دسته‌بندی نشده

ارسالی های سفارشات ۲۷ اردیبهشت

ردیفنام گیرندهمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱اعظم قدمیتهران۸۹۲۵۹۰۲۰۵۹۰۰۰۸۲۲۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۲۸
۲الهام اتحادیلاهیجان-گیلان۸۹۲۵۹۰۲۰۵۹۰۰۰۵۳۷۸۰۰۴۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۲۸
۳الهام اتحادیلاهیجان-گیلان۸۹۲۵۹۰۲۰۵۹۰۰۰۲۹۱۸۰۰۴۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۲۸
۴الهه صابری فردشهریار۸۹۲۵۹۰۲۰۵۹۰۰۰۷۵۴۶۰۳۳۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۲۸
۵آذر افضل زادهتهران۸۹۲۵۹۰۲۰۵۹۰۰۰۷۸۷۴۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۲۸
۶آسیه گودرزیبروجرد۸۹۲۵۹۰۲۰۵۹۰۰۰۳۷۶۹۰۰۶۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۲۸
۷بهاره عاصفیبیرجند۸۹۲۵۹۰۲۰۵۹۰۰۰۳۳۲۹۰۰۹۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۲۸
۸پریسا سمنانیکرمانشاه۸۹۲۵۹۰۲۰۵۹۰۰۰۲۷۴۲۰۰۶۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۲۸
۹پریوش شعبانیفسا۸۹۲۵۹۰۲۰۵۹۰۰۰۴۲۵۲۰۷۴۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۲۸
۱۰پگاه هوشدارتهران۸۹۲۵۹۰۲۰۵۹۰۰۰۸۳۳۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۲۸
۱۱پوریا اخوانکاشان۸۹۲۵۹۰۲۰۵۹۰۰۰۷۲۳۹۰۰۸۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۲۸
۱۲تخمه چیانتهران۸۹۲۵۹۰۲۰۵۹۰۰۰۸۷۷۱۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۲۸
۱۳حاجیه درخشانیبهار۸۹۲۵۹۰۲۰۵۹۰۰۰۵۵۵۶۰۶۵۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۲۸
۱۴حدیثه جمالیتهران۸۹۲۵۹۰۲۰۵۹۰۰۰۸۶۶۱۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۲۸
۱۵حنان اهل یرفمیبد۸۹۲۵۹۰۲۰۵۹۰۰۰۶۷۶۱۰۸۹۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۲۸
۱۶خاطره سماییتهران۸۹۲۵۹۰۲۰۵۹۰۰۰۷۷۶۴۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۲۸
۱۷رضیه ورداسبیجویبار۸۹۲۵۹۰۲۰۵۹۰۰۰۶۲۶۶۰۴۷۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۲۸
۱۸رها کریمیقزوین۸۹۲۵۹۰۲۰۵۹۰۰۰۳۰۲۷۰۰۳۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۲۸
۱۹زهرا اسماعیلیجم۸۹۲۵۹۰۲۰۵۹۰۰۰۳۲۰۰۷۵۵۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۲۸
۲۰زهرا رحمتیفردیس۸۹۲۵۹۰۲۰۵۹۰۰۰۲۵۶۶۳۱۶۵۶۱۱۱۴۰۲/۰۲/۲۸
۲۱زهرا سالاریابرکوه۸۹۲۵۹۰۲۰۵۹۰۰۰۶۴۰۰۰۸۹۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۲۸
۲۲زهرا عابدینیتهران۸۹۲۵۹۰۲۰۵۹۰۰۰۸۰۹۹۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۲۸
۲۳زهرا فاطمیاصفهان۸۹۲۵۹۰۲۰۵۹۰۰۰۷۱۸۴۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۲۸
۲۴زهرا فهامیاصفهان۸۹۲۵۹۰۲۰۵۹۰۰۰۶۸۴۹۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۲۸
۲۵زهرا فیوضیاسلام شهر۸۹۲۵۹۰۲۰۵۹۰۰۰۷۴۸۴۰۰۳۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۲۸
۲۶زهرا قاسمیالیگودرز۸۹۲۵۹۰۲۰۵۹۰۰۰۳۶۰۳۰۶۸۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۲۸
۲۷زینب ملک نیاتهران۸۹۲۵۹۰۲۰۵۹۰۰۰۸۴۴۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۲۸
۲۸سادات یاوریتهران۸۹۲۵۹۰۲۰۵۹۰۰۰۷۶۵۴۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۲۸
۲۹سپیده حیدریتبریز۸۹۲۵۹۰۲۰۵۹۰۰۰۴۹۱۵۰۰۰۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۲۸
۳۰سمانه ملک پورتبریز۸۹۲۵۹۰۲۰۵۹۰۰۰۵۰۳۰۰۰۰۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۲۸
۳۱سیده محدثه معصومیساری۸۹۲۵۹۰۲۰۵۹۰۰۰۵۸۶۹۰۰۴۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۲۸
