دسته‌بندی نشده

ارسالی های سفارشات ۲۵ و ۲۶ خرداد

ردیفنام گیرندهمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱اسرا حاجی حسین زادهاشنویه۸۹۲۵۹۰۲۰۸۹۰۰۰۷۴۳۴۰۵۷۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۲۷
۲الناز کار آموزسیرجان۸۹۲۵۹۰۲۰۸۹۰۰۰۸۱۶۹۰۰۷۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۲۷
۳الهام طاهریشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۰۸۹۰۰۰۸۸۸۳۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۲۷
۴الهه توانگرارسنجان۸۹۲۵۹۰۲۰۸۹۰۰۰۹۱۳۴۷۳۷۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۲۷
۵انسیه مدققتهران۸۹۲۵۹۰۲۰۸۹۰۰۱۰۴۲۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۲۷
۶آبروش خانم آبروشمهاباد-آذربایجان غربی۸۹۲۵۹۰۲۰۸۹۰۰۰۷۵۰۰۰۰۵۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۲۷
۷آذین حسن پورساری۸۹۲۵۹۰۲۰۸۹۰۰۰۸۷۱۰۰۰۴۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۲۷
۸آرزو جوانبختاصفهان۸۹۲۵۹۰۲۰۸۹۰۰۰۹۳۴۹۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۲۷
۹آمنه مرادیگرمسار۸۹۲۵۹۰۲۰۸۹۰۰۰۶۷۳۴۰۳۵۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۲۷
۱۰بتول ابوالقاسمیسیرجان۸۹۲۵۹۰۲۰۸۹۰۰۰۸۲۸۰۰۰۷۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۲۷
۱۱پریسا مهرزادتهران۸۹۲۵۹۰۲۰۸۹۰۰۱۰۱۹۶۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۲۷
۱۲جلال الدین نعیمیتهران۸۹۲۵۹۰۲۰۸۹۰۰۱۰۰۸۶۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۲۷
۱۳حسین علی مهرآورانتهران۸۹۲۵۹۰۲۰۸۹۰۰۱۰۲۰۶۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۲۷
۱۴حسین ناد علیزادهکاشان۸۹۲۵۹۰۲۰۸۹۰۰۰۹۲۸۳۰۰۸۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۲۷
۱۵رباب ذال پورخشت۸۹۲۵۹۰۲۰۸۹۰۰۰۹۰۷۶۷۳۳۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۲۷
۱۶زهرا قاسمیالیگودرز۸۹۲۵۹۰۲۰۸۹۰۰۰۷۰۰۰۰۶۸۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۲۷
۱۷زینت نیک بختتهران۸۹۲۵۹۰۲۰۸۹۰۰۱۰۵۳۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۲۷
۱۸سعیده طباطبائیاراک۸۹۲۵۹۰۲۰۸۹۰۰۰۸۰۳۲۰۰۳۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۲۷
۱۹سمیرا نظریهمدان۸۹۲۵۹۰۲۰۸۹۰۰۰۷۳۴۶۰۰۶۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۲۷
۲۰سهیلا نجفیزنجان۸۹۲۵۹۰۲۰۸۹۰۰۰۶۶۵۶۰۰۴۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۲۷
۲۱شکوفه درخشندهشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۰۸۹۰۰۰۸۹۹۳۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۲۷
۲۲عیسی امیریتنکابن۸۹۲۵۹۰۲۰۸۹۰۰۰۸۳۲۴۰۴۶۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۲۷
۲۳فاطمه درخشانتهران۸۹۲۵۹۰۲۰۸۹۰۰۱۰۳۱۶۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۲۷
۲۴فرزانه فرجیاراک۸۹۲۵۹۰۲۰۸۹۰۰۰۷۹۱۷۰۰۳۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۲۷
۲۵فرشته جابریاصفهان۸۹۲۵۹۰۲۰۸۹۰۰۰۹۴۵۹۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۲۷
۲۶کاظم کریمیساری۸۹۲۵۹۰۲۰۸۹۰۰۰۸۶۰۰۰۰۴۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۲۷
۲۷لیلا ضیائیاراک۸۹۲۵۹۰۲۰۸۹۰۰۰۷۸۰۷۰۰۳۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۲۷
۲۸مجید طالبیانساری۸۹۲۵۹۰۲۰۸۹۰۰۰۸۴۸۰۰۰۴۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۲۷
۲۹مریم خلیقیقرچک۸۹۲۵۹۰۲۰۸۹۰۰۰۹۷۵۳۱۸۶۸۶۱۱۱۴۰۲/۰۳/۲۷
۳۰مریم غللامیساری۸۹۲۵۹۰۲۰۸۹۰۰۰۸۵۹۰۰۰۴۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۲۷
۳۱مریم فرخ پورمیبد۸۹۲۵۹۰۲۰۸۹۰۰۰۷۲۴۸۰۸۹۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۲۷
۳۲مریم ملا حسنیاشتهارد۸۹۲۵۹۰۲۰۸۹۰۰۰۷۷۵۱۳۱۸۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۲۷
۳۳مریم نظریلاهیجان-گیلان۸۹۲۵۹۰۲۰۸۹۰۰۰۶۹۷۶۰۰۴۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۲۷
۳۴مهرسا کیمیایی مهرتهران۸۹۲۵۹۰۲۰۸۹۰۰۰۹۹۲۹۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۲۷
۳۵مهسا صادقیزواره۸۹۲۵۹۰۲۰۸۹۰۰۰۹۶۴۸۰۸۴۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۲۷
۳۶ندا اخوتمشهد۸۹۲۵۹۰۲۰۸۹۰۰۰۷۱۲۵۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۲۷
۳۷نرگس ارسطوییاصفهان۸۹۲۵۹۰۲۰۸۹۰۰۰۹۵۶۹۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۲۷
۳۸نسترن عمادیدماوند۸۹۲۵۹۰۲۰۸۹۰۰۰۹۸۸۲۰۳۹۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۲۷
۳۹نسیم احمدینبناب۸۹۲۵۹۰۲۰۸۹۰۰۰۶۸۳۴۰۵۵۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۲۷
۴۰هادی علیزادهکرج۸۹۲۵۹۰۲۰۸۹۰۰۰۷۶۱۵۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۲۷