دسته‌بندی نشده

ارسالی های سفارشات ۲۶ دی ماه

ردیفنام گیرندهمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱ابراهیمی۱۱۱۵۶۵تهران۲۰۱۲۸۰۱۳۰۳۰۱۰۰۲۲۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۲۷
۲اتحادی۱۱۱۶۶۸لاهیجان-گیلان۲۰۱۲۸۰۱۳۰۳۰۱۰۰۱۸۵۰۰۴۴۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۲۷
۳احمدی۱۱۱۵۵۹تهران۲۰۱۲۸۰۱۳۰۳۰۱۰۱۵۶۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۲۷
۴اسکندری۱۱۱۵۷۱تهران۲۰۱۲۸۰۱۳۰۳۰۱۰۲۸۰۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۲۷
۵پیروز۱۱۱۵۶۳سرخس۲۰۱۲۸۰۱۳۰۳۰۱۰۱۸۸۹۰۹۳۸۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۲۷
۶تاجی۱۱۱۵۵۸زاهدان۲۰۱۲۸۰۱۳۰۳۰۱۰۲۹۵۵۰۰۹۸۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۲۷
۷تاجیک۱۱۱۶۶۱قرچک۲۰۱۲۸۰۱۳۰۳۰۱۰۰۴۹۳۱۸۶۸۶۱۱۱۴۰۱/۱۰/۲۷
۸جلویانی۱۱۱۵۸۰آغاجاری۲۰۱۲۸۰۱۳۰۳۰۱۰۱۳۹۷۰۶۳۷۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۲۷
۹حصاری۱۱۱۶۲۵کرج۲۰۱۲۸۰۱۳۰۳۰۱۰۲۵۰۲۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۲۷
۱۰حیدری۱۱۱۵۶۰تهران۲۰۱۲۸۰۱۳۰۳۰۱۰۱۹۰۶۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۲۷
۱۱درکوند۱۱۱۵۶۷شهرجدیدصدرا۲۰۱۲۸۰۱۳۰۳۰۱۰۲۲۵۲۷۱۹۹۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۲۷
۱۲رجبی احمدآباد۱۱۱۶۲۴مشهد۲۰۱۲۸۰۱۳۰۳۰۰۹۹۹۳۷۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۲۷
۱۳روحانی۱۱۱۶۲۶خرم آباد-مازندران۲۰۱۲۸۰۱۳۰۳۰۰۹۹۷۱۸۴۶۸۵۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۲۷
۱۴روحانی۱۱۱۶۵۹خرم آباد-مازندران۲۰۱۲۸۰۱۳۰۳۰۱۰۲۱۲۵۴۶۸۵۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۲۷
۱۵سپاهی۱۱۱۵۱۶اراک۲۰۱۲۸۰۱۳۰۳۰۱۰۱۲۳۶۰۰۳۸۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۲۷
۱۶سلامت۱۱۱۶۵۳اهواز۲۰۱۲۸۰۱۳۰۳۰۱۰۲۰۸۲۰۰۰۶۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۲۷
۱۷سهیلی۱۱۱۶۶۲همدان۲۰۱۲۸۰۱۳۰۳۰۰۹۹۵۹۶۰۰۶۵۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۲۷
۱۸صفاری۱۱۱۶۶۴سامان-چهارمحال و بختیاری۲۰۱۲۸۰۱۳۰۳۰۱۰۰۰۹۴۰۸۸۵۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۲۷
۱۹عباسی نسب۱۱۱۶۵۰تهران۲۰۱۲۸۰۱۳۰۳۰۱۰۲۴۶۱۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۲۷
۲۰عز۱۱۱۵۷۳تهران۲۰۱۲۸۰۱۳۰۳۰۱۰۲۷۹۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۲۷
۲۱علیزاده۱۱۱۵۷۵تهران۲۰۱۲۸۰۱۳۰۳۰۰۹۹۳۸۴۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۲۷
۲۲علیزاده۱۱۱۶۶۵مریوان۲۰۱۲۸۰۱۳۰۳۰۱۰۱۱۹۷۰۶۶۷۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۲۷
۲۳علیمهدی۱۱۱۲۳۸رفسنجان۲۰۱۲۸۰۱۳۰۳۰۱۰۰۷۹۷۰۰۷۷۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۲۷
۲۴فتحی۱۱۱۶۴۷نور۲۰۱۲۸۰۱۳۰۳۰۰۹۹۸۵۷۰۴۶۴۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۲۷
۲۵فرهادی۱۱۱۶۵۷کرج۲۰۱۲۸۰۱۳۰۳۰۱۰۰۵۸۹۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۲۷
۲۶قاسمی۱۱۱۵۷۴اصفهان۲۰۱۲۸۰۱۳۰۳۰۰۹۹۶۹۶۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۲۷
۲۷قاسمی۱۱۱۶۶۰اسلام شهر۲۰۱۲۸۰۱۳۰۳۰۱۰۱۴۰۶۰۰۳۳۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۲۷
۲۸قناعتیان۱۱۱۶۶۳شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۱۳۰۳۰۱۰۲۶۵۳۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۲۷
۲۹کاظمی۱۱۱۵۵۷اهواز۲۰۱۲۸۰۱۳۰۳۰۱۰۰۸۵۰۰۰۰۶۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۲۷
۳۰کمالی۱۱۱۶۵۱تهران۲۰۱۲۸۰۱۳۰۳۰۱۰۲۳۵۱۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۲۷
۳۱گلچین۱۱۱۵۷۲کلاردشت۲۰۱۲۸۰۱۳۰۳۰۱۰۱۰۰۴۴۶۶۶۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۲۷
۳۲گنجی۱۱۱۵۷۶بابلسر۲۰۱۲۸۰۱۳۰۳۰۱۰۰۳۶۷۰۴۷۴۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۲۷
۳۳مارکوئی۱۱۱۵۶۸بندرانزلی۲۰۱۲۸۰۱۳۰۳۰۱۰۰۹۵۷۰۰۴۳۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۲۷
۳۴محمدپور۱۱۱۵۶۲قائم شهر۲۰۱۲۸۰۱۳۰۳۰۰۹۹۴۴۴۰۴۷۶۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۲۷
۳۵ملکی۱۱۱۵۷۹گناباد۲۰۱۲۸۰۱۳۰۳۰۱۰۱۶۹۹۰۹۶۹۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۲۷
۳۶هادی زاده۱۱۱۶۵۸تهران۲۰۱۲۸۰۱۳۰۳۰۱۰۱۷۸۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۲۷
۳۷همتی۱۱۱۴۰۸زنجان۲۰۱۲۸۰۱۳۰۳۰۱۰۰۶۴۶۰۰۴۵۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۲۷