۳۲شهلا اکبریارومیه۸۹۲۵۹۰۲۰۵۹۰۰۰۴۶۳۹۰۰۵۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۲۸
۳۳شیدا فهیماصفهان۸۹۲۵۹۰۲۰۵۹۰۰۰۷۰۷۴۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۲۸
۳۴شیرین وثوق نژاددزفول۸۹۲۵۹۰۲۰۵۹۰۰۰۲۸۹۰۰۶۴۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۲۸
۳۵شیرین هاشمیآمل۸۹۲۵۹۰۲۰۵۹۰۰۰۶۱۸۴۰۰۴۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۲۸
۳۶طاهره سادات ابن ذاکرهمدان۸۹۲۵۹۰۲۰۵۹۰۰۰۵۷۴۲۰۰۶۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۲۸
۳۷عطیه بورقییزد۸۹۲۵۹۰۲۰۵۹۰۰۰۶۶۹۳۰۰۸۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۲۸
۳۸فاطمه قلیچیتهران۸۹۲۵۹۰۲۰۵۹۰۰۰۸۱۱۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۲۸
۳۹فاطمه مهربانیمهربان۸۹۲۵۹۰۲۰۵۹۰۰۰۴۸۳۷۵۴۷۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۲۸
۴۰فرزانه کاهنیتهران۸۹۲۵۹۰۲۰۵۹۰۰۰۷۹۸۴۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۲۸
۴۱فرشته خداییزابل۸۹۲۵۹۰۲۰۵۹۰۰۰۳۵۲۴۰۹۸۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۲۸
۴۲فرناز قربان زادهبازار جمعه۸۹۲۵۹۰۲۰۵۹۰۰۰۵۱۱۲۴۳۸۱۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۲۸
۴۳لیلا آرام فرارومیه۸۹۲۵۹۰۲۰۵۹۰۰۰۴۷۴۹۰۰۵۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۲۸
۴۴لیلا چرومییزد۸۹۲۵۹۰۲۰۵۹۰۰۰۶۵۸۳۰۰۸۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۲۸
۴۵ماهرخ روزبهانیملایر۸۹۲۵۹۰۲۰۵۹۰۰۰۵۴۸۶۰۶۵۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۲۸
۴۶محمود رحمانیانجهرم۸۹۲۵۹۰۲۰۵۹۰۰۰۴۳۹۱۰۰۷۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۲۸
۴۷مریم ثمندهمدان۸۹۲۵۹۰۲۰۵۹۰۰۰۵۶۳۲۰۰۶۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۲۸
۴۸مریم کاردانبم۸۹۲۵۹۰۲۰۵۹۰۰۰۳۸۲۰۰۷۶۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۲۸
۴۹مریم یداییفریدونکنار۸۹۲۵۹۰۲۰۵۹۰۰۰۵۹۱۰۰۴۷۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۲۸
۵۰مژگان عجم لورشت۸۹۲۵۹۰۲۰۵۹۰۰۰۵۲۴۰۰۰۰۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۲۸
۵۱مسعود پیمان زادهاصفهان۸۹۲۵۹۰۲۰۵۹۰۰۰۶۹۵۹۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۲۸
۵۲مسلم فرودیابرکوه۸۹۲۵۹۰۲۰۵۹۰۰۰۶۳۹۰۰۸۹۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۲۸
۵۳معصومه پاشاییارومیه۸۹۲۵۹۰۲۰۵۹۰۰۰۴۵۲۹۰۰۵۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۲۸
۵۴مهسا شیخیتهران۸۹۲۵۹۰۲۰۵۹۰۰۰۸۵۵۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۲۸
۵۵مهسا مجردیبجنورد۸۹۲۵۹۰۲۰۵۹۰۰۰۲۶۲۲۰۰۹۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۲۸
۵۶مهسا وصالمشهد۸۹۲۵۹۰۲۰۵۹۰۰۰۴۱۷۴۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۲۸
۵۷مهیار دهقانیاندیشه۸۹۲۵۹۰۲۰۵۹۰۰۰۷۳۱۰۳۱۶۸۶۱۱۱۴۰۲/۰۲/۲۸
۵۸میثم مشایخینور۸۹۲۵۹۰۲۰۵۹۰۰۰۶۰۰۸۰۴۶۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۲۸
۵۹ناهید قاسم نژادشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۰۵۹۰۰۰۴۴۸۴۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۲۸
۶۰نجمه رستمیبم۸۹۲۵۹۰۲۰۵۹۰۰۰۳۹۳۱۰۷۶۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۲۸
۶۱نسرین همتیزنجان۸۹۲۵۹۰۲۰۵۹۰۰۰۳۴۸۴۰۰۴۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۲۸
۶۲نگار اخوتمشهد۸۹۲۵۹۰۲۰۵۹۰۰۰۴۰۶۴۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۲۸
۶۳هورا امینیشاهرود۸۹۲۵۹۰۲۰۵۹۰۰۰۳۱۵۷۰۰۳۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۲۸