دسته‌بندی نشده

ارسالی های سفارشات ۲۲ تا ۲۴ اردیبهشت

ردیفنام گیرندهمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱ابراهیم زاده۹۱۰۳۵تبریز۲۰۱۲۸۰۱۰۵۶۰۰۷۴۸۹۰۰۰۰۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۲/۲۵
۲ابراهیم نژاد۹۱۰۲۶اهر۲۰۱۲۸۰۱۰۵۶۰۰۶۹۵۲۲۰۵۴۵۱۱۹۱۴۰۱/۰۲/۲۵
۳ابراهیمی۹۱۱۰۳کوهبنان۲۰۱۲۸۰۱۰۵۶۰۰۷۳۲۳۲۰۷۷۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۲/۲۵
۴احمدی۹۱۰۱۵شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۱۰۵۶۰۰۷۴۹۹۷۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۲/۲۵
۵ازاد۹۱۰۱۸لار۲۰۱۲۸۰۱۰۵۶۰۰۷۲۰۰۵۰۷۴۳۱۱۱۱۴۰۱/۰۲/۲۵
۶اقایی۹۱۱۰۸همدان۲۰۱۲۸۰۱۰۵۶۰۰۷۰۶۲۵۰۰۶۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۲/۲۵
۷اکبری۹۱۰۹۷تهران۲۰۱۲۸۰۱۰۵۶۰۰۷۲۶۵۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۲/۲۵
۸امانپور۹۱۲۹۶محمودآباد-مازندران۲۰۱۲۸۰۱۰۵۶۰۰۷۰۲۹۵۰۴۶۳۱۱۱۱۴۰۱/۰۲/۲۵
۹امانی۹۱۹۷۰آشخانه۲۰۱۲۸۰۱۰۵۶۰۰۷۰۴۱۰۰۹۴۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۲/۲۵
۱۰بابایی۹۱۰۷۷تهران۲۰۱۲۸۰۱۰۵۶۰۰۷۰۷۳۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۲/۲۵
۱۱بازیاری۹۱۰۹۹بندرعباس۲۰۱۲۸۰۱۰۵۶۰۰۷۴۶۷۵۰۰۷۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۲/۲۵
۱۲برزکی۹۱۱۰۴کاشان۲۰۱۲۸۰۱۰۵۶۰۰۷۳۷۷۰۰۰۸۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۲/۲۵
۱۳برمکی۹۱۰۴۱تهران۲۰۱۲۸۰۱۰۵۶۰۰۷۱۰۹۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۲/۲۵
۱۴بزاززاده۹۱۰۹۰اصفهان۲۰۱۲۸۰۱۰۵۶۰۰۷۱۷۴۵۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۲/۲۵
۱۵بسطام خانی۹۱۱۱۱قم۲۰۱۲۸۰۱۰۵۶۰۰۶۹۹۵۲۰۰۳۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۲/۲۵
۱۶بصاتدار۹۱۲۹۵بندرانزلی۲۰۱۲۸۰۱۰۵۶۰۰۷۰۰۸۰۰۰۴۳۱۱۱۱۴۰۱/۰۲/۲۵
۱۷بعقوب زاده۹۱۲۸۰تهران۲۰۱۲۸۰۱۰۵۶۰۰۷۶۴۸۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۲/۲۵
۱۸بهبهانی۹۱۲۸۶شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۱۰۵۶۰۰۷۵۴۷۲۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۲/۲۵
۱۹بهجتی۹۱۰۳۱اردکان-یزد۲۰۱۲۸۰۱۰۵۶۰۰۷۰۸۴۰۰۸۹۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۲/۲۵
