دسته‌بندی نشده

ارسالی های سفارشات ۲۷ دی

ردیفنام گیرندهمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱ابراهیمی خانی۱۱۱۸۰۶یزد۲۰۱۲۸۰۱۳۰۴۰۱۰۱۸۴۸۰۰۸۹۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۲۸
۲اشرفیان۱۱۱۶۷۵بناب۲۰۱۲۸۰۱۳۰۴۰۱۰۲۲۸۴۰۵۵۵۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۲۸
۳اشنای رودی۱۱۱۸۵۳فلاورجان۲۰۱۲۸۰۱۳۰۴۰۰۹۹۶۸۱۰۸۴۵۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۲۸
۴امیری۱۱۱۶۷۴بوشهر۲۰۱۲۸۰۱۳۰۴۰۱۰۰۷۸۴۰۰۷۵۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۲۸
۵ایرجی۱۱۱۸۴۴تهران۲۰۱۲۸۰۱۳۰۴۰۱۰۱۵۷۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۲۸
۶جعفری۱۱۱۸۰۳تهران۲۰۱۲۸۰۱۳۰۴۰۰۹۹۴۰۱۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۲۸
۷جعفریان۱۱۱۸۵۸کرمان۲۰۱۲۸۰۱۳۰۴۰۰۹۹۰۶۹۰۰۷۶۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۲۸
۸جوادی۱۱۱۸۵۷اصفهان۲۰۱۲۸۰۱۳۰۴۰۱۰۰۶۵۷۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۲۸
۹حمزه زاده۱۱۱۸۰۸کرج۲۰۱۲۸۰۱۳۰۴۰۱۰۱۲۷۲۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۲۸
۱۰حیدریان۱۱۱۵۸۱کرمانشاه۲۰۱۲۸۰۱۳۰۴۰۱۰۰۱۳۶۰۰۶۷۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۲۸
۱۱خطیبی۱۱۱۸۵۵تهران۲۰۱۲۸۰۱۳۰۴۰۱۰۱۹۱۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۲۸
۱۲خلجی۱۱۱۶۸۴ری۲۰۱۲۸۰۱۳۰۴۰۰۹۹۷۲۰۰۱۸۱۳۱۱۱۴۰۱/۱۰/۲۸
۱۳دهقانی۱۱۱۸۶۰یزد۲۰۱۲۸۰۱۳۰۴۰۱۰۲۱۸۴۰۰۸۹۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۲۸
۱۴رحمتی۱۱۱۵۶۹اصفهان۲۰۱۲۸۰۱۳۰۴۰۰۹۸۷۰۶۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۲۸
۱۵روستا۱۱۱۶۸۷هشتگرد۲۰۱۲۸۰۱۳۰۴۰۱۰۱۷۰۴۰۳۳۶۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۲۸
۱۶ساسان پور۱۱۱۸۰۵هرسین۲۰۱۲۸۰۱۳۰۴۰۱۰۱۰۶۰۰۶۷۳۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۲۸
۱۷ستاری۱۱۱۷۹۸اصفهان۲۰۱۲۸۰۱۳۰۴۰۰۹۹۹۳۳۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۲۸
۱۸سلیمانی۱۱۱۸۰۲بندرامام خمینی۲۰۱۲۸۰۱۳۰۴۰۰۹۹۳۵۷۶۳۵۶۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۲۸
۱۹سلیمانی۱۱۱۸۵۹اصفهان۲۰۱۲۸۰۱۳۰۴۰۱۰۰۴۳۶۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۲۸
۲۰شریفی۱۱۱۷۴۰رشت۲۰۱۲۸۰۱۳۰۴۰۱۰۰۵۰۶۰۰۰۴۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۲۸
۲۱شیروی۱۱۱۷۶۶طبس۲۰۱۲۸۰۱۳۰۴۰۱۰۲۶۲۰۰۹۷۹۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۲۸
