دسته‌بندی نشده

ارسالی های سفارشات ۲۴ بهمن

ردیفنام گیرندهمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱احمدی۷۵۶۹۳گیوی۲۰۱۲۸۰۰۳۳۱۰۱۰۰۲۰۷۵۶۸۵۱۱۹۱۴۰۰/۱۱/۲۵
۲احمدیان۷۶۴۷۹سمنان۲۰۱۲۸۰۰۳۳۱۰۰۶۷۲۲۷۰۰۳۵۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۲۵
۳اسدی۷۵۸۵۷تهران۲۰۱۲۸۰۰۳۳۱۰۰۶۳۷۱۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۲۵
۴اسماعیلی۷۶۳۳۲رودهن۲۰۱۲۸۰۰۳۳۱۰۰۶۸۵۶۲۳۹۷۳۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۲۵
۵اسکندری۷۶۰۰۴تهران۲۰۱۲۸۰۰۳۳۱۰۰۶۲۵۸۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۲۵
۶اسکندری۷۶۱۵۲تهران۲۰۱۲۸۰۰۳۳۱۰۰۶۹۷۹۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۲۵
۷اشرفی۷۶۰۸۰تهران۲۰۱۲۸۰۰۳۳۱۰۰۶۵۰۸۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۲۵
۸اصلانی۷۶۱۳۶تهران۲۰۱۲۸۰۰۳۳۱۰۰۶۷۶۵۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۲۵
۹اعتمادی۷۶۴۴۸تهران۲۰۱۲۸۰۰۳۳۱۰۰۷۱۵۸۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۲۵
۱۰اقایی۷۶۰۲۳اهواز۲۰۱۲۸۰۰۳۳۱۰۱۰۰۰۹۲۰۰۰۶۱۱۹۱۴۰۰/۱۱/۲۵
۱۱اکبری۷۵۶۲۲گرمسار۲۰۱۲۸۰۰۳۳۱۰۱۰۰۵۳۰۰۳۵۸۱۲۷۱۴۰۰/۱۱/۲۵
۱۲باقرزاده۷۶۴۳۸لواسان۲۰۱۲۸۰۰۳۳۱۰۰۷۱۸۰۵۰۳۳۴۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۲۵
۱۳باقری۷۶۱۳۷کرج۲۰۱۲۸۰۰۳۳۱۰۰۷۰۸۹۲۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۲۵
۱۴بایبوردی۷۶۴۵۶تبریز۲۰۱۲۸۰۰۳۳۱۰۰۶۷۹۸۰۰۰۰۵۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۲۵
۱۵بخشنده۷۶۱۶۱رودسر۲۰۱۲۸۰۰۳۳۱۰۰۶۸۳۴۷۰۴۴۸۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۲۵
۱۶بسیجی۷۶۰۸۲بوشهر۲۰۱۲۸۰۰۳۳۱۰۰۷۱۶۹۰۰۰۷۵۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۲۵
۱۷بقایی۷۵۶۲۶رفسنجان۲۰۱۲۸۰۰۳۳۱۰۰۶۵۸۴۷۰۰۷۷۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۲۵
۱۸بهاءلو۷۶۱۳۱شهر کرد۲۰۱۲۸۰۰۳۳۱۰۰۶۹۳۶۰۰۰۸۸۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۲۵
۱۹بهبهانی۷۶۴۳۱رامهرمز۲۰۱۲۸۰۰۳۳۱۰۰۶۶۱۰۷۰۶۳۸۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۲۵
۲۰بهبودی۷۶۰۰۲الوند۲۰۱۲۸۰۰۳۳۱۰۰۶۲۶۹۵۰۳۴۳۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۲۵
۲۱بهمند۷۶۴۴۵اردبیل۲۰۱۲۸۰۰۳۳۱۰۰۷۰۳۵۵۰۰۵۶۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۲۵
۲۲بیات۷۶۱۶۳زنجان۲۰۱۲۸۰۰۳۳۱۰۰۶۴۹۴۲۰۰۴۵۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۲۵
۲۳ترکی۷۶۳۳۵نسیم شهر۲۰۱۲۸۰۰۳۳۱۰۰۶۳۱۷۰۳۷۶۵۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۲۵
