دسته‌بندی نشده

ارسالی های سفارشات ۲۰ آبان

ردیفنام گیرندهمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱الناز فاطمیکرج۸۹۲۵۹۰۲۲۳۷۰۰۱۱۴۱۳۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۱
۲آذر دخت باوفافومن۸۹۲۵۹۰۲۲۳۷۰۰۰۷۵۳۵۰۴۳۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۱
۳آرزو جعفر زادهکرج۸۹۲۵۹۰۲۲۳۷۰۰۱۱۵۲۳۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۱
۴آزاده موسویکازرون۸۹۲۵۹۰۲۲۳۷۰۰۱۰۱۲۳۰۰۷۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۱
۵پریا منوچهریجوانرود۸۹۲۵۹۰۲۲۳۷۰۰۰۹۴۸۲۶۷۹۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۱
۶پریسا عزیزیمرودشت۸۹۲۵۹۰۲۲۳۷۰۰۱۰۰۹۸۰۷۳۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۱
۷حسنی ولی زادتساری۸۹۲۵۹۰۲۲۳۷۰۰۰۹۸۷۶۰۰۴۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۱
۸رویا سالمیشاهین شهر۸۹۲۵۹۰۲۲۳۷۰۰۰۹۲۹۱۰۰۸۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۱
۹زهرا اسدیاراک۸۹۲۵۹۰۲۲۳۷۰۰۰۹۱۹۸۰۰۳۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۱
۱۰زهرا برنجیانتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۳۷۰۰۱۰۷۰۶۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۱
۱۱زهرا کریمیاراک۸۹۲۵۹۰۲۲۳۷۰۰۰۹۰۸۸۰۰۳۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۱
۱۲سارا کرمانیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۳۷۰۰۱۱۰۴۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۱
۱۳سپهر شریفیگرمسار۸۹۲۵۹۰۲۲۳۷۰۰۰۷۹۱۰۰۳۵۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۱
۱۴ستاره عقداییتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۳۷۰۰۱۰۸۱۶۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۱
۱۵سحر خاراییهمدان۸۹۲۵۹۰۲۲۳۷۰۰۰۸۰۷۱۰۰۶۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۱
۱۶سعیده آذریتبریز۸۹۲۵۹۰۲۲۳۷۰۰۰۸۱۴۰۰۰۰۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۱
۱۷سکینه رحیمیشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۲۳۷۰۰۱۰۲۲۷۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۱
۱۸سمیه بیاتتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۳۷۰۰۱۰۹۲۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۱
۱۹سمیه لطف علیکرج۸۹۲۵۹۰۲۲۳۷۰۰۱۱۳۰۳۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۱
۲۰سهیلا صمدیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۳۷۰۰۱۰۴۷۶۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۱
۲۱شیما معظمیبروجرد۸۹۲۵۹۰۲۲۳۷۰۰۰۸۴۵۲۰۰۶۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۱
۲۲شیوا شیرزادیگیلانغرب۸۹۲۵۹۰۲۲۳۷۰۰۰۹۵۷۵۶۷۸۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۱
۲۳صونا سلیمیپرند۸۹۲۵۹۰۲۲۳۷۰۰۱۰۳۰۸۳۷۶۱۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۱
۲۴طهورا حیدریقم۸۹۲۵۹۰۲۲۳۷۰۰۰۸۳۰۱۰۰۳۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۱
۲۵ظهیری نسباهواز۸۹۲۵۹۰۲۲۳۷۰۰۰۸۷۱۲۰۰۰۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۱
۲۶فاطمه گرایلومینو دشت۸۹۲۵۹۰۲۲۳۷۰۰۰۷۶۱۷۰۴۹۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۱
۲۷فائزه ونکیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۳۷۰۰۱۱۲۶۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۱
۲۸ماهرخ پارسی نژاداندیمشک۸۹۲۵۹۰۲۲۳۷۰۰۰۸۶۱۰۰۶۴۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۱
۲۹مبینا کشوریخرم آباد۸۹۲۵۹۰۲۲۳۷۰۰۰۸۵۵۲۰۰۶۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۱
۳۰مریم سعیدیمشهد۸۹۲۵۹۰۲۲۳۷۰۰۰۸۸۵۲۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۱
۳۱مسدوره سیدینقائم شهر۸۹۲۵۹۰۲۲۳۷۰۰۰۹۷۰۷۰۴۷۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۱
۳۲معصومه شافعیمحمدیه۸۹۲۵۹۰۲۲۳۷۰۰۰۷۷۹۳۰۳۴۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۱
۳۳ملکیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۳۷۰۰۱۰۶۹۶۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۱
۳۴مونا معظمیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۳۷۰۰۱۱۱۵۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۱
۳۵مهدیه موسوی نسبقم۸۹۲۵۹۰۲۲۳۷۰۰۰۸۲۹۱۰۰۳۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۱
۳۶ندا اخوتمشهد۸۹۲۵۹۰۲۲۳۷۰۰۰۸۹۶۳۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۱
۳۷نسیم قطبیسنندج۸۹۲۵۹۰۲۲۳۷۰۰۰۷۸۵۶۰۰۶۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۱
۳۸نگار پارساتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۳۷۰۰۱۰۵۸۶۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۱
۳۹هانیه دلیلیاصفهان۸۹۲۵۹۰۲۲۳۷۰۰۰۹۳۹۸۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۱
۴۰هومان خامه چیکرمانشاه۸۹۲۵۹۰۲۲۳۷۰۰۰۹۶۵۹۰۰۶۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۱
۴۱یوکابت مددیساری۸۹۲۵۹۰۲۲۳۷۰۰۰۹۹۸۶۰۰۴۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۱