دسته‌بندی نشده

ارسالی های سفارشات ۲۷ آذر

ردیفنام گیرندهمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱ابوذری۶۴۶۹۰رشت۲۰۱۲۸۰۰۲۷۵۰۰۲۲۱۹۵۰۰۰۴۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۲۹
۲احمدخانی۶۴۷۳۵قم۲۰۱۲۸۰۰۲۷۵۰۰۲۵۲۴۰۰۰۳۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۲۹
۳احمدزاده۶۴۴۰۸تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۷۵۰۰۲۳۶۴۵۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۲۹
۴اردش۶۴۲۲۵بندرعباس۲۰۱۲۸۰۰۲۷۵۰۰۲۴۶۵۷۰۰۷۹۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۲۹
۵اصغرپی۶۴۷۴۷شهرجدیدصدرا۲۰۱۲۸۰۰۲۷۵۰۰۲۶۶۸۲۷۱۹۹۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۲۹
۶افشار۶۴۲۶۴ملارد۲۰۱۲۸۰۰۲۷۵۰۰۲۳۸۶۰۳۱۶۹۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۲۹
۷افضلی۶۴۷۵۱کرج۲۰۱۲۸۰۰۲۷۵۰۰۲۷۴۸۰۰۰۰۳۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۲۹
۸اکبری نژاد۶۴۷۵۵شهریار۲۰۱۲۸۰۰۲۷۵۰۰۳۰۲۸۵۰۳۳۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۲۹
۹اکبری۶۴۴۳۱تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۷۵۰۰۳۰۰۷۰۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۲۹
۱۰امرجی۶۴۷۱۲تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۷۵۰۰۲۹۳۹۷۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۲۹
۱۱باقرصاد۶۴۷۴۳اصفهان۲۰۱۲۸۰۰۲۷۵۰۰۲۳۱۰۷۰۰۰۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۲۹
۱۲بلدی۶۴۴۴۴مسجدسلیمان۲۰۱۲۸۰۰۲۷۵۰۰۲۵۹۹۲۰۶۴۹۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۲۹
۱۳بلدی۶۴۴۵۳فولادشهر۲۰۱۲۸۰۰۲۷۵۰۰۳۱۵۲۰۰۸۴۹۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۲۹
۱۴بیگلی۶۴۷۲۳زنجان۲۰۱۲۸۰۰۲۷۵۰۰۲۲۳۱۰۰۰۴۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۲۹
۱۵پاینده۶۴۴۲۲لنگرود۲۰۱۲۸۰۰۲۷۵۰۰۲۴۹۸۰۰۴۴۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۲۹
۱۶پناهی۶۴۷۱۵عجب شیر۲۰۱۲۸۰۰۲۷۵۰۰۲۳۹۶۷۰۵۵۴۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۲۹
۱۷تقی پور۶۴۷۷۲لاهیجان-گیلان۲۰۱۲۸۰۰۲۷۵۰۰۲۶۹۰۵۰۰۴۴۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۲۹
۱۸تواناپور۶۴۷۶۹گتوند۲۰۱۲۸۰۰۲۷۵۰۰۳۰۱۷۷۶۴۵۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۲۹
۱۹جلالی سریزی۶۴۵۷۲یزد۲۰۱۲۸۰۰۲۷۵۰۰۲۴۲۲۷۰۰۸۹۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۲۹
۲۰حبیبی۶۴۷۰۱قائم شهر۲۰۱۲۸۰۰۲۷۵۰۰۲۵۳۴۷۰۴۷۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۲۹
۲۱حسین پور۶۴۷۷۰بیرجند۲۰۱۲۸۰۰۲۷۵۰۰۲۳۴۳۰۰۰۹۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۲۹
۲۲حمزه۶۴۴۴۰تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۷۵۰۰۲۸۱۷۰۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۲۹
۲۳خسروی۶۴۷۵۴ساری۲۰۱۲۸۰۰۲۷۵۰۰۲۸۳۸۵۰۰۴۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۲۹
۲۴خلیل پور۶۴۴۴۳تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۷۵۰۰۳۰۸۳۰۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۲۹
