دسته‌بندی نشده

ارسالی های سفارشات ۲۷ فروردین

ردیفنام گیرندهمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱ابراهیمی۱۲۴۱۷۷آمل۲۰۱۲۸۰۲۰۲۸۰۱۱۴۰۷۷۰۰۴۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۲۸
۲ابوترابی۱۲۴۱۴۷تهران۲۰۱۲۸۰۲۰۲۸۰۱۱۴۹۸۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۲۸
۳ارغوانی۱۲۴۱۱۷مشهد۲۰۱۲۸۰۲۰۲۸۰۱۱۷۳۳۱۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۲۸
۴اسلامی۱۲۴۰۶۵یزد۲۰۱۲۸۰۲۰۲۸۰۱۱۸۲۸۲۰۰۸۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۲۸
۵اسماعیلیان۱۲۴۱۶۴تهران۲۰۱۲۸۰۲۰۲۸۰۱۱۷۴۵۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۲۸
۶اقدس نیا۱۲۴۱۶۲محمودآباد-مازندران۲۰۱۲۸۰۲۰۲۸۰۱۱۵۵۵۹۰۴۶۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۲۸
۷البرزی۱۲۴۲۱۷تهران۲۰۱۲۸۰۲۰۲۸۰۱۱۷۶۷۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۲۸
۸الیاسی۱۲۴۰۲۶کلاردشت۲۰۱۲۸۰۲۰۲۸۰۱۰۹۹۹۵۴۶۶۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۲۸
۹امیدورای۱۲۴۰۲۹شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۲۰۲۸۰۱۱۶۹۶۵۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۲۸
۱۰انصاری۱۲۴۱۶۷تهران۲۰۱۲۸۰۲۰۲۸۰۱۱۶۶۶۳۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۲۸
۱۱اهل یرف۱۲۴۰۹۲اهواز۲۰۱۲۸۰۲۰۲۸۰۱۱۱۹۲۱۰۰۰۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۲۸
۱۲بادار۱۲۳۰۳دهلران۲۰۱۲۸۰۲۰۲۸۰۱۱۰۱۷۶۰۶۹۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۲۸
۱۳باطبی۱۲۴۱۷۶۳فیروزکوه۲۰۱۲۸۰۲۰۲۸۰۱۱۳۸۳۷۰۳۹۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۲۸
۱۴بحرینی۱۲۴۰۴۵بروجن۲۰۱۲۸۰۲۰۲۸۰۱۱۵۳۳۳۰۸۸۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۲۸
۱۵بخشا۱۲۴۱۷۵بردخون۲۰۱۲۸۰۲۰۲۸۰۱۱۲۹۳۰۷۵۵۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۲۸
۱۶بیضایی۱۲۴۰۹۶تهران۲۰۱۲۸۰۲۰۲۸۰۱۱۵۰۹۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۲۸
۱۷پایمرد۱۲۴۰۵۷پیرانشهر۲۰۱۲۸۰۲۰۲۸۰۱۱۲۳۸۶۰۵۷۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۲۸
۱۸پژوهش فر۱۲۴۰۸۸سیرجان۲۰۱۲۸۰۲۰۲۸۰۱۱۳۵۶۲۰۰۷۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۲۸
۱۹پلیمی۱۲۴۰۵۹تهران۲۰۱۲۸۰۲۰۲۸۰۱۱۱۸۵۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۲۸
۲۰پناهی۱۲۴۰۶۲عسلویه۲۰۱۲۸۰۲۰۲۸۰۱۱۴۴۴۰۷۵۳۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۲۸
