دسته‌بندی نشده

ارسالی های سفارشات ۲۲ تا ۲۵ شهریور

ردیفنام گیرندهمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱ابراهیم حسینیتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۸۱۰۰۲۰۱۵۹۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۶
۲اسماعیل علی پورمراغه-آذربایجان شرقی۸۹۲۵۹۰۲۱۸۱۰۰۱۴۷۲۲۰۰۵۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۶
۳الهام رضوانیتبریز۸۹۲۵۹۰۲۱۸۱۰۰۱۴۹۰۸۰۰۰۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۶
۴الهام رویسیکرج۸۹۲۵۹۰۲۱۸۱۰۰۱۷۱۲۷۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۶
۵امین فارسیجانیتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۸۱۰۰۲۱۵۰۶۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۶
۶آتنا طوقانی پوراصفهان۸۹۲۵۹۰۲۱۸۱۰۰۱۸۴۱۵۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۶
۷آتوسا احتشامتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۸۱۰۰۲۰۵۹۹۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۶
۸آذین همزه زادهتبریز۸۹۲۵۹۰۲۱۸۱۰۰۱۵۰۲۳۰۰۰۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۶
۹آرش یوسفیشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۱۸۱۰۰۱۴۲۵۷۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۶
۱۰آسیه سالاریسیرجان۸۹۲۵۹۰۲۱۸۱۰۰۱۲۳۱۲۰۰۷۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۶
۱۱باقریتوحید۸۹۲۵۹۰۲۱۸۱۰۰۱۰۵۸۶۶۹۵۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۶
۱۲بتول برغمدیگنبد کاووس۸۹۲۵۹۰۲۱۸۱۰۰۱۰۹۰۳۰۴۹۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۶
۱۳پریسا آبچرخرمشهر۸۹۲۵۹۰۲۱۸۱۰۰۱۳۵۹۱۰۰۶۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۶
۱۴پریسا عبد اللهینوشهر۸۹۲۵۹۰۲۱۸۱۰۰۱۲۹۷۶۰۴۶۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۶
۱۵پگاه بدیعیشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۱۸۱۰۰۱۴۰۳۷۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۶
۱۶تارا الگزتینتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۸۱۰۰۲۱۸۳۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۶
۱۷حامد حسین زادگانماکو۸۹۲۵۹۰۲۱۸۱۰۰۱۲۰۱۸۰۵۸۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۶
۱۸حامد قدامیشاهرود۸۹۲۵۹۰۲۱۸۱۰۰۱۱۴۶۷۰۰۳۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۶
۱۹حدیث عباسپورشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۱۸۱۰۰۱۳۹۲۲۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۶
۲۰حسین آستکیاصفهان۸۹۲۵۹۰۲۱۸۱۰۰۱۸۲۹۵۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۶
۲۱خدیجه ملک پوربندرامام خمینی۸۹۲۵۹۰۲۱۸۱۰۰۱۳۸۰۷۶۳۵۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۶
۲۲راضیه امیریتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۸۱۰۰۲۱۲۷۶۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۶
۲۳رحیمیتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۸۱۰۰۲۰۰۴۸۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۶
۲۴رضا صفریتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۸۱۰۰۱۹۹۹۱۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۶
۲۵ریحانه نصرتیهتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۸۱۰۰۲۱۹۴۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۶
۲۶زهرا اسماعیلیدولت آباد-اصفهان۸۹۲۵۹۰۲۱۸۱۰۰۱۸۹۲۷۰۸۳۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۶
۲۷زهرا تقدیریاناردکان-یزد۸۹۲۵۹۰۲۱۸۱۰۰۱۱۶۰۰۰۸۹۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۶
