دسته‌بندی نشده

ارسالی های سفارشات ۲۹ تا ۳۱ اردیبهشت

ردیفنام گیرندهمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱احسانی۹۱۸۶۹تهران۲۰۱۲۸۰۱۰۶۳۰۰۸۰۷۱۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۰۱
۲اذرگون۹۱۸۴۲شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۱۰۶۳۰۰۸۲۷۳۵۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۰۱
۳ازاد۹۱۸۸۳تهران۲۰۱۲۸۰۱۰۶۳۰۰۸۶۱۴۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۰۱
۴استقامت۹۱۸۶۵اهواز۲۰۱۲۸۰۱۰۶۳۰۰۸۵۰۲۰۰۰۰۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۰۱
۵اسدسنگابی۹۱۸۴۷شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۱۰۶۳۰۰۸۴۳۳۰۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۰۱
۶اسماعیلی۹*۱۸۶۶ورزقان۲۰۱۲۸۰۱۰۶۳۰۰۷۷۱۴۵۵۴۵۸۱۲۷۱۴۰۱/۰۳/۰۱
۷اسماعیلی۹۱۸۵۰کرمانشاه۲۰۱۲۸۰۱۰۶۳۰۰۸۱۵۰۷۰۰۶۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۰۱
۸اسمند۹۱۷۸۹تهران۲۰۱۲۸۰۱۰۶۳۰۰۸۳۰۹۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۰۱
۹اکبردوست۹۱۸۳۸رباطکریم۲۰۱۲۸۰۱۰۶۳۰۰۸۲۴۱۲۰۳۷۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۰۱
۱۰امامی۹۱۸۳۵کازرون۲۰۱۲۸۰۱۰۶۳۰۰۸۷۶۹۰۰۰۷۳۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۰۱
۱۱امیری پور۹۱۷۶۹بابلسر۲۰۱۲۸۰۱۰۶۳۰۰۸۴۰۰۷۰۴۷۴۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۰۱
۱۲اهنگری۹۱۷۶۷تهران۲۰۱۲۸۰۱۰۶۳۰۰۸۶۸۹۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۰۱
۱۳باب الحوائجی۹۱۸۶۴همدان۲۰۱۲۸۰۱۰۶۳۰۰۸۰۴۸۷۰۰۶۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۰۱
۱۴باباخانی۹۱۸۲۶تهران۲۰۱۲۸۰۱۰۶۳۰۰۸۳۲۱۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۰۱
۱۵باطنی۹۱۷۹۱تهران۲۰۱۲۸۰۱۰۶۳۰۰۸۱۶۱۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۰۱
۱۶بختیاری۹۱۸۵۵تهران۲۰۱۲۸۰۱۰۶۳۰۰۸۰۲۷۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۰۱
۱۷بخشی زاده۹۱۸۶۰خنج۲۰۱۲۸۰۱۰۶۳۰۰۸۷۲۶۰۷۴۴۳۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۰۱
۱۸برزگری۹۱۸۷۷تهران۲۰۱۲۸۰۱۰۶۳۰۰۷۹۹۳۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۰۱
۱۹بهرامی۹۱۸۷۳گلپایگان۲۰۱۲۸۰۱۰۶۳۰۰۸۷۳۶۷۰۸۷۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۰۱
۲۰پرویش۹۱۸۶۷تهران۲۰۱۲۸۰۱۰۶۳۰۰۸۰۶۰۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۰۱
۲۱تربتی۹۱۸۴۴زاهدان۲۰۱۲۸۰۱۰۶۳۰۰۸۳۸۵۵۰۰۹۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۰۱
۲۲جوشن۹۱۸۱۶شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۱۰۶۳۰۰۸۲۶۲۷۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۰۱
۲۳چالاک۹۱۸۵۳اسفراین۲۰۱۲۸۰۱۰۶۳۰۰۸۳۹۶۲۰۹۶۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۰۱
۲۴چهرازی۹۱۷۷۱اهواز۲۰۱۲۸۰۱۰۶۳۰۰۸۴۲۲۲۰۰۰۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۰۱
۲۵حاجی حسین زاده۹۱۸۴۸مراغه-آذربایجان شرقی۲۰۱۲۸۰۱۰۶۳۰۰۸۴۴۳۷۰۰۵۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۰۱
