دسته‌بندی نشده

ارسالی های سفارشات ۲۸ و ۲۹ آذر

ردیفنام گیرندهمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱ابراهیمی۱۰۸۲۱۲بوشهر۲۰۱۲۸۰۱۲۷۶۰۱۱۱۶۴۵۰۰۷۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۳۰
۲اتحادی۱۰۸۲۰۰لاهیجان-گیلان۲۰۱۲۸۰۱۲۷۶۰۱۱۵۳۷۲۰۰۴۴۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۳۰
۳احمدی۱۰۸۲۰۴پاوه۲۰۱۲۸۰۱۲۷۶۰۱۱۲۱۲۰۰۶۷۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۳۰
۴اخوانرویان-مازندران۲۰۱۲۸۰۱۲۷۶۰۱۱۲۹۸۰۴۶۵۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۳۰
۵اخوی۱۰۸۲۰۶تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۷۶۰۱۱۵۱۵۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۳۰
۶اسدی۱۰۸۲۴۴اهواز۲۰۱۲۸۰۱۲۷۶۰۱۱۳۵۶۲۰۰۰۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۳۰
۷اصغرزاده شیاده۱۰۸۰۸۹آمل۲۰۱۲۸۰۱۲۷۶۰۱۱۳۱۳۲۰۰۴۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۳۰
۸اصفهانی۱۰۸۲۴۰اصفهان۲۰۱۲۸۰۱۲۷۶۰۱۱۲۸۷۲۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۳۰
۹اقازاده۹۹۰۴۷تبریز۲۰۱۲۸۰۱۲۷۶۰۱۱۲۵۵۰۰۰۰۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۳۰
۱۰اویسی۱۰۸۰۷۹چالوس۲۰۱۲۸۰۱۲۷۶۰۱۱۴۵۷۵۰۴۶۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۳۰
۱۱اهنگری۱۰۸۲۳۵تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۷۶۰۱۱۶۲۷۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۳۰
۱۲باباشاهی۱۰۸۲۵۱اصفهان۲۰۱۲۸۰۱۲۷۶۰۱۱۴۷۹۰۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۳۰
۱۳بابایی۱۰۸۰۸۱سبزوار۲۰۱۲۸۰۱۲۷۶۰۱۱۲۲۲۷۰۰۹۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۳۰
۱۴بلوری۱۰۸۱۹۸رشت۲۰۱۲۸۰۱۲۷۶۰۱۱۱۱۰۷۰۰۰۴۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۳۰
۱۵بیدار۱۰۸۰۸۷شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۱۲۷۶۰۱۱۳۹۹۲۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۳۰
۱۶پیروی۱۰۸۰۹۸شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۱۲۷۶۰۱۱۵۲۶۵۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۳۰
۱۷جعفری۱۰۸۱۹۹ایلام۲۰۱۲۸۰۱۲۷۶۰۱۱۳۰۲۵۰۶۹۳۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۳۰
۱۸حسینی پور۱۰۸۱۸۸گنبد کاووس۲۰۱۲۸۰۱۲۷۶۰۱۱۵۸۱۰۰۴۹۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۳۰
۱۹خانمحمدی۱۰۸۲۰۲تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۷۶۰۱۱۴۲۵۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۳۰
۲۰خوش بین۱۰۸۲۴۸کیاشهر۲۰۱۲۸۰۱۲۷۶۰۱۱۵۴۸۰۴۴۴۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۳۰
۲۱خیرمند۱۰۸۰۹۵سیرجان۲۰۱۲۸۰۱۲۷۶۰۱۱۱۴۳۰۰۰۷۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۳۰
۲۲رجب زاده۱۰۸۲۳۷تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۷۶۰۱۱۴۶۸۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۳۰
۲۳رحمانی۱۰۸۰۷۶قزوین۲۰۱۲۸۰۱۲۷۶۰۱۱۶۴۹۲۰۰۳۴۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۳۰
۲۴رضاخانی۱۰۸۲۱۴تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۷۶۰۱۱۶۰۶۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۳۰
۲۵رفیعی۱۰۵۱۸۱همدان۲۰۱۲۸۰۱۲۷۶۰۱۱۱۹۶۷۰۰۶۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۳۰
۲۶روستایی۱۰۸۱۴۴شهریار۲۰۱۲۸۰۱۲۷۶۰۱۱۶۵۰۰۰۳۳۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۳۰
۲۷سرافرازی۱۰۶۵۷۶مرودشت۲۰۱۲۸۰۱۲۷۶۰۱۱۳۲۴۰۰۷۳۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۳۰
۲۸سیار۱۰۸۱۹۷ساوه۲۰۱۲۸۰۱۲۷۶۰۱۱۴۹۰۵۰۰۳۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۳۰
۲۹شعبانی۱۰۲۳۱۰اصفهان۲۰۱۲۸۰۱۲۷۶۰۱۱۲۴۴۲۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۳۰
