دسته‌بندی نشده

ارسالی های سفارشات ۲۵ و ۲۶ آبان

ردیفنام گیرندهمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱افسانه غفورتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۴۳۰۰۱۳۰۳۸۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۷
۲الف مسعود پورزرند۸۹۲۵۹۰۲۲۴۳۰۰۰۷۹۲۷۰۷۷۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۷
۳الهام ثقفیکامیاران۸۹۲۵۹۰۲۲۴۳۰۰۰۷۸۶۹۰۶۶۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۷
۴الهام رشیدیقزوین۸۹۲۵۹۰۲۲۴۳۰۰۰۸۶۸۴۰۰۳۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۷
۵الهام رشیدیکرج۸۹۲۵۹۰۲۲۴۳۰۰۰۸۴۳۳۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۷
۶الهام یعقوب نژادیانملارد۸۹۲۵۹۰۲۲۴۳۰۰۱۱۶۴۹۳۱۶۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۷
۷الهه سلطانیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۴۳۰۰۱۲۶۹۳۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۷
۸بهار روحانیانشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۲۴۳۰۰۰۹۴۸۱۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۷
۹بهار کاردرآمل۸۹۲۵۹۰۲۲۴۳۰۰۰۹۶۱۸۰۰۴۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۷
۱۰بهاره احمد پورمبارکه۸۹۲۵۹۰۲۲۴۳۰۰۱۰۹۰۰۰۸۴۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۷
۱۱تاج دینیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۴۳۰۰۱۳۱۴۸۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۷
۱۲تکتم قاسمیمشهد۸۹۲۵۹۰۲۲۴۳۰۰۱۰۰۱۰۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۷
۱۳حسین نیک دلچهاردانگه۸۹۲۵۹۰۲۲۴۳۰۰۱۱۲۹۵۳۳۱۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۷
۱۴خاطره بهشتیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۴۳۰۰۱۲۰۳۱۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۷
۱۵خدیجه اکبریمرزی کلا۸۹۲۵۹۰۲۲۴۳۰۰۰۹۵۱۴۴۷۵۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۷
۱۶رابعه اشرف زادهشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۲۴۳۰۰۰۹۲۶۱۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۷
۱۷زارعتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۴۳۰۰۱۲۸۱۳۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۷
۱۸زهرا رضاییکرج۸۹۲۵۹۰۲۲۴۳۰۰۰۸۵۴۴۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۷
۱۹زهرا طاههریتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۴۳۰۰۱۳۲۵۹۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۷
۲۰زهره خیر خواهنی ریز۸۹۲۵۹۰۲۲۴۳۰۰۰۹۱۶۹۰۷۴۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۷
۲۱سارا اسلامیصومعه سرا۸۹۲۵۹۰۲۲۴۳۰۰۰۸۰۸۴۰۴۳۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۷
۲۲سارا اصغر نیاتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۴۳۰۰۱۲۵۸۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۷
۲۳سارا فرزانهاردبیل۸۹۲۵۹۰۲۲۴۳۰۰۰۸۳۸۸۰۰۵۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۷
۲۴سحر ایرانیصفادشت۸۹۲۵۹۰۲۲۴۳۰۰۱۱۳۶۷۳۱۶۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۷
۲۵سحر نادمیاردبیل۸۹۲۵۹۰۲۲۴۳۰۰۰۸۲۷۸۰۰۵۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۷
۲۶شهربانو بنی عباسیآمل۸۹۲۵۹۰۲۲۴۳۰۰۰۹۷۲۹۰۰۴۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۷
۲۷شهلا سروششهرضا۸۹۲۵۹۰۲۲۴۳۰۰۱۱۰۴۰۰۰۸۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۷
۲۸شهلا کرمیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۴۳۰۰۱۲۲۵۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۷
۲۹طاهره قاسمیقدس۸۹۲۵۹۰۲۲۴۳۰۰۱۱۷۲۵۰۳۷۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۷
