دسته‌بندی نشده

ارسالی های سفارشات ۲۳ و ۲۴ آذر

ردیفنام گیرندهمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱اعظم بوجاریهمدان۸۹۲۵۹۰۲۲۷۱۰۰۱۸۵۳۲۰۰۶۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۲۵
۲الناز شادمانیگلپایگان۸۹۲۵۹۰۲۲۷۱۰۰۲۱۱۶۳۰۸۷۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۲۵
۳الهام ثقفیکامیاران۸۹۲۵۹۰۲۲۷۱۰۰۱۷۴۵۶۰۶۶۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۲۵
۴الهام کریمیاصفهان۸۹۲۵۹۰۲۲۷۱۰۰۲۰۹۱۸۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۲۵
۵الهه احمد نژادتنکابن۸۹۲۵۹۰۲۲۷۱۰۰۱۹۳۹۰۰۴۶۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۲۵
۶الهه برخوردارکرمان۸۹۲۵۹۰۲۲۷۱۰۰۱۹۹۹۷۰۰۷۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۲۵
۷امل هرداناهواز۸۹۲۵۹۰۲۲۷۱۰۰۱۷۷۱۵۰۰۰۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۲۵
۸امیر سروردینتبریز۸۹۲۵۹۰۲۲۷۱۰۰۱۸۶۰۱۰۰۰۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۲۵
۹بهزاد حسن زادهبوکان۸۹۲۵۹۰۲۲۷۱۰۰۱۸۱۶۳۰۵۹۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۲۵
۱۰بهزاد علی کاهیپاکدشت۸۹۲۵۹۰۲۲۷۱۰۰۲۱۶۵۶۰۳۳۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۲۵
۱۱بهمن علی زادهبازرگان۸۹۲۵۹۰۲۲۷۱۰۰۱۸۰۱۷۵۸۶۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۲۵
۱۲بهناز برکتیناصفهان۸۹۲۵۹۰۲۲۷۱۰۰۲۰۸۰۸۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۲۵
۱۳بیتا سر چالیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۷۱۰۰۲۲۳۸۹۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۲۵
۱۴پریسا حسنیپرند۸۹۲۵۹۰۲۲۷۱۰۰۲۱۵۴۶۳۷۶۱۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۲۵
۱۵پریناز علی جانیمشهد۸۹۲۵۹۰۲۲۷۱۰۰۱۹۲۰۸۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۲۵
۱۶تفکریسراب۸۹۲۵۹۰۲۲۷۱۰۰۲۳۹۰۷۰۵۴۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۲۵
۱۷حدیث فتحیگرگان۸۹۲۵۹۰۲۲۷۱۰۰۱۸۹۰۰۰۰۴۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۲۵
۱۸خلجیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۷۱۰۰۲۳۵۱۶۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۲۵
۱۹رقیه خان سالارتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۷۱۰۰۲۱۸۳۳۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۲۵
۲۰ریحانه نخستینتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۷۱۰۰۲۲۷۳۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۲۵
۲۱زهرا ابراهیمیاصفهان۸۹۲۵۹۰۲۲۷۱۰۰۲۱۰۳۳۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۲۵
۲۲زهرا احمدیشازند۸۹۲۵۹۰۲۲۷۱۰۰۱۷۵۸۰۰۳۸۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۲۵
۲۳زهرا رداییعباس آباد۸۹۲۵۹۰۲۲۷۱۰۰۱۹۴۱۴۴۶۷۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۲۵
۲۴زهرا رزمیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۷۱۰۰۲۲۹۵۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۲۵
۲۵زهرا سادات افضلیشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۲۷۱۰۰۲۰۷۸۸۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۲۵
۲۶زهرا عرب پورتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۷۱۰۰۲۳۰۶۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۲۵
۲۷زهرا فلاحتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۷۱۰۰۲۲۸۴۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۲۵
۲۸زهرا محمود زادهپاکدشت۸۹۲۵۹۰۲۲۷۱۰۰۲۱۷۶۶۰۳۳۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۲۵
۲۹زهرا مهرابیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۷۱۰۰۲۳۱۷۶۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۲۵
۳۰سارا بختیارفردیس۸۹۲۵۹۰۲۲۷۱۰۰۱۹۷۲۴۳۱۶۵۶۱۱۱۴۰۲/۰۹/۲۵
۳۱سبحان حیدریشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۲۷۱۰۰۲۰۶۷۸۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۲۵
۳۲سحر پرتویتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۷۱۰۰۲۲۰۵۹۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۲۵
۳۳سحر گل شکنبومهن۸۹۲۵۹۰۲۲۷۱۰۰۲۱۳۳۵۱۶۵۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۲۵
۳۴سعید قاسملوتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۷۱۰۰۲۳۷۳۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۲۵
۳۵سولماز مددیمیانه۸۹۲۵۹۰۲۲۷۱۰۰۱۸۷۲۵۰۰۵۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۲۵
۳۶سونا عباسیرضوانشهر۸۹۲۵۹۰۲۲۷۱۰۰۱۸۳۷۳۴۳۸۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۲۵
۳۷سیما احمدیقره ضیاءالدین۸۹۲۵۹۰۲۲۷۱۰۰۱۷۹۶۸۵۸۵۱۶۱۱۱۴۰۲/۰۹/۲۵
۳۸شادی طیبیهمدان۸۹۲۵۹۰۲۲۷۱۰۰۱۸۴۲۲۰۰۶۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۲۵