۲۴توکلی۷۶۰۲۵بابل۲۰۱۲۸۰۰۳۳۱۰۰۶۲۸۱۰۰۰۴۷۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۲۵
۲۵حاتم۷۵۹۷۵شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۰۳۳۱۰۰۶۳۹۳۰۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۲۵
۲۶حتم خانی۷۶۴۲۲تهران۲۰۱۲۸۰۰۳۳۱۰۰۶۶۷۵۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۲۵
۲۷حسینی۷۶۴۷۲اصفهان۲۰۱۲۸۰۰۳۳۱۰۰۶۵۹۵۵۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۲۵
۲۸حق خواه۷۶۱۵۳شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۰۳۳۱۰۰۶۸۶۷۰۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۲۵
۲۹حیدرپور۷۶۰۵۰بابل۲۰۱۲۸۰۰۳۳۱۰۰۷۰۱۴۰۰۰۴۷۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۲۵
۳۰خسروی۷۶۱۲۷اراک۲۰۱۲۸۰۰۳۳۱۰۰۷۲۹۲۵۰۰۳۸۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۲۵
۳۱خواجه ور۷۶۰۰۱مسجدسلیمان۲۰۱۲۸۰۰۳۳۱۰۰۶۳۰۶۲۰۶۴۹۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۲۵
۳۲خوشبین۷۶۴۳۰کیاشهر۲۰۱۲۸۰۰۳۳۱۰۰۶۷۰۱۲۴۴۴۷۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۲۵
۳۳خیاطی۷۶۰۱۳داراب-فارس۲۰۱۲۸۰۰۳۳۱۰۰۶۳۵۰۰۰۷۴۸۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۲۵
۳۴ربانی۷۶۴۶۰تهران۲۰۱۲۸۰۰۳۳۱۰۰۷۲۱۶۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۲۵
۳۵ربیعی۷۵۷۷۴تهران۲۰۱۲۸۰۰۳۳۱۰۱۰۰۳۱۵۰۰۰۰۱۱۹۱۴۰۰/۱۱/۲۵
۳۶رحمانی۷۶۴۰۸مشهد۲۰۱۲۸۰۰۳۳۱۰۰۷۲۴۸۷۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۲۵
۳۷رحیمی۷۶۴۶۶تهران۲۰۱۲۸۰۰۳۳۱۰۰۷۱۴۷۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۲۵
۳۸رحیمیان۷۶۴۱۹رامسر۲۰۱۲۸۰۰۳۳۱۰۰۶۴۲۹۰۰۴۶۹۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۲۵
۳۹رستم پور۷۶۴۷۷جهرم۲۰۱۲۸۰۰۳۳۱۰۰۶۶۹۶۷۰۰۷۴۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۲۵
۴۰زارعی۷۵۷۷۹شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۰۳۳۱۰۱۰۰۶۳۷۰۰۰۷۱۲۷۱۴۰۰/۱۱/۲۵
۴۱ساعدی۷۶۴۶۷کبودرآهنگ۲۰۱۲۸۰۰۳۳۱۰۰۶۶۲۱۵۰۶۵۵۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۲۵
۴۲سالاری پور۷۵۹۷۶کرمان۲۰۱۲۸۰۰۳۳۱۰۱۰۰۴۲۲۰۰۷۶۱۱۹۱۴۰۰/۱۱/۲۵
۴۳سرلک۷۶۳۳۰تهران۲۰۱۲۸۰۰۳۳۱۰۰۷۲۷۱۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۲۵
۴۴سلیمی۷۶۱۵۶قم۲۰۱۲۸۰۰۳۳۱۰۰۶۵۲۰۲۰۰۳۷۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۲۵
۴۵سیاهی اهنگر۷۶۱۵۷اهواز۲۰۱۲۸۰۰۳۳۱۰۰۶۵۴۱۷۰۰۰۶۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۲۵
۴۶شریفی۷۶۴۷۵اهواز۲۰۱۲۸۰۰۳۳۱۰۰۷۱۹۱۲۰۰۰۶۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۲۵
۴۷شهابی۷۶۴۶۵تهران۲۰۱۲۸۰۰۳۳۱۰۰۷۱۷۹۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۲۵
