دسته‌بندی نشده

ارسالی های سفارشات ۲۳ بهمن ماه

ردیفنام گیرندهمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱اذربخشی۱۱۵۶۲۶تهران۲۰۱۲۸۰۱۳۳۰۰۰۸۶۲۵۳۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۲۴
۲اسکندری۱۱۵۶۰۳تهران۲۰۱۲۸۰۱۳۳۰۰۰۸۸۹۳۸۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۲۴
۳اسماعیلی۱۱۵۵۲۳کرج۲۰۱۲۸۰۱۳۳۰۰۰۸۶۶۲۵۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۲۴
۴اعتمادی۱۱۵۵۲۲تهران۲۰۱۲۸۰۱۳۳۰۰۰۸۵۵۷۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۲۴
۵افشار۱۱۵۵۳۳پیرانشهر۲۰۱۲۸۰۱۳۳۰۰۰۸۵۷۷۸۰۵۷۸۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۲۴
۶اقایی۱۱۵۵۷۲اهواز۲۰۱۲۸۰۱۳۳۰۰۰۹۰۱۷۴۰۰۰۶۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۲۴
۷اکبری نسب۱۱۵۵۱۹سیرجان۲۰۱۲۸۰۱۳۳۰۰۰۸۶۹۵۴۰۰۷۸۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۲۴
۸الله گانی۱۱۵۵۷۴شهر کرد۲۰۱۲۸۰۱۳۳۰۰۰۸۸۳۱۳۰۰۸۸۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۲۴
۹امیری۱۱۵۵۹۲جویبار۲۰۱۲۸۰۱۳۳۰۰۰۸۴۸۶۱۰۴۷۷۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۲۴
۱۰امیری۱۱۵۶۰۵بوشهر۲۰۱۲۸۰۱۳۳۰۰۰۸۶۵۸۲۰۰۷۵۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۲۴
۱۱امینی۱۱۵۴۰۳سقز۲۰۱۲۸۰۱۳۳۰۰۰۸۸۲۵۰۰۶۶۸۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۲۴
۱۲باران چشمه۱۱۵۶۱۲نظرآباد۲۰۱۲۸۰۱۳۳۰۰۰۸۹۹۲۷۰۳۳۳۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۲۴
۱۳پرتوی دیلمی۱۱۵۵۸۲تهران۲۰۱۲۸۰۱۳۳۰۰۰۸۵۱۳۶۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۲۴
۱۴تاجیکی۱۱۵۶۰۶جهرم۲۰۱۲۸۰۱۳۳۰۰۰۹۰۴۳۱۰۰۷۴۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۲۴
۱۵تبرائی۱۱۵۵۶۹بهشهر۲۰۱۲۸۰۱۳۳۰۰۰۸۴۴۰۶۰۴۸۵۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۲۴
۱۶جعفری۱۱۵۶۸۵تهران۲۰۱۲۸۰۱۳۳۰۰۰۸۶۴۷۴۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۲۴
۱۷جهاندیده۱۱۵۵۳۱اصفهان۲۰۱۲۸۰۱۳۳۰۰۰۸۶۷۸۶۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۲۴
۱۸چدنی۱۱۵۶۵۶مشهد۲۰۱۲۸۰۱۳۳۰۰۰۹۰۵۴۵۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۲۴
۱۹حداد دزفولی۱۱۵۵۶۸دزفول۲۰۱۲۸۰۱۳۳۰۰۰۸۵۶۳۷۰۶۴۶۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۲۴
۲۰حدیدی۱۱۵۵۸۵لار۲۰۱۲۸۰۱۳۳۰۰۰۸۵۴۹۶۰۷۴۳۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۲۴
۲۱حسنوند۱۱۵۵۹۴خارک۲۰۱۲۸۰۱۳۳۰۰۰۸۸۶۹۵۷۵۴۶۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۲۴