۲۸زهرا جلیل زادهاردبیل۸۹۲۵۹۰۲۱۸۱۰۰۱۳۱۶۴۰۰۵۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۶
۲۹زهرا حسینیقم۸۹۲۵۹۰۲۱۸۱۰۰۱۶۴۱۲۰۰۳۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۶
۳۰زهرا رحمتیفردیس۸۹۲۵۹۰۲۱۸۱۰۰۱۶۹۲۷۳۱۶۵۶۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۶
۳۱زهرا سید خوشکارمرند۸۹۲۵۹۰۲۱۸۱۰۰۱۴۶۰۱۰۰۵۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۶
۳۲زهرا ضیائیانمشهد۸۹۲۵۹۰۲۱۸۱۰۰۱۵۵۱۵۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۶
۳۳زهرا علائیواجارگاه۸۹۲۵۹۰۲۱۸۱۰۰۱۵۸۶۸۴۴۸۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۶
۳۴زهرا مردابمرودشت۸۹۲۵۹۰۲۱۸۱۰۰۱۴۴۶۹۰۷۳۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۶
۳۵زهره جراح زادهکرج۸۹۲۵۹۰۲۱۸۱۰۰۱۷۴۵۷۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۶
۳۶زینب مصطفویکرج۸۹۲۵۹۰۲۱۸۱۰۰۱۷۶۷۸۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۶
۳۷سارا سلیمان یاردبیل۸۹۲۵۹۰۲۱۸۱۰۰۱۳۰۵۴۰۰۵۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۶
۳۸سارا هاشمیکرج۸۹۲۵۹۰۲۱۸۱۰۰۱۷۲۳۷۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۶
۳۹سپیده امانیتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۸۱۰۰۲۱۷۲۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۶
۴۰سپیده جان فضایزد۸۹۲۵۹۰۲۱۸۱۰۰۱۱۸۷۳۰۰۸۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۶
۴۱سحر حسن زادهصومعه سرا۸۹۲۵۹۰۲۱۸۱۰۰۱۶۱۱۲۰۴۳۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۶
۴۲سروین سعادتتبریز۸۹۲۵۹۰۲۱۸۱۰۰۱۴۸۹۸۰۰۰۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۶
۴۳سمانه اکبریقم۸۹۲۵۹۰۲۱۸۱۰۰۱۶۵۲۲۰۰۳۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۶
۴۴سمانه علینژادتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۸۱۰۰۲۱۶۱۶۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۶
۴۵سمانه قنبریانسمنان۸۹۲۵۹۰۲۱۸۱۰۰۱۱۵۶۷۰۰۳۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۶
۴۶سمیرا عسگریتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۸۱۰۰۲۱۳۸۶۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۶
۴۷سمیرا فریادیتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۸۱۰۰۲۱۴۹۶۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۶
۴۸سمیه لاهوتیتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۸۱۰۰۱۹۸۸۱۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۶
۴۹سودابه گلمحمدیشهریار۸۹۲۵۹۰۲۱۸۱۰۰۱۹۲۲۲۰۳۳۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۶
۵۰سولماز علیزادهتبریز۸۹۲۵۹۰۲۱۸۱۰۰۱۵۱۳۳۰۰۰۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۶
۵۱شکوفه ضیائی نژاداراک۸۹۲۵۹۰۲۱۸۱۰۰۲۲۰۶۴۰۰۳۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۶
۵۲شهلا امیری فرمشهد۸۹۲۵۹۰۲۱۸۱۰۰۱۵۲۸۴۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۶
۵۳شیلان گرامیتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۸۱۰۰۱۹۵۵۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۶
۵۴صادقیشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۱۸۱۰۰۱۴۱۴۷۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۶
۵۵صبا یوسفیقم۸۹۲۵۹۰۲۱۸۱۰۰۱۶۶۳۲۰۰۳۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۶
۵۶صدیقه عباس نژادیاسوج۸۹۲۵۹۰۲۱۸۱۰۰۱۰۳۶۶۰۷۵۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۶
۵۷صفورا معدنیکرج۸۹۲۵۹۰۲۱۸۱۰۰۱۷۰۱۶۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۶
۵۸طاهریتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۸۱۰۰۲۰۷۲۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۶
