دسته‌بندی نشده

ارسالی های سفارشات ۲۶ و۲۷ بهمن

ردیفنام گیرندهمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱اعظم رفعتییاسوج۸۹۲۵۹۰۲۳۳۴۰۰۰۹۲۹۰۰۷۵۹۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۲۸
۲افسانه بهبودیکرج۸۹۲۵۹۰۲۳۳۴۰۰۱۱۹۵۰۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۲۸
۳افسانه محمدیجم۸۹۲۵۹۰۲۳۳۴۰۰۱۰۲۵۶۷۵۵۸۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۲۸
۴الناز مجیدیتهران۸۹۲۵۹۰۲۳۳۴۰۰۱۴۳۷۹۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۲۸
۵الهام عباسیارومیه۸۹۲۵۹۰۲۳۳۴۰۰۰۸۷۴۲۰۰۵۷۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۲۸
۶الهام وفائیزنجان۸۹۲۵۹۰۲۳۳۴۰۰۱۰۴۴۰۰۰۴۵۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۲۸
۷انصاریاردبیل۸۹۲۵۹۰۲۳۳۴۰۰۰۹۴۰۸۰۰۵۶۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۲۸
۸آتوسا وکیلیتهران۸۹۲۵۹۰۲۳۳۴۰۰۱۴۹۴۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۲۸
۹آیدا حسینیتهران۸۹۲۵۹۰۲۳۳۴۰۰۱۵۵۰۶۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۲۸
۱۰پرستو کارشناساسلام آبادغرب۸۹۲۵۹۰۲۳۳۴۰۰۰۸۵۸۶۰۶۷۶۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۲۸
۱۱پریسا اسپوتینکرج۸۹۲۵۹۰۲۳۳۴۰۰۱۲۱۷۶۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۲۸
۱۲پریسا نوروزیتهران۸۹۲۵۹۰۲۳۳۴۰۰۱۴۷۲۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۲۸
۱۳ثریا علی اکبر نژادتهران۸۹۲۵۹۰۲۳۳۴۰۰۱۴۶۱۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۲۸
۱۴حسین دیوان پورکرمان۸۹۲۵۹۰۲۳۳۴۰۰۱۰۵۸۱۰۰۷۶۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۲۸
۱۵راضیه افشارینهاوند۸۹۲۵۹۰۲۳۳۴۰۰۰۸۸۳۴۰۶۵۹۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۲۸
۱۶رحیمیتهران۸۹۲۵۹۰۲۳۳۴۰۰۱۴۸۳۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۲۸
۱۷رسول موحدیدزفول۸۹۲۵۹۰۲۳۳۴۰۰۱۰۹۶۳۰۶۴۶۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۲۸
۱۸زهرا رضاییخاوران۸۹۲۵۹۰۲۳۳۴۰۰۱۱۲۱۲۷۴۵۴۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۲۸
۱۹زینب علیزادهتهران۸۹۲۵۹۰۲۳۳۴۰۰۱۵۴۹۶۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۲۸
۲۰زینب غلبیشبستر۸۹۲۵۹۰۲۳۳۴۰۰۱۲۹۸۰۰۵۳۸۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۲۸
۲۱زینب مرتضاییسمنان۸۹۲۵۹۰۲۳۳۴۰۰۰۸۹۲۹۰۰۳۵۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۲۸
۲۲زینب میر صادقیزنجان۸۹۲۵۹۰۲۳۳۴۰۰۱۰۳۳۰۰۰۴۵۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۲۸
۲۳ساره صالح پورمسجدسلیمان۸۹۲۵۹۰۲۳۳۴۰۰۱۱۱۱۸۰۶۴۹۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۲۸
۲۴سپیده افرازتهران۸۹۲۵۹۰۲۳۳۴۰۰۱۵۳۸۶۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۲۸
۲۵ستاره میلانیقم۸۹۲۵۹۰۲۳۳۴۰۰۰۹۹۵۶۰۰۳۷۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۲۸
۲۶سحر خلیلیسیرجان۸۹۲۵۹۰۲۳۳۴۰۰۱۰۶۱۲۰۰۷۸۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۲۸
۲۷سعیده نیک انجامتهران۸۹۲۵۹۰۲۳۳۴۰۰۱۴۱۵۹۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۲۸
۲۸سمیه ترابیشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۳۳۴۰۰۱۱۴۴۰۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۲۸
۲۹سودابه ده دابشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۳۳۴۰۰۱۱۳۳۰۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۲۸
۳۰شیرین نوروزیسراب۸۹۲۵۹۰۲۳۳۴۰۰۱۲۸۶۶۰۵۴۷۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۲۸
۳۱صغری عظیمیاردبیل۸۹۲۵۹۰۲۳۳۴۰۰۰۹۵۱۸۰۰۵۶۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۲۸
۳۲عاطفه مرزبانازنا۸۹۲۵۹۰۲۳۳۴۰۰۰۹۳۹۰۰۶۸۷۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۲۸
۳۳عقیل صادققم۸۹۲۵۹۰۲۳۳۴۰۰۱۰۰۱۳۰۰۳۷۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۲۸
۳۴علیرضا جوکارشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۳۳۴۰۰۱۱۵۵۰۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۲۸
۳۵غزل اسدیبهارستان۸۹۲۵۹۰۲۳۳۴۰۰۱۳۷۳۵۸۱۴۳۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۲۸
