دسته‌بندی نشده

ارسالی های سفارشات ۲۵ بهمن

ردیفنام گیرندهمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱اکرم هراتی زادهتربت حیدریه۸۹۲۵۹۰۲۳۳۲۰۰۱۰۱۳۰۰۰۹۵۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۲۶
۲امین فارسی جانیتهران۸۹۲۵۹۰۲۳۳۲۰۰۱۲۶۸۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۲۶
۳آیدا خضریسنندج۸۹۲۵۹۰۲۳۳۲۰۰۰۹۳۹۱۰۰۶۶۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۲۶
۴پریسا شال باف زادهاهواز۸۹۲۵۹۰۲۳۳۲۰۰۰۸۳۴۴۰۰۰۶۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۲۶
۵حجت ایمان طلببیرجند۸۹۲۵۹۰۲۳۳۲۰۰۰۸۴۲۵۰۰۹۷۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۲۶
۶رابعه اشرف زادهشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۳۳۲۰۰۱۰۴۲۰۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۲۶
۷رامین ترخانیرودسر۸۹۲۵۹۰۲۳۳۲۰۰۱۰۸۳۹۰۴۴۸۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۲۶
۸زهرا ابراهیمیاصفهان۸۹۲۵۹۰۲۳۳۲۰۰۰۹۶۰۱۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۲۶
۹زهرا اسمعیلیانتهران۸۹۲۵۹۰۲۳۳۲۰۰۱۱۷۸۶۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۲۶
۱۰زهرا امامیتهران۸۹۲۵۹۰۲۳۳۲۰۰۱۲۷۹۳۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۲۶
۱۱زهرا بهرام پورکرمان۸۹۲۵۹۰۲۳۳۲۰۰۰۹۱۷۸۰۰۷۶۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۲۶
۱۲زهرا حسین زادهتهران۸۹۲۵۹۰۲۳۳۲۰۰۱۲۱۳۱۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۲۶
۱۳زهرا لاهوتیاناراک۸۹۲۵۹۰۲۳۳۲۰۰۱۱۲۳۷۰۰۳۸۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۲۶
۱۴زینب خوش بوییتهران۸۹۲۵۹۰۲۳۳۲۰۰۱۳۰۲۸۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۲۶
۱۵سارا موسویفردیس۸۹۲۵۹۰۲۳۳۲۰۰۱۱۵۲۲۳۱۶۵۶۱۱۱۴۰۲/۱۱/۲۶
۱۶سعید محمدیاراک۸۹۲۵۹۰۲۳۳۲۰۰۱۱۰۱۶۰۰۳۸۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۲۶
۱۷سعیده افشاریتهران۸۹۲۵۹۰۲۳۳۲۰۰۱۲۲۴۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۲۶
۱۸سمانه تعبدیاسدآباد۸۹۲۵۹۰۲۳۳۲۰۰۰۹۸۷۶۰۶۵۴۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۲۶
۱۹سودابه کیوان فرتهران۸۹۲۵۹۰۲۳۳۲۰۰۱۲۹۱۳۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۲۶
۲۰شبنم نام آورمریوان۸۹۲۵۹۰۲۳۳۲۰۰۰۹۴۷۳۰۶۶۷۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۲۶
۲۱شراره ابراهیمیارومیه۸۹۲۵۹۰۲۳۳۲۰۰۰۸۷۲۹۰۰۵۷۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۲۶
۲۲صدف اکبریاراک۸۹۲۵۹۰۲۳۳۲۰۰۱۱۱۲۷۰۰۳۸۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۲۶
۲۳عباسیبوشهر۸۹۲۵۹۰۲۳۳۲۰۰۰۸۲۷۱۰۰۷۵۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۲۶
۲۴فاطمه سادات موسویجاجرم۸۹۲۵۹۰۲۳۳۲۰۰۰۸۶۷۳۰۹۴۴۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۲۶
۲۵فاطمه سادات هاشمی نیااصفهان۸۹۲۵۹۰۲۳۳۲۰۰۰۹۵۹۱۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۲۶
۲۶فاطمه سلگینهاوند۸۹۲۵۹۰۲۳۳۲۰۰۰۹۹۳۷۰۶۵۹۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۲۶
۲۷فاطمه عبدیانایلام۸۹۲۵۹۰۲۳۳۲۰۰۰۸۱۱۵۰۶۹۳۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۲۶
