دسته‌بندی نشده

ارسالی های سفارشات ۲۲آبان

ردیفنام گیرندهمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱اعظم محمودیپیشوا۸۹۲۵۹۰۲۲۳۹۰۰۱۳۳۳۲۰۳۳۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۳
۲اکرم حسین زادهتبریز۸۹۲۵۹۰۲۲۳۹۰۰۱۰۵۵۰۰۰۰۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۳
۳الهام سارونهاصفهان۸۹۲۵۹۰۲۲۳۹۰۰۱۲۸۲۵۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۳
۴انتصار فروزیانبندرماهشهر۸۹۲۵۹۰۲۲۳۹۰۰۰۹۰۳۲۰۶۳۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۳
۵آتوسا خاوریانتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۳۹۰۰۱۵۱۹۳۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۳
۶بهناز کمالیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۳۹۰۰۱۴۴۱۶۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۳
۷پریا فهندژشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۲۳۹۰۰۱۲۱۴۴۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۳
۸پگاه احمدیالیگودرز۸۹۲۵۹۰۲۲۳۹۰۰۰۹۶۳۷۰۶۸۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۳
۹تینا چیت سازانتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۳۹۰۰۱۳۸۵۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۳
۱۰حسینیملایر۸۹۲۵۹۰۲۲۳۹۰۰۰۹۲۸۶۰۶۵۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۳
۱۱حنا وزیری پناهجغتای۸۹۲۵۹۰۲۲۳۹۰۰۰۹۴۱۴۰۹۶۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۳
۱۲رعنا ابوتمناراک۸۹۲۵۹۰۲۲۳۹۰۰۱۲۶۲۵۰۰۳۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۳
۱۳رویا الیاسی رادکرج۸۹۲۵۹۰۲۲۳۹۰۰۱۱۰۸۶۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۳
۱۴زهرا امیری منشتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۳۹۰۰۱۴۷۴۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۳
۱۵زهرا باقریاصفهان۸۹۲۵۹۰۲۲۳۹۰۰۱۳۰۵۰۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۳
۱۶زهرا سیادتیکهریزک۸۹۲۵۹۰۲۲۳۹۰۰۱۵۰۳۹۱۸۱۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۳
۱۷زهرا قاهریتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۳۹۰۰۱۴۵۲۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۳
۱۸ژیلا محمدیمهاباد۸۹۲۵۹۰۲۲۳۹۰۰۱۰۸۵۶۰۰۵۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۳
۱۹سحر ماه رویانکرمان۸۹۲۵۹۰۲۲۳۹۰۰۱۰۲۷۸۰۰۷۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۳
۲۰سعیده تقواییتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۳۹۰۰۱۴۳۰۶۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۳
۲۱سمیرا رضاییکرج۸۹۲۵۹۰۲۲۳۹۰۰۱۱۱۹۶۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۳
۲۲سولماز داوود آبادیری۸۹۲۵۹۰۲۲۳۹۰۰۱۳۶۱۸۰۱۸۱۳۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۳
۲۳سید مصطفی حسینیگنبد کاووس۸۹۲۵۹۰۲۲۳۹۰۰۱۵۶۱۷۰۴۹۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۳
۲۴شهین فلاحیمریوان۸۹۲۵۹۰۲۲۳۹۰۰۰۹۷۴۴۰۶۶۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۳
۲۵شیرین ابراهیم زادهبوشهر۸۹۲۵۹۰۲۲۳۹۰۰۰۹۱۰۸۰۰۷۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۳
۲۶صادق قرنجیکیبندرترکمن۸۹۲۵۹۰۲۲۳۹۰۰۰۹۳۱۷۰۴۸۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۳
۲۷صبورا توسلیآمل۸۹۲۵۹۰۲۲۳۹۰۰۱۱۶۰۵۰۰۴۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۳
۲۸صمدیانتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۳۹۰۰۱۳۹۶۱۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۳
۲۹طاهره کریم پیااصفهان۸۹۲۵۹۰۲۲۳۹۰۰۱۳۱۶۱۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۳
۳۰عادله ولی جانیگلپایگان۸۹۲۵۹۰۲۲۳۹۰۰۱۲۷۳۴۰۸۷۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۳
۳۱علی اکبر شلویریقزوین۸۹۲۵۹۰۲۲۳۹۰۰۱۱۴۵۷۰۰۳۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۳
۳۲فاطمه امامییزد۸۹۲۵۹۰۲۲۳۹۰۰۱۰۷۶۶۰۰۸۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۳
۳۳فاطمه آهنگریتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۳۹۰۰۱۵۳۱۳۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۳
۳۴فاطمه سادات موسو یجاجرم۸۹۲۵۹۰۲۲۳۹۰۰۱۵۸۲۴۰۹۴۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۳
۳۵فاطمه شایگان فررفسنجان۸۹۲۵۹۰۲۲۳۹۰۰۱۰۱۷۸۰۰۷۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۳