۴۸شهسواری۷۶۴۶۳همدان۲۰۱۲۸۰۰۳۳۱۰۰۶۵۱۹۵۰۰۶۵۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۲۵
۴۹شیرافکن۷۵۷۷۳ساری۲۰۱۲۸۰۰۳۳۱۰۰۶۸۷۷۷۰۰۴۸۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۲۵
۵۰شیریان۷۶۴۰۷تهران۲۰۱۲۸۰۰۳۳۱۰۰۷۱۰۴۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۲۵
۵۱شکری۷۶۴۵۱مراغه-آذربایجان شرقی۲۰۱۲۸۰۰۳۳۱۰۰۶۵۶۳۲۰۰۵۵۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۲۵
۵۲صابری۷۶۳۲۸اراک۲۰۱۲۸۰۰۳۳۱۰۰۶۹۲۵۲۰۰۳۸۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۲۵
۵۳صدیقی۷۵۹۸۴مراغه-آذربایجان شرقی۲۰۱۲۸۰۰۳۳۱۰۰۶۳۲۷۷۰۰۵۵۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۲۵
۵۴صفری۷۶۴۶۲سبزوار۲۰۱۲۸۰۰۳۳۱۰۰۷۰۷۸۵۰۰۹۶۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۲۵
۵۵ضیائی۷۶۴۱۷کاشمر۲۰۱۲۸۰۰۳۳۱۰۰۷۱۱۵۲۰۹۶۷۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۲۵
۵۶طاهری۷۶۳۲۳تهران۲۰۱۲۸۰۰۳۳۱۰۰۶۵۳۱۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۲۵
۵۷طحان پسر۷۶۴۲۷اراک۲۰۱۲۸۰۰۳۳۱۰۰۶۷۳۳۵۰۰۳۸۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۲۵
۵۸طهماسوند۷۶۴۴۳ورامین۲۰۱۲۸۰۰۳۳۱۰۰۶۴۸۳۵۰۳۳۷۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۲۵
۵۹طهماسی جاهد۷۶۴۶۱رشت۲۰۱۲۸۰۰۳۳۱۰۰۶۵۵۲۵۰۰۰۴۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۲۵
۶۰عابدی۷۶۳۳۹همدان۲۰۱۲۸۰۰۳۳۱۰۰۷۰۹۰۰۰۰۶۵۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۲۵
۶۱عبدالهی۷۶۴۱۰ارومیه۲۰۱۲۸۰۰۳۳۱۰۰۶۶۴۳۰۰۰۵۷۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۲۵
۶۲عبقری۷۶۴۴۰تهران۲۰۱۲۸۰۰۳۳۱۰۰۶۷۷۶۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۲۵
۶۳عطارزاده۷۶۰۴۵اهواز۲۰۱۲۸۰۰۳۳۱۰۰۶۴۰۷۵۰۰۰۶۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۲۵
۶۴علیدادی۷۴۶۴۴اراک۲۰۱۲۸۰۰۳۳۱۰۰۶۹۱۴۵۰۰۳۸۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۲۵
۶۵عیدی زاده۷۶۴۶۴مشهد۲۰۱۲۸۰۰۳۳۱۰۰۶۴۳۹۷۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۲۵
۶۶فتح الهی۷۶۱۵۰تهران۲۰۱۲۸۰۰۳۳۱۰۰۶۸۸۸۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۲۵
۶۷فرجی۷۶۴۷۰مراغه-آذربایجان شرقی۲۰۱۲۸۰۰۳۳۱۰۰۷۲۸۱۷۰۰۵۵۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۲۵
۶۸فرهمندنیا۷۶۴۸۰کمالشهر۲۰۱۲۸۰۰۳۳۱۰۰۶۴۷۲۷۳۱۹۹۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۲۵
۶۹فیض ابادی۷۶۳۴۰تهران۲۰۱۲۸۰۰۳۳۱۰۰۷۱۲۶۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۲۵
