دسته‌بندی نشده

ارسالی های سفارشات ۲۳ مرداد

ردیفنام گیرندهمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱ابوالفضل شعاعیتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۴۸۰۰۰۷۲۰۳۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۲۴
۲الهام اتحادیلاهیجان-گیلان۸۹۲۵۹۰۲۱۴۸۰۰۰۵۳۶۷۰۰۴۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۲۴
۳الهام قربانیتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۴۸۰۰۰۶۷۴۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۲۴
۴الهام مظاهریاصفهان۸۹۲۵۹۰۲۱۴۸۰۰۰۶۵۰۸۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۲۴
۵امیر پور قاسمبابل۸۹۲۵۹۰۲۱۴۸۰۰۰۶۱۸۴۰۰۴۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۲۴
۶آنیتا محمد نژادساری۸۹۲۵۹۰۲۱۴۸۰۰۰۶۳۱۵۰۰۴۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۲۴
۷باران طاهاییقم۸۹۲۵۹۰۲۱۴۸۰۰۰۴۸۳۵۰۰۳۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۲۴
۸پریا نجاتییاسوج۸۹۲۵۹۰۲۱۴۸۰۰۰۴۷۳۱۰۷۵۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۲۴
۹حدیثه جهانشاهیکیش۸۹۲۵۹۰۲۱۴۸۰۰۰۵۰۴۲۰۷۹۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۲۴
۱۰زهرا اسماعیلیجم۸۹۲۵۹۰۲۱۴۸۰۰۰۴۹۶۸۷۵۵۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۲۴
۱۱سعیده بیاتیتویسرکان۸۹۲۵۹۰۲۱۴۸۰۰۰۵۱۵۶۰۶۵۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۲۴
۱۲سعیده مسعودیاقلید۸۹۲۵۹۰۲۱۴۸۰۰۰۵۹۳۴۰۷۳۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۲۴
۱۳سیده فاطمه مظلومآمل۸۹۲۵۹۰۲۱۴۸۰۰۰۶۲۸۴۰۰۴۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۲۴
۱۴شهرزاد فروتنشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۱۴۸۰۰۰۶۰۴۷۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۲۴
۱۵فاطمه آهنگریتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۴۸۰۰۰۷۳۱۳۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۲۴
۱۶فاطمه لطفیمشهد۸۹۲۵۹۰۲۱۴۸۰۰۰۵۸۴۲۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۲۴
۱۷فرزانه ایرانیتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۴۸۰۰۰۷۰۸۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۲۴
۱۸کیانا امیریاراک۸۹۲۵۹۰۲۱۴۸۰۰۰۴۶۲۵۰۰۳۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۲۴
۱۹ماندانا مولاییتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۴۸۰۰۰۷۴۲۳۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۲۴
۲۰مائده عقیلیاصفهان۸۹۲۵۹۰۲۱۴۸۰۰۰۶۴۹۸۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۲۴
۲۱محمد اکبر نژادآستانه اشرفیه۸۹۲۵۹۰۲۱۴۸۰۰۰۵۶۳۹۰۴۴۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۲۴
۲۲مرجان هوشمندرشت۸۹۲۵۹۰۲۱۴۸۰۰۰۵۴۵۰۰۰۰۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۲۴
۲۳مونا عابدیتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۴۸۰۰۰۶۸۵۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۲۴
۲۴مهرسا کیمیایی مهرتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۴۸۰۰۰۷۱۹۳۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۲۴
۲۵مهسا بخشیدماوند۸۹۲۵۹۰۲۱۴۸۰۰۰۶۶۰۰۰۳۹۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۲۴
۲۶مهنا سلطانی مقدمبروجرد۸۹۲۵۹۰۲۱۴۸۰۰۰۵۲۲۲۰۰۶۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۲۴
۲۷ندا اخوتمشهد۸۹۲۵۹۰۲۱۴۸۰۰۰۵۷۳۲۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۲۴
۲۸وجیحه حسینیسیاهکل۸۹۲۵۹۰۲۱۴۸۰۰۰۵۵۱۸۰۴۴۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۲۴
۲۹هاله خان کیشیتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۴۸۰۰۰۶۹۶۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۲۴