دسته‌بندی نشده

ارسالی های سفارشات ۲۸ و ۲۹ اردیبهشت

ردیفنام گیرندهمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱اکرم پور قربانآستانه اشرفیه۸۹۲۵۹۰۲۰۶۱۰۰۱۰۹۱۲۰۴۴۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۳۰
۲الهام جوانسیاهپارس آباد۸۹۲۵۹۰۲۰۶۱۰۰۰۸۹۳۱۰۵۶۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۳۰
۳الهام فضائلی پورزارچ۸۹۲۵۹۰۲۰۶۱۰۰۰۷۸۶۱۸۹۴۱۸۱۱۱۴۰۲/۰۲/۳۰
۴الهام ماه زادتهران۸۹۲۵۹۰۲۰۶۱۰۰۱۲۷۹۶۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۳۰
۵الهه حسینیتهران۸۹۲۵۹۰۲۰۶۱۰۰۱۳۱۴۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۳۰
۶آرزو رجب نیابهنمیر۸۹۲۵۹۰۲۰۶۱۰۰۱۰۲۹۸۴۷۴۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۳۰
۷آسیه ناظریزاهدان۸۹۲۵۹۰۲۰۶۱۰۰۰۸۱۰۸۰۰۹۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۳۰
۸پگاه هوشدارتهران۸۹۲۵۹۰۲۰۶۱۰۰۱۳۴۷۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۳۰
۹تارا فرهادیدهلران۸۹۲۵۹۰۲۰۶۱۰۰۰۷۰۵۲۰۶۹۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۳۰
۱۰چیزریتهران۸۹۲۵۹۰۲۰۶۱۰۰۱۲۴۶۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۳۰
۱۱حدیث صفریقدس۸۹۲۵۹۰۲۰۶۱۰۰۱۱۹۳۹۰۳۷۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۳۰
۱۲حسین شاهینتهران۸۹۲۵۹۰۲۰۶۱۰۰۱۲۹۱۶۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۳۰
۱۳حلیمه شاه رضاییزاهدان۸۹۲۵۹۰۲۰۶۱۰۰۰۸۲۱۸۰۰۹۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۳۰
۱۴حمیده امینیشهر کرد۸۹۲۵۹۰۲۰۶۱۰۰۱۰۱۵۷۰۰۸۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۳۰
۱۵حمیده رفیعیری۸۹۲۵۹۰۲۰۶۱۰۰۱۲۲۳۳۰۱۸۱۳۱۱۱۴۰۲/۰۲/۳۰
۱۶حمیده نداییملارد۸۹۲۵۹۰۲۰۶۱۰۰۱۲۰۸۸۳۱۶۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۳۰
۱۷حمیرا ورزندلاهیجان-گیلان۸۹۲۵۹۰۲۰۶۱۰۰۱۰۸۶۱۰۰۴۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۳۰
۱۸خدیجه انصاریتهران۸۹۲۵۹۰۲۰۶۱۰۰۱۳۸۱۳۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۳۰
۱۹خدیجه صادقیبهشهر۸۹۲۵۹۰۲۰۶۱۰۰۱۰۴۹۸۰۴۸۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۳۰
۲۰رجبیتبریز۸۹۲۵۹۰۲۰۶۱۰۰۰۸۶۶۷۰۰۰۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۳۰
۲۱زاده اسماعیلیکرمان۸۹۲۵۹۰۲۰۶۱۰۰۰۷۲۷۸۰۰۷۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۳۰
۲۲زهرا اسلبرودسر۸۹۲۵۹۰۲۰۶۱۰۰۱۰۷۳۲۰۴۴۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۳۰
۲۳زهرا رضا پورانفرخ شهر۸۹۲۵۹۰۲۰۶۱۰۰۰۹۸۱۰۰۸۸۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۳۰
۲۴زهرا ساکتتهران۸۹۲۵۹۰۲۰۶۱۰۰۱۳۹۲۳۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۳۰
۲۵زهرا عقباییآبیک۸۹۲۵۹۰۲۰۶۱۰۰۰۷۹۳۹۰۳۴۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۳۰
۲۶زهرا محمدیتهران۸۹۲۵۹۰۲۰۶۱۰۰۱۳۷۰۳۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۳۰
۲۷سجاد نفریگرمسار۸۹۲۵۹۰۲۰۶۱۰۰۰۷۳۲۵۰۳۵۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۳۰
۲۸سحر سامانیانشهر کرد۸۹۲۵۹۰۲۰۶۱۰۰۰۹۹۹۰۰۰۸۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۳۰
۲۹سحر صدیقیشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۰۶۱۰۰۱۱۳۲۰۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۳۰
۳۰سعیده شیداییزنجان۸۹۲۵۹۰۲۰۶۱۰۰۰۸۷۰۵۰۰۴۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۳۰
۳۱سلیمانیکرج۸۹۲۵۹۰۲۰۶۱۰۰۰۹۵۴۴۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۳۰
۳۲سمانه قاسمیاسلام شهر۸۹۲۵۹۰۲۰۶۱۰۰۱۲۱۸۶۰۰۳۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۳۰
۳۳سمیه حاتمیسلماس۸۹۲۵۹۰۲۰۶۱۰۰۰۷۵۸۶۰۵۸۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۳۰
۳۴سمیه گوبانیآبادان۸۹۲۵۹۰۲۰۶۱۰۰۰۹۴۷۴۰۰۶۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۳۰
۳۵شقایق عباسیگرگان۸۹۲۵۹۰۲۰۶۱۰۰۰۸۴۱۵۰۰۴۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۳۰
