دسته‌بندی نشده

ارسالی های سفارشات ۲۸ ام

ردیفنام گمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱احمدیان۶۵۰۱۳اصفهان۲۰۱۲۸۰۰۲۷۶۰۰۶۳۷۹۵۰۰۰۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
۲اسکندری۶۵۰۰۶بومهن۲۰۱۲۸۰۰۲۷۶۰۰۶۵۳۹۰۱۶۵۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
۳اسماعیل ابادی۶۵۰۲۱مشهد۲۰۱۲۸۰۰۲۷۶۰۰۶۵۶۱۲۰۰۰۹۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
۴اشرفی۶۴۹۹۳شاهرود۲۰۱۲۸۰۰۲۷۶۰۰۶۳۲۵۷۰۰۳۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
۵اطلسی۶۵۰۳۱قائم شهر۲۰۱۲۸۰۰۲۷۶۰۰۶۶۴۱۰۰۴۷۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
۶افتخاری۶۵۰۱۱قزوین۲۰۱۲۸۰۰۲۷۶۰۰۶۸۸۶۵۰۰۳۴۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
۷ایلداری۶۴۷۷۶ماسال۲۰۱۲۸۰۰۲۷۶۰۰۶۷۳۱۵۰۴۳۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
۸بتولی۶۵۰۵۳تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۷۶۰۰۶۸۴۳۵۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
۹بحرانی۶۴۸۵۳زرین شهر۲۰۱۲۸۰۰۲۷۶۰۰۶۸۹۷۲۰۸۴۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
۱۰براتی۶۴۸۱۵خرم آباد-لرستان۲۰۱۲۸۰۰۲۷۶۰۰۶۶۳۰۲۰۰۶۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
۱۱بنایی۶۴۲۸۴تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۷۶۰۰۶۲۵۶۷۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
۱۲بیات۶۵۰۲۰تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۷۶۰۰۶۴۸۱۵۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
۱۳پوررضوی۶۴۸۸۸کرج۲۰۱۲۸۰۰۲۷۶۰۰۶۴۱۶۲۰۰۰۳۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
۱۴پورزاهدان۶۴۹۹۲اردبیل۲۰۱۲۸۰۰۲۷۶۰۰۶۴۴۸۵۰۰۵۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
۱۵پویان زاده۶۵۰۳۳تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۷۶۰۰۶۶۰۸۰۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
۱۶ثمری۶۵۰۲۹تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۷۶۰۰۶۲۸۹۰۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
۱۷جمالی کاظمینی۶۵۰۰۴سبزوار۲۰۱۲۸۰۰۲۷۶۰۰۶۷۵۳۰۰۰۹۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
۱۸جوهری۶۴۴۳۲شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۰۲۷۶۰۰۶۸۱۱۲۰۰۰۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
۱۹حجتی۶۵۰۲۵بروجرد۲۰۱۲۸۰۰۲۷۶۰۰۶۸۰۰۵۰۰۶۹۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
۲۰حسن پور۶۴۹۲۱کمالشهر۲۰۱۲۸۰۰۲۷۶۰۰۶۵۰۶۷۳۱۹۹۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
۲۱حسینی۶۴۸۶۴همدان۲۰۱۲۸۰۰۲۷۶۰۰۶۸۷۵۷۰۰۶۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
۲۲حسینی۶۵۰۱۰تربت جام۲۰۱۲۸۰۰۲۷۶۰۰۶۷۱۰۰۰۹۵۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
۲۳حق شنو۶۴۸۲۰اصفهان۲۰۱۲۸۰۰۲۷۶۰۰۶۲۹۹۷۰۰۰۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
۲۴حیدریسنندج۲۰۱۲۸۰۰۲۷۶۰۰۶۳۴۷۲۰۰۶۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
۲۵خوب۶۴۷۷۷شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۰۲۷۶۰۰۶۴۲۷۰۰۰۰۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
۲۶دمهرییزد۲۰۱۲۸۰۰۲۷۶۰۰۶۳۱۵۰۰۰۸۹۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
۲۷رجایی۶۴۹۱۶شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۰۲۷۶۰۰۶۳۸۰۲۰۰۰۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
۲۸رحمن زاده۶۴۹۸۹ساری۲۰۱۲۸۰۰۲۷۶۰۰۶۹۸۷۷۰۰۴۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
۲۹ریحانه۶۴۹۱۴اراک۲۰۱۲۸۰۰۲۷۶۰۰۶۶۲۹۵۰۰۳۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
۳۰زارع۶۴۹۸۸هشتگرد۲۰۱۲۸۰۰۲۷۶۰۰۶۴۶۰۰۰۳۳۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
۳۱زمردی۶۴۸۸۹تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۷۶۰۰۶۲۷۸۲۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
۳۲زندگی شکرانه۶۴۹۴۱صومعه سرا۲۰۱۲۸۰۰۲۷۶۰۰۶۵۱۷۵۰۴۳۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
۳۳زهرایی۶۴۹۹۱میبد۲۰۱۲۸۰۰۲۷۶۰۰۶۷۹۶۰۰۸۹۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
۳۴سلطانیان۶۵۰۳۲سنندج۲۰۱۲۸۰۰۲۷۶۰۰۶۵۹۳۵۰۰۶۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
۳۵شادور۶۴۶۹۴بوئین زهرا۲۰۱۲۸۰۰۲۷۶۰۰۶۷۶۳۷۰۳۴۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
۳۶شاکرین۶۴۶۹۵اصفهان۲۰۱۲۸۰۰۲۷۶۰۰۶۹۲۳۲۰۰۰۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