۲۱پورشریف۱۲۴۲۲رودسر۲۰۱۲۸۰۲۰۲۸۰۱۱۳۲۵۲۰۴۴۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۲۸
۲۲پورعزیزی۱۲۴۰۵۱نجف آباد۲۰۱۲۸۰۲۰۲۸۰۱۱۰۴۰۸۰۰۸۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۲۸
۲۳پورمقدم۱۲۴۱۰۶اهواز۲۰۱۲۸۰۲۰۲۸۰۱۱۸۰۷۷۰۰۰۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۲۸
۲۴پیری۱۲۴۰۸۷قروه درجزین۲۰۱۲۸۰۲۰۲۸۰۱۱۷۲۵۴۶۵۶۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۲۸
۲۵ترکی۱۲۳۹۸۹نسیم شهر۲۰۱۲۸۰۲۰۲۸۰۱۱۰۲۶۵۳۷۶۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۲۸
۲۶ثروتی۱۲۴۱۱۵بجنورد۲۰۱۲۸۰۲۰۲۸۰۱۱۸۳۴۸۰۰۹۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۲۸
۲۷جابری۱۲۴۱۷۴برازجان۲۰۱۲۸۰۲۰۲۸۰۱۱۱۵۸۶۰۷۵۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۲۸
۲۸جعفری۱۲۴۱۸۱تبریز۲۰۱۲۸۰۲۰۲۸۰۱۱۰۰۱۲۰۰۰۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۲۸
۲۹جلیلی۱۲۴۰۹۹اسلام شهر۲۰۱۲۸۰۲۰۲۸۰۱۱۴۱۵۰۰۰۳۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۲۸
۳۰جمشیدی۱۲۴۰۵۲لار۲۰۱۲۸۰۲۰۲۸۰۱۱۶۷۰۳۰۷۴۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۲۸
۳۱جوکار۱۲۴۰۴۸فسا۲۰۱۲۸۰۲۰۲۸۰۱۱۰۶۸۲۰۷۴۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۲۸
۳۲حسیینی۱۲۴۰۸۶نور۲۰۱۲۸۰۲۰۲۸۰۱۱۲۴۳۸۰۴۶۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۲۸
۳۳حشمتی عقدا۱۲۴۰۳۱یزد۲۰۱۲۸۰۲۰۲۸۰۱۱۵۴۸۲۰۰۸۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۲۸
۳۴حقانی۱۲۴۰۳۰تهران۲۰۱۲۸۰۲۰۲۸۰۱۱۳۶۴۳۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۲۸
۳۵حقانی۱۲۴۱۷۸تهران۲۰۱۲۸۰۲۰۲۸۰۱۰۹۸۹۴۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۲۸
۳۶حمیدیان زاده۱۲۴۰۲۵اهواز۲۰۱۲۸۰۲۰۲۸۰۱۱۵۷۲۸۰۰۰۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۲۸
۳۷خدابخشی۱۲۴۰۶۱گلپایگان۲۰۱۲۸۰۲۰۲۸۰۱۱۳۱۹۳۰۸۷۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۲۸
۳۸خراسانی۱۲۴۰۵۶تهران۲۰۱۲۸۰۲۰۲۸۰۱۱۴۸۷۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۲۸
۳۹دادخواه تهرانی۱۲۴۱۰۱تیران۲۰۱۲۸۰۲۰۲۸۰۱۱۶۲۶۹۰۸۵۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۲۸
۴۰دانشور هاشمی۱۲۴۰۵۸پرند۲۰۱۲۸۰۲۰۲۸۰۱۱۲۷۸۹۳۷۶۱۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۲۸
۴۱دهقان۱۲۴۱۱۰فسا۲۰۱۲۸۰۲۰۲۸۰۱۱۲۱۴۵۰۷۴۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۲۸
۴۲ربیعی۱۲۴۰۹۳اندیشه۲۰۱۲۸۰۲۰۲۸۰۱۱۱۲۷۶۳۱۶۸۶۱۱۱۴۰۲/۰۱/۲۸