۵۹عارفه محسنیتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۸۱۰۰۱۹۷۷۱۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۶
۶۰عاطفه ذو القدرابهر۸۹۲۵۹۰۲۱۸۱۰۰۱۱۳۱۲۰۴۵۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۶
۶۱عسل یزدان پژوهگیلانغرب۸۹۲۵۹۰۲۱۸۱۰۰۱۱۱۹۳۶۷۸۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۶
۶۲عطیه بورقییزد۸۹۲۵۹۰۲۱۸۱۰۰۱۱۷۶۳۰۰۸۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۶
۶۳علی فخر آباد یرشت۸۹۲۵۹۰۲۱۸۱۰۰۱۶۰۲۰۰۰۰۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۶
۶۴علیرضا بزرگیخمین۸۹۲۵۹۰۲۱۸۱۰۰۱۶۳۷۶۰۳۸۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۶
۶۵غزل نباتیکرج۸۹۲۵۹۰۲۱۸۱۰۰۱۷۳۴۷۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۶
۶۶فاطمه آقاییدماوند۸۹۲۵۹۰۲۱۸۱۰۰۱۹۳۹۳۰۳۹۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۶
۶۷فاطمه سادات هاشمیاصفهان۸۹۲۵۹۰۲۱۸۱۰۰۱۸۸۵۶۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۶
۶۸فاطمه شیخیمینو دشت(گلستان)۸۹۲۵۹۰۲۱۸۱۰۰۱۱۰۲۹۰۴۹۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۶
۶۹فاطمه عظیمیاراک۸۹۲۵۹۰۲۱۸۱۰۰۱۶۲۰۱۰۰۳۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۶
۷۰فاطمه علیزادهشوط۸۹۲۵۹۰۲۱۸۱۰۰۱۱۹۵۱۵۸۷۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۶
۷۱فاطمه عماد یاصفهان۸۹۲۵۹۰۲۱۸۱۰۰۱۸۳۰۵۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۶
۷۲فائزه توکلیتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۸۱۰۰۲۰۸۳۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۶
۷۳فرانک سعیدیکرج۸۹۲۵۹۰۲۱۸۱۰۰۱۷۷۸۸۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۶
۷۴فرزانه رشیدیچمران-خوزستان۸۹۲۵۹۰۲۱۸۱۰۰۱۳۷۷۶۶۳۵۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۶
۷۵کیمیا اژدریتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۸۱۰۰۲۰۹۴۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۶
۷۶لاله رحیمیشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۱۸۱۰۰۱۴۳۶۷۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۶
۷۷لیلا ذوالفغاریبیجار۸۹۲۵۹۰۲۱۸۱۰۰۱۰۱۰۱۰۶۶۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۶
۷۸لیلا رسولیاهواز۸۹۲۵۹۰۲۱۸۱۰۰۱۳۴۶۱۰۰۰۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۶
۷۹لیلا عظیمیاندیشه۸۹۲۵۹۰۲۱۸۱۰۰۱۹۰۸۶۳۱۶۸۶۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۶
۸۰لیلدا شیخانتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۸۱۰۰۱۹۶۶۱۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۶
۸۱لییلی علیزادهسیاهکل۸۹۲۵۹۰۲۱۸۱۰۰۱۵۷۴۲۰۴۴۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۶
۸۲مائده زارعیبندرماهشهر۸۹۲۵۹۰۲۱۸۱۰۰۱۳۶۵۲۰۶۳۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۶
۸۳مائده منصوریکاشان۸۹۲۵۹۰۲۱۸۱۰۰۱۸۰۱۸۰۰۸۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۶
۸۴متینه پور استادپرند۸۹۲۵۹۰۲۱۸۱۰۰۱۹۴۸۳۳۷۶۱۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۶
۸۵محبوبه حاجی تباربهنمیر۸۹۲۵۹۰۲۱۸۱۰۰۱۲۵۶۹۴۷۴۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۶
۸۶محبوبه صالحیسیرجان۸۹۲۵۹۰۲۱۸۱۰۰۱۲۴۲۲۰۰۷۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۶
۸۷محبوبه یا حقاصفهان۸۹۲۵۹۰۲۱۸۱۰۰۱۸۶۳۵۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۶
۸۸محمد اسماعیلیزنجان۸۹۲۵۹۰۲۱۸۱۰۰۱۱۲۴۴۰۰۴۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۶
۸۹محمد تواناییخمینی شهر۸۹۲۵۹۰۲۱۸۱۰۰۱۷۹۷۳۰۰۸۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۶