۷۰قائمی۷۶۳۳۸زنجان۲۰۱۲۸۰۰۳۳۱۰۰۷۰۲۴۷۰۰۴۵۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۲۵
۷۱قاسمی۷۶۳۰۲بندرعباس۲۰۱۲۸۰۰۳۳۱۰۰۷۰۶۷۷۰۰۷۹۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۲۵
۷۲قاسمی۷۶۴۶۹بندرعباس۲۰۱۲۸۰۰۳۳۱۰۰۶۶۸۶۰۰۰۷۹۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۲۵
۷۳قبادی۷۶۱۳۵شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۰۳۳۱۰۰۷۲۳۸۰۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۲۵
۷۴قربانعلی زاده۷۶۴۳۲رودسر۲۰۱۲۸۰۰۳۳۱۰۰۷۲۵۹۵۰۴۴۸۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۲۵
۷۵قلی زاده۷۶۰۲۸تهران۲۰۱۲۸۰۰۳۳۱۰۱۰۰۱۰۰۰۰۰۰۱۱۹۱۴۰۰/۱۱/۲۵
۷۶قویدل۷۶۱۵۹قدس۲۰۱۲۸۰۰۳۳۱۰۰۷۰۵۷۰۰۳۷۵۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۲۵
۷۷محمدی۷۵۹۵۲تهران۲۰۱۲۸۰۰۳۳۱۰۰۶۹۵۷۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۲۵
۷۸محمدی۷۵۹۵۴تهران۲۰۱۲۸۰۰۳۳۱۰۰۶۳۳۸۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۲۵
۷۹محمودی سیوند۷۶۴۲۴شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۰۳۳۱۰۰۶۷۵۵۰۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۲۵
۸۰مختاری۷۶۴۷۶هادیشهر۲۰۱۲۸۰۰۳۳۱۰۰۶۸۲۴۰۰۵۴۳۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۲۵
۸۱مددیان۷۶۴۵۳مشهد۲۰۱۲۸۰۰۳۳۱۰۰۷۲۲۷۲۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۲۵
۸۲مرزبان۷۶۰۱۴تنکابن۲۰۱۲۸۰۰۳۳۱۰۰۶۳۶۰۷۰۴۶۸۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۲۵
۸۳مسیبی۷۶۱۰۳مشهد۲۰۱۲۸۰۰۳۳۱۰۰۷۳۱۷۷۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۲۵
۸۴مصطفوی۷۶۴۷۱تهران۲۰۱۲۸۰۰۳۳۱۰۰۶۷۴۴۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۲۵
۸۵مصطفی زاه۷۶۴۴۴یزد۲۰۱۲۸۰۰۳۳۱۰۰۶۷۸۷۲۰۰۸۹۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۲۵
۸۶مظفری۷۳۴۱۳اسلام شهر۲۰۱۲۸۰۰۳۳۱۰۰۶۹۶۸۲۰۰۳۳۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۲۵
۸۷معصومی۷۶۴۴۹همدان۲۰۱۲۸۰۰۳۳۱۰۰۷۰۴۶۲۰۰۶۵۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۲۵
۸۸معظمی۷۶۳۸۳کرج۲۰۱۲۸۰۰۳۳۱۰۰۶۴۶۲۰۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۲۵
۸۹ملک محمودی۷۵۴۰۵مشکین دشت۲۰۱۲۸۰۰۳۳۱۰۰۶۹۰۳۷۳۱۷۷۶۱۱۱۴۰۰/۱۱/۲۵
۹۰منجمی نژاد۷۶۴۴۱لاهیجان-گیلان۲۰۱۲۸۰۰۳۳۱۰۰۶۵۷۴۰۰۰۴۴۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۲۵
۹۱منشی زاده۷۶۱۲۲تهران۲۰۱۲۸۰۰۳۳۱۰۰۶۹۹۰۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۲۵
۹۲مهدوی۷۶۳۲۰بابلسر۲۰۱۲۸۰۰۳۳۱۰۰۷۳۲۸۵۰۴۷۴۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۲۵
