دسته‌بندی نشده

ارسالی های سفارشات ۲۳ تا ۲۷ آبان

ردیفنام گیرندهمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱ابراهیمی۱۰۴۸۴۵کرمان۲۰۱۲۸۰۱۲۴۴۰۰۳۹۱۶۲۰۰۷۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۲۸
۲ابریشم کار۱۰۴۷۴۶تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۴۴۰۰۳۶۴۴۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۲۸
۳احسان پور۱۰۴۸۰۹رودسر۲۰۱۲۸۰۱۲۴۴۰۰۳۷۱۳۷۰۴۴۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۲۸
۴اخوندی۱۰۴۸۰۵زاهدان۲۰۱۲۸۰۱۲۴۴۰۰۳۸۳۶۵۰۰۹۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۲۸
۵اغاجاریانتهران۲۰۱۲۸۰۱۲۴۴۰۰۳۵۴۳۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۲۸
۶امین فرآبادان۲۰۱۲۸۰۱۲۴۴۰۰۴۷۲۵۲۰۰۶۳۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۲۸
۷ایمانی۱۰۴۸۳۳تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۴۴۰۰۳۵۷۵۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۲۸
۸بودش۱۰۴۷۶۲چالوس۲۰۱۲۸۰۱۲۴۴۰۰۳۶۵۵۵۰۴۶۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۲۸
۹پورقربان۱۰۴۸۱۷تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۴۴۰۰۳۷۵۶۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۲۸
۱۰پورمعصومی۱۰۴۸۴۳کیاشهر۲۰۱۲۸۰۱۲۴۴۰۰۳۸۸۰۲۴۴۴۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۲۸
۱۱جان نثاری۱۰۴۸۰۶اصفهان۲۰۱۲۸۰۱۲۴۴۰۰۳۷۶۷۵۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۲۸
۱۲جعفرزاده۱۰۴۸۰۱نوشهر۲۰۱۲۸۰۱۲۴۴۰۰۳۸۲۵۷۰۴۶۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۲۸
۱۳جلیلیان۱۰۴۸۳۰گرمسار۲۰۱۲۸۰۱۲۴۴۰۰۳۴۶۳۷۰۳۵۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۲۸
۱۴جوادی۱۰۴۷۵۹ری۲۰۱۲۸۰۱۲۴۴۰۰۳۶۹۸۵۰۱۸۱۳۱۱۱۴۰۱/۰۸/۲۸
۱۵حسنقلی۱۰۴۸۲۲تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۴۴۰۰۳۷۸۹۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۲۸
۱۶حشمتی۱۰۴۸۴۶قم۲۰۱۲۸۰۱۲۴۴۰۰۳۷۴۶۰۰۰۳۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۲۸
۱۷خدابخشی۱۰۴۸۴۹گلپایگان۲۰۱۲۸۰۱۲۴۴۰۰۳۸۹۱۰۰۸۷۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۲۸
۱۸خطیبی۱۰۴۲۷۷بهارستان(اصفهان)۲۰۱۲۸۰۱۲۴۴۰۰۳۶۸۷۷۸۱۴۳۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۲۸
۱۹راحتی۱۰۴۸۴۸محمودآباد-مازندران۲۰۱۲۸۰۱۲۴۴۰۰۳۴۳۱۵۰۴۶۳۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۲۸
۲۰رادمهر۱۰۴۸۱۰شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۱۲۴۴۰۰۳۷۲۴۵۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۲۸
۲۱رحیمی۱۰۴۶۹۹تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۴۴۰۰۳۶۲۳۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۲۸
۲۲رضوی۱۰۴۸۳۱تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۴۴۰۰۳۴۴۲۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۲۸
۲۳روزبهانی۱۰۴۸۱۶بروجرد۲۰۱۲۸۰۱۲۴۴۰۰۳۶۱۲۵۰۰۶۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۲۸
۲۴زمانی۱۰۴۸۳۵مرند۲۰۱۲۸۰۱۲۴۴۰۰۳۸۶۸۷۰۰۵۴۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۲۸
۲۵سلیمی۱۰۴۸۳۹تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۴۴۰۰۳۶۰۱۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۲۸