۳۰شهبازی۱۰۸۲۰۳تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۷۶۰۱۱۱۷۵۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۳۰
۳۱شهشهانی۱۰۸۱۹۳تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۷۶۰۱۱۱۵۳۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۳۰
۳۲صوغانی۱۰۸۰۹۶بندرلنگه۲۰۱۲۸۰۱۲۷۶۰۱۱۲۶۵۷۰۷۹۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۳۰
۳۳طالبی۱۰۸۲۳۳آبیک۲۰۱۲۸۰۱۲۷۶۰۱۱۶۶۰۷۰۳۴۴۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۳۰
۳۴عبدالهی۱۰۸۰۹۱اندیمشک۲۰۱۲۸۰۱۲۷۶۰۱۱۵۰۵۰۰۶۴۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۳۰
۳۵عبدالهی۱۰۸۲۰۸تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۷۶۰۱۱۵۷۰۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۳۰
۳۶عسکری۱۰۸۲۴۵قروه۲۰۱۲۸۰۱۲۷۶۰۱۱۵۹۱۷۰۶۶۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۳۰
۳۷علوی۱۰۸۲۳۲قم۲۰۱۲۸۰۱۲۷۶۰۱۱۴۱۴۵۰۰۳۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۳۰
۳۸علیخانی۱۰۸۰۸۲قزوین۲۰۱۲۸۰۱۲۷۶۰۱۱۰۹۵۵۰۰۳۴۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۳۰
۳۹غلام نیای مقدم۱۰۸۱۷۱صومعه سرا۲۰۱۲۸۰۱۲۷۶۰۱۱۲۳۳۵۰۴۳۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۳۰
۴۰فتحی زاده۱۰۸۱۳۷استهبان۲۰۱۲۸۰۱۲۷۶۰۱۱۳۷۷۷۰۷۴۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۳۰
۴۱فرخی۱۰۸۲۰۱اراک۲۰۱۲۸۰۱۲۷۶۰۱۱۱۲۱۵۰۰۳۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۳۰
۴۲فلاح زاده۱۰۸۲۱۱یزد۲۰۱۲۸۰۱۲۷۶۰۱۱۳۸۸۵۰۰۸۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۳۰
۴۳فلاحی۱۰۸۲۵۲مریوان۲۰۱۲۸۰۱۲۷۶۰۱۱۶۳۸۵۰۶۶۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۳۰
۴۴فیض الهی۱۰۸۰۴۸تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۷۶۰۱۱۴۰۳۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۳۰
۴۵قصرانی۱۰۸۰۸۳تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۷۶۰۱۱۲۷۶۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۳۰
۴۶کمالی۱۰۸۱۴۳تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۷۶۰۱۱۴۳۶۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۳۰
۴۷گودرزی۱۰۸۲۳۶تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۷۶۰۱۱۳۴۵۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۳۰
۴۸محسنی۱۰۸۱۹۴رشت۲۰۱۲۸۰۱۲۷۶۰۱۱۱۰۰۰۰۰۰۴۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۳۰
۴۹مرادی۱۰۸۰۹۰کرمانشاه۲۰۱۲۸۰۱۲۷۶۰۱۱۱۳۲۲۰۰۶۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۳۰
۵۰موسویقیدار۲۰۱۲۸۰۱۲۷۶۰۱۱۴۴۶۷۰۴۵۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۳۰
۵۱مهدی پور۱۰۸۱۳۹عشق آباد-خراسان جنوبی۲۰۱۲۸۰۱۲۷۶۰۱۱۲۰۱۲۹۷۹۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۳۰
۵۲مهرزاد۱۰۸۰۷۷تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۷۶۰۱۱۱۸۶۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۳۰
۵۳میرزایی۱۰۸۰۸۵شهرجدیدصدرا۲۰۱۲۸۰۱۲۷۶۰۱۱۴۸۹۷۷۱۹۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۳۰
۵۴میمنت۱۰۸۰۹۴ارومیه۲۰۱۲۸۰۱۲۷۶۰۱۱۳۳۴۷۰۰۵۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۳۰
۵۵نارنجی ثانی۱۰۸۱۹۰سبزوار۲۰۱۲۸۰۱۲۷۶۰۱۱۵۵۸۷۰۰۹۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۳۰
۵۶نامجو۱۰۸۰۸۸تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۷۶۰۱۱۵۶۹۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۳۰
۵۷نظری۱۰۸۲۳۱تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۷۶۰۱۱۳۶۷۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۳۰
۵۸هاشمیان۱۰۸۱۹۵خاورشهر۲۰۱۲۸۰۱۲۷۶۰۱۱۶۱۷۰۱۸۶۳۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۳۰