۲۵داداش۴۸۸۷۲اصفهان۲۰۱۲۸۰۰۲۷۵۰۰۳۱۶۲۷۰۰۰۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۲۹
۲۶داودیان۶۴۴۵۵هشتگرد۲۰۱۲۸۰۰۲۷۵۰۰۲۵۷۷۷۰۳۳۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۲۹
۲۷دزفولی پور۶۴۴۵۲اهواز۲۰۱۲۸۰۰۲۷۵۰۰۲۴۴۴۲۰۰۰۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۲۹
۲۸دواچی۶۴۷۲۴تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۷۵۰۰۲۶۱۴۵۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۲۹
۲۹ذبیح۶۴۷۴۰شوش۲۰۱۲۸۰۰۲۷۵۰۰۲۶۰۳۷۰۶۴۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۲۹
۳۰ربانی۶۴۷۵۲تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۷۵۰۰۲۹۴۰۵۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۲۹
۳۱رجبی۶۴۶۹۷اصفهان۲۰۱۲۸۰۰۲۷۵۰۰۳۰۵۰۷۰۰۰۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۲۹
۳۲رستم تبار۶۴۷۳۸کلاچای۲۰۱۲۸۰۰۲۷۵۰۰۲۶۳۶۰۰۴۴۹۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۲۹
۳۳رضایی۶۴۲۳۵مشهد۲۰۱۲۸۰۰۲۷۵۰۰۳۰۶۱۵۰۰۰۹۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۲۹
۳۴رضوی۶۴۷۰۸انار۲۰۱۲۸۰۰۲۷۵۰۰۲۴۸۷۲۰۷۷۴۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۲۹
۳۵رفیعی۶۴۶۹۳طاقانک۲۰۱۲۸۰۰۲۷۵۰۰۲۶۸۹۷۸۸۳۳۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۲۹
۳۶رمضانی۶۴۴۲۱تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۷۵۰۰۲۴۷۶۵۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۲۹
۳۷روحانی۶۴۷۴۴زنجان۲۰۱۲۸۰۰۲۷۵۰۰۲۴۵۵۰۰۰۴۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۲۹
۳۸زرگری۶۴۴۳۷لار۲۰۱۲۸۰۰۲۷۵۰۰۲۷۸۱۰۰۷۴۳۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۲۹
۳۹زینلی۶۴۷۳۷بافق۲۰۱۲۸۰۰۲۷۵۰۰۲۶۵۷۵۰۸۹۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۲۹
۴۰ساداتی۶۴۵۷۱ساری۲۰۱۲۸۰۰۲۷۵۰۰۲۹۵۱۲۰۰۴۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۲۹
۴۱سالمی۶۴۷۶۵بوشهر۲۰۱۲۸۰۰۲۷۵۰۰۲۷۱۵۷۰۰۷۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۲۹
۴۲سلیمی۶۴۷۱۷دیواندره۲۰۱۲۸۰۰۲۷۵۰۰۳۱۲۹۷۰۶۶۴۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۲۹
۴۳شجاع۶۳۴۲۴سنندج۲۰۱۲۸۰۰۲۷۵۰۰۲۹۰۷۵۰۰۶۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۲۹
۴۴شکری نژاد مبصر۶۴۷۵۷همدان۲۰۱۲۸۰۰۲۷۵۰۰۲۲۵۲۵۰۰۶۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۲۹
۴۵شیخ زاده۶۴۴۱۷جلفا۲۰۱۲۸۰۰۲۷۵۰۰۳۱۰۸۲۰۵۴۴۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۲۹
۴۶صابری۶۴۴۳۸جلفا۲۰۱۲۸۰۰۲۷۵۰۰۲۵۶۷۰۰۵۴۴۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۲۹
۴۷صالحی۶۴۴۳۹تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۷۵۰۰۲۹۷۲۷۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۲۹
۴۸صالحی۶۴۷۴۱لاهیجان-گیلان۲۰۱۲۸۰۰۲۷۵۰۰۲۶۷۹۰۰۰۴۴۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۲۹
۴۹صمدپور۶۴۶۹۱شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۰۲۷۵۰۰۲۸۸۲۲۰۰۰۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۲۹