۹۰محمد طوبیجیرفت۸۹۲۵۹۰۲۱۸۱۰۰۱۲۱۴۹۰۷۸۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۶
۹۱محمد میرنیکشهر۸۹۲۵۹۰۲۱۸۱۰۰۱۰۴۲۴۰۹۹۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۶
۹۲محمود مسعود یکاشان۸۹۲۵۹۰۲۱۸۱۰۰۱۸۱۲۹۰۰۸۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۶
۹۳مرجان بدیع زادههشتجین۸۹۲۵۹۰۲۱۸۱۰۰۱۳۲۰۰۵۶۸۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۶
۹۴مرجانه اصل فلاحتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۸۱۰۰۲۱۱۶۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۶
۹۵مرضیه اسماعیلیمشهد۸۹۲۵۹۰۲۱۸۱۰۰۱۵۳۹۵۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۶
۹۶مریم امیر یمرودشت۸۹۲۵۹۰۲۱۸۱۰۰۱۴۵۸۰۰۷۳۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۶
۹۷مریم سادات بابابیکتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۸۱۰۰۲۰۴۸۹۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۶
۹۸مریم سادات لامیریبوشهر۸۹۲۵۹۰۲۱۸۱۰۰۱۰۸۱۸۰۰۷۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۶
۹۹مریم نبی پورآمل۸۹۲۵۹۰۲۱۸۱۰۰۱۲۶۰۱۰۰۴۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۶
۱۰۰مزگان افشارهشتگرد۸۹۲۵۹۰۲۱۸۱۰۰۱۶۸۷۳۰۳۳۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۶
۱۰۱مژگان شفیعیکرج۸۹۲۵۹۰۲۱۸۱۰۰۱۷۵۶۷۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۶
۱۰۲مژگان کاظمیرامهرمز۸۹۲۵۹۰۲۱۸۱۰۰۱۳۳۵۲۰۶۳۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۶
۱۰۳معصومه عباسیانچالوس۸۹۲۵۹۰۲۱۸۱۰۰۱۲۸۷۶۰۴۶۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۶
۱۰۴معصومه عنایت یمشهد۸۹۲۵۹۰۲۱۸۱۰۰۱۵۶۲۵۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۶
۱۰۵ملیح مستشاریرشت۸۹۲۵۹۰۲۱۸۱۰۰۱۵۹۰۵۰۰۰۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۶
۱۰۶منصوره مارانیکرمان۸۹۲۵۹۰۲۱۸۱۰۰۱۲۲۸۱۰۰۷۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۶
۱۰۷مونا پولاد فرایزدشهر۸۹۲۵۹۰۲۱۸۱۰۰۱۲۷۴۹۴۶۴۱۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۶
۱۰۸مهسا اعتمادیاصفهان۸۹۲۵۹۰۲۱۸۱۰۰۱۸۷۴۶۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۶
۱۰۹مهشید جبر کشتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۸۱۰۰۲۰۲۶۹۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۶
۱۱۰میعاد شاد کامبوشهر۸۹۲۵۹۰۲۱۸۱۰۰۱۰۷۰۸۰۰۷۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۶
۱۱۱مینو رضوانبهارستان(اصفهان)۸۹۲۵۹۰۲۱۸۱۰۰۱۷۸۹۰۸۱۴۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۶
۱۱۲ندا ارژنگیتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۸۱۰۰۲۰۳۷۹۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۶
۱۱۳نوشین رنجبرانهمدان۸۹۲۵۹۰۲۱۸۱۰۰۱۰۲۵۰۰۰۶۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۶
۱۱۴نیایش عباسیشهریار۸۹۲۵۹۰۲۱۸۱۰۰۱۹۱۱۲۰۳۳۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۶
۱۱۵نیلوفر خسروانیالیگودرز۸۹۲۵۹۰۲۱۸۱۰۰۱۰۶۷۶۰۶۸۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۶
۱۱۶وجیحه سجادیاصفهان۸۹۲۵۹۰۲۱۸۱۰۰۱۸۵۲۵۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۶
۱۱۷ونوس مرادیتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۸۱۰۰۲۱۰۵۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۶
۱۱۸هادی اردلانمشهد۸۹۲۵۹۰۲۱۸۱۰۰۱۵۴۰۵۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۶
۱۱۹یاسین رستگارانقم۸۹۲۵۹۰۲۱۸۱۰۰۱۶۷۴۲۰۰۳۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۶
۱۲۰یگانه صباحیتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۸۱۰۰۲۰۶۱۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۶