دسته‌بندی نشده

ارسالی های سفارشات ۲۹و۳۰ شهریور

ردیفنام گیرندهمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱افسانه۱۰۲۰۷۷تهران۲۰۱۲۸۰۱۱۸۶۰۰۱۱۳۰۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۶/۳۱
۲باقری۱۰۲۰۷۹فیروزکوه۲۰۱۲۸۰۱۱۸۶۰۰۱۰۸۳۰۰۳۹۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۶/۳۱
۳پناهی پور۱۰۲۰۲۰بندرعباس۲۰۱۲۸۰۱۱۸۶۰۰۱۱۶۲۷۰۰۷۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۶/۳۱
۴پورنیا۱۰۲۰۲۱قم۲۰۱۲۸۰۱۱۸۶۰۰۱۱۱۹۰۰۰۳۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۶/۳۱
۵توفیقی۹۸۹۹۰تهران۲۰۱۲۸۰۱۱۸۶۰۰۱۰۹۳۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۶/۳۱
۶رضایی۱۰۲۰۱۳تهران۲۰۱۲۸۰۱۱۸۶۰۰۱۰۶۱۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۶/۳۱
۷ریاحی۱۰۲۰۱۴خورسند۲۰۱۲۸۰۱۱۸۶۰۰۱۱۹۵۰۷۷۵۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۶/۳۱
۸صاحب علم۱۰۱۹۴۵مشهد۲۰۱۲۸۰۱۱۸۶۰۰۱۱۵۲۰۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۶/۳۱
۹عظیمی اصل۱۰۲۰۷۴تبریز۲۰۱۲۸۰۱۱۸۶۰۰۱۱۷۳۵۰۰۰۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۶/۳۱
۱۰فتحی۱۰۱۶۰۳عجب شیر۲۰۱۲۸۰۱۱۸۶۰۰۱۱۴۱۲۰۵۵۴۱۱۱۱۴۰۱/۰۶/۳۱
۱۱قوانج زاده۱۰۲۰۶۴آق قلا۲۰۱۲۸۰۱۱۸۶۰۰۱۱۰۸۲۰۴۹۳۱۱۱۱۴۰۱/۰۶/۳۱
۱۲گلستانی۱۰۲۰۶۳دماوند۲۰۱۲۸۰۱۱۸۶۰۰۱۱۸۴۲۰۳۹۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۶/۳۱
۱۳معراجی۱۰۲۰۷۶تهران۲۰۱۲۸۰۱۱۸۶۰۰۱۰۵۰۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۶/۳۱
۱۴موحد۱۰۰۸۰۵ساری۲۰۱۲۸۰۱۱۸۶۰۰۱۰۷۲۲۰۰۴۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۶/۳۱
۱۵نیازی۱۰۲۰۶۵تهران۲۰۱۲۸۰۱۱۸۶۰۰۱۱۲۹۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۶/۳۱