۳۰غزاله سرداریتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۴۳۰۰۱۲۳۶۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۷
۳۱فاطمه دادخواهتیران۸۹۲۵۹۰۲۲۴۳۰۰۱۰۷۳۵۰۸۵۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۷
۳۲فاطمه محبت پورتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۴۳۰۰۱۲۷۰۳۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۷
۳۳فرشته زاهدیاصفهان۸۹۲۵۹۰۲۲۴۳۰۰۱۰۵۵۰۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۷
۳۴کلاهدوزاصفهان۸۹۲۵۹۰۲۲۴۳۰۰۱۰۴۴۰۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۷
۳۵مرجان محمدیدماوند۸۹۲۵۹۰۲۲۴۳۰۰۱۱۵۳۹۰۳۹۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۷
۳۶مرضیه سالاریابرکوه۸۹۲۵۹۰۲۲۴۳۰۰۰۷۷۰۰۰۸۹۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۷
۳۷مریم اسدیشاهین شهر۸۹۲۵۹۰۲۲۴۳۰۰۱۰۸۸۴۰۰۸۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۷
۳۸مریم خانینسیم شهر۸۹۲۵۹۰۲۲۴۳۰۰۱۱۴۴۹۳۷۶۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۷
۳۹مریم سادات سجادیاصفهان۸۹۲۵۹۰۲۲۴۳۰۰۱۰۶۶۱۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۷
۴۰مریم غلامیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۴۳۰۰۱۲۱۴۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۷
۴۱مریم نوروزیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۴۳۰۰۱۱۸۰۶۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۷
۴۲مژگان افروزیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۴۳۰۰۱۲۴۷۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۷
۴۳مسعود حیدریبدره۸۹۲۵۹۰۲۲۴۳۰۰۰۸۱۱۷۶۹۶۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۷
۴۴معصومه حسینیشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۲۴۳۰۰۰۹۳۷۱۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۷
۴۵مهدیه قربان زادهقائم شهر۸۹۲۵۹۰۲۲۴۳۰۰۰۹۸۰۰۰۴۷۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۷
۴۶مهسا احسانیکرمانشاه۸۹۲۵۹۰۲۲۴۳۰۰۰۹۰۸۱۰۰۶۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۷
۴۷مهسا حسن پورگیلانغرب۸۹۲۵۹۰۲۲۴۳۰۰۰۸۸۸۲۶۷۸۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۷
۴۸مهسا رحیمیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۴۳۰۰۱۱۹۱۶۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۷
۴۹مهشید شکوهیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۴۳۰۰۱۲۹۲۳۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۷
۵۰مینا اکبریملکان۸۹۲۵۹۰۲۲۴۳۰۰۰۷۶۶۳۰۵۵۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۷
۵۱مینا تقدسیشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۲۴۳۰۰۱۳۴۵۰۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۷
۵۲مینا فرعادیمشهد۸۹۲۵۹۰۲۲۴۳۰۰۱۰۳۴۰۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۷
۵۳ناهید گرجیقزوین۸۹۲۵۹۰۲۲۴۳۰۰۰۸۷۹۵۰۰۳۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۷
۵۴ندا اخوتمشهد۸۹۲۵۹۰۲۲۴۳۰۰۱۰۲۳۰۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۷
۵۵ندا صباغی زادهمشهد۸۹۲۵۹۰۲۲۴۳۰۰۱۰۱۲۰۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۷
۵۶ندا گرجیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۴۳۰۰۱۳۳۶۹۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۷
۵۷نوریکرمانشاه۸۹۲۵۹۰۲۲۴۳۰۰۰۸۹۶۶۰۰۶۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۷
۵۸هایده ارومیاندیشه۸۹۲۵۹۰۲۲۴۳۰۰۱۱۱۲۲۳۱۶۸۶۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۷
۵۹یاسمن کسائیاننیشابور۸۹۲۵۹۰۲۲۴۳۰۰۰۹۹۵۲۰۰۹۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۷