۴۳رحمانی۱۲۴۱۵۹زرند۲۰۱۲۸۰۲۰۲۸۰۱۱۲۵۰۶۰۷۷۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۲۸
۴۴رحیمی۱۲۴۰۵۴قائم شهر۲۰۱۲۸۰۲۰۲۸۰۱۱۳۳۶۲۰۴۷۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۲۸
۴۵رشیدی۱۲۴۱۷۱ماسال۲۰۱۲۸۰۲۰۲۸۰۱۱۵۲۵۹۰۴۳۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۲۸
۴۶رضوی۱۲۴۰۹۴تهران۲۰۱۲۸۰۲۰۲۸۰۱۱۰۷۳۳۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۲۸
۴۷روحی پور۱۲۴۱۰۲تهران۲۰۱۲۸۰۲۰۲۸۰۱۱۴۵۴۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۲۸
۴۸رهایی فر۱۲۴۰۴۱تهران۲۰۱۲۸۰۲۰۲۸۰۱۱۲۸۵۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۲۸
۴۹ساسان پور۱۲۴۱۰۸هرسین۲۰۱۲۸۰۲۰۲۸۰۱۱۶۱۵۲۰۶۷۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۲۸
۵۰سالاری۱۲۴۱۷۰جیرفت۲۰۱۲۸۰۲۰۲۸۰۱۱۵۶۴۴۰۷۸۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۲۸
۵۱سرحدی نژاد۱۲۴۰۴۷کرج-(مهرشهر)۲۰۱۲۸۰۲۰۲۸۰۱۱۶۳۸۲۳۱۸۳۶۱۱۱۴۰۲/۰۱/۲۸
۵۲شریفی طارونی۱۲۴۲۱۳کرج۲۰۱۲۸۰۲۰۲۸۰۱۱۱۳۲۹۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۲۸
۵۳شیرالی۱۲۴۱۱۳سمنان۲۰۱۲۸۰۲۰۲۸۰۱۱۴۳۹۱۰۰۳۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۲۸
۵۴صادقی۱۲۴۱۰۳اصفهان۲۰۱۲۸۰۲۰۲۸۰۱۰۹۷۶۵۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۲۸
۵۵صادقی۱۲۴۱۶۱رفسنجان۲۰۱۲۸۰۲۰۲۸۰۱۱۲۶۵۵۰۰۷۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۲۸
۵۶صالحی۱۲۴۰۸۴بم۲۰۱۲۸۰۲۰۲۸۰۱۱۷۷۵۴۰۷۶۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۲۸
۵۷صدری۱۲۴۲۱۸تهران۲۰۱۲۸۰۲۰۲۸۰۱۱۳۴۲۳۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۲۸
۵۸طالبی۱۲۴۱۴۶همدان۲۰۱۲۸۰۲۰۲۸۰۱۱۷۹۹۳۰۰۶۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۲۸
۵۹عابدینی۱۲۴۱۰۹کرج۲۰۱۲۸۰۲۰۲۸۰۱۱۰۸۷۴۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۲۸
۶۰عبادی۱۲۴۱۱۱تهران۲۰۱۲۸۰۲۰۲۸۰۱۱۳۰۸۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۲۸
۶۱عزت دوست۱۲۴۱۴۸رشت۲۰۱۲۸۰۲۰۲۸۰۱۱۵۱۴۶۰۰۰۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۲۸
۶۲علیدادی۱۲۴۰۸۳اراک۲۰۱۲۸۰۲۰۲۸۰۱۱۱۶۳۱۰۰۳۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۲۸
۶۳فیضی۱۲۴۱۴۹شهریار۲۰۱۲۸۰۲۰۲۸۰۱۱۸۱۲۸۰۳۳۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۲۸
۶۴کاظم پور۱۲۴۲۲۰مرند۲۰۱۲۸۰۲۰۲۸۰۱۱۲۰۵۰۰۰۵۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۲۸
۶۵کرمانیان۱۲۴۱۲۰تهران۲۰۱۲۸۰۲۰۲۸۰۱۱۳۷۵۳۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۲۸
