دسته‌بندی نشده

ارسالی های سفارشات ۲۲ اسفند

ردیفنام گمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱۹۱۲۶۶۴۳۸۷۷قدس۲۰۱۲۸۰۰۳۵۹۰۱۶۲۲۹۲۰۳۷۵۱۱۱۱۴۰۰/۱۲/۲۳
۲ابراهیمی۸۳۴۲۸بوشهر۲۰۱۲۸۰۰۳۵۹۰۱۶۳۱۹۷۰۰۷۵۱۱۱۱۴۰۰/۱۲/۲۳
۳احسانجو۸۳۴۰۲نجف آباد۲۰۱۲۸۰۰۳۵۹۰۱۶۴۴۳۲۰۰۸۵۱۱۱۱۴۰۰/۱۲/۲۳
۴احمدی۸۳۳۸۶تهران۲۰۱۲۸۰۰۳۵۹۰۱۶۵۰۱۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۱۲/۲۳
۵اخترکاوان۸۳۴۱۱هیچرود۲۰۱۲۸۰۰۳۵۹۰۱۶۴۹۷۰۴۶۶۳۱۱۱۱۴۰۰/۱۲/۲۳
۶اذرائین۸۳۴۱۰مشهد۲۰۱۲۸۰۰۳۵۹۰۱۶۱۵۰۲۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۰/۱۲/۲۳
۷اشوری۷۹۸۶۶اصفهان۲۰۱۲۸۰۰۳۵۹۰۱۵۸۷۹۷۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۰/۱۲/۲۳
۸اصغرنژاد۸۳۲۲۹تبریز۲۰۱۲۸۰۰۳۵۹۰۱۵۹۶۰۲۰۰۰۵۱۱۱۱۴۰۰/۱۲/۲۳
۹اصفی۸۳۳۸۸سمیرم۲۰۱۲۸۰۰۳۵۹۰۱۶۱۱۷۲۰۸۶۶۱۱۱۱۴۰۰/۱۲/۲۳
۱۰امامی فر۸۳۲۸۰کرج۲۰۱۲۸۰۰۳۵۹۰۱۶۰۴۸۲۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۰/۱۲/۲۳
۱۱امینی۸۳۲۳۸بوشهر۲۰۱۲۸۰۰۳۵۹۰۱۵۹۵۹۵۰۰۷۵۱۱۱۱۴۰۰/۱۲/۲۳
۱۲بکرانی۸۳۴۳۷تهران۲۰۱۲۸۰۰۳۵۹۰۱۶۲۰۷۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۱۲/۲۳
۱۳بناکار۸۳۴۱۹شهرجدیدصدرا۲۰۱۲۸۰۰۳۵۹۰۱۶۴۸۶۲۷۱۹۹۱۱۱۱۴۰۰/۱۲/۲۳
۱۴بهشتی۸۳۳۹۸تهران۲۰۱۲۸۰۰۳۵۹۰۱۵۷۸۹۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۱۲/۲۳
۱۵پرنقوشی۸۳۴۳۶تبریز۲۰۱۲۸۰۰۳۵۹۰۱۵۸۰۴۵۰۰۰۵۱۱۱۱۴۰۰/۱۲/۲۳
۱۶توکلی۷۸۱۳۸تهران۲۰۱۲۸۰۰۳۵۹۰۱۶۲۱۸۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۱۲/۲۳
۱۷جاذبی زاده۸۳۲۸۳شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۰۳۵۹۰۱۶۳۴۲۰۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۰/۱۲/۲۳
۱۸جاوید۸۳۲۶۵تهران۲۰۱۲۸۰۰۳۵۹۰۱۶۰۰۵۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۱۲/۲۳
۱۹جمالی۸۳۲۳۱اصفهان۲۰۱۲۸۰۰۳۵۹۰۱۶۲۶۲۲۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۰/۱۲/۲۳
۲۰جوادی۸۳۲۳۹اصفهان۲۰۱۲۸۰۰۳۵۹۰۱۶۱۴۹۵۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۰/۱۲/۲۳
۲۱چشمه۸۳۲۲۴تهران۲۰۱۲۸۰۰۳۵۹۰۱۶۴۰۰۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۱۲/۲۳
۲۲حق وردی۸۳۲۴۱ابریشم۲۰۱۲۸۰۰۳۵۹۰۱۵۸۱۵۲۸۱۷۸۹۱۱۱۴۰۰/۱۲/۲۳
۲۳خادمی۸۳۲۶۶لاهیجان-گیلان۲۰۱۲۸۰۰۳۵۹۰۱۶۰۶۹۷۰۰۴۴۱۱۱۱۴۰۰/۱۲/۲۳