۳۷شاکرین۶۴۸۱۷اصفهان۲۰۱۲۸۰۰۲۷۶۰۰۶۵۷۲۰۰۰۰۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
۳۸شهبازی۶۵۰۲۳کوهدشت۲۰۱۲۸۰۰۲۷۶۰۰۶۸۲۲۰۰۶۸۴۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
۳۹شیبانی۶۵۰۰۱بهارستان(اصفهان)۲۰۱۲۸۰۰۲۷۶۰۰۶۹۵۵۵۸۱۴۳۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
۴۰شیرازی۶۴۸۶۰ملایر۲۰۱۲۸۰۰۲۷۶۰۰۶۹۱۲۵۰۶۵۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
۴۱صادقی۶۴۹۰۵تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۷۶۰۰۶۶۵۱۷۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
۴۲صالحی راد۶۴۹۹۹یزد۲۰۱۲۸۰۰۲۷۶۰۰۶۴۵۹۲۰۰۸۹۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
۴۳طالب پور۶۵۰۴۵بندرانزلی۲۰۱۲۸۰۰۲۷۶۰۰۶۶۶۲۵۰۰۴۳۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
۴۴عربیان۶۵۰۱۶تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۷۶۰۰۶۴۰۵۵۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
۴۵عسکری۶۴۷۷۴قهستان۲۰۱۲۸۰۰۲۷۶۰۰۶۷۸۵۲۹۷۴۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
۴۶عظیمی۶۵۰۲۷بهشهر۲۰۱۲۸۰۰۲۷۶۰۰۶۵۸۲۷۰۴۸۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
۴۷علی زاده۶۵۰۲۴تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۷۶۰۰۶۹۶۶۲۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
۴۸علیخانی۶۴۸۲۱قزوین۲۰۱۲۸۰۰۲۷۶۰۰۶۴۷۰۷۰۰۳۴۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
۴۹علیمدد۶۴۹۰۴تبریز۲۰۱۲۸۰۰۲۷۶۰۰۶۵۴۹۷۰۰۰۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
۵۰عمویی۶۴۷۶۸اردکان-یزد۲۰۱۲۸۰۰۲۷۶۰۰۶۳۰۴۲۰۸۹۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
۵۱فتحی۶۴۹۹۰شهریار۲۰۱۲۸۰۰۲۷۶۰۰۶۳۹۱۰۰۳۳۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
۵۲فیروزی۶۴۷۷۵کرج۲۰۱۲۸۰۰۲۷۶۰۰۶۶۹۴۷۰۰۰۳۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
۵۳قلیزاده۶۵۰۳۶تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۷۶۰۰۶۶۸۴۰۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
۵۴قنبری۶۴۹۲۲تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۷۶۰۰۶۸۵۴۲۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
۵۵کارگران۶۴۹۱۵مشهد۲۰۱۲۸۰۰۲۷۶۰۰۶۴۹۲۲۰۰۰۹۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
۵۶کاظم خانلوخرمدشت۲۰۱۲۸۰۰۲۷۶۰۰۶۳۵۸۰۳۴۸۳۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
۵۷کوثری۶۵۰۱۸مشهد۲۰۱۲۸۰۰۲۷۶۰۰۶۹۷۷۰۰۰۰۹۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
۵۸لطفی۶۴۹۱۸شاهرود۲۰۱۲۸۰۰۲۷۶۰۰۶۹۳۴۰۰۰۳۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
۵۹لیاقت۶۵۰۰۲تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۷۶۰۰۶۲۶۷۵۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
۶۰محمدی۶۴۹۲۳شهر کرد۲۰۱۲۸۰۰۲۷۶۰۰۶۸۶۵۰۰۰۸۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
۶۱محمدی۶۴۹۹۶شهر کرد۲۰۱۲۸۰۰۲۷۶۰۰۶۵۵۰۵۰۰۸۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
۶۲محمدی۶۵۰۰۸تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۷۶۰۰۶۹۰۱۷۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
۶۳مرزبان۶۴۹۰۶تنکابن۲۰۱۲۸۰۰۲۷۶۰۰۶۷۴۲۲۰۴۶۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
۶۴منصوری۶۵۰۳۰یاسوج۲۰۱۲۸۰۰۲۷۶۰۰۶۷۷۴۵۰۷۵۹۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
۶۵مهاجرتبریزی۶۴۹۹۷تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۷۶۰۰۶۳۳۶۵۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
۶۶مهدی خانی۶۴۸۹۳یزد۲۰۱۲۸۰۰۲۷۶۰۰۶۶۷۳۲۰۰۸۹۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
۶۷موسوی۶۴۸۱۸چمستان۲۰۱۲۸۰۰۲۷۶۰۰۶۶۱۸۷۴۶۴۳۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
۶۸میرزاعلیپور۶۴۹۹۵ارومیه۲۰۱۲۸۰۰۲۷۶۰۰۶۵۲۸۲۰۰۵۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
۶۹میرزایی۶۵۰۰۳رفسنجان۲۰۱۲۸۰۰۲۷۶۰۰۶۸۳۲۷۰۰۷۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
۷۰ناصری۶۴۸۹۲زنجان۲۰۱۲۸۰۰۲۷۶۰۰۶۴۳۷۷۰۰۴۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
۷۱نصیری۶۴۸۹۷ازنا۲۰۱۲۸۰۰۲۷۶۰۰۶۷۰۹۲۰۶۸۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
۷۲نقیلو۶۴۹۰۲هیدج۲۰۱۲۸۰۰۲۷۶۰۰۶۳۶۸۷۴۵۷۳۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
۷۳هوشی۶۴۹۰۱تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۷۶۰۰۶۹۴۴۷۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
۷۴هوشیار۶۵۰۱۲شهرجدیدصدرا۲۰۱۲۸۰۰۲۷۶۰۰۶۷۲۰۷۷۱۹۹۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۳۰