۹۳موسوی۷۶۱۶۲قم۲۰۱۲۸۰۰۳۳۱۰۰۷۲۶۰۲۰۰۳۷۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۲۵
۹۴مولایی۷۶۴۲۱تهران۲۰۱۲۸۰۰۳۳۱۰۰۷۲۰۵۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۲۵
۹۵میرحسن نیا۷۶۴۱۵رشت۲۰۱۲۸۰۰۳۳۱۰۰۶۶۰۰۰۰۰۰۴۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۲۵
۹۶میمنت زاده۷۶۱۲۹اردبیل۲۰۱۲۸۰۰۳۳۱۰۰۶۹۸۹۷۰۰۵۶۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۲۵
۹۷نوری۷۶۴۳۶یزد۲۰۱۲۸۰۰۳۳۱۰۰۶۴۴۰۵۰۰۸۹۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۲۵
۹۸نوغاندوست۷۶۳۲۷رشت۲۰۱۲۸۰۰۳۳۱۰۰۶۶۶۴۵۰۰۰۴۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۲۵
۹۹یاسایی۷۵۵۱۵یزد۲۰۱۲۸۰۰۳۳۱۰۰۶۲۷۰۲۰۰۸۹۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۲۵
۱۰۰یزدانی۷۵۳۸۶شاهین شهر۲۰۱۲۸۰۰۳۳۱۰۰۶۹۴۶۷۰۰۸۳۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۲۵
۱۰۱یونسی۷۶۳۲۹زنجان۲۰۱۲۸۰۰۳۳۱۰۰۷۰۰۳۲۰۰۴۵۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۲۵
۱۰۲پوراحمد۷۶۳۳۳اراک۲۰۱۲۸۰۰۳۳۱۰۰۶۷۱۲۰۰۰۳۸۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۲۵
۱۰۳پوینده۷۶۳۳۷بروجرد۲۰۱۲۸۰۰۳۳۱۰۰۶۸۴۵۵۰۰۶۹۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۲۵
۱۰۴پیری حیاتی۷۶۴۸۱دهرم۲۰۱۲۸۰۰۳۳۱۰۰۷۱۳۶۷۷۴۷۸۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۲۵
۱۰۵کاتورانی۷۶۳۸۲پاکدشت۲۰۱۲۸۰۰۳۳۱۰۰۶۴۱۸۲۰۳۳۹۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۲۵
۱۰۶کامیابی۷۶۴۱۴هشترود۲۰۱۲۸۰۰۳۳۱۰۰۶۶۵۳۷۰۵۵۷۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۲۵
۱۰۷کاوند۷۶۴۳۵تهران۲۰۱۲۸۰۰۳۳۱۰۰۶۶۳۲۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۲۵
۱۰۸کردی۷۶۴۷۴بابل۲۰۱۲۸۰۰۳۳۱۰۰۶۸۰۲۵۰۰۴۷۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۲۵
۱۰۹کرمی۷۶۴۲۳تهران۲۰۱۲۸۰۰۳۳۱۰۰۶۸۹۹۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۲۵
۱۱۰کشت کار۷۵۹۹۹مرودشت۲۰۱۲۸۰۰۳۳۱۰۰۶۲۹۱۷۰۷۳۷۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۲۵
۱۱۱کوچ پی ده۷۶۰۰۵نوشهر۲۰۱۲۸۰۰۳۳۱۰۰۶۳۸۲۲۰۴۶۵۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۲۵
۱۱۲گاموری۷۵۹۹۸اهواز۲۰۱۲۸۰۰۳۳۱۰۰۶۳۴۹۲۰۰۰۶۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۲۵
۱۱۳گرنامی۷۶۱۴۰پردیس۲۰۱۲۸۰۰۳۳۱۰۰۷۳۰۷۰۱۶۵۸۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۲۵
۱۱۴گودرزی۷۶۳۲۴قزوین۲۰۱۲۸۰۰۳۳۱۰۰۶۸۱۳۲۰۰۳۴۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۲۵
۱۱۵گودرزیان۷۶۳۵۲اراک۲۰۱۲۸۰۰۳۳۱۰۰۶۴۵۱۲۰۰۳۸۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۲۵