸۹۲۵۹۰۲۱۸۵۰۰۰۸۳۹۳۰۶۶۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۳۰
۹زهرا مهدی پورتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۸۵۰۰۱۱۰۷۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۳۰
۱۰زهره صدوقییزد۸۹۲۵۹۰۲۱۸۵۰۰۰۹۷۳۴۰۰۸۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۳۰
۱۱زهره فیروزیشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۱۸۵۰۰۱۰۶۹۸۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۳۰
۱۲ساناز آقاجانیتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۸۵۰۰۱۱۳۰۳۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۳۰
۱۳سحر عبد الصمدیفردیس۸۹۲۵۹۰۲۱۸۵۰۰۰۸۲۸۶۳۱۶۵۶۱۱۱۴۰۲/۰۶/۳۰
۱۴سعیده کریم سراییسلمانشهر۸۹۲۵۹۰۲۱۸۵۰۰۱۰۳۴۹۰۴۶۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۳۰
۱۵سمیرا ذاکریتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۸۵۰۰۱۱۱۸۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۳۰
۱۶شیرین مرادیشهریار۸۹۲۵۹۰۲۱۸۵۰۰۱۱۹۶۶۰۳۳۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۳۰
۱۷فاطمه آهنگریتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۸۵۰۰۱۱۲۹۳۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۳۰
۱۸فاطمه جمالیاهرم۸۹۲۵۹۰۲۱۸۵۰۰۰۹۲۹۳۰۷۵۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۳۰
۱۹فاطمه رئوفشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۱۸۵۰۰۱۰۸۱۸۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۳۰
۲۰فرشته قربانیشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۱۸۵۰۰۱۰۷۰۸۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۳۰
۲۱فریده اخوانماسال۸۹۲۵۹۰۲۱۸۵۰۰۰۸۹۴۴۰۴۳۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۳۰
۲۲کوثر بهروزیتنکابن۸۹۲۵۹۰۲۱۸۵۰۰۱۰۱۳۹۰۴۶۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۳۰
۲۳کیمیا مقدسآمل۸۹۲۵۹۰۲۱۸۵۰۰۱۰۲۷۴۰۰۴۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۳۰
۲۴کیومرث صفریپارس آباد۸۹۲۵۹۰۲۱۸۵۰۰۰۸۰۹۳۰۵۶۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۳۰
۲۵لنا محمدیتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۸۵۰۰۱۱۷۴۴۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۳۰
۲۶لیلا عباس وشارومیه۸۹۲۵۹۰۲۱۸۵۰۰۰۹۵۷۳۰۰۵۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۳۰
۲۷محبوبه صالحیسیرجان۸۹۲۵۹۰۲۱۸۵۰۰۰۸۴۸۰۰۰۷۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۳۰
۲۸محدثه عدالتیفردوس۸۹۲۵۹۰۲۱۸۵۰۰۰۸۶۸۲۰۹۷۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۳۰
۲۹محمد رحمتی پورخمینی شهر۸۹۲۵۹۰۲۱۸۵۰۰۰۸۷۷۶۰۰۸۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۳۰
۳۰مرضیه نجفیبومهن۸۹۲۵۹۰۲۱۸۵۰۰۱۲۰۳۲۱۶۵۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۳۰
۳۱مریم السادات امیریبوشهر۸۹۲۵۹۰۲۱۸۵۰۰۰۹۳۴۶۰۰۷۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۳۰
۳۲مریم شاکیانشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۱۸۵۰۰۱۰۵۸۸۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۳۰
۳۳مریم قراییتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۸۵۰۰۱۱۶۳۳۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۳۰
۳۴مریم محمدی مهرتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۸۵۰۰۱۱۵۲۳۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۳۰
۳۵مریم منصوریورامین۸۹۲۵۹۰۲۱۸۵۰۰۱۱۸۷۶۰۳۳۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۳۰
۳۶مهدیه رحیم اوغلیتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۸۵۰۰۱۰۹۵۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۳۰
۳۷میترا اشرفیبسطام-آذربایجان غربی۸۹۲۵۹۰۲۱۸۵۰۰۰۹۴۷۸۵۸۵۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۳۰
۳۸ندا اخوتمشهد۸۹۲۵۹۰۲۱۸۵۰۰۰۹۸۹۰۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۳۰
۳۹نغمه پور باقر یکومله۸۹۲۵۹۰۲۱۸۵۰۰۰۹۰۹۳۴۴۷۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۳۰
۴۰نور بالایزد۸۹۲۵۹۰۲۱۸۵۰۰۰۹۶۲۴۰۰۸۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۳۰
۴۱هوشمندشیروان۸۹۲۵۹۰۲۱۸۵۰۰۰۸۱۰۰۰۹۴۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۳۰