۳۶فاطمه احمدیاردبیل۸۹۲۵۹۰۲۳۳۴۰۰۰۹۶۲۹۰۰۵۶۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۲۸
۳۷فاطمه امامییزد۸۹۲۵۹۰۲۳۳۴۰۰۰۹۷۹۰۰۰۸۹۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۲۸
۳۸فاطمه تدریس حسنینشتارود۸۹۲۵۹۰۲۳۳۴۰۰۱۲۷۸۰۴۶۸۳۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۲۸
۳۹فاطمه دوستیچادگان۸۹۲۵۹۰۲۳۳۴۰۰۱۳۸۱۰۰۸۵۷۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۲۸
۴۰فاطمه کرمانی زادهکوهپایه۸۹۲۵۹۰۲۳۳۴۰۰۱۳۵۶۶۰۸۳۷۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۲۸
۴۱فاطمه مهدویآستارا۸۹۲۵۹۰۲۳۳۴۰۰۰۹۱۳۵۰۴۳۹۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۲۸
۴۲فاطمه مهدی زادهرفسنجان۸۹۲۵۹۰۲۳۳۴۰۰۱۰۷۱۲۰۰۷۷۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۲۸
۴۳فرشته اکبریانفردیس۸۹۲۵۹۰۲۳۳۴۰۰۱۲۲۱۲۳۱۶۵۶۱۱۱۴۰۲/۱۱/۲۸
۴۴فرشته ذوالفغاریانار۸۹۲۵۹۰۲۳۳۴۰۰۱۰۸۶۳۰۷۷۴۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۲۸
۴۵فرشته روشنکرج۸۹۲۵۹۰۲۳۳۴۰۰۱۲۰۶۵۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۲۸
۴۶فرشته محمدیساری۸۹۲۵۹۰۲۳۳۴۰۰۱۲۴۸۴۰۰۴۸۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۲۸
۴۷فرناز خیبریتهران۸۹۲۵۹۰۲۳۳۴۰۰۱۵۰۵۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۲۸
۴۸لینا بلند پرتهران۸۹۲۵۹۰۲۳۳۴۰۰۱۴۴۸۹۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۲۸
۴۹ماریه هاشمیسنندج۸۹۲۵۹۰۲۳۳۴۰۰۰۸۶۲۹۰۰۶۶۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۲۸
۵۰مائده منصوریکاشان۸۹۲۵۹۰۲۳۳۴۰۰۱۳۴۰۸۰۰۸۷۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۲۸
۵۱مائده منیریلواسان۸۹۲۵۹۰۲۳۳۴۰۰۱۳۹۲۵۰۳۳۴۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۲۸
۵۲محمد حسین حسنیساری۸۹۲۵۹۰۲۳۳۴۰۰۱۲۵۹۵۰۰۴۸۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۲۸
۵۳محمد حسین معتمدیاصفهان۸۹۲۵۹۰۲۳۳۴۰۰۱۳۳۵۴۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۲۸
۵۴مریم احسانییزد۸۹۲۵۹۰۲۳۳۴۰۰۰۹۸۰۰۰۰۸۹۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۲۸
۵۵مریم رشید پوربوشهر۸۹۲۵۹۰۲۳۳۴۰۰۱۰۱۳۰۰۰۷۵۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۲۸
۵۶مریم قوامیتهران۸۹۲۵۹۰۲۳۳۴۰۰۱۵۱۶۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۲۸
۵۷مریم نوریورزقان۸۹۲۵۹۰۲۳۳۴۰۰۱۳۰۳۲۵۴۵۸۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۲۸
۵۸مژده لاک دشتیساری۸۹۲۵۹۰۲۳۳۴۰۰۱۲۳۷۴۰۰۴۸۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۲۸
۵۹معصومه عینیشوش۸۹۲۵۹۰۲۳۳۴۰۰۱۱۰۸۸۰۶۴۷۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۲۸
۶۰ملیحه شهیدیتهران۸۹۲۵۹۰۲۳۳۴۰۰۱۴۲۶۹۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۲۸
۶۱منیژه علیزادهرامسر۸۹۲۵۹۰۲۳۳۴۰۰۱۲۶۶۹۰۴۶۹۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۲۸
۶۲موسویاراک۸۹۲۵۹۰۲۳۳۴۰۰۰۸۴۰۸۰۰۳۸۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۲۸
۶۳موسی اسماعیلیبجنورد۸۹۲۵۹۰۲۳۳۴۰۰۰۹۰۷۴۰۰۹۴۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۲۸
۶۴مهدیه عین اللهیتهران۸۹۲۵۹۰۲۳۳۴۰۰۱۴۰۴۸۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۲۸
۶۵مهدیه مردیتبریز۸۹۲۵۹۰۲۳۳۴۰۰۱۳۲۱۳۰۰۰۵۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۲۸
۶۶مهسا بهرامیمبارکه۸۹۲۵۹۰۲۳۳۴۰۰۱۳۶۹۳۰۸۴۸۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۲۸
۶۷ناهید رمضان پورکاشمر۸۹۲۵۹۰۲۳۳۴۰۰۱۱۶۹۳۰۹۶۷۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۲۸
۶۸ندا اخوتمشهد۸۹۲۵۹۰۲۳۳۴۰۰۱۱۷۹۱۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۲۸
۶۹نیلوفر صداقتتهران۸۹۲۵۹۰۲۳۳۴۰۰۱۴۵۹۹۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۲۸
۷۰هانیه یهریتهران۸۹۲۵۹۰۲۳۳۴۰۰۱۵۶۱۶۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۲۸
۷۱یاسر قاسمیتهران۸۹۲۵۹۰۲۳۳۴۰۰۱۵۲۷۶۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۲۸
۷۲یاسمن حسینیمشهد۸۹۲۵۹۰۲۳۳۴۰۰۱۱۸۰۱۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۲۸
۷۳یگانه شیر دروازهتبریز۸۹۲۵۹۰۲۳۳۴۰۰۱۳۱۰۳۰۰۰۵۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۲۸