۲۴خدابنده۸۳۴۰۱تهران۲۰۱۲۸۰۰۳۵۹۰۱۶۳۶۳۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۱۲/۲۳
۲۵خیامی۷۸۱۴۷مراغه-آذربایجان شرقی۲۰۱۲۸۰۰۳۵۹۰۱۶۲۹۴۵۰۰۵۵۱۱۱۱۴۰۰/۱۲/۲۳
۲۶خیرابادیتهران۲۰۱۲۸۰۰۳۵۹۰۱۶۱۹۳۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۱۲/۲۳
۲۷داداش۶۵۸۱۴اصفهان۲۰۱۲۸۰۰۳۵۹۰۱۶۵۱۲۲۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۰/۱۲/۲۳
۲۸دلفانی۸۳۲۷۹اصفهان۲۰۱۲۸۰۰۳۵۹۰۱۵۹۸۱۷۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۰/۱۲/۲۳
۲۹دهقان۷۸۴۵۰اصفهان۲۰۱۲۸۰۰۳۵۹۰۱۶۲۵۱۵۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۰/۱۲/۲۳
۳۰دهقانی۸۳۲۸۶بوشهر۲۰۱۲۸۰۰۳۵۹۰۱۶۴۷۵۵۰۰۷۵۱۱۱۱۴۰۰/۱۲/۲۳
۳۱دیده ور۸۳۴۳۳مشهد۲۰۱۲۸۰۰۳۵۹۰۱۶۰۵۹۰۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۰/۱۲/۲۳
۳۲رحیمی۸۳۴۲۷فردیس۲۰۱۲۸۰۰۳۵۹۰۱۶۳۷۴۲۳۱۶۵۶۱۱۱۴۰۰/۱۲/۲۳
۳۳رسولی۸۳۳۷۰ملایر۲۰۱۲۸۰۰۳۵۹۰۱۵۹۲۷۲۰۶۵۷۱۱۱۱۴۰۰/۱۲/۲۳
۳۴رنجبر۸۳۲۲۸رویان-مازندران۲۰۱۲۸۰۰۳۵۹۰۱۶۱۸۲۵۴۶۵۶۱۱۱۱۴۰۰/۱۲/۲۳
۳۵روحانی۸۳۲۴۲بجنورد۲۰۱۲۸۰۰۳۵۹۰۱۵۹۱۶۵۰۰۹۴۱۱۱۱۴۰۰/۱۲/۲۳
۳۶روشن شاه۸۳۲۲۷شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۰۳۵۹۰۱۶۰۸۱۲۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۰/۱۲/۲۳
۳۷سرپرست۸۳۲۸۴رودسر۲۰۱۲۸۰۰۳۵۹۰۱۶۳۹۵۷۰۴۴۸۱۱۱۱۴۰۰/۱۲/۲۳
۳۸سرورالدین۸۳۲۳۴تبریز۲۰۱۲۸۰۰۳۵۹۰۱۶۲۷۳۰۰۰۰۵۱۱۱۱۴۰۰/۱۲/۲۳
۳۹سلطان مرادی۸۳۴۰۰انار۲۰۱۲۸۰۰۳۵۹۰۱۶۱۶۱۰۰۷۷۴۱۱۱۱۴۰۰/۱۲/۲۳
۴۰شاپوری۸۳۳۸۷تهران۲۰۱۲۸۰۰۳۵۹۰۱۶۰۳۷۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۱۲/۲۳
۴۱شاکر۸۳۴۱۸اردکان-یزد۲۰۱۲۸۰۰۳۵۹۰۱۶۴۶۴۷۰۸۹۵۱۱۱۱۴۰۰/۱۲/۲۳
۴۲شرافت۸۳۲۳۲دهدشت۲۰۱۲۸۰۰۳۵۹۰۱۶۲۴۰۷۰۷۵۷۱۱۱۱۴۰۰/۱۲/۲۳
۴۳شیروانی۸۳۲۳۰مبارکه-اصفهان۲۰۱۲۸۰۰۳۵۹۰۱۶۰۱۶۰۰۸۴۸۱۱۱۱۴۰۰/۱۲/۲۳
۴۴صابری منش۸۳۳۹۹اندیمشک۲۰۱۲۸۰۰۳۵۹۰۱۶۴۱۱۰۰۶۴۸۱۱۱۱۴۰۰/۱۲/۲۳
۴۵صدیقی۸۳۴۳۲شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۰۳۵۹۰۱۵۹۹۲۵۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۰/۱۲/۲۳
۴۶صفا۸۳۳۱۳مشهد۲۰۱۲۸۰۰۳۵۹۰۱۶۳۵۲۷۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۰/۱۲/۲۳
۴۷صندل نیا۸۲۸۲۸تهران۲۰۱۲۸۰۰۳۵۹۰۱۶۲۳۰۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۱۲/۲۳