۶۶کلاهدوزان۱۲۴۰۵۵تهران۲۰۱۲۸۰۲۰۲۸۰۱۱۲۲۹۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۲۸
۶۷کوشکی۱۲۴۰۹۵کیش۲۰۱۲۸۰۲۰۲۸۰۱۱۷۱۹۳۰۷۹۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۲۸
۶۸کوشکی۱۲۴۱۱۴کرمانشاه۲۰۱۲۸۰۲۰۲۸۰۱۱۰۳۰۴۰۰۶۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۲۸
۶۹ماهروئیان۱۲۴۰۵۰کرمان۲۰۱۲۸۰۲۰۲۸۰۱۱۰۵۲۱۰۰۷۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۲۸
۷۰مجرد۱۲۴۰۳۹تهران۲۰۱۲۸۰۲۰۲۸۰۱۱۶۴۴۳۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۲۸
۷۱محجوب۱۲۴۱۱۹فومن۲۰۱۲۸۰۲۰۲۸۰۱۱۵۸۸۹۰۴۳۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۲۸
۷۲محمدی۱۲۴۲۱۴ساری۲۰۱۲۸۰۲۰۲۸۰۱۱۶۰۱۱۰۰۴۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۲۸
۷۳مرادیان۱۲۴۰۴۰بندرماهشهر۲۰۱۲۸۰۲۰۲۸۰۱۱۶۸۱۶۰۶۳۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۲۸
۷۴مرندی۱۲۳۹۲۳اصفهان۲۰۱۲۸۰۲۰۲۸۰۱۱۶۵۳۵۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۲۸
۷۵ملکی۱۲۴۱۷۶تهران۲۰۱۲۸۰۲۰۲۸۰۱۱۷۵۶۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۲۸
۷۶منصوری۱۲۴۱۵۸کاشان۲۰۱۲۸۰۲۰۲۸۰۱۱۵۹۱۳۰۰۸۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۲۸
۷۷موسوی۱۲۴۰۸۵تهران۲۰۱۲۸۰۲۰۲۸۰۱۱۷۰۰۹۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۲۸
۷۸مولای۱۲۴۰۴۶تهران۲۰۱۲۸۰۲۰۲۸۰۱۱۱۴۰۹۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۲۸
۷۹مهدوی۱۲۴۰۶۶مراغه-آذربایجان شرقی۲۰۱۲۸۰۲۰۲۸۰۱۱۱۰۵۳۰۰۵۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۲۸
۸۰مهدی تبار۱۲۴۱۱۲بابل۲۰۱۲۸۰۲۰۲۸۰۱۱۱۱۷۷۰۰۴۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۲۸
۸۱مهدی زاده۱۲۴۰۶۴تهران۲۰۱۲۸۰۲۰۲۸۰۱۱۴۶۵۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۲۸
۸۲میرزایی۱۲۴۰۵۳زنجان۲۰۱۲۸۰۲۰۲۸۰۱۱۴۲۸۷۰۰۴۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۲۸
۸۳میرطالب۱۲۴۱۱۸فولادشهر۲۰۱۲۸۰۲۰۲۸۰۱۱۴۷۶۱۰۸۴۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۲۸
۸۴نادری۱۲۴۱۵۰مشهد۲۰۱۲۸۰۲۰۲۸۰۱۱۱۷۳۱۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۲۸
۸۵ناصرعلی۱۲۴۱۷۹سیرجان۲۰۱۲۸۰۲۰۲۸۰۱۱۳۹۰۳۰۰۷۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۲۸
۸۶نقدی۱۲۴۰۶۷تهران۲۰۱۲۸۰۲۰۲۸۰۱۱۰۹۵۳۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۲۸
۸۷یحیایی۱۲۴۰۸۹خلخال۲۰۱۲۸۰۲۰۲۸۰۱۱۷۸۶۴۰۵۶۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۲۸