۲۶حسینی راد۹۱۸۸۰رفسنجان۲۰۱۲۸۰۱۰۶۳۰۰۸۵۳۴۲۰۰۷۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۰۱
۲۷حیدری۹۱۸۷۹تهران۲۰۱۲۸۰۱۰۶۳۰۰۸۵۵۵۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۰۱
۲۸خاندانی۹۰۷۹۷تهران۲۰۱۲۸۰۱۰۶۳۰۰۸۴۸۶۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۰۱
۲۹خدابخشی۹۱۷۶۸تهران۲۰۱۲۸۰۱۰۶۳۰۰۸۷۰۴۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۰۱
۳۰خزاعی زاده۹۱۸۴۰تربت حیدریه۲۰۱۲۸۰۱۰۶۳۰۰۸۳۱۰۲۰۰۹۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۰۱
۳۱خواجه زادگان۹۱۷۶۵شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۱۰۶۳۰۰۸۷۵۸۲۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۰۱
۳۲دامن کشان۸۹۱۶۶لار۲۰۱۲۸۰۱۰۶۳۰۰۸۲۵۲۰۰۷۴۳۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۰۱
۳۳درخشنده۹۱۷۹۰شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۱۰۶۳۰۰۸۵۸۸۰۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۰۱
۳۴دستوری۹۱۸۵۱تبریز۲۰۱۲۸۰۱۰۶۳۰۰۸۴۵۴۵۰۰۰۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۰۱
۳۵دورقی زاده۹۱۸۲۴آبادان۲۰۱۲۸۰۱۰۶۳۰۰۸۲۸۴۲۰۰۶۳۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۰۱
۳۶ربانی۹۱۸۷۲فامنین۲۰۱۲۸۰۱۰۶۳۰۰۸۶۲۴۷۰۶۵۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۰۱
۳۷رحیمی۹۱۸۴۳تهران۲۰۱۲۸۰۱۰۶۳۰۰۸۲۲۹۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۰۱
۳۸رزاق زاده۹۱۸۰۱قدس۲۰۱۲۸۰۱۰۶۳۰۰۸۱۴۰۰۰۳۷۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۰۱
۳۹رستگار۹۱۸۷۵اردبیل۲۰۱۲۸۰۱۰۶۳۰۰۸۶۴۶۲۰۰۵۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۰۱
۴۰رضایی۹۱۸۱۰اصفهان۲۰۱۲۸۰۱۰۶۳۰۰۸۶۵۷۰۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۰۱
۴۱رمضانی۹۱۸۱۹بوشهر۲۰۱۲۸۰۱۰۶۳۰۰۸۵۴۵۰۰۰۷۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۰۱
۴۲رهنورد۹۱۸۱۸بهاباد۲۰۱۲۸۰۱۰۶۳۰۰۸۱۷۲۲۸۹۷۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۰۱
۴۳رئیسی۹۱۷۵۵تهران۲۰۱۲۸۰۱۰۶۳۰۰۷۷۳۶۰۰۰۰۰۱۲۷۱۴۰۱/۰۳/۰۱
۴۴رئیسی۹۱۸۸۲قصرقند۲۰۱۲۸۰۱۰۶۳۰۰۸۶۹۰۰۹۹۹۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۰۱
۴۵شریفی۹۱۸۰۶همدان۲۰۱۲۸۰۱۰۶۳۰۰۸۳۳۱۷۰۰۶۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۰۱
۴۶شورچه ء۹۱۷۷۵کنگاور-کرمانشاه۲۰۱۲۸۰۱۰۶۳۰۰۸۱۰۷۰۰۶۷۴۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۰۱
۴۷شیرزاده۹۱۸۰۳گرمی۲۰۱۲۸۰۱۰۶۳۰۰۸۲۱۹۰۰۵۶۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۰۱
۴۸صابری۹۱۸۳۱دهبارز۲۰۱۲۸۰۱۰۶۳۰۰۸۴۱۱۵۰۷۹۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۰۱
۴۹صادقی۸۷۴۳۸تهران۲۰۱۲۸۰۱۰۶۳۰۰۸۵۲۳۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۰۱
۵۰صادقی۹۱۷۸۳چالوس۲۰۱۲۸۰۱۰۶۳۰۰۸۵۶۶۵۰۴۶۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۰۱
۵۱صدیقیان۹۱۸۵۷کرج-(مهرشهر)۲۰۱۲۸۰۱۰۶۳۰۰۸۰۵۹۵۳۱۸۳۶۱۱۱۴۰۱/۰۳/۰۱
۵۲صفی خانی۹۱۸۵۲آباده۲۰۱۲۸۰۱۰۶۳۰۰۸۶۷۸۵۰۷۳۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۰۱
۵۳طلاوری۹۱۷۶۶بوانات۲۰۱۲۸۰۱۰۶۳۰۰۸۷۱۵۲۷۳۹۴۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۰۱