۳۹شهبانو برزگرمحمدیه۸۹۲۵۹۰۲۲۷۱۰۰۱۷۳۶۳۰۳۴۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۲۵
۴۰طاهره شهروزیبندرعباس۸۹۲۵۹۰۲۲۷۱۰۰۱۷۱۳۲۰۰۷۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۲۵
۴۱عاطفه کمالیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۷۱۰۰۲۱۹۴۴۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۲۵
۴۲عسل ایران خواهتربت جام۸۹۲۵۹۰۲۲۷۱۰۰۱۹۱۰۳۰۹۵۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۲۵
۴۳عفت قبادیانساری۸۹۲۵۹۰۲۲۷۱۰۰۲۳۸۵۶۰۰۴۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۲۵
۴۴علی رضا چایی چیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۷۱۰۰۲۳۴۰۶۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۲۵
۴۵غزاله علی اکبریتفرش۸۹۲۵۹۰۲۲۷۱۰۰۱۷۶۸۶۰۳۹۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۲۵
۴۶فاطمه پروینی فرپردیس۸۹۲۵۹۰۲۲۷۱۰۰۲۱۴۷۶۱۶۵۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۲۵
۴۷فاطمه پور منددزفول۸۹۲۵۹۰۲۲۷۱۰۰۱۷۸۱۴۰۶۴۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۲۵
۴۸فاطمه جعفریکرج۸۹۲۵۹۰۲۲۷۱۰۰۱۹۸۰۸۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۲۵
۴۹فاطمه شیر محمدیکرمانشاه۸۹۲۵۹۰۲۲۷۱۰۰۱۶۹۸۰۰۰۶۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۲۵
۵۰فاطمه عابدیسبزوار۸۹۲۵۹۰۲۲۷۱۰۰۱۹۰۱۸۰۰۹۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۲۵
۵۱فائقه شیرازیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۷۱۰۰۲۲۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۲۵
۵۲فرزانه کمالیانقم۸۹۲۵۹۰۲۲۷۱۰۰۱۶۸۴۹۰۰۳۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۲۵
۵۳فرشته رشیدیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۷۱۰۰۲۳۶۲۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۲۵
۵۴کاویانیشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۲۷۱۰۰۲۰۵۶۷۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۲۵
۵۵کوثر جلالیرفسنجان۸۹۲۵۹۰۲۲۷۱۰۰۲۰۲۸۴۰۰۷۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۲۵
۵۶گیلدا اسرائیلیانتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۷۱۰۰۲۲۵۱۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۲۵
۵۷محمد تقی زادهبابل۸۹۲۵۹۰۲۲۷۱۰۰۱۹۵۴۶۰۰۴۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۲۵
۵۸مرجان ولی زادهتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۷۱۰۰۲۳۲۸۶۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۲۵
۵۹مریم زارعیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۷۱۰۰۲۲۴۹۹۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۲۵
۶۰مریم ضیائیکرمان۸۹۲۵۹۰۲۲۷۱۰۰۲۰۱۶۴۰۰۷۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۲۵
۶۱مریم فرشیدیانشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۲۷۱۰۰۲۰۴۵۷۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۲۵
۶۲مریم مهدی زادهتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۷۱۰۰۲۳۳۹۶۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۲۵
۶۳مژگان حیدری-ساوجبلاغهشتگرد۸۹۲۵۹۰۲۲۷۱۰۰۱۹۶۶۹۰۳۳۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۲۵
۶۴معصومه بلوکیلنگرود۸۹۲۵۹۰۲۲۷۱۰۰۱۸۲۴۹۰۴۴۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۲۵
۶۵مونا پشندیانخمینی شهر۸۹۲۵۹۰۲۲۷۱۰۰۲۱۲۶۷۰۰۸۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۲۵
۶۶مهسا آقا محمدیآزاد شهر۸۹۲۵۹۰۲۲۷۱۰۰۱۸۸۳۴۰۴۹۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۲۵
۶۷مهسا رحیمیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۷۱۰۰۲۲۱۶۹۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۲۵
۶۸مهناز امیریشهرجدیدصدرا۸۹۲۵۹۰۲۲۷۱۰۰۲۰۳۸۶۷۱۹۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۲۵
۶۹مهوش صادقیشهر کرد۸۹۲۵۹۰۲۲۷۱۰۰۱۶۶۷۳۰۰۸۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۲۵
۷۰مهین سادات حسن زادهبشرویه۸۹۲۵۹۰۲۲۷۱۰۰۱۶۷۶۸۰۹۷۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۲۵
۷۱نازنین نیک فطرتمیبد۸۹۲۵۹۰۲۲۷۱۰۰۱۷۲۰۷۰۸۹۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۲۵
۷۲ناهیده نداییگرمی۸۹۲۵۹۰۲۲۷۱۰۰۱۷۰۲۵۰۵۶۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۲۵
۷۳نرگس زمان خانیکرمان۸۹۲۵۹۰۲۲۷۱۰۰۲۰۰۵۴۰۰۷۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۲۵
۷۴نفیسه اسدیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۷۱۰۰۲۲۶۲۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۲۵
۷۵نگین علیپورزاهدان۸۹۲۵۹۰۲۲۷۱۰۰۱۶۵۶۹۰۰۹۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۲۵