۲۰بهراد۹۱۰۹۵رشت۲۰۱۲۸۰۱۰۵۶۰۰۷۴۱۳۷۰۰۰۴۱۱۱۱۴۰۱/۰۲/۲۵
۲۱بیگی۹۱۲۹۷تهران۲۰۱۲۸۰۱۰۵۶۰۰۷۵۱۵۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۲/۲۵
۲۲پویان مهر۹۱۱۱۸شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۱۰۵۶۰۰۷۶۷۰۷۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۲/۲۵
۲۳تاجیانی۹۱۱۲۱مشهد۲۰۱۲۸۰۱۰۵۶۰۰۷۵۹۱۰۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۲/۲۵
۲۴توحیدی۹۱۱۰۷همدان۲۰۱۲۸۰۱۰۵۶۰۰۷۰۱۸۷۰۰۶۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۲/۲۵
۲۵تولایی۸۸۸۷۶تهران۲۰۱۲۸۰۱۰۵۶۰۰۷۰۹۴۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۲/۲۵
۲۶ثمن۹۱۱۰۶همدان۲۰۱۲۸۰۱۰۵۶۰۰۷۰۵۱۷۰۰۶۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۲/۲۵
۲۷جعفرزاده۹۱۳۰۵برازجان۲۰۱۲۸۰۱۰۵۶۰۰۷۶۳۷۷۰۷۵۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۲/۲۵
۲۸حاتم وند۹۱۲۷۸خرم آباد-لرستان۲۰۱۲۸۰۱۰۵۶۰۰۷۵۵۸۰۰۰۶۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۲/۲۵
۲۹حاجبی۹۱۰۷۶بوشهر۲۰۱۲۸۰۱۰۵۶۰۰۷۴۲۴۵۰۰۷۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۲/۲۵
۳۰حسین بیکی۹۱۱۱۵تنکابن۲۰۱۲۸۰۱۰۵۶۰۰۷۷۲۸۲۰۴۶۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۲/۲۵
۳۱حسینی۹۱۰۷۹نور۲۰۱۲۸۰۱۰۵۶۰۰۷۱۴۲۲۰۴۶۴۱۱۱۱۴۰۱/۰۲/۲۵
۳۲حقیقی۹۱۰۲۷اصفهان۲۰۱۲۸۰۱۰۵۶۰۰۷۲۴۳۵۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۲/۲۵
۳۳خانزاده۹۱۰۳۶ارومیه۲۰۱۲۸۰۱۰۵۶۰۰۷۲۹۷۲۰۰۵۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۲/۲۵
۳۴خانمحمدی۹۱۰۸۶تهران۲۰۱۲۸۰۱۰۵۶۰۰۷۲۸۶۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۲/۲۵
۳۵خلردی۹۱۰۷۸ساری۲۰۱۲۸۰۱۰۵۶۰۰۷۱۶۳۷۰۰۴۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۲/۲۵
۳۶داودی۹۱۰۸۲تهران۲۰۱۲۸۰۱۰۵۶۰۰۷۲۱۱۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۲/۲۵
۳۷دهرویه۹۱۱۲۳سمنان۲۰۱۲۸۰۱۰۵۶۰۰۷۷۷۲۰۰۰۳۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۲/۲۵
۳۸راجی۹۱۳۰۸لاهیجان-گیلان۲۰۱۲۸۰۱۰۵۶۰۰۷۷۳۹۰۰۰۴۴۱۱۱۱۴۰۱/۰۲/۲۵
۳۹راد۹۱۰۹۲نقده۲۰۱۲۸۰۱۰۵۶۰۰۷۲۳۲۷۰۵۷۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۲/۲۵
۴۰رضایی۹۰۹۷۶تهران۲۰۱۲۸۰۱۰۵۶۰۰۷۱۱۰۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۲/۲۵
