دسته‌بندی نشده

ارسالی های سفارشات ۲۲ اسفند

ردیفنام گیرندهمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱ابراهیمی۱۱۹۶۷۶اصفهان۲۰۱۲۸۰۱۳۵۹۰۱۰۸۲۵۵۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۲۳
۲ابومحبوب۱۲۱۷۸۳تهران۲۰۱۲۸۰۱۳۵۹۰۱۰۸۰۵۳۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۲۳
۳احمدیسنندج۲۰۱۲۸۰۱۳۵۹۰۱۰۵۸۱۶۰۰۶۶۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۲۳
۴امینی۱۲۱۷۵۳کتالم وسادات شهر۲۰۱۲۸۰۱۳۵۹۰۱۰۶۱۴۰۴۶۹۴۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۲۳
۵اهویی۱۲۱۷۸۰مشهد۲۰۱۲۸۰۱۳۵۹۰۱۰۹۰۵۲۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۲۳
۶ایزدی۱۲۱۹۳۹پره سر۲۰۱۲۸۰۱۳۵۹۰۱۰۹۱۴۴۴۳۸۶۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۲۳
۷بابایی۱۲۰۰۹۰اسالم۲۰۱۲۸۰۱۳۵۹۰۱۰۶۵۹۵۴۳۸۹۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۲۳
۸بختیار۱۲۱۹۱۹فردیس۲۰۱۲۸۰۱۳۵۹۰۱۱۰۰۶۵۳۱۶۵۶۱۱۱۴۰۱/۱۲/۲۳
۹بویری۱۲۱۹۱۲ایذه۲۰۱۲۸۰۱۳۵۹۰۱۰۷۲۴۰۰۶۳۹۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۲۳
۱۰تیموری۱۲۱۷۷۶کرج۲۰۱۲۸۰۱۳۵۹۰۱۰۹۴۳۱۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۲۳
۱۱جمشاک۱۲۱۹۳۰تهران۲۰۱۲۸۰۱۳۵۹۰۱۰۷۷۱۸۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۲۳
۱۲چنگیزی۱۲۱۷۶۹ورزنه۲۰۱۲۸۰۱۳۵۹۰۱۱۰۲۱۳۸۳۷۵۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۲۳
۱۳حبیب زاده۱۲۱۷۶۰رشت۲۰۱۲۸۰۱۳۵۹۰۱۰۷۳۱۸۰۰۰۴۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۲۳
۱۴حسینی۱۲۱۹۲۱شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۱۳۵۹۰۱۰۸۵۷۶۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۲۳
۱۵حسینی۱۲۱۹۳۷تهران۲۰۱۲۸۰۱۳۵۹۰۱۱۰۱۱۹۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۲۳
۱۶حقیقت جو۱۲۱۷۷۲اصفهان۲۰۱۲۸۰۱۳۵۹۰۱۰۶۶۸۲۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۲۳
۱۷حیدری۱۲۱۹۱۴آمل۲۰۱۲۸۰۱۳۵۹۰۱۰۷۹۲۷۰۰۴۶۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۲۳
۱۸خالویی۱۲۱۷۸۱اصفهان۲۰۱۲۸۰۱۳۵۹۰۱۰۶۰۲۱۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۲۳
۱۹خوش سرور۱۲۱۹۴۳امیدیه۲۰۱۲۸۰۱۳۵۹۰۱۰۸۸۸۴۶۳۷۳۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۲۳
۲۰داروگری۱۲۱۷۶۶کرمانشاه۲۰۱۲۸۰۱۳۵۹۰۱۰۸۷۳۷۰۰۶۷۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۲۳
۲۱رستمی۱۲۱۹۳۳سیاهکل۲۰۱۲۸۰۱۳۵۹۰۱۰۸۱۶۲۰۴۴۳۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۲۳
۲۲رضایی۱۲۱۹۱۵خنج۲۰۱۲۸۰۱۳۵۹۰۱۰۹۹۹۸۷۴۴۳۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۲۳