۲۲حسین پور۱۱۵۶۸۱اندیمشک۲۰۱۲۸۰۱۳۳۰۰۰۸۸۷۸۸۰۶۴۸۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۲۴
۲۳حسینی۱۱۵۴۵۵قم۲۰۱۲۸۰۱۳۳۰۰۰۸۹۸۲۷۰۰۳۷۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۲۴
۲۴حسینی۱۱۵۵۲۰گلباف۲۰۱۲۸۰۱۳۳۰۰۰۸۵۳۱۰۰۷۶۴۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۲۴
۲۵حسینی۱۱۵۶۹۶شهرضا۲۰۱۲۸۰۱۳۳۰۰۰۸۴۳۶۵۰۰۸۶۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۲۴
۲۶حیاتی۱۱۵۶۰۷بندرماهشهر۲۰۱۲۸۰۱۳۳۰۰۰۸۹۲۰۶۰۶۳۵۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۲۴
۲۷خلیل زاده۱۱۵۵۹۳آذر شهر۲۰۱۲۸۰۱۳۳۰۰۰۸۴۷۳۳۰۵۳۷۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۲۴
۲۸خواجه پور۱۱۵۵۲۱نور۲۰۱۲۸۰۱۳۳۰۰۰۸۵۲۶۹۰۴۶۴۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۲۴
۲۹دلفانی۱۱۵۵۳۰کلاردشت۲۰۱۲۸۰۱۳۳۰۰۰۸۵۹۰۸۴۶۶۶۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۲۴
۳۰دهقانی۱۱۵۵۱۷بوشهر۲۰۱۲۸۰۱۳۳۰۰۰۸۹۰۵۲۰۰۷۵۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۲۴
۳۱دهقانی۱۱۵۵۲۹شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۱۳۳۰۰۰۹۰۰۷۴۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۲۴
۳۲رستمی۱۱۴۴۹۵رشت۲۰۱۲۸۰۱۳۳۰۰۰۸۹۳۲۵۰۰۰۴۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۲۴
۳۳زبردست۱۱۵۵۸۳رشت۲۰۱۲۸۰۱۳۳۰۰۰۸۶۳۰۴۰۰۰۴۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۲۴
۳۴زوله۱۱۵۵۹۰خمین۲۰۱۲۸۰۱۳۳۰۰۰۸۶۰۹۹۰۳۸۸۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۲۴
۳۵سالی۱۱۵۶۸۹اصفهان۲۰۱۲۸۰۱۳۳۰۰۰۸۷۰۲۱۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۲۴
۳۶شاهرخی۱۱۵۶۸۳تهران۲۰۱۲۸۰۱۳۳۰۰۰۹۰۳۳۳۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۲۴
۳۷شایان۱۱۵۶۰۱تهران۲۰۱۲۸۰۱۳۳۰۰۰۸۹۱۶۳۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۲۴
۳۸شکرانی۱۱۵۶۹۹رشت۲۰۱۲۸۰۱۳۳۰۰۰۸۷۸۶۲۰۰۰۴۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۲۴
۳۹شهریاری۱۱۵۶۸۴بردسیر۲۰۱۲۸۰۱۳۳۰۰۰۸۶۸۸۱۰۷۸۴۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۲۴
۴۰شیخ الاسلامی۱۱۵۵۳۲تهران۲۰۱۲۸۰۱۳۳۰۰۰۸۵۰۲۶۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۲۴
۴۱صاحبی۱۱۵۶۰۰تهران۲۰۱۲۸۰۱۳۳۰۰۰۸۹۴۹۴۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۲۴
۴۲صارمی۱۱۴۸۲۴رامهرمز۲۰۱۲۸۰۱۳۳۰۰۰۸۸۱۲۰۰۶۳۸۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۲۴
۴۳صفی خانی۱۱۵۶۸۲اهواز۲۰۱۲۸۰۱۳۳۰۰۰۸۹۷۸۶۰۰۰۶۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۲۴