۵۰عبدی۶۴۴۴۲تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۷۵۰۰۲۳۰۰۰۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۲۹
۵۱عرب احمدی۶۴۷۶۷تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۷۵۰۰۲۸۴۹۲۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۲۹
۵۲عروجی۶۴۷۶۶جغتای۲۰۱۲۸۰۰۲۷۵۰۰۲۷۲۶۵۰۹۶۴۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۲۹
۵۳عسجدیان۶۴۷۲۹شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۰۲۷۵۰۰۲۹۹۴۲۰۰۰۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۲۹
۵۴عظیمی۶۴۷۲۵دیواندره۲۰۱۲۸۰۰۲۷۵۰۰۲۷۷۰۲۰۶۶۴۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۲۹
۵۵علی پور۶۴۷۱۰اهر۲۰۱۲۸۰۰۲۷۵۰۰۲۲۴۱۷۰۵۴۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۲۹
۵۶فتح اله خان۶۴۶۹۶تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۷۵۰۰۲۹۸۳۵۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۲۹
۵۷فخفوریکردکوی۲۰۱۲۸۰۰۲۷۵۰۰۲۸۶۰۷۰۴۸۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۲۹
۵۸فضلی شهری۶۴۷۰۴مشهد۲۰۱۲۸۰۰۲۷۵۰۰۲۷۹۱۷۰۰۰۹۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۲۹
۵۹فلاحیان۶۴۷۱۱تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۷۵۰۰۲۴۱۲۰۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۲۹
۶۰فولادیها۶۴۷۵۸قزوین۲۰۱۲۸۰۰۲۷۵۰۰۲۲۶۳۲۰۰۳۴۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۲۹
۶۱قادری۶۴۷۵۹مشهد۲۰۱۲۸۰۰۲۷۵۰۰۲۶۴۶۷۰۰۰۹۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۲۹
۶۲قاسمی۶۴۷۴۲تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۷۵۰۰۲۷۵۸۷۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۲۹
۶۳قاسمی۶۴۷۴۶بندرعباس۲۰۱۲۸۰۰۲۷۵۰۰۲۵۵۶۲۰۰۷۹۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۲۹
۶۴قربانی۶۴۴۳۰قاسم آباد۲۰۱۲۸۰۰۲۷۵۰۰۲۷۰۵۰۹۵۶۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۲۹
۶۵قربانی۶۴۷۴۸تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۷۵۰۰۲۶۲۵۲۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۲۹
۶۶قربانیان۶۴۷۱۳کلاچای۲۰۱۲۸۰۰۲۷۵۰۰۲۷۶۹۵۰۴۴۹۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۲۹
۶۷قناعتیان جبذری۶۴۳۰۷جهرم۲۰۱۲۸۰۰۲۷۵۰۰۲۸۷۱۵۰۰۷۴۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۲۹
۶۸کارگرفرد۶۱۴۰۱جهرم۲۰۱۲۸۰۰۲۷۵۰۰۲۵۱۳۲۰۰۷۴۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۲۹
۶۹کمری زاده۶۴۶۹۲ابرکوه۲۰۱۲۸۰۰۲۷۵۰۰۲۹۲۹۰۰۸۹۳۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۲۹
۷۰لطفی۶۴۷۶۲تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۷۵۰۰۲۷۳۷۲۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۲۹
۷۱لقمانی۶۴۷۴۹کرمانشاه۲۰۱۲۸۰۰۲۷۵۰۰۲۳۳۲۲۰۰۶۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۲۹
۷۲محمدی۶۴۷۰۰کرج-(مهرشهر)۲۰۱۲۸۰۰۲۷۵۰۰۲۴۳۳۵۳۱۸۳۶۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۲۹
۷۳محمدی۶۴۷۳۱شهر کرد۲۰۱۲۸۰۰۲۷۵۰۰۲۹۱۸۲۰۰۸۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۲۹