۲۶شاطری۱۰۴۷۶۱مشهد۲۰۱۲۸۰۱۲۴۴۰۰۳۶۷۷۰۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۲۸
۲۷شاهیان۱۰۴۸۴۱جهرم۲۰۱۲۸۰۱۲۴۴۰۰۳۴۷۴۵۰۰۷۴۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۲۸
۲۸شرفزاده۱۰۴۸۲۴مشهد۲۰۱۲۸۰۱۲۴۴۰۰۳۵۱۱۲۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۲۸
۲۹شریفی۱۰۴۸۲۵اشتهارد۲۰۱۲۸۰۱۲۴۴۰۰۳۴۵۳۰۳۱۸۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۲۸
۳۰شفیعی۱۰۴۸۳۷اراک۲۰۱۲۸۰۱۲۴۴۰۰۳۹۲۷۰۰۰۳۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۲۸
۳۱شکوری۱۰۴۸۳۴تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۴۴۰۰۳۸۰۴۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۲۸
۳۲شهبازی۱۰۴۸۱۲همدان۲۰۱۲۸۰۱۲۴۴۰۰۳۷۷۸۲۰۰۶۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۲۸
۳۳عابدیان۱۰۴۸۴۲اصفهان۲۰۱۲۸۰۱۲۴۴۰۰۳۸۷۹۵۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۲۸
۳۴عاطفی۱۰۴۸۱۴تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۴۴۰۰۳۵۰۰۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۲۸
۳۵عدالتی۱۰۴۷۸۱فردوس۲۰۱۲۸۰۱۲۴۴۰۰۳۵۶۵۰۰۹۷۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۲۸
۳۶عظیمی۱۰۴۶۳۳اصفهان۲۰۱۲۸۰۱۲۴۴۰۰۳۷۰۳۰۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۲۸
۳۷علی پور۱۰۴۸۰۳ملکان۲۰۱۲۸۰۱۲۴۴۰۰۳۵۲۲۰۰۵۵۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۲۸
۳۸فتح الهی۱۰۴۸۵۱اقلید۲۰۱۲۸۰۱۲۴۴۰۰۳۹۰۵۵۰۷۳۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۲۸
۳۹فدایی۱۰۴۸۲۶فریدونکنار۲۰۱۲۸۰۱۲۴۴۰۰۳۵۳۲۷۰۴۷۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۲۸
۴۰فلاح۱۰۴۸۴۴تنکابن۲۰۱۲۸۰۱۲۴۴۰۰۳۴۸۵۲۰۴۶۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۲۸
۴۱فیروزمنداصفهان۲۰۱۲۸۰۱۲۴۴۰۰۳۹۳۷۷۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۲۸
۴۲کوثری۱۰۴۶۴۲مشهد۲۰۱۲۸۰۱۲۴۴۰۰۳۸۵۸۰۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۲۸
۴۳محمدی رازی۱۰۴۸۴۷بجنورد۲۰۱۲۸۰۱۲۴۴۰۰۳۴۹۶۰۰۰۹۴۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۲۸
۴۴محمدی۱۰۴۸۲۹میاندوآب۲۰۱۲۸۰۱۲۴۴۰۰۳۸۴۷۲۰۵۹۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۲۸
۴۵مردانی۱۰۴۸۱۵تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۴۴۰۰۳۷۹۹۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۲۸
۴۶ملاحسنی۱۰۴۷۵۸تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۴۴۰۰۳۸۱۵۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۲۸
۴۷منتخب مدنی۱۰۴۷۸۲لنگرود۲۰۱۲۸۰۱۲۴۴۰۰۳۵۹۷۲۰۴۴۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۲۸
۴۸مومنی۱۰۴۸۰۲خوانسار۲۰۱۲۸۰۱۲۴۴۰۰۳۶۶۶۲۰۸۷۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۲۸
۴۹مهین پور۱۰۴۸۲۱تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۴۴۰۰۳۵۵۴۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۲۸
۵۰میرشکاری۱۰۴۷۵۶تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۴۴۰۰۳۶۳۴۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۲۸
۵۱نوعی۱۰۴۸۱۸ارومیه۲۰۱۲۸۰۱۲۴۴۰۰۳۵۸۶۵۰۰۵۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۲۸
۵۲یوسفی۱۰۴۸۱۹آبسرد۲۰۱۲۸۰۱۲۴۴۰۰۳۷۳۵۲۳۹۷۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۲۸