۴۴طاهری۱۱۵۶۹۰تهران۲۰۱۲۸۰۱۳۳۰۰۰۸۸۴۸۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۲۴
۴۵طلایی عبدی۱۱۵۵۸۴نورآباد (لرستان)۲۰۱۲۸۰۱۳۳۰۰۰۹۰۲۶۹۰۶۸۳۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۲۴
۴۶عظیمی رشتی۱۱۵۵۸۰رشت۲۰۱۲۸۰۱۳۳۰۰۰۸۷۷۵۲۰۰۰۴۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۲۴
۴۷علیرضایی۱۱۵۵۲۵مشهد۲۰۱۲۸۰۱۳۳۰۰۰۸۹۶۰۶۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۲۴
۴۸علیزاده۱۱۵۵۹۹فومن۲۰۱۲۸۰۱۳۳۰۰۰۸۴۶۹۳۰۴۳۵۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۲۴
۴۹عیدی مراد۱۱۵۶۹۷تهران۲۰۱۲۸۰۱۳۳۰۰۰۸۴۹۱۱۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۲۴
۵۰فتاحی۱۱۵۵۷۰اصفهان۲۰۱۲۸۰۱۳۳۰۰۰۸۷۶۸۲۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۲۴
۵۱فیضی۱۱۵۶۰۴سنندج۲۰۱۲۸۰۱۳۳۰۰۰۸۸۰۴۸۰۰۶۶۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۲۴
۵۲قربانی۱۱۵۵۹۵دامغان۲۰۱۲۸۰۱۳۳۰۰۰۹۰۷۱۶۰۳۶۷۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۲۴
۵۳قلی زاده۱۱۵۵۶۵هشتپر (توالش گیلان)۲۰۱۲۸۰۱۳۳۰۰۰۸۷۴۱۳۰۴۳۷۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۲۴
۵۴کریمی۱۱۵۶۰۸بیدستان۲۰۱۲۸۰۱۳۳۰۰۰۸۷۳۸۹۳۴۱۵۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۲۴
۵۵لطفی۱۱۵۵۷۱مشهد۲۰۱۲۸۰۱۳۳۰۰۰۸۸۸۲۰۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۲۴
۵۶مایل۱۱۵۵۷۹کرمان۲۰۱۲۸۰۱۳۳۰۰۰۸۷۱۵۹۰۰۷۶۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۲۴
۵۷محمدزاده۱۱۵۵۷۶آذر شهر۲۰۱۲۸۰۱۳۳۰۰۰۹۰۶۰۶۰۵۳۷۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۲۴
۵۸محمدی۱۱۵۵۹۶تهران۲۰۱۲۸۰۱۳۳۰۰۰۸۷۹۳۱۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۲۴
۵۹مساح کیانی۱۱۵۵۴۱اصفهان۲۰۱۲۸۰۱۳۳۰۰۰۸۵۸۸۹۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۲۴
۶۰معلم۱۱۵۵۶۷کرج۲۰۱۲۸۰۱۳۳۰۰۰۸۶۱۷۴۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۲۴
۶۱موسی نژاد۱۱۵۵۸۱تهران۲۰۱۲۸۰۱۳۳۰۰۰۸۸۵۹۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۲۴
۶۲مهدوی۱۱۳۷۶۵ساری۲۰۱۲۸۰۱۳۳۰۰۰۸۷۲۶۹۰۰۴۸۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۲۴
۶۳مهدی زاده۱۱۵۵۸۹تهران۲۰۱۲۸۰۱۳۳۰۰۰۸۹۵۰۴۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۲۴
۶۴میرزاوند۱۱۵۵۲۴اندیمشک۲۰۱۲۸۰۱۳۳۰۰۰۸۷۵۶۱۰۶۴۸۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۲۴
۶۵نعمتی۱۱۵۵۱۸میبد۲۰۱۲۸۰۱۳۳۰۰۰۸۴۵۷۴۰۸۹۶۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۲۴