دسته‌بندی نشده

ارسالی های سفارشات ۲۵ تیر

ردیفنام گیرندهمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱اعظم فرجیتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۱۹۰۰۰۶۷۲۳۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۲۶
۲الهام اتحادیلاهیجان-گیلان۸۹۲۵۹۰۲۱۱۹۰۰۰۴۷۷۸۰۰۴۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۲۶
۳الهام حسینیتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۱۹۰۰۰۶۸۳۳۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۲۶
۴آمنه ملا عبدالهیلیامحمدیه۸۹۲۵۹۰۲۱۱۹۰۰۰۴۳۱۸۰۳۴۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۲۶
۵بهار میر عظیمیشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۱۱۹۰۰۰۵۵۶۷۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۲۶
۶پریا کاظمیدماوند۸۹۲۵۹۰۲۱۱۹۰۰۰۶۰۱۵۰۳۹۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۲۶
۷پریسا بیگیرودهن۸۹۲۵۹۰۲۱۱۹۰۰۰۶۱۵۲۳۹۷۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۲۶
۸حامد توحیدیتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۱۹۰۰۰۶۲۷۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۲۶
۹رعنا ایروانینیشابور۸۹۲۵۹۰۲۱۱۹۰۰۰۵۱۴۷۰۰۹۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۲۶
۱۰زهره ناصر یرباطکریم۸۹۲۵۹۰۲۱۱۹۰۰۰۵۸۶۶۰۳۷۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۲۶
۱۱سامره رضی کاظمیرامسر۸۹۲۵۹۰۲۱۱۹۰۰۰۵۳۴۹۰۴۶۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۲۶
۱۲سپیده سماواتکرج۸۹۲۵۹۰۲۱۱۹۰۰۰۴۴۱۰۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۲۶
۱۳سجاد خیر آباد یاندیشه۸۹۲۵۹۰۲۱۱۹۰۰۰۵۶۹۳۳۱۶۸۶۱۱۱۴۰۲/۰۴/۲۶
۱۴سمیه جوکارفسا۸۹۲۵۹۰۲۱۱۹۰۰۰۵۴۴۶۰۷۴۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۲۶
۱۵علیرضا ناطقتبریز۸۹۲۵۹۰۲۱۱۹۰۰۰۴۶۵۰۰۰۰۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۲۶
۱۶فاطمه رمضانیتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۱۹۰۰۰۶۳۸۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۲۶
۱۷فریبا بداغیانتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۱۹۰۰۰۶۵۰۳۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۲۶
۱۸فوژان مجیدیری۸۹۲۵۹۰۲۱۱۹۰۰۰۵۷۰۵۰۱۸۱۳۱۱۱۴۰۲/۰۴/۲۶
۱۹محمد توسلیآمل۸۹۲۵۹۰۲۱۱۹۰۰۰۵۲۵۴۰۰۴۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۲۶
۲۰محمد ماهانبندرماهشهر۸۹۲۵۹۰۲۱۱۹۰۰۰۴۲۹۱۰۶۳۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۲۶
۲۱معصومه پور بیرانوندخرم آباد-لرستان۸۹۲۵۹۰۲۱۱۹۰۰۰۴۸۴۲۰۰۶۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۲۶
۲۲مونا زارع زادهتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۱۹۰۰۰۶۶۱۳۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۲۶
۲۳میترا جعفر یتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۱۹۰۰۰۶۴۹۳۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۲۶
۲۴مینا قانعیزد۸۹۲۵۹۰۲۱۱۹۰۰۰۴۹۷۶۰۰۸۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۲۶
۲۵ندا اخوتمشهد۸۹۲۵۹۰۲۱۱۹۰۰۰۵۰۳۷۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۲۶
۲۶نسیما غلامیپاکدشت۸۹۲۵۹۰۲۱۱۹۰۰۰۵۹۸۰۰۳۳۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۲۶
۲۷یزدان یزدانیزرین شهر۸۹۲۵۹۰۲۱۱۹۰۰۰۴۵۶۹۰۸۴۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۲۶