دسته‌بندی نشده

ارسالی های سفارشات ۲۰ شهریور

ردیفنام گیرندهمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱الهام اتحادیلاهیجان-گیلان۸۹۲۵۹۰۲۱۷۶۰۰۱۳۶۱۲۰۰۴۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۱
۲الهام غلامیقروه درجزین۸۹۲۵۹۰۲۱۷۶۰۰۱۴۹۰۵۶۵۶۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۱
۳الهام محمدیحاجی آباد-فارس۸۹۲۵۹۰۲۱۷۶۰۰۱۴۳۲۴۷۴۸۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۱
۴امید رازقیبیجار۸۹۲۵۹۰۲۱۷۶۰۰۱۲۹۲۰۰۶۶۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۱
۵امیر ساکیهویزه۸۹۲۵۹۰۲۱۷۶۰۰۱۲۶۹۷۶۴۴۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۱
۶پروانه دانندهتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۷۶۰۰۱۵۹۸۸۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۱
۷پریسا درویشیدهلران۸۹۲۵۹۰۲۱۷۶۰۰۱۲۸۶۱۰۶۹۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۱
۸زهرا صادقیقوچان۸۹۲۵۹۰۲۱۷۶۰۰۱۳۳۰۳۰۹۴۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۱
۹زهره مشمولکرج۸۹۲۵۹۰۲۱۷۶۰۰۱۴۸۰۱۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۱
۱۰زینب جباریتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۷۶۰۰۱۵۶۵۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۱
۱۱سمیرا نظریهمدان۸۹۲۵۹۰۲۱۷۶۰۰۱۵۰۸۸۰۰۶۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۱
۱۲شادی ولی زادهمراغه-آذربایجان شرقی۸۹۲۵۹۰۲۱۷۶۰۰۱۴۶۳۵۰۰۵۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۱
۱۳شهبانو میرانیجعفریه۸۹۲۵۹۰۲۱۷۶۰۰۱۲۷۰۷۳۷۴۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۱
۱۴شهربانو قنبر پوررستم آباد۸۹۲۵۹۰۲۱۷۶۰۰۱۴۱۴۹۴۴۶۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۱
۱۵شهین عبداللهیکیاشهر۸۹۲۵۹۰۲۱۷۶۰۰۱۴۰۵۶۴۴۴۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۱
۱۶شیما میرزا زادهرودسر۸۹۲۵۹۰۲۱۷۶۰۰۱۳۹۲۴۰۴۴۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۱
۱۷علی اکبر نوری پورماکو۸۹۲۵۹۰۲۱۷۶۰۰۱۳۵۰۰۰۵۸۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۱
۱۸فاطمه بهنامتبریز۸۹۲۵۹۰۲۱۷۶۰۰۱۴۵۹۱۰۰۰۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۱
۱۹فاطمه حسنیزنجان۸۹۲۵۹۰۲۱۷۶۰۰۱۳۰۶۱۰۰۴۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۱
۲۰فاطمه روحیکرج۸۹۲۵۹۰۲۱۷۶۰۰۱۴۷۹۱۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۱
۲۱فاطمه فیروزیخمام۸۹۲۵۹۰۲۱۷۶۰۰۱۳۷۵۶۰۴۳۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۱
۲۲کوثر برمرزیارسنقر۸۹۲۵۹۰۲۱۷۶۰۰۱۲۵۸۶۰۶۷۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۱
۲۳کیمیا صحراییتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۷۶۰۰۱۵۸۷۸۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۱
۲۴مجتبی سعادت پیشهدهدشت۸۹۲۵۹۰۲۱۷۶۰۰۱۳۴۰۰۰۷۵۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۱
۲۵محجوبه شعبانیلنگرود۸۹۲۵۹۰۲۱۷۶۰۰۱۳۸۰۳۰۴۴۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۱
۲۶محسن عزیزیخمین۸۹۲۵۹۰۲۱۷۶۰۰۱۳۲۶۹۰۳۸۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۱
۲۷مرجان اروندیانتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۷۶۰۰۱۵۴۳۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۱
۲۸مریم فانیشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۱۷۶۰۰۱۴۲۸۱۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۱
۲۹مهرسا کیمیایی مهرتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۷۶۰۰۱۵۵۴۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۱
۳۰مهسا مسائلیاصفهان۸۹۲۵۹۰۲۱۷۶۰۰۱۵۲۹۸۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۱
۳۱مهسا هادی پوراصفهان۸۹۲۵۹۰۲۱۷۶۰۰۱۵۳۰۸۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۱
۳۲ندا حسن زادهبابل۸۹۲۵۹۰۲۱۷۶۰۰۱۳۱۹۱۰۰۴۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۱
۳۳ندا رادتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۷۶۰۰۱۵۷۶۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۱
۳۴نقدیاصفهان۸۹۲۵۹۰۲۱۷۶۰۰۱۵۱۸۸۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۱
۳۵نگار کریمیمرودشت۸۹۲۵۹۰۲۱۷۶۰۰۱۴۴۹۳۰۷۳۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۱