۳۶صبریه احمدیسنندج۸۹۲۵۹۰۲۰۶۱۰۰۰۷۱۶۱۰۰۶۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۳۰
۳۷طاهره قاسمیتهران۸۹۲۵۹۰۲۰۶۱۰۰۱۳۲۵۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۳۰
۳۸عاطفه مهدویاصفهان۸۹۲۵۹۰۲۰۶۱۰۰۱۱۶۶۱۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۳۰
۳۹عبدالزهرا آل کثیراهواز۸۹۲۵۹۰۲۰۶۱۰۰۰۹۳۵۴۰۰۰۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۳۰
۴۰فاطمه پور عاشوریتهران۸۹۲۵۹۰۲۰۶۱۰۰۱۳۳۶۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۳۰
۴۱فاطمه گلمحمدیکرج۸۹۲۵۹۰۲۰۶۱۰۰۰۹۷۶۴۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۳۰
۴۲فریده صادقینوشهر۸۹۲۵۹۰۲۰۶۱۰۰۱۰۵۹۵۰۴۶۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۳۰
۴۳فهیمه میر زادهحاجی آباد-هرمزگان۸۹۲۵۹۰۲۰۶۱۰۰۰۸۰۰۷۷۹۳۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۳۰
۴۴محسن اخوتشهر کرد۸۹۲۵۹۰۲۰۶۱۰۰۱۰۰۴۷۰۰۸۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۳۰
۴۵محمد حسین قلی زادهتهران۸۹۲۵۹۰۲۰۶۱۰۰۱۳۶۹۳۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۳۰
۴۶محمد رحمتی پورخمینی شهر۸۹۲۵۹۰۲۰۶۱۰۰۱۱۸۹۵۰۰۸۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۳۰
۴۷محمد موذنگالیکش۸۹۲۵۹۰۲۰۶۱۰۰۰۸۳۹۰۴۹۸۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۳۰
۴۸محمود رحمانیانجهرم۸۹۲۵۹۰۲۰۶۱۰۰۱۱۰۰۶۰۰۷۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۳۰
۴۹مرجان جاذبی زلدهشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۰۶۱۰۰۱۱۵۴۰۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۳۰
۵۰مرضیه ایرانیشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۰۶۱۰۰۱۱۱۹۹۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۳۰
۵۱مریم جعفریشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۰۶۱۰۰۱۱۴۳۰۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۳۰
۵۲معصومه حسینیفردیس۸۹۲۵۹۰۲۰۶۱۰۰۰۹۶۸۰۳۱۶۵۶۱۱۱۴۰۲/۰۲/۳۰
۵۳معصومه صرامیبهارستان(اصفهان)۸۹۲۵۹۰۲۰۶۱۰۰۱۱۷۱۲۸۱۴۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۳۰
۵۴منصوره تویسرکانیری۸۹۲۵۹۰۲۰۶۱۰۰۱۲۳۴۴۰۱۸۱۳۱۱۱۴۰۲/۰۲/۳۰
۵۵مهدیه عباسیانتهران۸۹۲۵۹۰۲۰۶۱۰۰۱۲۶۸۶۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۳۰
۵۶مهرانگیز مهدی زادهتهران۸۹۲۵۹۰۲۰۶۱۰۰۱۲۸۰۶۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۳۰
۵۷مینا شادرواناهواز۸۹۲۵۹۰۲۰۶۱۰۰۰۹۲۴۴۰۰۰۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۳۰
۵۸مینا فتح الهیتهران۸۹۲۵۹۰۲۰۶۱۰۰۱۳۰۳۱۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۳۰
۵۹مینو آذریتبریز۸۹۲۵۹۰۲۰۶۱۰۰۰۸۵۵۷۰۰۰۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۳۰
۶۰ناصر عصمتیبجنورد۸۹۲۵۹۰۲۰۶۱۰۰۰۷۷۲۲۰۰۹۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۳۰
۶۱ناهید مقدسیکرمانشاه۸۹۲۵۹۰۲۰۶۱۰۰۰۷۶۲۲۰۰۶۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۳۰
۶۲نرگس شیر علی پوراردبیل۸۹۲۵۹۰۲۰۶۱۰۰۰۹۰۵۷۰۰۵۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۳۰
۶۳نرگس لطفیشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۰۶۱۰۰۱۱۲۱۰۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۳۰
۶۴نسرین زمانیتهران۸۹۲۵۹۰۲۰۶۱۰۰۱۳۵۸۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۳۰
۶۵نسرین همتیزنجان۸۹۲۵۹۰۲۰۶۱۰۰۰۸۸۱۵۰۰۴۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۳۰
۶۶نفیسه خطیبنور۸۹۲۵۹۰۲۰۶۱۰۰۱۰۳۶۴۰۴۶۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۳۰
۶۷نگار اخوتمشهد۸۹۲۵۹۰۲۰۶۱۰۰۰۷۴۸۱۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۳۰
۶۸نیلوفر موسویرشت۸۹۲۵۹۰۲۰۶۱۰۰۱۰۶۱۳۰۰۰۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۳۰
۶۹وحید محرابیتهران۸۹۲۵۹۰۲۰۶۱۰۰۱۲۵۷۶۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۳۰
۷۰وحیده داراییاردبیل۸۹۲۵۹۰۲۰۶۱۰۰۰۹۱۶۷۰۰۵۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۳۰