۲۳رونقی۱۲۱۷۶۲کرج۲۰۱۲۸۰۱۳۵۹۰۱۰۸۳۱۴۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۲۳
۲۴زنده باد۱۲۱۹۲۹برازجان۲۰۱۲۸۰۱۳۵۹۰۱۰۷۱۲۳۰۷۵۶۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۲۳
۲۵ساسان۱۱۲۷۳۰کرمانشاه۲۰۱۲۸۰۱۳۵۹۰۱۰۹۳۰۳۰۰۶۷۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۲۳
۲۶سعیدی۱۲۱۹۴۱کرج۲۰۱۲۸۰۱۳۵۹۰۱۰۸۹۷۶۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۲۳
۲۷سیستانی۱۲۱۹۴۵اصفهان۲۰۱۲۸۰۱۳۵۹۰۱۰۵۹۰۶۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۲۳
۲۸شفیعی۱۲۱۷۵۶اصفهان۲۰۱۲۸۰۱۳۵۹۰۱۰۶۷۹۳۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۲۳
۲۹شیخی۱۲۱۶۱۶شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۱۳۵۹۰۱۰۹۲۵۲۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۲۳
۳۰صادقی۱۲۱۹۲۲رستم آباد۲۰۱۲۸۰۱۳۵۹۰۱۰۸۴۴۴۴۴۶۴۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۲۳
۳۱صحافی۱۲۰۸۷۸ساری۲۰۱۲۸۰۱۳۵۹۰۱۰۷۴۹۶۰۰۴۸۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۲۳
۳۲عبادی۱۲۱۹۴۴همدان۲۰۱۲۸۰۱۳۵۹۰۱۰۶۲۵۲۰۰۶۵۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۲۳
۳۳علینقی۱۲۱۷۶۴تهران۲۰۱۲۸۰۱۳۵۹۰۱۰۷۵۹۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۲۳
۳۴غلامی۱۲۱۷۶۸مشهد۲۰۱۲۸۰۱۳۵۹۰۱۰۶۹۲۳۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۲۳
۳۵غمخوار۱۲۱۹۴۰اردکان-یزد۲۰۱۲۸۰۱۳۵۹۰۱۰۷۸۲۲۰۸۹۵۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۲۳
۳۶فرهنگ پژوه۱۲۱۷۵۷اصفهان۲۰۱۲۸۰۱۳۵۹۰۱۰۹۵۹۳۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۲۳
۳۷قبادی۱۱۵۷۰۶یاسوج۲۰۱۲۸۰۱۳۵۹۰۱۰۹۸۳۹۰۷۵۹۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۲۳
۳۸مهدی۱۲۱۷۷۰تهران۲۰۱۲۸۰۱۳۵۹۰۱۰۷۶۰۸۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۲۳
۳۹مهرپرور۱۲۱۷۷۵هندیجان۲۰۱۲۸۰۱۳۵۹۰۱۰۶۳۶۷۶۳۵۹۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۲۳
۴۰مهرجویی۱۲۱۷۵۸مرند۲۰۱۲۸۰۱۳۵۹۰۱۰۶۴۵۵۰۰۵۴۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۲۳
۴۱نجارزادگان ۱۲۱۷۶۱اصفهان۲۰۱۲۸۰۱۳۵۹۰۱۰۶۸۰۳۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۲۳
۴۲نریمانی۱۲۱۷۵۴تهران۲۰۱۲۸۰۱۳۵۹۰۱۰۹۷۳۱۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۲۳
۴۳وطن خواه۱۲۱۹۴۶اردبیل۲۰۱۲۸۰۱۳۵۹۰۱۰۸۶۱۰۰۰۵۶۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۲۳
۴۴یزدانی فرجام۱۲۱۷۶۳رزن۲۰۱۲۸۰۱۳۵۹۰۱۰۷۰۶۱۶۵۶۸۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۲۳
۴۵یوسفی۱۲۱۷۸۲رشت۲۰۱۲۸۰۱۳۵۹۰۱۰۹۶۶۲۰۰۰۴۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۲۳