۳۶فاطمه شیخ داد زادهیزد۸۹۲۵۹۰۲۲۳۹۰۰۱۰۶۵۶۰۰۸۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۳
۳۷فایزه ونکیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۳۹۰۰۱۵۲۰۳۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۳
۳۸فرانک اکبریمامونیه۸۹۲۵۹۰۲۲۳۹۰۰۱۲۳۲۵۰۳۹۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۳
۳۹فراهانیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۳۹۰۰۱۳۷۴۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۳
۴۰فرزانه هدی ونددورود۸۹۲۵۹۰۲۲۳۹۰۰۰۹۵۴۸۰۶۸۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۳
۴۱فرشته کمان گر پورکامیاران۸۹۲۵۹۰۲۲۳۹۰۰۰۹۸۱۴۰۶۶۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۳
۴۲فرهاد کرد بچهلواسان۸۹۲۵۹۰۲۲۳۹۰۰۱۳۴۰۱۰۳۳۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۳
۴۳فریناز محنمدیاصفهان۸۹۲۵۹۰۲۲۳۹۰۰۱۲۹۳۵۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۳
۴۴لاله معرفتتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۳۹۰۰۱۴۶۳۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۳
۴۵ماریا جعفریاردکان۸۹۲۵۹۰۲۲۳۹۰۰۱۱۹۰۰۰۷۳۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۳
۴۶مبینا فتح اللهیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۳۹۰۰۱۴۸۵۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۳
۴۷محمد امین سلیمانیهتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۳۹۰۰۱۴۹۶۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۳
۴۸محمدیرشت۸۹۲۵۹۰۲۲۳۹۰۰۱۰۰۸۹۰۰۰۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۳
۴۹محمود مویدیسرخرود۸۹۲۵۹۰۲۲۳۹۰۰۱۱۷۷۶۴۶۳۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۳
۵۰مرضیه صالحیشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۲۳۹۰۰۱۲۰۳۳۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۳
۵۱مریم احمدیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۳۹۰۰۱۴۲۹۶۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۳
۵۲مریم امیدینوشهر۸۹۲۵۹۰۲۲۳۹۰۰۱۱۵۳۹۰۴۶۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۳
۵۳مریم سادات خداییاناصفهان۸۹۲۵۹۰۲۲۳۹۰۰۱۳۲۷۱۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۳
۵۴معصومه شافعیمحمدیه۸۹۲۵۹۰۲۲۳۹۰۰۱۱۲۲۵۰۳۴۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۳
۵۵مهدی صداقتتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۳۹۰۰۱۴۰۷۶۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۳
۵۶مهدیه فراهانیفرمهین۸۹۲۵۹۰۲۲۳۹۰۰۱۲۴۸۰۳۹۵۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۳
۵۷مهسا باقریفومن۸۹۲۵۹۰۲۲۳۹۰۰۰۹۹۰۳۰۴۳۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۳
۵۸میترا مهدویبابل۸۹۲۵۹۰۲۲۳۹۰۰۱۱۸۳۵۰۰۴۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۳
۵۹میریشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۲۳۹۰۰۱۲۲۵۴۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۳
۶۰مینا تقدسیشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۲۳۹۰۰۱۵۴۹۵۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۳
۶۱مینا حسینیاصفهان۸۹۲۵۹۰۲۲۳۹۰۰۱۵۷۳۵۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۳
۶۲مینا خیبریمیانه۸۹۲۵۹۰۲۲۳۹۰۰۱۰۴۵۴۰۰۵۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۳
۶۳ناهید گرجیقزوین۸۹۲۵۹۰۲۲۳۹۰۰۱۱۳۴۷۰۰۳۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۳
۶۴نسا کمریکرمانشاه۸۹۲۵۹۰۲۲۳۹۰۰۰۸۹۹۷۰۰۶۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۳
۶۵نفیسه ترابی زادهاراک۸۹۲۵۹۰۲۲۳۹۰۰۱۲۵۱۵۰۰۳۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۳
۶۶نورا گوشهپردیس۸۹۲۵۹۰۲۲۳۹۰۰۱۳۵۰۳۱۶۵۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۳
۶۷نیلوفر دیانیکرمان۸۹۲۵۹۰۲۲۳۹۰۰۱۰۳۸۸۰۰۷۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۳
۶۸نیلوفر کمریتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۳۹۰۰۱۴۱۸۶۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۳
۶۹هدیه محمد پورارومیه۸۹۲۵۹۰۲۲۳۹۰۰۱۰۹۴۶۰۰۵۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۳
۷۰یکتا فهن دژشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۲۳۹۰۰۱۵۵۰۵۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۳