دسته‌بندی نشده

ارسالی های سفارشات ۲۲ اسفند

ردیفنام گیرندهمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱المیرا انصاریلاهیجان۸۹۲۵۹۰۲۳۵۹۰۰۱۱۷۲۲۰۰۴۴۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۲۳
۲آرینا گوشهپردیس۸۹۲۵۹۰۲۳۵۹۰۰۱۳۹۷۱۱۶۵۸۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۲۳
۳آمنه بهمن یاریشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۳۵۹۰۰۱۱۸۳۵۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۲۳
۴پروانه ضاییکرمانشاه۸۹۲۵۹۰۲۳۵۹۰۰۱۰۷۵۹۰۰۶۷۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۲۳
۵پریا رضاییانمشکین دشت۸۹۲۵۹۰۲۳۵۹۰۰۱۱۱۷۶۳۱۷۷۶۱۱۱۴۰۲/۱۲/۲۳
۶پریسا مهرزادتهران۸۹۲۵۹۰۲۳۵۹۰۰۱۲۸۷۱۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۲۳
۷حنا حمیدیتهران۸۹۲۵۹۰۲۳۵۹۰۰۱۳۵۴۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۲۳
۸داریوش ایزدینور۸۹۲۵۹۰۲۳۵۹۰۰۱۰۶۵۹۰۴۶۴۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۲۳
۹رابعه اشرف زادهشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۳۵۹۰۰۱۱۹۴۶۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۲۳
۱۰راضیه علیزادهرشت۸۹۲۵۹۰۲۳۵۹۰۰۱۱۴۶۴۰۰۰۴۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۲۳
۱۱راهب فیصلیتهران۸۹۲۵۹۰۲۳۵۹۰۰۱۳۰۹۶۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۲۳
۱۲رقیه غلامیبجنورد۸۹۲۵۹۰۲۳۵۹۰۰۱۰۲۹۸۰۰۹۴۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۲۳
۱۳ریحانه حدادتهران۸۹۲۵۹۰۲۳۵۹۰۰۱۳۶۵۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۲۳
۱۴زهرا اسماعیلیکاشان۸۹۲۵۹۰۲۳۵۹۰۰۱۲۱۲۵۰۰۸۷۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۲۳
۱۵زهرا رضاییخاوران۸۹۲۵۹۰۲۳۵۹۰۰۱۲۰۵۲۷۴۵۴۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۲۳
۱۶زهرا نجارمشهد۸۹۲۵۹۰۲۳۵۹۰۰۱۰۹۵۹۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۲۳
۱۷سعید محمدیاراک۸۹۲۵۹۰۲۳۵۹۰۰۱۰۳۰۸۰۰۳۸۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۲۳
۱۸سکینه خیر خواهلاهیجان۸۹۲۵۹۰۲۳۵۹۰۰۱۱۶۱۲۰۰۴۴۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۲۳
۱۹سمیرا نصریتهران۸۹۲۵۹۰۲۳۵۹۰۰۱۲۵۴۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۲۳
۲۰سمیه نبی زادهتهران۸۹۲۵۹۰۲۳۵۹۰۰۱۳۳۲۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۲۳
۲۱سهیلا کاظمیتبریز۸۹۲۵۹۰۲۳۵۹۰۰۰۹۹۶۹۰۰۰۵۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۲۳
۲۲شیما پایندهمشهد۸۹۲۵۹۰۲۳۵۹۰۰۱۱۰۷۴۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۲۳
۲۳شیما شکریکرمانشاه۸۹۲۵۹۰۲۳۵۹۰۰۱۰۸۶۹۰۰۶۷۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۲۳
۲۴صبا حتم هانیتهران۸۹۲۵۹۰۲۳۵۹۰۰۱۳۸۷۸۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۲۳
۲۵عارفه نقش بندرفسنجان۸۹۲۵۹۰۲۳۵۹۰۰۰۹۶۰۷۰۰۷۷۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۲۳
۲۶غزال ملا نظرتهران۸۹۲۵۹۰۲۳۵۹۰۰۱۳۲۱۶۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۲۳
۲۷فاطمه حسینی پورتهران۸۹۲۵۹۰۲۳۵۹۰۰۱۲۹۸۱۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۲۳
۲۸فاطمه سراجری۸۹۲۵۹۰۲۳۵۹۰۰۱۴۰۹۱۰۱۸۱۳۱۱۱۴۰۲/۱۲/۲۳
۲۹فائزه شهابیآمل۸۹۲۵۹۰۲۳۵۹۰۰۱۰۵۱۵۰۰۴۶۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۲۳
۳۰محسن اخوتشهر کرد۸۹۲۵۹۰۲۳۵۹۰۰۰۹۴۰۳۰۰۸۸۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۲۳
۳۱محمد ابوالمحمدیسنندج۸۹۲۵۹۰۲۳۵۹۰۰۰۹۷۰۰۰۰۶۶۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۲۳
۳۲محمد یونسیبهار۸۹۲۵۹۰۲۳۵۹۰۰۰۹۵۰۳۰۶۵۳۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۲۳
۳۳مرضیه شکوفه دوستارومیه۸۹۲۵۹۰۲۳۵۹۰۰۰۹۸۱۴۰۰۵۷۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۲۳
۳۴مریم ندیمهمدان۸۹۲۵۹۰۲۳۵۹۰۰۱۰۰۶۷۰۰۶۵۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۲۳
۳۵مسعود موسی زادهشلمان۸۹۲۵۹۰۲۳۵۹۰۰۱۱۵۰۰۴۴۷۵۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۲۳
۳۶معصومه جمشیدیکرج۸۹۲۵۹۰۲۳۵۹۰۰۱۱۳۴۴۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۲۳
۳۷معصومه نوریکرج۸۹۲۵۹۰۲۳۵۹۰۰۱۱۲۳۳۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۲۳
۳۸ملیحه چرا عامریتهران۸۹۲۵۹۰۲۳۵۹۰۰۱۲۶۵۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۲۳
۳۹میترا صادقیتهران۸۹۲۵۹۰۲۳۵۹۰۰۱۳۷۶۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۲۳
۴۰مینا باقریتهران۸۹۲۵۹۰۲۳۵۹۰۰۱۲۷۶۱۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۲۳
۴۱ندا صیفیاصفهان۸۹۲۵۹۰۲۳۵۹۰۰۱۲۳۰۱۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۲۳
۴۲ندا عابدینیاصفهان۸۹۲۵۹۰۲۳۵۹۰۰۱۲۲۹۱۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۲۳
۴۳نسرین یوسفیانآران و بیدگل۸۹۲۵۹۰۲۳۵۹۰۰۱۲۴۰۰۰۸۷۴۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۲۳
۴۴نگین دشتستانیبندرماهشهر۸۹۲۵۹۰۲۳۵۹۰۰۱۰۱۱۸۰۶۳۵۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۲۳
۴۵نوشین قضنویتهران۸۹۲۵۹۰۲۳۵۹۰۰۱۳۴۳۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۲۳
۴۶هانیه صبوریهمدان۸۹۲۵۹۰۲۳۵۹۰۰۱۴۱۰۵۰۰۶۵۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۲۳
۴۷هانیه عدالت پورتهران۸۹۲۵۹۰۲۳۵۹۰۰۱۳۱۰۶۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۲۳
۴۸یاسمن رفیعیانسمنان۸۹۲۵۹۰۲۳۵۹۰۰۱۰۴۸۸۰۰۳۵۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۲۳