دسته‌بندی نشده

ارسالی های سفارشات ۲۷ دی

ردیفنام گیرندهمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱اسما سربازآمل۸۹۲۵۹۰۲۳۰۴۰۰۰۸۲۴۴۰۰۴۶۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۲۸
۲اکرم سلطانیفردیس۸۹۲۵۹۰۲۳۰۴۰۰۰۷۸۶۶۳۱۶۵۶۱۱۱۴۰۲/۱۰/۲۸
۳المیرا سلیم پوردوگنبدان۸۹۲۵۹۰۲۳۰۴۰۰۰۶۰۰۸۰۷۵۸۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۲۸
۴امل البنی باطنیدزفول۸۹۲۵۹۰۲۳۰۴۰۰۰۷۴۱۸۰۶۴۶۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۲۸
۵امیر مهدی صفارکرج۸۹۲۵۹۰۲۳۰۴۰۰۰۷۶۲۰۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۲۸
۶آرزو ملایینوشهر۸۹۲۵۹۰۲۳۰۴۰۰۰۸۱۷۸۰۴۶۵۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۲۸
۷رویا عزیزیشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۳۰۴۰۰۰۶۷۶۴۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۲۸
۸زهراتهران۸۹۲۵۹۰۲۳۰۴۰۰۰۸۴۷۶۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۲۸
۹زهرا گلستانیطرقبه۸۹۲۵۹۰۲۳۰۴۰۰۰۶۱۹۵۰۹۳۵۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۲۸
۱۰سارا نوریکرج۸۹۲۵۹۰۲۳۰۴۰۰۰۷۷۳۰۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۲۸
۱۱سارگل اسفندیار پورشاهین شهر۸۹۲۵۹۰۲۳۰۴۰۰۰۹۱۳۷۰۰۸۳۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۲۸
۱۲سپیده طیبیقائم شهر۸۹۲۵۹۰۲۳۰۴۰۰۰۷۹۶۹۰۴۷۶۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۲۸
۱۳ستاره افروزیرامسر۸۹۲۵۹۰۲۳۰۴۰۰۰۸۰۰۸۰۴۶۹۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۲۸
۱۴سحر حسین زادهخوی۸۹۲۵۹۰۲۳۰۴۰۰۰۷۱۵۴۰۰۵۸۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۲۸
۱۵سحر حیدریاهواز۸۹۲۵۹۰۲۳۰۴۰۰۰۷۳۲۰۰۰۰۶۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۲۸
۱۶سحر غریب شاهتهران۸۹۲۵۹۰۲۳۰۴۰۰۰۸۶۹۶۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۲۸
۱۷سمانه پور اصلیصومعه سرا۸۹۲۵۹۰۲۳۰۴۰۰۰۶۹۳۵۰۴۳۶۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۲۸
۱۸عاطفه امیریسنقر۸۹۲۵۹۰۲۳۰۴۰۰۰۶۵۳۲۰۶۷۵۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۲۸
۱۹عسگر جباریارومیه۸۹۲۵۹۰۲۳۰۴۰۰۰۷۰۳۳۰۰۵۷۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۲۸
۲۰عطا شمسیخوی۸۹۲۵۹۰۲۳۰۴۰۰۰۷۲۶۴۰۰۵۸۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۲۸
۲۱عفت فیروزمنداصفهان۸۹۲۵۹۰۲۳۰۴۰۰۰۹۰۲۳۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۲۸
۲۲علی محمد جوهر زادهدزفول۸۹۲۵۹۰۲۳۰۴۰۰۰۷۵۲۹۰۶۴۶۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۲۸
۲۳فاطمه احمدیاردبیل۸۹۲۵۹۰۲۳۰۴۰۰۰۶۳۴۷۰۰۵۶۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۲۸
۲۴فاطمه رستگاریآباده۸۹۲۵۹۰۲۳۰۴۰۰۰۶۶۶۶۰۷۳۹۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۲۸
۲۵فرشته لاجوردیکوچصفهان۸۹۲۵۹۰۲۳۰۴۰۰۰۶۸۴۹۴۳۴۶۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۲۸
۲۶فرشته میرزا زادهتهران۸۹۲۵۹۰۲۳۰۴۰۰۰۸۷۰۶۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۲۸
۲۷قهرمانیتهران۸۹۲۵۹۰۲۳۰۴۰۰۰۸۸۱۶۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۲۸
۲۸مرجان حسینیساری۸۹۲۵۹۰۲۳۰۴۰۰۰۸۳۷۴۰۰۴۸۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۲۸
۲۹مرضیه نقدیاصفهان۸۹۲۵۹۰۲۳۰۴۰۰۰۸۹۰۸۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۲۸
۳۰مریم قاسم خانیتهران۸۹۲۵۹۰۲۳۰۴۰۰۰۸۵۸۶۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۲۸
۳۱مینا سرابیبیرجند۸۹۲۵۹۰۲۳۰۴۰۰۰۶۲۷۴۰۰۹۷۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۲۸
۳۲نسیم احمد زادهتبریز۸۹۲۵۹۰۲۳۰۴۰۰۰۶۴۱۳۰۰۰۵۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۲۸