۴۱رضی۹۱۱۱۴ساری۲۰۱۲۸۰۱۰۵۶۰۰۷۶۱۶۲۰۰۴۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۲/۲۵
۴۲رنجبر۹۱۳۰۲یزد۲۰۱۲۸۰۱۰۵۶۰۰۷۵۸۰۲۰۰۸۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۲/۲۵
۴۳ریاضی۹۰۹۷۸تهران۲۰۱۲۸۰۱۰۵۶۰۰۷۴۴۶۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۲/۲۵
۴۴زینلی۹۱۱۱۰بافق۲۰۱۲۸۰۱۰۵۶۰۰۷۳۴۴۷۰۸۹۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۲/۲۵
۴۵سامعی۹۰۲۷۴تهران۲۰۱۲۸۰۱۰۵۶۰۰۷۷۱۷۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۲/۲۵
۴۶ستاری۹۱۰۸۳ری۲۰۱۲۸۰۱۰۵۶۰۰۷۳۶۶۲۰۱۸۱۳۱۱۱۴۰۱/۰۲/۲۵
۴۷سروریان۹۱۰۱۴قم۲۰۱۲۸۰۱۰۵۶۰۰۶۹۶۳۰۰۰۳۷۱۱۹۱۴۰۱/۰۲/۲۵
۴۸سمانه محمدیتبریز۲۰۱۲۸۰۱۰۵۶۰۰۷۷۰۶۷۰۰۰۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۲/۲۵
۴۹سوری۹۱۲۹۳کرمانشاه۲۰۱۲۸۰۱۰۵۶۰۰۷۵۳۶۵۰۰۶۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۲/۲۵
۵۰سیدحسینی۹۱۰۲۸چابهار۲۰۱۲۸۰۱۰۵۶۰۰۷۳۳۴۰۰۹۹۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۲/۲۵
۵۱شجاعی۹۱۰۲۳تهران۲۰۱۲۸۰۱۰۵۶۰۰۶۹۴۱۵۰۰۰۰۱۱۹۱۴۰۱/۰۲/۲۵
۵۲شریفی۹۱۲۸۱تهران۲۰۱۲۸۰۱۰۵۶۰۰۷۷۴۹۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۲/۲۵
۵۳شکیبا۹۱۰۱۳رفسنجان۲۰۱۲۸۰۱۰۵۶۰۰۷۳۹۸۵۰۰۷۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۲/۲۵
۵۴صالحی۹۱۰۷۵نجف آباد۲۰۱۲۸۰۱۰۵۶۰۰۷۱۳۱۵۰۰۸۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۲/۲۵
۵۵صرامی۹۱۰۸۰سپاهان شهر(اصفهان)۲۰۱۲۸۰۱۰۵۶۰۰۷۰۳۰۲۸۱۷۹۹۱۱۱۴۰۱/۰۲/۲۵
۵۶طاهری۹۱۰۸۹خرم آباد-لرستان۲۰۱۲۸۰۱۰۵۶۰۰۷۳۵۵۵۰۰۶۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۲/۲۵
۵۷طبایی۹۱۰۰۸نیشابور۲۰۱۲۸۰۱۰۵۶۰۰۷۱۸۵۲۰۰۹۳۱۱۱۱۴۰۱/۰۲/۲۵
۵۸عربلو۹۱۰۲۰نصیرآباد(تهران)۲۰۱۲۸۰۱۰۵۶۰۰۷۱۲۰۷۳۷۵۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۲/۲۵
۵۹عرفانی۹۱۰۸۴شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۱۰۵۶۰۰۷۵۶۸۷۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۲/۲۵
۶۰عسکری۹۱۱۲۴رشت۲۰۱۲۸۰۱۰۵۶۰۰۷۶۹۲۲۰۰۰۴۱۱۱۱۴۰۱/۰۲/۲۵
۶۱غفاری۹۱۱۰۱ساری۲۰۱۲۸۰۱۰۵۶۰۰۷۲۵۴۲۰۰۴۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۲/۲۵
۶۲فارسی۹۱۰۳۴شاهین شهر۲۰۱۲۸۰۱۰۵۶۰۰۷۲۷۵۷۰۰۸۳۱۱۱۱۴۰۱/۰۲/۲۵
۶۳فیضی۹۱۱۰۰صباشهر۲۰۱۲۸۰۱۰۵۶۰۰۷۱۹۶۰۳۳۵۶۰۱۱۱۴۰۱/۰۲/۲۵