۵۴عابدی۹۱۸۷۰تهران۲۰۱۲۸۰۱۰۶۳۰۰۸۵۱۲۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۰۱
۵۵عباسی۹۱۷۶۳عباس آباد۲۰۱۲۸۰۱۰۶۳۰۰۸۱۱۷۷۴۶۷۴۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۰۱
۵۶عباسی۹۱۸۸۱رستم آباد۲۰۱۲۸۰۱۰۶۳۰۰۸۶۳۵۵۴۴۶۴۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۰۱
۵۷عبدی۹۱۳۳۸تهران۲۰۱۲۸۰۱۰۶۳۰۰۸۷۴۷۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۰۱
۵۸عسگری۹۱۸۳۰تهران۲۰۱۲۸۰۱۰۶۳۰۰۸۱۸۳۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۰۱
۵۹علیزاده۹۱۸۷۸یزد۲۰۱۲۸۰۱۰۶۳۰۰۸۵۹۸۷۰۰۸۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۰۱
۶۰عمادی۹۱۸۰۷شهرجدیدصدرا۲۰۱۲۸۰۱۰۶۳۰۰۸۲۳۰۵۷۱۹۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۰۱
۶۱فضیلتی۹۱۸۱۷اصفهان۲۰۱۲۸۰۱۰۶۳۰۰۷۷۲۵۲۰۰۰۸۱۲۷۱۴۰۱/۰۳/۰۱
۶۲فلکی۹۱۸۶۱اصفهان۲۰۱۲۸۰۱۰۶۳۰۰۸۰۳۸۰۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۰۱
۶۳فهامی۹۱۸۲۳اصفهان۲۰۱۲۸۰۱۰۶۳۰۰۸۵۷۷۲۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۰۱
۶۴فهیمی۹۱۸۰۴کرمانشاه۲۰۱۲۸۰۱۰۶۳۰۰۸۳۴۲۵۰۰۶۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۰۱
۶۵قبادی۹۱۷۹۵آمل۲۰۱۲۸۰۱۰۶۳۰۰۸۱۳۹۲۰۰۴۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۰۱
۶۶قره چائی۹۱۸۲۷کرج۲۰۱۲۸۰۱۰۶۳۰۰۸۴۶۵۲۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۰۱
۶۷کارگران۹۱۷۸۸مروست۲۰۱۲۸۰۱۰۶۳۰۰۸۱۹۳۷۸۹۸۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۰۱
۶۸کربلایی۹۱۸۲۸تهران۲۰۱۲۸۰۱۰۶۳۰۰۸۳۶۴۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۰۱
۶۹کریمی۹۱۸۲۹بانه۲۰۱۲۸۰۱۰۶۳۰۰۸۴۷۶۰۰۶۶۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۰۱
۷۰کوه نورد۹۱۸۳۲اندیشه۲۰۱۲۸۰۱۰۶۳۰۰۸۳۷۴۷۳۱۶۸۶۱۱۱۴۰۱/۰۳/۰۱
۷۱محمدپور۹۱۸۶۸قائم شهر۲۰۱۲۸۰۱۰۶۳۰۰۸۰۰۵۷۰۴۷۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۰۱
۷۲مداحیبندرعباس۲۰۱۲۸۰۱۰۶۳۰۰۸۶۶۷۷۰۰۷۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۰۱
۷۳مدرس زاده۹۱۸۳۴تهران۲۰۱۲۸۰۱۰۶۳۰۰۸۴۹۷۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۰۱
۷۴مرادی۹۱۸۲۱لنگرود۲۰۱۲۸۰۱۰۶۳۰۰۸۲۹۵۰۰۴۴۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۰۱
۷۵مظلوم۹۱۷۹۸آمل۲۰۱۲۸۰۱۰۶۳۰۰۸۰۹۲۵۰۰۴۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۰۱
۷۶موسوی مقدم۹۱۸۲۰کرمانشاه۲۰۱۲۸۰۱۰۶۳۰۰۷۷۰۳۷۰۰۶۷۱۱۹۱۴۰۱/۰۳/۰۱
۷۷مهدوی نسب۹۱۸۷۶اصفهان۲۰۱۲۸۰۱۰۶۳۰۰۸۶۰۳۲۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۰۱
۷۸مهدیزاده۹۱۷۹۲کرمان۲۰۱۲۸۰۱۰۶۳۰۰۸۲۰۸۲۰۰۷۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۰۱
۷۹مهدیزاده۹۱۸۷۴تهران۲۰۱۲۸۰۱۰۶۳۰۰۸۰۱۶۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۰۱
۸۰نجفپور۹۱۸۴۵قم۲۰۱۲۸۰۱۰۶۳۰۰۸۱۲۸۵۰۰۳۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۰۱
۸۱نورانی۹۱۸۴۶عجب شیر۲۰۱۲۸۰۱۰۶۳۰۰۸۰۸۱۷۰۵۵۴۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۰۱
۸۲یوسفی۹۱۸۱۴مشهد۲۰۱۲۸۰۱۰۶۳۰۰۸۳۵۳۲۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۰۱