دسته‌بندی نشده

ارسالی های سفارشات ۲۴ و ۲۵ اسفند

ردیفنام گیرندهمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱اعظم دژمتهران۸۹۲۵۹۰۲۳۶۲۰۰۱۳۳۸۹۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۲۶
۲افسانه لیلویشوشتر۸۹۲۵۹۰۲۳۶۲۰۰۱۱۲۰۵۰۶۴۵۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۲۶
۳الهام روزگاریاناصفهان۸۹۲۵۹۰۲۳۶۲۰۰۱۲۶۹۵۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۲۶
۴الهام صابریشهر کرد۸۹۲۵۹۰۲۳۶۲۰۰۱۲۱۹۸۰۰۸۸۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۲۶
۵آذر جعفریقزوین۸۹۲۵۹۰۲۳۶۲۰۰۱۱۷۷۸۰۰۳۴۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۲۶
۶آمنه السطیتهران۸۹۲۵۹۰۲۳۶۲۰۰۱۴۳۹۶۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۲۶
۷بهاره طیبیزد۸۹۲۵۹۰۲۳۶۲۰۰۱۰۶۴۶۰۰۸۹۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۲۶
۸بهناز زارعتهران۸۹۲۵۹۰۲۳۶۲۰۰۱۴۲۸۶۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۲۶
۹پریسا بلاقیممقان۸۹۲۵۹۰۲۳۶۲۰۰۱۱۸۹۰۵۳۷۵۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۲۶
۱۰روستاشفت۸۹۲۵۹۰۲۳۶۲۰۰۱۲۲۰۵۴۳۵۴۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۲۶
۱۱زهرا محمود زادهپاکدشت۸۹۲۵۹۰۲۳۶۲۰۰۱۳۱۱۲۰۳۳۹۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۲۶
۱۲زهره طهماسبیتهران۸۹۲۵۹۰۲۳۶۲۰۰۱۴۱۷۶۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۲۶
۱۳زینب سادات طاهردینیورامین۸۹۲۵۹۰۲۳۶۲۰۰۱۲۸۵۶۰۳۳۷۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۲۶
۱۴سمیه جعفریاسدآباد۸۹۲۵۹۰۲۳۶۲۰۰۱۱۳۱۲۰۶۵۴۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۲۶
۱۵سیمین محمودیآستانه۸۹۲۵۹۰۲۳۶۲۰۰۱۱۰۰۱۰۳۸۷۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۲۶
۱۶شبنم گودرزیپاکدشت۸۹۲۵۹۰۲۳۶۲۰۰۱۳۰۰۱۰۳۳۹۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۲۶
۱۷طاهره زینالیمرند۸۹۲۵۹۰۲۳۶۲۰۰۱۱۹۱۲۰۰۵۴۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۲۶
۱۸طاهره کرمیبرازجان۸۹۲۵۹۰۲۳۶۲۰۰۱۱۴۵۲۰۷۵۶۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۲۶
۱۹غزل رمضان نژادشاهین شهر۸۹۲۵۹۰۲۳۶۲۰۰۱۲۵۸۸۰۰۸۳۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۲۶
۲۰فاطمه رئیسیچابهار۸۹۲۵۹۰۲۳۶۲۰۰۱۱۱۸۰۰۹۹۷۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۲۶
۲۱فاطمه سعید پوراسفراین۸۹۲۵۹۰۲۳۶۲۰۰۱۰۷۰۳۰۹۶۶۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۲۶
۲۲فاطمه گرگینیکوار۸۹۲۵۹۰۲۳۶۲۰۰۱۰۵۵۶۷۳۴۶۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۲۶
۲۳فاطمه مقصودتهران۸۹۲۵۹۰۲۳۶۲۰۰۱۳۴۹۹۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۲۶
۲۴کبری کاظمیرشت۸۹۲۵۹۰۲۳۶۲۰۰۱۲۳۲۳۰۰۰۴۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۲۶
۲۵محدثه اخگریتهران۸۹۲۵۹۰۲۳۶۲۰۰۱۳۷۳۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۲۶
۲۶محمد حسین قلی زادهتهران۸۹۲۵۹۰۲۳۶۲۰۰۱۴۰۶۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۲۶
۲۷مرضیه محمدیبوشهر۸۹۲۵۹۰۲۳۶۲۰۰۱۱۵۹۵۰۰۷۵۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۲۶
۲۸مریم رجبیقدس۸۹۲۵۹۰۲۳۶۲۰۰۱۲۷۵۲۰۳۷۵۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۲۶
۲۹مریم قیاصیراور۸۹۲۵۹۰۲۳۶۲۰۰۱۰۸۸۳۰۷۶۵۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۲۶
۳۰معصومه سقاییشهر کرد۸۹۲۵۹۰۲۳۶۲۰۰۱۲۰۸۸۰۰۸۸۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۲۶
۳۱منیژه خانیتهران۸۹۲۵۹۰۲۳۶۲۰۰۱۳۸۴۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۲۶
۳۲مونا رشیدیکاشان۸۹۲۵۹۰۲۳۶۲۰۰۱۲۴۱۸۰۰۸۷۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۲۶
۳۳مهری رشیدیری۸۹۲۵۹۰۲۳۶۲۰۰۱۲۹۳۲۰۱۸۱۳۱۱۱۴۰۲/۱۲/۲۶
۳۴مهشید رضاییالوند۸۹۲۵۹۰۲۳۶۲۰۰۱۱۶۹۵۰۳۴۳۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۲۶
۳۵میترا ساعیتهران۸۹۲۵۹۰۲۳۶۲۰۰۱۳۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۲۶
۳۶ناهید شفیع پورکرج۸۹۲۵۹۰۲۳۶۲۰۰۱۰۹۶۱۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۲۶
۳۷ناهید کریمیزنجان۸۹۲۵۹۰۲۳۶۲۰۰۱۰۴۵۷۰۰۴۵۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۲۶
۳۸نجمه رستگارتهران۸۹۲۵۹۰۲۳۶۲۰۰۱۳۹۵۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۲۶
۳۹نگار فکریتهران۸۹۲۵۹۰۲۳۶۲۰۰۱۳۵۱۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۲۶
۴۰ولی پورتهران۸۹۲۵۹۰۲۳۶۲۰۰۱۴۴۰۶۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۲۶
۴۱هاله مهدویتهران۸۹۲۵۹۰۲۳۶۲۰۰۱۳۶۲۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۲۶