دسته‌بندی نشده

ارسالی های سفارشات ۲۰ دی

ردیفنام گیرندهمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱الهه شیرالیرامهرمز۸۹۲۵۹۰۲۲۹۷۰۰۰۷۸۷۸۰۶۳۸۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۲۱
۲امید اکرمیانآران و بیدگل۸۹۲۵۹۰۲۲۹۷۰۰۰۸۲۳۱۰۸۷۴۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۲۱
۳بهشتیاصفهان۸۹۲۵۹۰۲۲۹۷۰۰۰۸۰۲۲۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۲۱
۴بیتا تسلیمیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۹۷۰۰۰۸۹۳۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۲۱
۵پناهیعسلویه۸۹۲۵۹۰۲۲۹۷۰۰۰۶۲۵۸۷۵۳۹۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۲۱
۶تکتم لنگری زادهبجنورد۸۹۲۵۹۰۲۲۹۷۰۰۰۶۳۵۹۰۰۹۴۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۲۱
۷جمال نظیریلیسار۸۹۲۵۹۰۲۲۹۷۰۰۰۶۹۸۵۴۳۷۶۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۲۱
۸حوریه اسلامیکرمان۸۹۲۵۹۰۲۲۹۷۰۰۰۷۴۸۳۰۰۷۶۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۲۱
۹ریحانه رحمتی مقدمتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۹۷۰۰۰۹۳۷۸۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۲۱
۱۰ریحانه فتحی نژادتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۹۷۰۰۰۹۴۸۸۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۲۱
۱۱زهرا رجب وندیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۹۷۰۰۰۹۰۴۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۲۱
۱۲زینب دینیتبریز۸۹۲۵۹۰۲۲۹۷۰۰۰۶۴۱۸۰۰۰۵۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۲۱
۱۳سارا کومالکیخرمشهر۸۹۲۵۹۰۲۲۹۷۰۰۰۷۹۰۷۰۰۶۴۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۲۱
۱۴سپیده آقا خانیسیرجان۸۹۲۵۹۰۲۲۹۷۰۰۰۷۳۹۳۰۰۷۸۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۲۱
۱۵سعید خیر اندیشرضوانشهر۸۹۲۵۹۰۲۲۹۷۰۰۰۷۱۹۷۴۳۸۴۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۲۱
۱۶سعید رضا تاجیکتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۹۷۰۰۰۸۵۹۱۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۲۱
۱۷سمانه شریف نژادتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۹۷۰۰۰۹۲۶۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۲۱
۱۸سمیرا همتیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۹۷۰۰۰۹۵۹۸۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۲۱
۱۹شکوفه موسویبندرامام خمینی۸۹۲۵۹۰۲۲۹۷۰۰۰۷۷۷۱۶۳۵۶۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۲۱
۲۰شهرزاد پور معصومیکیاشهر۸۹۲۵۹۰۲۲۹۷۰۰۰۷۲۲۰۴۴۴۷۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۲۱
۲۱عارفه زاد سرساری۸۹۲۵۹۰۲۲۹۷۰۰۰۶۷۰۷۰۰۴۸۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۲۱
۲۲فاطمه باقریبوانات۸۹۲۵۹۰۲۲۹۷۰۰۰۶۵۵۸۷۳۹۴۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۲۱
۲۳فضل الله اصل تیزابیخواف۸۹۲۵۹۰۲۲۹۷۰۰۰۶۰۱۴۰۹۵۶۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۲۱
۲۴قهرمانیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۹۷۰۰۰۹۱۵۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۲۱
۲۵لعیا شاماریکرمانشاه۸۹۲۵۹۰۲۲۹۷۰۰۰۶۶۰۰۰۰۶۷۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۲۱
۲۶ماندانا اتحادیهتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۹۷۰۰۰۸۸۲۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۲۱
۲۷مجتبی ذاکریبندرانزلی۸۹۲۵۹۰۲۲۹۷۰۰۰۷۰۹۱۰۰۴۳۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۲۱
۲۸محبوبه محمودیانتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۹۷۰۰۰۸۴۸۱۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۲۱
۲۹محمد گماریکرج۸۹۲۵۹۰۲۲۹۷۰۰۰۷۶۲۵۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۲۱
۳۰مریم جهانیبابلسر۸۹۲۵۹۰۲۲۹۷۰۰۰۶۸۳۷۰۴۷۴۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۲۱
۳۱مصطفی محمود وندلواسان۸۹۲۵۹۰۲۲۹۷۰۰۰۸۳۶۳۰۳۳۴۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۲۱
۳۲مهربانو جهان فکرسی سخت۸۹۲۵۹۰۲۲۹۷۰۰۰۶۱۸۸۷۵۹۹۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۲۱
۳۳مینا سید مهدیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۹۷۰۰۰۸۶۰۱۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۲۱
۳۴نازآفرین کریمیفولادشهر۸۹۲۵۹۰۲۲۹۷۰۰۰۸۱۵۱۰۸۴۹۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۲۱
۳۵ندا هاشمیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۹۷۰۰۰۸۷۱۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۲۱
۳۶نسترن معصومیشهرجدیدمهاجران۸۹۲۵۹۰۲۲۹۷۰۰۰۵۹۹۵۰۳۹۹۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۲۱
۳۷نگار ادریسیکرج۸۹۲۵۹۰۲۲۹۷۰۰۰۷۵۱۵۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۲۱