۴۸صنگورنژاد۸۳۳۹۶آبادان۲۰۱۲۸۰۰۳۵۹۰۱۵۸۵۸۲۰۰۶۳۱۱۱۱۴۰۰/۱۲/۲۳
۴۹عجم۸۳۴۲۰مشهد۲۰۱۲۸۰۰۳۵۹۰۱۵۹۴۸۷۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۰/۱۲/۲۳
۵۰عسکری۸۳۲۲۶اصفهان۲۰۱۲۸۰۰۳۵۹۰۱۶۱۲۸۰۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۰/۱۲/۲۳
۵۱فرج پور۸۳۴۲۳سلمانشهر۲۰۱۲۸۰۰۳۵۹۰۱۵۹۳۸۰۰۴۶۷۱۱۱۱۴۰۰/۱۲/۲۳
۵۲فلاح۸۳۴۰۳اردکان-فارس۲۰۱۲۸۰۰۳۵۹۰۱۶۳۳۱۲۰۷۳۶۱۱۱۱۴۰۰/۱۲/۲۳
۵۳فلاحی۸۳۳۹۰مریوان۲۰۱۲۸۰۰۳۵۹۰۱۵۹۷۱۰۰۶۶۷۱۱۱۱۴۰۰/۱۲/۲۳
۵۴قربانی۸۳۴۲۶ورامین۲۰۱۲۸۰۰۳۵۹۰۱۶۳۰۹۰۰۳۳۷۱۱۱۱۴۰۰/۱۲/۲۳
۵۵قربانی۸۳۴۳۱آمل۲۰۱۲۸۰۰۳۵۹۰۱۶۱۳۸۷۰۰۴۶۱۱۱۱۴۰۰/۱۲/۲۳
۵۶قورناوی۷۸۷۸۴خرمشهر۲۰۱۲۸۰۰۳۵۹۰۱۶۰۹۲۰۰۰۶۴۱۱۱۱۴۰۰/۱۲/۲۳
۵۷کرد۸۳۴۲۹بندرماهشهر۲۰۱۲۸۰۰۳۵۹۰۱۶۱۰۶۵۰۶۳۵۱۱۱۱۴۰۰/۱۲/۲۳
۵۸کریمی۸۳۴۱۵اردبیل۲۰۱۲۸۰۰۳۵۹۰۱۵۹۰۵۷۰۰۵۶۱۱۱۱۴۰۰/۱۲/۲۳
۵۹کنشلو۸۳۳۹۲تهران۲۰۱۲۸۰۰۳۵۹۰۱۵۸۶۹۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۱۲/۲۳
۶۰کوچکی۸۳۴۲۲کرج۲۰۱۲۸۰۰۳۵۹۰۱۶۴۵۴۰۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۰/۱۲/۲۳
۶۱گل شکوه۸۳۳۸۹دزفول۲۰۱۲۸۰۰۳۵۹۰۱۵۸۸۰۵۰۶۴۶۱۱۱۱۴۰۰/۱۲/۲۳
۶۲متین۸۳۲۸۱نهاوند۲۰۱۲۸۰۰۳۵۹۰۱۵۸۳۶۷۰۶۵۹۱۱۱۱۴۰۰/۱۲/۲۳
۶۳محسنی۸۳۴۱۷تهران۲۰۱۲۸۰۰۳۵۹۰۱۶۳۲۰۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۱۲/۲۳
۶۴محمدی۸۳۲۷۸شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۰۳۵۹۰۱۶۲۸۳۷۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۰/۱۲/۲۳
۶۵محمدی۸۳۳۹۳شهر کرد۲۰۱۲۸۰۰۳۵۹۰۱۶۳۸۵۰۰۰۸۸۱۱۱۱۴۰۰/۱۲/۲۳
۶۶مدنی۸۳۴۰۶بجستان۲۰۱۲۸۰۰۳۵۹۰۱۶۴۳۲۵۹۶۹۸۱۱۱۱۴۰۰/۱۲/۲۳
۶۷مطلبی۸۳۴۰۵تهران۲۰۱۲۸۰۰۳۵۹۰۱۵۷۹۰۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۱۲/۲۳
۶۸مظفری۸۳۲۳۷هادیشهر۲۰۱۲۸۰۰۳۵۹۰۱۶۰۷۰۵۰۵۴۳۱۱۱۱۴۰۰/۱۲/۲۳
۶۹معاشری۸۳۲۲۵مشهد۲۰۱۲۸۰۰۳۵۹۰۱۵۸۲۶۰۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۰/۱۲/۲۳
۷۰ناصری۸۳۴۰۷بندرجاسک۲۰۱۲۸۰۰۳۵۹۰۱۶۱۷۱۷۷۹۷۹۱۱۱۱۴۰۰/۱۲/۲۳
۷۱نجفی۸۳۴۲۴خشکبیجار۲۰۱۲۸۰۰۳۵۹۰۱۶۴۲۱۷۴۳۳۹۱۱۱۱۴۰۰/۱۲/۲۳
۷۲همتیکرمانشاه۲۰۱۲۸۰۰۳۵۹۰۱۵۸۹۱۲۰۰۶۷۱۱۱۱۴۰۰/۱۲/۲۳
۷۳یعقوبی۸۳۳۹۵رشت۲۰۱۲۸۰۰۳۵۹۰۱۶۰۲۶۷۰۰۰۴۱۱۱۱۴۰۰/۱۲/۲۳
۷۴یوسفی۸۳۴۰۴سراوان-سیستان و بلوچستان۲۰۱۲۸۰۰۳۵۹۰۱۵۸۴۷۵۰۹۹۵۱۱۱۱۴۰۰/۱۲/۲۳