۶۴قدرتی۹۱۱۲۰اصفهان۲۰۱۲۸۰۱۰۵۶۰۰۷۶۶۰۰۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۲/۲۵
۶۵قلیزاده۹۱۱۱۳تهران۲۰۱۲۸۰۱۰۵۶۰۰۷۷۶۱۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۲/۲۵
۶۶قنبردوست۹۱۱۱۷بهبهان۲۰۱۲۸۰۱۰۵۶۰۰۷۶۲۷۰۰۶۳۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۲/۲۵
۶۷کارگرمیبد۲۰۱۲۸۰۱۰۵۶۰۰۷۴۵۶۷۰۸۹۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۲/۲۵
۶۸کریمی۹۱۰۰۹مشهد۲۰۱۲۸۰۱۰۵۶۰۰۷۱۵۳۰۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۲/۲۵
۶۹کشتسانی۹۱۲۷۷اصفهان۲۰۱۲۸۰۱۰۵۶۰۰۷۵۲۵۷۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۲/۲۵
۷۰کهنسال۹۱۰۱۶بوشهر۲۰۱۲۸۰۱۰۵۶۰۰۷۳۸۷۷۰۰۷۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۲/۲۵
۷۱محمدی مهر۹۱۰۲۵بندرماهشهر۲۰۱۲۸۰۱۰۵۶۰۰۷۵۰۴۲۰۶۳۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۲/۲۵
۷۲محمدی۹۱۰۸۵قم۲۰۱۲۸۰۱۰۵۶۰۰۷۴۳۵۲۰۰۳۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۲/۲۵
۷۳محمدی۹۱۳۰۶خمارلو۲۰۱۲۸۰۱۰۵۶۰۰۶۹۸۴۵۵۴۶۴۱۱۱۱۴۰۱/۰۲/۲۵
۷۴محمودابادی۹۰۹۷۵سیرجان۲۰۱۲۸۰۱۰۵۶۰۰۷۴۰۳۰۰۰۷۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۲/۲۵
۷۵محمودجانلو۹۰۹۷۲گرگان۲۰۱۲۸۰۱۰۵۶۰۰۷۴۷۸۲۰۰۴۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۲/۲۵
۷۶مظلوم۹۱۲۸۵آمل۲۰۱۲۸۰۱۰۵۶۰۰۷۵۷۹۵۰۰۴۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۲/۲۵
۷۷معصومی۹۱۰۹۶نهاوند۲۰۱۲۸۰۱۰۵۶۰۰۷۳۱۲۵۰۶۵۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۲/۲۵
۷۸ملکی۹۱۱۲۵اردستان۲۰۱۲۸۰۱۰۵۶۰۰۷۶۸۱۵۰۸۳۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۲/۲۵
۷۹نصیری۹۱۳۰۱گویم۲۰۱۲۸۰۱۰۵۶۰۰۷۶۵۹۲۷۳۴۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۲/۲۵
۸۰نگارنده۹۱۰۳۸رشت۲۰۱۲۸۰۱۰۵۶۰۰۷۳۰۱۷۰۰۰۴۱۱۱۱۴۰۱/۰۲/۲۵
۸۱نوری ازاد۹۱۰۴۰تهران۲۰۱۲۸۰۱۰۵۶۰۰۶۹۳۰۷۰۰۰۰۱۱۹۱۴۰۱/۰۲/۲۵
۸۲وزیری۹۱۳۰۰تهران۲۰۱۲۸۰۱۰۵۶۰۰۷۶۰۵۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۲/۲۵
۸۳وهابی۹۱۲۸۸تهران۲۰۱۲۸۰۱۰۵۶۰۰۷۷۵۰۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۲/۲۵
۸۴یوسفی۹۱۰۹۱تبریز۲۰۱۲۸۰۱۰۵۶۰۰۷۲۲۲۰۰۰۰۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۲/۲۵