۷۴محمودی سیوند۶۴۷۲۸شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۰۲۷۵۰۰۲۲۷۴۰۰۰۰۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۲۹
۷۵مرتمی۶۴۷۲۷عباس آباد۲۰۱۲۸۰۰۲۷۵۰۰۲۸۹۳۰۴۶۷۴۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۲۹
۷۶مرزبان۶۴۴۴۱تنکابن۲۰۱۲۸۰۰۲۷۵۰۰۳۰۷۲۲۰۴۶۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۲۹
۷۷مسعود۶۴۴۴۶یاسوج۲۰۱۲۸۰۰۲۷۵۰۰۳۱۴۱۲۰۷۵۹۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۲۹
۷۸منیرنژاد۶۴۴۴۹امیدیه۲۰۱۲۸۰۰۲۷۵۰۰۲۳۲۱۵۶۳۷۳۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۲۹
۷۹مهاجر۶۴۷۳۹تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۷۵۰۰۲۵۸۸۵۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۲۹
۸۰مهدوی۶۴۴۵۷رودبار-گیلان۲۰۱۲۸۰۰۲۷۵۰۰۲۲۸۴۷۰۴۴۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۲۹
۸۱مهماندوست۶۴۴۲۰بابلسر۲۰۱۲۸۰۰۲۷۵۰۰۲۴۰۱۲۰۴۷۴۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۲۹
۸۲موسوی میانگران۶۴۶۵۱هفتگل۲۰۱۲۸۰۰۲۷۵۰۰۲۸۲۷۷۶۴۹۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۲۹
۸۳مولوی۶۴۷۵۶پارسیان۲۰۱۲۸۰۰۲۷۵۰۰۲۵۴۵۵۷۹۷۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۲۹
۸۴میرحسینی۶۴۴۳۳بابل۲۰۱۲۸۰۰۲۷۵۰۰۲۲۲۰۲۰۰۴۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۲۹
۸۵میره کی۶۴۷۱۴سنندج۲۰۱۲۸۰۰۲۷۵۰۰۳۰۴۰۰۰۰۶۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۲۹
۸۶ناصری۶۴۷۳۲تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۷۵۰۰۲۸۵۰۰۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۲۹
۸۷نظاملو۶۴۴۳۵مشکین دشت۲۰۱۲۸۰۰۲۷۵۰۰۳۰۹۳۷۳۱۷۷۶۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۲۹
۸۸نظری۶۴۴۵۶الیگودرز۲۰۱۲۸۰۰۲۷۵۰۰۲۳۷۵۲۰۶۸۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۲۹
۸۹نظری۶۴۷۱۸اراک۲۰۱۲۸۰۰۲۷۵۰۰۳۰۳۹۲۰۰۳۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۲۹
۹۰نور۶۴۶۹۸تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۷۵۰۰۲۸۰۶۲۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۲۹
۹۱نوری۶۴۷۰۲پاوه۲۰۱۲۸۰۰۲۷۵۰۰۳۱۳۰۵۰۶۷۹۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۲۹
۹۲نیارکی۶۴۴۱۰کرج۲۰۱۲۸۰۰۲۷۵۰۰۲۵۰۲۵۰۰۰۳۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۲۹
۹۳وشایی۶۴۷۳۳تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۷۵۰۰۲۳۵۳۷۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۲۹
۹۴وکیل فرجی۶۴۵۱۰تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۷۵۰۰۳۱۱۹۰۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۲۹
۹۵یاریقلی۶۴۴۵۴هیدج۲۰۱۲۸۰۰۲۷۵۰۰۲۹۶۲۰۴۵۷۳۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۲۹
۹۶یگانه۶۴۷۲۰شهریار۲۰۱۲۸۰۰۲۷۵۰۰۲۲۹۵۵۰۳۳۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۲۹
۹۷یوسفی نیا۶۴۴۳۶قائم شهر۲۰۱۲۸۰۰۲۷۵۰۰۲۲۰۸۷۰۴۷۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۲۹