دسته‌بندی نشده

ارسالی های سفارشات ۲۶ و ۲۷ مرداد

ردیفنام گیرندهمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱احسان داوریتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۵۲۰۰۱۰۸۹۶۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۲۸
۲الهام خلیلیشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۱۵۲۰۰۰۹۰۳۷۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۲۸
۳الهام خواجه نوریتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۵۲۰۰۱۰۵۶۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۲۸
۴الهام زینالیاردبیل۸۹۲۵۹۰۲۱۵۲۰۰۰۸۶۱۵۰۰۵۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۲۸
۵الهام کریم زادهمشهد۸۹۲۵۹۰۲۱۵۲۰۰۰۷۸۲۵۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۲۸
۶آزاده متقیهمدان۸۹۲۵۹۰۲۱۵۲۰۰۰۹۴۹۸۰۰۶۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۲۸
۷آیناز ستاریبندرانزلی۸۹۲۵۹۰۲۱۵۲۰۰۰۷۴۵۰۰۰۴۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۲۸
۸پردیس بازوندچقابل۸۹۲۵۹۰۲۱۵۲۰۰۰۷۰۵۲۶۸۴۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۲۸
۹حسین صفی زادهفومن۸۹۲۵۹۰۲۱۵۲۰۰۰۷۳۹۵۰۴۳۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۲۸
۱۰راضیه قنبریبهبهان۸۹۲۵۹۰۲۱۵۲۰۰۰۷۲۱۵۰۶۳۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۲۸
۱۱رضا بخشیدماوند۸۹۲۵۹۰۲۱۵۲۰۰۰۹۸۱۰۰۳۹۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۲۸
۱۲زهرا اسماعیلیجم۸۹۲۵۹۰۲۱۵۲۰۰۰۷۵۱۷۷۵۵۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۲۸
۱۳زهرا حسینیقم۸۹۲۵۹۰۲۱۵۲۰۰۰۶۵۸۸۰۰۳۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۲۸
۱۴زهره الوندیبیجار۸۹۲۵۹۰۲۱۵۲۰۰۰۷۹۹۷۰۶۶۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۲۸
۱۵زهره وندملایر۸۹۲۵۹۰۲۱۵۲۰۰۰۹۳۶۳۰۶۵۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۲۸
۱۶زیبا چوخاچی زادهاردبیل۸۹۲۵۹۰۲۱۵۲۰۰۰۸۵۰۵۰۰۵۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۲۸
۱۷زینب امیریبندرکنگان۸۹۲۵۹۰۲۱۵۲۰۰۰۷۶۱۷۷۵۵۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۲۸
۱۸سارا فرزانهاردبیل۸۹۲۵۹۰۲۱۵۲۰۰۰۸۷۲۵۰۰۵۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۲۸
۱۹سعیده بیاتیتویسرکان۸۹۲۵۹۰۲۱۵۲۰۰۰۹۵۹۳۰۶۵۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۲۸
۲۰سمانه رضویچالوس۸۹۲۵۹۰۲۱۵۲۰۰۰۸۲۲۲۰۴۶۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۲۸
۲۱سمیه جوکارفسا۸۹۲۵۹۰۲۱۵۲۰۰۰۹۲۴۶۰۷۴۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۲۸
۲۲سمیه عابدینیتبریز۸۹۲۵۹۰۲۱۵۲۰۰۰۶۷۶۷۰۰۰۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۲۸
۲۳سمیه عمادیتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۵۲۰۰۱۰۰۱۴۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۲۸
۲۴سیما بهروزیشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۱۵۲۰۰۰۸۸۱۲۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۲۸
۲۵عسل یزدان پژوهگیلانغرب۸۹۲۵۹۰۲۱۵۲۰۰۰۶۶۴۴۶۷۸۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۲۸
۲۶فاطمه نژاد خیرآمل۸۹۲۵۹۰۲۱۵۲۰۰۰۸۳۷۸۰۰۴۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۲۸
۲۷فرنوش تک فلاحنظرآباد۸۹۲۵۹۰۲۱۵۲۰۰۰۶۴۶۷۰۳۳۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۲۸
۲۸فهیمه سادات ابراهیم خانییزد۸۹۲۵۹۰۲۱۵۲۰۰۰۶۹۸۳۰۰۸۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۲۸
۲۹لقمان علیزادهبانه۸۹۲۵۹۰۲۱۵۲۰۰۰۸۰۵۲۰۶۶۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۲۸
۳۰لوییز نیک روشتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۵۲۰۰۱۰۲۳۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۲۸
۳۱لیلا قاسمینسیم شهر۸۹۲۵۹۰۲۱۵۲۰۰۰۹۷۲۰۳۷۶۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۲۸
۳۲مانا علی دایییتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۵۲۰۰۱۰۱۲۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۲۸
۳۳محبوبه هدایتیمحمودآباد-مازندران۸۹۲۵۹۰۲۱۵۲۰۰۰۸۱۸۱۰۴۶۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۲۸
۳۴مرجان خرسندشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۱۵۲۰۰۰۸۹۲۲۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۲۸
۳۵مرجان نجفینیشابور۸۹۲۵۹۰۲۱۵۲۰۰۰۷۷۱۵۰۰۹۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۲۸
۳۶مریم ملکوتیتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۵۲۰۰۱۰۷۸۶۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۲۸
۳۷مریم یوسفیرودهن۸۹۲۵۹۰۲۱۵۲۰۰۰۹۹۴۸۳۹۷۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۲۸
۳۸مژده تهرانیتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۵۲۰۰۱۰۶۷۶۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۲۸
۳۹مصطفی حسینیگنبد کاووس۸۹۲۵۹۰۲۱۵۲۰۰۰۷۱۳۵۰۴۹۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۲۸
۴۰منصوره مراد خانیشهریار۸۹۲۵۹۰۲۱۵۲۰۰۰۹۶۲۹۰۳۳۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۲۸
۴۱مهران تهرانیشاهین شهر۸۹۲۵۹۰۲۱۵۲۰۰۰۶۸۱۲۰۰۸۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۲۸
۴۲مهسا رحیمیتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۵۲۰۰۱۰۴۵۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۲۸
۴۳میلاد تابیبابل۸۹۲۵۹۰۲۱۵۲۰۰۰۸۴۹۸۰۰۴۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۲۸
۴۴ندا گرجیتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۵۲۰۰۱۰۳۴۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۲۸
۴۵یاسمن گواهیشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۱۵۲۰۰۰۹۱۴۷۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۲۸