۲۸فاطمه مرتضاییکرج۸۹۲۵۹۰۲۳۳۲۰۰۱۱۳۷۶۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۲۶
۲۹فائزه تنهاییتهران۸۹۲۵۹۰۲۳۳۲۰۰۱۲۰۲۱۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۲۶
۳۰فهیمه سادات میر تاج الدینیکرمان۸۹۲۵۹۰۲۳۳۲۰۰۰۹۲۸۸۰۰۷۶۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۲۶
۳۱مائده بهمن دارهشتگرد۸۹۲۵۹۰۲۳۳۲۰۰۱۱۴۶۷۰۳۳۶۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۲۶
۳۲مجتبی ذاکریبندرانزلی۸۹۲۵۹۰۲۳۳۲۰۰۱۰۷۳۷۰۰۴۳۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۲۶
۳۳مجید گورانفرح اباد (خزراباد)۸۹۲۵۹۰۲۳۳۲۰۰۰۸۰۵۹۴۸۴۷۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۲۶
۳۴محبوبه جعفریبافق۸۹۲۵۹۰۲۳۳۲۰۰۰۸۵۱۷۰۸۹۷۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۲۶
۳۵مدبریتهران۸۹۲۵۹۰۲۳۳۲۰۰۱۳۱۳۸۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۲۶
۳۶مرضیه شکوفه دوستارومیه۸۹۲۵۹۰۲۳۳۲۰۰۰۸۸۳۹۰۰۵۷۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۲۶
۳۷مریم ترابیتبریز۸۹۲۵۹۰۲۳۳۲۰۰۰۹۰۱۰۰۰۰۵۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۲۶
۳۸مریم عمرانیشهریار۸۹۲۵۹۰۲۳۳۲۰۰۱۱۶۷۸۰۳۳۵۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۲۶
۳۹معصومه جعفریرشت۸۹۲۵۹۰۲۳۳۲۰۰۱۰۶۱۰۰۰۰۴۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۲۶
۴۰معصومه قاسمیبوانات۸۹۲۵۹۰۲۳۳۲۰۰۱۰۳۱۸۷۳۹۴۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۲۶
۴۱ملیحه محمدیتهران۸۹۲۵۹۰۲۳۳۲۰۰۱۲۳۵۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۲۶
۴۲منصور سلامتیبندرعباس۸۹۲۵۹۰۲۳۳۲۰۰۰۷۸۶۶۰۰۷۹۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۲۶
۴۳منیژه فیضیچناران۸۹۲۵۹۰۲۳۳۲۰۰۱۰۲۰۱۰۹۳۶۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۲۶
۴۴مهدی امیریاسدآباد۸۹۲۵۹۰۲۳۳۲۰۰۰۹۷۶۶۰۶۵۴۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۲۶
۴۵مهدی خدر لیتهران۸۹۲۵۹۰۲۳۳۲۰۰۱۱۸۹۶۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۲۶
۴۶مهدی شرقیتبریز۸۹۲۵۹۰۲۳۳۲۰۰۰۸۹۹۵۰۰۰۵۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۲۶
۴۷مهشید رضاییقزوین۸۹۲۵۹۰۲۳۳۲۰۰۰۷۹۹۸۰۰۳۴۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۲۶
۴۸مهشید وفاداریتهران۸۹۲۵۹۰۲۳۳۲۰۰۱۳۲۴۸۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۲۶
۴۹مهناز رضیئیتهران۸۹۲۵۹۰۲۳۳۲۰۰۱۲۸۰۳۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۲۶
۵۰نسترن بصیرتتهران۸۹۲۵۹۰۲۳۳۲۰۰۱۱۹۰۶۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۲۶
۵۱نگار طالب زادهشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۳۳۲۰۰۱۰۵۳۰۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۲۶
۵۲نیلوفر حقیقیتتهران۸۹۲۵۹۰۲۳۳۲۰۰۱۲۴۶۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۲۶
۵۳نیلوفر نصیریتهران۸۹۲۵۹۰۲۳۳۲۰۰۱۲۵۷۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۲۶
۵۴وحیده شاطریمشهد۸۹۲۵۹۰۲۳۳۲۰۰۱۰۰۹۹۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۲۶
۵۵یگانه رضاییمحلات۸۹۲۵۹۰۲۳۳۲۰۰۱۰۹۵۹۰۳۷۸۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۲۶