۲۲فتی۱۱۱۸۴۳تهران۲۰۱۲۸۰۱۳۰۴۰۰۹۸۸۳۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۲۸
۲۳فراهانی۱۱۱۶۷۷اراک۲۰۱۲۸۰۱۳۰۴۰۱۰۱۳۵۳۰۰۳۸۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۲۸
۲۴فضلی۱۱۱۸۴۸مشهد۲۰۱۲۸۰۱۳۰۴۰۱۰۰۲۲۶۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۲۸
۲۵قنبریان اقدم۱۱۱۰۷۷بناب۲۰۱۲۸۰۱۳۰۴۰۱۰۲۳۹۴۰۵۵۵۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۲۸
۲۶کاظمی۱۱۱۷۹۷تهران۲۰۱۲۸۰۱۳۰۴۰۱۰۰۳۴۴۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۲۸
۲۷کواکب۱۱۱۶۸۳سنندج۲۰۱۲۸۰۱۳۰۴۰۱۰۲۷۰۱۰۰۶۶۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۲۸
۲۸گرشاسبی۱۱۱۸۵۰اهواز۲۰۱۲۸۰۱۳۰۴۰۱۰۱۱۹۲۰۰۰۶۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۲۸
۲۹مختاری۱۱۱۶۸۱ورامین۲۰۱۲۸۰۱۳۰۴۰۱۰۰۹۲۸۰۳۳۷۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۲۸
۳۰مروتی۱۱۱۷۹۹اندیشه۲۰۱۲۸۰۱۳۰۴۰۰۹۹۱۵۷۳۱۶۸۶۱۱۱۴۰۱/۱۰/۲۸
۳۱مساعدی۱۱۱۶۷۹تربت حیدریه۲۰۱۲۸۰۱۳۰۴۰۱۰۱۴۷۴۰۰۹۵۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۲۸
۳۲مطوری۱۱۰۳۴۴خرمشهر۲۰۱۲۸۰۱۳۰۴۰۱۰۲۵۶۰۰۰۶۴۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۲۸
۳۳منیری مهر۱۱۱۸۴۵تهران۲۰۱۲۸۰۱۳۰۴۰۱۰۰۰۱۴۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۲۸
۳۴موسوی۱۱۱۶۷۸شهرضا۲۰۱۲۸۰۱۳۰۴۰۰۹۹۲۹۶۰۰۸۶۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۲۸
۳۵مهدی زاده۱۱۱۸۴۷بوشهر۲۰۱۲۸۰۱۳۰۴۰۱۰۲۸۰۸۰۰۷۵۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۲۸
۳۶میرتهامی۱۱۱۶۷۶تهران۲۰۱۲۸۰۱۳۰۴۰۱۰۱۶۸۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۲۸
۳۷نگارنده۱۱۱۶۷۲رشت۲۰۱۲۸۰۱۳۰۴۰۱۰۲۴۰۹۰۰۰۴۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۲۸
۳۸نوروزی۱۱۱۸۰۱رزن۲۰۱۲۸۰۱۳۰۴۰۰۹۸۹۵۹۶۵۶۸۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۲۸
۳۹نیکپور۱۱۱۷۹۶فولادشهر۲۰۱۲۸۰۱۳۰۴۰۱۰۰۸۹۶۰۸۴۹۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۲۸
۴۰همرنگ۱۱۰۱۵۸اردبیل۲۰۱۲۸۰۱۳۰۴۰۰۹۹۸۳۷۰۰۵۶۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۲۸
۴۱یعقوبی۱۱۱۶۸۲کاشان۲۰۱۲۸۰۱۳۰۴۰۱۰۲۰۵۳۰۰۸۷۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۲۸
۴۲یوسفی۱۱۱۸۰۷خرم آباد-لرستان۲۰۱۲۸۰۱۳۰۴۰۰۹۹۵۳۳۰۰۶۸۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۲۸